avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 491 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... SVSU ÎN ALERTÃ -condiþii de profesioniºti la ...
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

SVSU ÎN ALERTÃ -condiþii de profesioniºti la încadrare,ultimii la renumerare

În toată lumea civilizată au fost create servicii pentru situaţii de urgenţă care să execute intervenţii rapide şi eficiente pentru salvarea vieţilor,bunurilor şi mediului,încadrate cu oameni curajoşi ,bine pregătiţişi motivaţi care trebuie să acţioneze în condiţiile unui numărmare de pericole şi riscuri,pentru care sunt asigurate cele mai bune condiţii de executare a serviciului ,dotare şi pregătire precum şi o motivare financiară corespunzătoare riscurilor la care sunt ezpuşi.
ªi la noi au fost elaborate o serie de Hotarâri,Ordonanţe şi reglementări dar care nu prea ţin cont de realităţile din teren(practică) şi nici nu se corelează cu legislaţia actuală a ţării şi Comunităţii Europene.
Pentru acest motiv ,un grup de şefi SVSU venim în faţa dumneavoastă cu o serie de propuneri în vederea modificării şi complectării actualei Legi 330/2009
conţinutul acestor propuneri a fost adus la cunoştinţă şi domnului RAED ARAFAT secretar de stat in Ministerul Sănătăţii-întemeietorul serviciului SMURD.

PROPUNERI ! ale Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă
pentru complectarea Legii 330/2009 în administraţia publică
şi a legislaţiei viitoare, privitoare la organizarea şi dotarea S.V.S.U.
Datorită numeroaselor greutăţi cu care se confruntă SVSU-urile prin lipsa personalului angajat la serviciile care execută serviciul permanent , în schimburi( avind de acoperit şi o anumita Zonă de Competenţă), în ceea ce privesc intervenţiile cu autospecialele de stins incendii (care în marea majoritate au fost trimise în dotarea localităţilor între anii 1975-1979 ,după marile inundaţii din 1970-1975 şi a cutremurului din 1977), datorită faptului ca la o intervenţie sunt operaţiuni şi manevre care nu pot fi efectuate de un singur om angajat (personalul voluntar nu este disponibil la orice oră şi nici nu are pregatirea necesară, sincer se recunoaşte faptul că nici legislatia actuală precum Legea Voluntariatului nu-i favorizează şi nici nu-i motivează în vederea participării la asemenea acţiuni ) cum ar fi: realizarea dispozitivului; pornirea pompelor; mărirea sau micşorarea presiunii în liniile de furtune; prelungirea liniilor de furtune; racordarea de dispozitive; instalarea şi manevrarea motopompei pentru realimentarea autospecialei din surse de suprafaţă , intervenţia la ţeavă sau cu unelte şi aparate specifice; (aparate cu aer comprimat,grup electrogen,scara culisantă,cange,.......); asigurarea şi întrajutorarea personalului care acţionează efectiv în acelaşi timp pentru intervenţie şi salvare,
se impun urmatoarele complectări atit la legislaţia referitoare la Criteriile de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea S.V.S.U.-urilor (Ordinul nr. 718/2005, modificat şi complectat cu Ordinul 195/2007) cât şi la Structura şi Organigrama Consiliilor Locale prin încluderea nominală în Statul de functii al Consiliilor Locale precum şi a Legii 330/2009 privitoare la salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, a funcţiilor de: ªEF SERVICIU VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢÃ ;INSPECTOR PROTECŢIE CIVILÃ ; CADRU TEHNIC CU ATRIBUŢII PSI ; ªEF COMPARTIMENT PREVENIRE ; ªEF FORMAŢIE INTERVENŢIE SI PRIM AJUTOR ; ªEF ECHIPÃ SPECIALIZATÃ; ªEF GRUPÃ INTERVENŢIE; CONDUCÃTOR AUTOSPECIALÃ ; SERVANT POMPIER -ocupaţii care se regăsesc în Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr:138/1949 din 1999 privind Clasificarea Ocupaţiilor din Romania complectat cu O.M.M.P.S. nr:397/451 din iunie 2008 ,cu retribuţia corespunzătoare gradului de dificultate specific fiecărei funcţii (care se motivează prin faptul că aceştia trebuie să posede şi cunoştinţe tehnice şi de specialitate deosebite, similare structurilor profesioniste , în comparaţie cu celelalte categorii de conducători auto, să acţioneze şi să intreţină utilajele din dotare, să intervină în diferite situaţii cu potenţiale pericole şi riscuri majore : intoxicaţii, contaminări biologice sau chimice, explozii, medii cu temperaturi extreme,intemperii,accidentări grave,acordare de prim ajutor ..etc) .
