avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 224 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Probleme juridice în afaceri - ... Bilet la ordin depus dupa scadenta
Discuție deschisă în Probleme juridice în afaceri - contracte între profesionişti

Bilet la ordin depus dupa scadenta

Se poate investi cu putere executorie un bilet la ordin depus dupa scdenta cu 4 zile?
Cel mai recent răspuns: timi , utilizator 12:57, 3 Noiembrie 2009
Buna ziua !
Nu trebuie investit cu formula executorie un astfel de bilet. In sensul celor afirmate procurorul general al Romaniei a introdus recurs in interesul legii, recurs ce a fost admis de ICCJ. Va rog, daca aveti timp sa cititi cele de mai jos :
Laura Codruta Kovesi, Procurorul General al Romaniei, a promovat recurs in interesul legii in legatura cu interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 374 ind 1 din Codul de procedura civila, astfel cum au fost introduse prin Legea nr. 459/2006, raportate la prevederile art. 61 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin si ale art. 53 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, referitor la investirea cu formula executorie a cambiei, biletului la ordin si cecului.

Orientarile jurisprudentei:

1. Unele instante au considerat ca pentru a fi puse in executare, cambia, biletul la ordin si cecul, chiar daca legea le recunoaste calitatea de titluri executorii, trebuie investite cu formula executorie prevazuta de art. 269 alin. 1 din Codul de procedura civila.

2. Alte instante, dimpotriva, s-au pronuntat in sensul ca nu este necesara investirea cu formula executorie a cambiei, biletului la ordin si cecului, cu motivarea ca art. 374 indice 1 din Codul de procedura civila prevede, in mod expres, ca inscrisurile carora legea le recunoaste caracterul de titlu executoriu sunt puse in executare fara investirea cu formula executorie.

Opinia Procurorului General este in sensul ultimei orientari.

Textul integral al recursului:

Expediat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la data de 10 iunie 2008C ă t r e,


PREªEDINTELE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ªI JUSTIŢIE


În temeiul art. 329 din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin art. I pct.130 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 138/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 219/2005, art.25 lit.a şi art.63 lit.f din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, formulez prezentul


RECURS ÎN INTERESUL LEGII
În practica instanţelor de judecată s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3741 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost introduse prin Legea nr. 459/2006, raportate la prevederile art. 61 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin şi ale art. 53 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, referitor la învestirea cu formulă executorie a cambiei, biletului la ordin şi cecului.

I. Astfel, unele instanţe au considerat că pentru a fi puse în executare, cambia, biletul la ordin şi cecul, chiar dacă legea le recunoaşte calitatea de titluri executorii, trebuie învestite cu formula executorie prevăzută de art. 269 alin.1 din Codul de procedură civilă.

În argumentarea acestui punct de vedere au fost invocate dispoziţiile art. 374 alin.1 din acelaşi cod, potrivit cărora hotărârea judecătorească sau alt titlu se execută numai dacă este învestit cu formula executorie, afară de încheierile executorii, de hotărârile executorii provizorii şi de alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care se execută fără formulă executorie.

Totodată, s-a făcut trimitere şi la prevederile art. 376 alin.1 din Codul de procedură civilă, conform cărora se învestesc cu formula executorie prevăzută de art. 269 alin.1, hotărârile care au rămas definitive ori au devenit irevocabile, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri, pentru ca acestea să devină executorii, în cazurile anume prevăzute de lege .

S-a apreciat că punerea în executare a titlurilor comerciale de valoare din categoria cărora fac parte cambia, biletul la ordin şi cecul, este reglementată de norme speciale, care impun învestirea acestora cu formulă executorie, prin derogare de la prevederile art. 3741 din Codul de procedură civilă.

Astfel, cambia şi biletul la ordin, deşi au valoare de titluri executorii, este necesară învestirea acestora cu formulă executorie, în condiţiile în care art. 61 alin.3 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, prin raportare la art. 106 alin.1 din acelaşi act normativ, prevede în mod expres că judecătoria este competentă pentru a învesti aceste înscrisuri cu formulă executorie.

