avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 500 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Drept civil - moşteniri, drept de ... Buna ziua, Mai jos va prezint un contract de ...
Discuție deschisă în Drept civil - moşteniri, drept de proprietate şi altele

Buna ziua, Mai jos va prezint un contract de inchiriere si va ...

Buna ziua,
Mai jos va prezint un contract de inchiriere si va solicit parerea, unele articolo par abuzive, este ok de semnat?
Multumesc

CONTRACT DE LOCATIUNE
(APARTAMENT CU DESTINATIE REZIDENTIALA)
Nr. 1 din 20.09.2021

I. PARTILE CONTRACTANTE
Art.1

Xxxxxxxcxxc in calitate de LOCATOR, denumita astfel in cuprinsul prezentului contract de inchiriere.

&

Vvvvvvvvvvvv in calitate de LOCATAR denumit astfel in cuprinsul prezentului contract de inchiriere pe de altă parte


II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2
Obiectul contractului consta in cedarea, de catre LOCATOR, a folosintei a întreg imobilului situat administrativ in mun. Mmmmmmm in contrapartida cu plata lunara a chiriei de catre LOCATAR, in cuantumul stabilit in prezentul contract.
Art.3
Obiectul locatiunii il constituie si bunurile mobile aflate in imobilul anteprecizat, bunuri ce sunt detaliate in procesul verbal de predare primire, ce face parte integranta din prezentul contract.
Art.4
LOCATORUL declara ca imobilul ce face obiectul nu este indisponibilizat si nu este in litigiu, avand dreptul legal de a ceda folosinta.

III. DESTINATIA BUNULUI INCHIRIAT
Art.5
Imobilul inchiriat va fi folosit de LOCATOR doar ca spatiu de locuit, fiind exclusa orice activitate comerciala.

IV. DURATA
Art.6
Termenul de inchiriere este de 1 (un) ani, cu incepere de la data de 20.09.2021 pana la data de 20.09.2022. Termenul este ferm, el neputand fi modificat pe perioada contractuala. Locatorul poate prelungi contractul pentru aceeasi perioada de timp, sau perioade mai mari, la cererea Locatarului cu minimum 15 zile inainte de expirarea contractului convenite intre parti. In prezentul contract functioneaza tacita relocatiune.

Art.7
Contractul de inchiriere produce efecte juridice incepand cu data de 20.09.2021.

V. CHIRIA SI MODALITATI DE PLATA

Art.8
Chiria pentru folosirea obiectului inchirierii este de 240(douasutepatruzeci euro/luna). Chiria se va achita lunar, in numerar, in lei la cursul BNR din data emiteri facturii. Plata va fi anticipata in data de 10 ale lunii anterioare, pentru luna care incepe. In data de 10.10.2021 se va achita chiria pentru perioada contractuala 10.10.2021 - 09.11.2021. Prima plata va acoperi chiria partiala pt luna septembrie (20 zile) , pt. perioada 20.09.2021- 09.10.2021, in cuantum de 160 euro.
Pretul contractual va ramane nemodificat pe toata durata contractuala .
Art.9
Pentru asigurarea integritatii bunurilor mobile din interior si respectarea clauzelor stipulate in prezentul contract, LOCATORUL constituie o garantie, in cuantum de 400 euro. In situatia in care toate bunurile din imobil si imobilul in sine nu au degradari la finalul contractului garantia se restituie la 30 de zile de la incetarea contractului.
Art. 10
Pe langa plata chiriei, LOCATARUL se obliga sa plateasca lunar, pana la finele lunii utilitatile (consumul de apa rece, apa calda, energie electrica, energie termica si orce cheltuiala care este considerata intretinere.)


VI. SUBINCHIRIEREA
Art.11
Pe toata durata contractului, chiriasului NU este permisa subînchirierea, cesiunea sau orice alta forma de cedare a folosinţei catre terţi, a bunului închiriat.
Art. 12

VII. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE
Art. 13
LOCATORUL se obliga:
- sa predea bunurile ce formeaza obiectul inchirierii, la data de .;
- sa asigure folosinta bunului inchiriat pe toata durata contractului;
- sa achite taxele si impozitele generate de bunul imobil inchiriat;
- sa garanteze pentru evictiune;
- sa garanteze impotriva viciilor ascunse;
- sa nu modifice chiria pe perioada contractuala.

Art.14
LOCATARUL se obliga:
- sa achite chiria lunar, conform art.8 din prezentul contract;
- sa plateasca utilitatile pana la termenul scadent;
- sa constituie garantia prezentata la art.9 din prezentul contract.
- sa mentina linistea si ordinea in imobil si sa evite lezarea in orice fel a vecinilor din imobil.
- sa locuiasca singur in imobil si fara animale de companie.
- sa pastreze curatenia in imobil.
- sa nu fumeze in incinta imobilului.
- sa nu rezilieze prezentul contract, rezilierea in cursul termenului contractual atrage pierderea garantiei, - sa foloseasca bunul inchiriat numai in scopul pentru care a fost inchiriat;
- sa exploateze bunul inchiriat ca un bun proprietar, evitand degradarea lui, cu exceptia uzurii normale;
- sa respecte instructiunile privind prevenirea incendiilor; - sa restituie bunurile inchiriate asa cum le-a primit, la expirarea duratei prezentului contract, lipsa curateniei in imobil atrage o penalitate de 100 euro.
- FUMATUL IN INCINTA IMOBILULUI ATRAGE PIERDEREA GARANTIEI DE 400 EURO.