EXTRAS DIN LISTA OCUPAŢIILOR, PRIVIND STRUCTURA S.V.S.U. cu codurilor aferente ;
-ªef Serviciu Voluntar/privat pentru Situaţii de Urgenţă =cod-315101
-Inspector de Protecţie Civilă =cod-123903
-Cdru tehnic PSI =cod-315104
-ªef compartiment prevenire =cod-516101
-Specialist în prevenire =cod-516103
-ªef formaţie intervenţie şi primajutor =cod-516102
-ªef echipă specializată =cod-516106
-ªef grupă intervenţie =cod-516105
-Conducător autospecială =cod-832204

Luând în consideraţie aceste argumente se solicită :
1.) Incadrarea similară structurilor profesioniste actuale ( echivalente şi prin comparaţie) întrucât atât cunoştintele în domeniu, îndemânarea în acţionarea şi utilizarea utilajelor şi accesoriilor este similară iar riscurile sunt aceleaşi sau mai mari ,dacă se ţine seama de dotarea mai slaba în ce privesc echipamentele de protecţie a personalului,acest fapt implicând şi acordarea sporului de pericol corespunzător ,similar celorlalte structuri din sistemul situaţiilor de urgenţă.
Actualmente în Legea nr. 330/2009 ,personalul din SVSU (conducator autospecială , servant pompier... ) sint cuprinsi in Anexa II/14-ALTE FUNCTII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR ,la litera B –functii de executie pe trepte profesionale ,la o incadrare comuna cu : portar,paznic,ingrijitor de curatenie,guard,bufetier,manipulant bunuri,curier etc...!!! ,figurind ca personal de deservire si nu de interventie, fiind la cel mai mic nivel de salarizare.
2.) Stabilirea unei noi grile de salarizare pentru SVSU din care să facă parte comună inclusiv personalul SMURD şi Salvamont, cu funcţiile şi incadrările corespunzatoare pentru fiecare specific în parte.
3.) Să se acorde prin asimilare, sporurile de pericol prevăzute pentru serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă, întrucît conform articolului 38 alin. 1 din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, personalul din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă este încadrat în aceleaşi condiţii de muncă precum cei din serviciile profesioiste, dar nu şi de salarizare, deşi execută aceleaşi activităţi la intervenţii, trebuie să posede aceleaşi cunoştinţe şi pregatire şi sunt supuşi aceloraşi riscuri şi pericole .
4.) Altă variantă pentru personalul din SVSU, ar fi încdrarea acestuia, în aceeaşi grilă de salarizare şi de acordare a sporurilor de pericol aferente, pe funcţiile specifice serviciului similare cu cele din grilele de salarizare a SMURD şi Salvamont, cuprinse în noua Lege unitară a salarizării 330/2009, întrucît toate aceste servicii fac parte din aceeaşi structură a serviciilor pentru situaţii de urgenţă, fapt ce ar motiva ca în aceste servcii pentru situaţii de urgenţă, să fie atras, personal competente, bine pregătit, asigurîndu-se şi o mai mare stabilitate a personalului.
5.) Perioada intervenţiilor (perioada contractului de muncă ) efectuată de personalul din structura SVSU sa fie consemnată anual în Cartea de Muncă ca vechime în muncă în grupa a-II-a sau a-III-a de muncă, lucru valabil şi pentru personalul cuprins în structurile de conducere şi de execuţie (şefi de servicii(SVSU) , şefi de formaţiuni, membrii angajati în structura SVSU, pe perioada derulării contractului de muncă, întruât coordoneaza şi participă direct la toate activităţile de intervenţie).