În acelaşi sens, se stipulează şi prin pct. 320 lit.c din Norma-cadru nr. 6/1994 privind comerţul făcut de societăţile bancare şi celelalte societăţi de credit, cu cambii şi bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/1993, aprobată şi modificată prin Legea nr. 83/1994.

De asemenea, art. 53 alin.3 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, actualizată prin Legea nr. 83/1994, precizează că judecătoria este competentă să învestească cecul cu formulă executorie. (Anexa I)

II. Alte instanţe, dimpotrivă, s-au pronunţat în sensul că nu este necesară învestirea cu formulă executorie a cambiei, biletului la ordin şi cecului, cu motivarea că art. 3741 din Codul de procedură civilă prevede , în mod expres, că înscrisurile cărora legea le recunoaşte caracterul de titlu executoriu sunt puse în executare fără învestirea cu formulă executorie. (Anexa II)

Apreciez acest ultim punct de vedere ca fiind în litera şi spiritul legii.

Potrivit dispoziţiilor art. 374 alin.1 din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 15 din Legea nr. 459/2006, „Hotărârea judecătorească sau alt titlu se execută numai dacă este învestit cu formula executorie prevăzută de art. 269 alin.1, afară de încheierile executorii, de hotărârile executorii şi de alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care se execută fără formulă executorie ”.

Corelativ, în art. 376 alin.1 din acelaşi cod, s-a reglementat că „se învestesc cu formula executorie prevăzută de art. 269 alin.(1), hotărârile care au rămas definitive ori au devenit irevocabile, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri, pentru ca acestea să devină executorii, în cazurile anume prevăzute de lege .”

Alin.1 al art. 374 a fost modificat în partea lui introductivă, prin înlocuirea formulării „nicio hotărâre judecătorească nu se va putea executa dacă nu este învestită cu formulă executorie (…)”, cu noua formulare „hotărârea judecătorească sau alt titlu se execută numai dacă este învestit cu formula executorie (…)”, precum şi în partea lui finală, prin introducerea între titlurile executorii ce se execută fără învestirea cu formulă executorie şi a unor înscrisuri prevăzute de lege, altele decât încheierile executorii, de hotărârile executorii provizorii şi de alte hotărâri prevăzute de lege .

Se poate observa deci, că noul text are semnificaţia de a preciza că formalitatea învestirii cu formulă executorie este necesară pentru orice titlu care se pune în executare, indiferent că este vorba de o hotărâre judecătorească sau alt înscris constatator al creanţei.

Dar, aşa cum s-a prevăzut prin înseşi dispoziţiile art. 374 alin.1 din Codul de procedură civilă, de la această regulă au fost stabilite anumite excepţii, care se referă la încheierile executorii, hotărârile executorii provizorii, precum şi la alte hotărâri ori înscrisuri determinate de lege .

Ca urmare a caracterului lor executoriu stabilit de lege, aceste înscrisuri se pun în executare fără învestirea cu formulă executorie.

Totodată, aceste dispoziţii legale trebuie coroborate cu cele ale art. 3741, introdus prin art.I pct.16 din Legea nr. 459/2006, unde legiuitorul prevede în mod expres că: „Înscrisurile cărora legea le recunoaşte caracterul de titlu executoriu sunt puse în executare fără învestirea cu formulă executorie”.

Acest text de lege stabileşte in claris că toate înscrisurile cărora legea le conferă caracterul de titlu executoriu se valorifică fără a se mai impune formalitatea învestirii cu formulă executorie.


În consecinţă, cambia, biletul la ordin şi cecul, ca urmare a caracterului lor executoriu stabilit de lege, se pun în executare fără învestirea lor cu formulă executorie.

Astfel, potrivit art. 61 alin.1 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, cu modificările ulterioare, „cambia are valoare de titlu executor pentru capital şi accesorii, stabilite conform art. 53, 54 şi 57”.

Totodată, prin art. 106 din acest act normativ, acest caracter este atribuit, în egală măsură şi biletului la ordin, căruia îi sunt aplicabile dispoziţiile relative la cambie în măsura în care acestea nu sunt incompatibile cu natura lui.