VIII. MODALITATEA DE RESTITUIRE
Art.15
La incetarea prezentului contract de inchiriere, chiriasul va preda bunul inchiriate numai proprietarului, sau imputernicitilor acestuia pe baza de proces – verbal asa cum l-a primit la data inchirierii.
Garantia se restituie la 30 de zile dupa incetarea contractului.
Locatarul trebuie sa prezinte dovada rezilierii contractelor de internet si televiziune facute in nume propriu.
Curatenia generala la predare este intre 80 si 100 de euro, depinde de starea in care a fost predat apartamentul.

Art.16
Un exemplar al procesului - verbal de predare a bunurilor se inmaneaza chiriasului dupa predare, acesta constituind documentul care atesta stingerea obligatiilor contractuale.

IX. DECADEREA DIN DREPTURI
Art.17
Acordarea de inlesniri pentru nerespectarea vreuneia din conditiile prezentului contract, nu va fi considerata ca o renuntare la drept.
Partile vor putea cere executarea clauzelor contractului in orice moment.

X. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art.18
In caz de neexecutare sau de executare necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, partea in culpa va plati daune-interese.

XI. FORTA MAJORA
Art.19
Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil oi insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.
Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunootinta celeilalte parti, in scris, in maximum 10 (zece) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore se va comunica in maximum 30 (treizeci) zile de la aparitie.
Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 10 (zece) zile de la incetare.
Art.20
Proprietarul nu raspunde pentru nici o cauza de forta majora, care ar impedica folosinta spatiului inchiriat si are dreptul, si in asemenea cazuri, la chirie redusa proportional cu capacitatea de intrebunintare a terenului, in situatia in care acesta din urma solicita mentinerea contractului de inchiriere. In situatia in care chiriasul nu mai solicita mentinerea contractului de inchiriere, acesta nu mai datoreaza chirie pe perioada cat a fost impiedicat in folosinta spatiul inchiriat neputand insa solicita despagubiri pentru nefolosinta partiala sau totala a bunului inchiriat intrucat proprietarul nu poate raspunde in situatii de forta majora.

XII. REZILIEREA
Art.21
Locatorul poate rezilierea contractului, in situatia in care chiriasul nu achita chiria si utilitatile.Locatorul este indreptatit in aceasta situatie sa dispuna evacuarea locatarului si schimbarea incuietaorii imobilului..
Art.22
Contractul de inchiriere poate fi reziliat si la initiativa chiriasului, cu acordul proprietarului, daca solicitarea de reziliere a fost adusa la cunostinta proprietarului in scris, cu 30 de zile inainte de data in care se propune predarea spatiului si pana la data predarii cu proces - verbal, chiriasul achitand proprietarului toate sumele datorate. Rezilierea nu poate fi solicitata de chirias decat dupa 11 luni contractuale.

XIII. LITIGII
Art.23
Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, vor fi solutionate pe cale amiabila.
Art.24
Daca partile nu vor ajunge la o întelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre solutionare instantelor competente din Timisoara

XIV. ALTE CLAUZE
Art.25
Drepturile si obligatiile reciproce ale partilor, fixate prin prezentul contract, vor fi completate si modificate de actele normative ce vor apare ulterior semnarii prezentului contract.

Prezentul contract s-a incheiat astazi 20.09.2021, in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.


LOCATOR LOCATAR
Cel mai recent răspuns: gi-jane2 , moderator 07:23, 19 Septembrie 2021
inchiriati de la persoana fizica ?
astea sunt conditiile, nu vreti si vi se par abuzive, nu semnati, nu inchiriati sau negociati-le cu proprietarul.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Contract de inchiriere a locuintei netcupeter netcupeter Buna ziua, Am cateva nelamuriri legate de intocmirea unui contract de inchiriere. In \\"Legea privind inchirierea locuintelor si reglementarea raporturilor ... (vezi toată discuția)
Model de contract pentru inchirieri de bunuri personale cristian_catalin cristian_catalin Buna ziua, Am nevoie de un model de contract pentru un serviciu de inchirieri de echipamente muzicale. Precizez ca doresc sa prestez acest serviciu ca simpla ... (vezi toată discuția)
Model contract inchiriere spatiu comun neagu laura neagu laura va rog sa ma ajutati cu un model de contracr de inchiriere pentru spatiile comune din bloc. multumesc mult (vezi toată discuția)