Prin urmare, art. 61 alin.1 din Legea nr. 58/1934 recunoaşte caracterul de titlu executoriu atât cambiei, cât şi biletului la ordin .

În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 320 lit.a din Norma-cadru nr. 6/1994 privind comerţul făcut de societăţile bancare şi celelalte societăţi de credit, cu cambii şi bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/1993, aprobată şi modificată prin Legea nr. 83/1994, conform cărora „Cambia are valoarea unui titlu executoriu pentru suma înscrisă pe titlu împreună cu dobânda (dacă aceasta a fost stipulată), pentru dobânda legală calculată cu începere de la data scadenţei, pentru cheltuielile de protest şi cheltuielile pentru încunoştinţare (notificare), precum şi pentru alte cheltuieli justificate”.

Totodată, caracterul de titlu executoriu este recunoscut şi cecului prin art. 53 alin.1 din Legea nr. 59/1934, cu modificările ulterioare, potrivit căruia: „Cecul are valoare de titlu executor pentru capital şi accesorii, stabilite conform art. 48 şi 49”.


Cum în raport de aceste reglementări, cambia, biletul la ordin şi cecul, sunt titluri executorii, se impune să se considere că prin prevederile cuprinse în art. 3741 din Codul de procedură civilă, legiuitorul a dorit ca aceste înscrisuri să se execute fără formulă executorie.

Prin urmare, faţă de modificările aduse Codului de procedură civilă, prin Legea nr. 459/2006, având în vedere şi dispoziţiile art. 3741 nou introduse, norma juridică înserată în art. 61 alin.3 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, în pct. 320 lit.d din Norma-cadru nr. 6/1994 privind comerţul făcut de societăţile bancare şi celelalte societăţi de credit, cu cambii şi bilete la ordin…, precum şi în art. 53 alin.3 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, referitor la competenţa stabilită în sarcina judecătoriilor de a învesti cambia, biletul la ordin şi cecul, cu formula executorie, prevăzut de art. 269 din Codul de procedură civilă, a devenit caducă.

În plus, normele respective nu conţin o prevedere imperativă, în sensul învestirii cambiilor, biletelor la ordin şi cecului cu formulă executorie, stabilind doar instanţa competentă pentru a efectua această operaţiune juridică.

Or, condiţiile de fond pentru învestirea cu formulă executorie şi cazurile în care este necesară această învestire în vederea executării silite sunt prevăzute în Codul de procedură civilă care, în noua reglementare exceptează în mod expres de la învestire, înscrisurile cărora legea le recunoaşte valoarea de titluri executorii.

De altfel, formalitatea învestirii cu formulă executorie are ca efect doar confirmarea faptului că titlul respectiv este susceptibil de a fi pus în executare silită, precum şi inexistenţa formală a eventualelor evenimente suspensive de executare silită. Dar, în cazul biletului la ordin, cambiilor şi cecului, formula executorie este o simplă formalitate, deoarece în esenţa lor, aceste titluri sunt titluri de creanţă, întotdeauna susceptibile de a fi puse în executare silită, iar învestirea lor cu formulă executorie nu poate fi condiţionată de existenţa unui eventual eveniment suspensiv de executare silită, astfel de aspecte procesuale putând fi valorificate doar în procedura opoziţiei la executare .

Pe de altă parte, calificarea ca normă specială a dispoziţiilor art. 61 alin.3 din Legea nr. 58/1934, ale pct. 320 lit.d din Norma-cadru nr. 6/1994 şi ale art. 53 alin.3 din Legea nr. 59/1934, se impunea instanţelor sub aspectul raportului dintre norma generală şi cea specială, redat în adagiul „specialia generalibus derogant”, numai sub imperiul legii vechi de procedură.

Aceasta întrucât, interpretarea coroborată a textelor art. 374 şi 376, în redactarea anterioară modificărilor Codului de procedură civilă prin Legea nr. 459/2006, conduce peremptoriu la concluzia conform căreia învestirea cu formulă executorie era condiţia necesară pentru ca atât hotărârile, cât şi înscrisurile să poată fi puse în executare .

Doar în contextul acestor texte, în redactarea anterioară Legii nr. 459/2006, dispoziţiile din Legea nr. 58/1934 şi Legea nr. 59/1934, referitoare la învestirea cu formulă executorie a cambiei, biletului la ordin şi cecului, aveau caracterul unor norme speciale.

Acest caracter a fost însă înlăturat, atunci când, adoptându-se Legea nr. 459/2006, printr-un articol separat, respectiv, art. 3741 din Codul de procedură civilă, legiuitorul a înţeles să confere un regim juridic distinct înscrisurilor cărora legea le recunoaşte caracterul de titlu executoriu, în cazul acestora, punerea în executare fiind îngăduită fără învestirea cu formulă executorie.

În prezenţa unei astfel de dispoziţii exprese, orice alte reglementări relative la reguli privind învestirea cu formulă executorie sunt lipsite de conţinutul lor special, deoarece regula din norma generală înlătură formalitatea învestirii, deci obiectul excepţiei din norma specială.

La această concluzie se ajunge şi din interpretarea istorico-teleologică a dispoziţiilor legale invocate, având în vedere finalitatea urmărită de legiuitor la adoptarea acestor modificări, respectiv simplificarea procedurilor de executare, prin înlăturarea unor formalităţi excesive, tendinţă în dreptul european contemporan, finalitate ce se desprinde din ansamblul modificărilor intervenite în materia executării silite prin Legea nr. 459/2006, dar şi din coroborarea acestei interpretări cu principiul „actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat”.

O atare finalitate se impune a fi acceptată nu numai în cazul cambiei, biletului la ordin şi cecului, ci şi în cazul contractului de credit bancar şi a înscrisurilor autentice notariale.

De altfel, acestea din urmă, ca o consecinţă a modificării prevederilor art. 376 din Codul de procedură civilă, nu mai sunt enumerate printre hotărârile şi înscrisurile supuse învestirii cu formulă executorie, întrucât, constatând creanţe certe şi lichide au puterea unui titlu executoriu la data exigibilităţii lor (art. 66 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale, cu modificările ulterioare), astfel că aceste titluri nu mai trebuie învestite cu formulă executorie.

Prin urmare, înscrisurile enumerate, care constată o obligaţie bănească certă, lichidă şi exigibilă sunt puse în executare silită prin cererea adresată direct executorului judecătoresc, fără a mai fi necesară parcurgerea procedurii judiciare necontencioase de învestire cu formulă executorie.

Pentru aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor art. 329 din Codul de procedură civilă, solicit admiterea recursului în interesul legii şi pronunţarea unei decizii, prin care să se asigure interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 374 ind 1 din Codul de procedură civilă , astfel cum au fost introduse prin Legea nr. 459/2006, raportate la prevederile art. 61 din Legea nr. 58/1934 şi ale art. 53 din Legea nr. 59/1934, în sensul că, având caracter de titluri executorii potrivit legii, cambia, biletul la ordin şi cecul nu trebuie învestite cu formulă executorie pentru a fi puse în executare .PROCUROR GENERAL,

Laura Codruţa Kövesi

Pronuntata - Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile Unite
Ultima modificare: Marți, 3 Noiembrie 2009
Marius Zaharia, Avocat
zahariamarius a scris:

Buna ziua !
Nu trebuie investit cu formula executorie un astfel de bilet. In sensul celor afirmate procurorul general al Romaniei a introdus recurs in interesul legii, recurs ce a fost admis de ICCJ.


Ba trebuie investit. Vezi aici:

www.avocatnet.ro/content/art...

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Fila cec poate constitui titlu executoriu? ContSters69460 ContSters69460 Fila CEC lasata garantie pt niste lucrari, poate constitui titlu executoriu, si implicit se poate executa debitorul, fara ca respectiva Fila CEC sa fie ... (vezi toată discuția)
Bo refuzat la plata juridic dana juridic dana care este procedura de investire cu titlu executoriu a unui BO refuzat la plata? (vezi toată discuția)
Legalizare b.o. geo26 geo26 am o nelamurire, poate ma ajuta cineva,? am investit un bilet la ordin la judecatorie.incheierea de investire s-a pronuntat de curand.as vrea sa stiu, pentru a ... (vezi toată discuția)