6.) Adoptarea unui Program Naţional de dotare a SVSU-urilor care execută serviciul permanent în ture( 24 din 24 de ore ), de la oraşele şi localităţile ce au arondate Sectoare de Competenţă,cu autospeciale şi echipamente de intervenţie performante,(ex. dupa modelul cum a fost realizată dotarea tuturor Posturilor de Poliţie cu maşini de intervenţie … )majoritatea serviciilor voluntare din ţara fiind dotate cu autospeciale APC SR 132 şi APCT Roman 8135 fabricate in anii 1975-1978 (dotare realizată după marile inundaţii din 1970-1975 şi a cutremurului din 1977), cu o vechime de peste 35 ani…, plata ratelor anuale facându-se din sumele defalcate alocate anual de la bugetul statului către Consiliile Locale şi din colectarea de fonduri din alte surse (ex... 2% din impozitul pe salariu aşa cum au fost dirijate şi colectate sumele pentru dotarea SMURD, acţiunea cuprinzînd tot personalul salariat din administraţia publică şi instituţiile subordonate! ).
7.) - Stabilirea prin lege a unui procent minim din bugetul anual al fiecarui Consiliu Local care să fie asigurat pentru serviciile de urgentă, întrucit frecvenţa crescândă a intervenţiilor nu depind nici de criza financiară nici de culoarea politică ci este o realitate (intervenţiile serviciilor de ambulanta şi pompieri au fost asigurate permanent chiar şi în caz de război, ne ţinându-se cont de natura beligeranţilor ).
8.) -Asigurarea prin legislaţie (atât ceea referitoare la organizarea şi dotarea SVSU cât şi cea din Administraţia Publică ),ca SVSU-urile de categoria a III-a şi a IV-a care execută serviciul permanent şi au arondate Sectoare de competenţă cu un anumit număr de localităţi, cu care s-au incheiat Contracte de Interventie (conform Anexei 1 la Criteriile de performanţă art. 3, din O.G. Nr 718/2005-modificată şi completată cu Ordinul 195/2007 ), sa fie încadrate cu echipaje compuse din minim un şofer PSI (conducătorul autospecialei) si 1-2 servanţi pe schimb, adică personal operativ, anagajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată , aceasta pentru realizarea intervenţiilor rapide, eficiente şi ordonate, în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le revin în situaţii foarte complexe şi periculoase, precum cele ale echipajelor SMURD care au în compunere câte 3 persoane pe schimb.
9.) –In cadrul Criteriilor privind încadrarea cu personal –art. 12 din O.G. nr.718/2005 să se prevadă posibilitatea ocupării funcţiei de ªef SVSU şi de către funcţionarii publici cu studii medii sau postliceale, dacă posedă atestarea specifica domeniului, conform prevederilor C.O.R.
Actuala legislaţie a personalului din administraţia publică, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, nu prevede ocuparea funcţiei de şef serviciu(SVSU ) de către funcţionarii publici cu studii medii sau postliceale, deşi în această situaţie, se află, majoritatea şefilor de serviciu ale SVSU-urilor din ţară care îndeplinesc serviciul prin cumul de funcţii stabilite pentru: Inspectorii de protecţie civilă, Cadrele tehnice PSI, Personalul de specialitate în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor sau al protecţiei civile– chiar dacă conform actualei legislatii din administratie numai funcţionarii publici cu studii superioare de lungă durată pot ocupa funcţiile de sef Serviciu.
Întrucît Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă sunt constituite din personal contractual si chiar functionari publici,personal pentru care nu operează prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statul funcţionarilor publici republicată, iar legislaţia în vigoare existentă nu prevede studii superioare pentru ocuparea acestei funcţii şi nici nu se justifică această pregătire superioră, mai ales la S.V.S.U.-urile organizate în mediul rural( la nivelul comunelor), în afara cursurilor de formare profesională în domeniu neexistînd nici profile de invăţământ specifice acestui domeniu de activitate, doar cursuri de atestare în domeniu !!!! )sau să se stabilească specialitatea ce trebuie absolvită în funcţie de specificul activitatăţilor desfăşurate de SVSU, ori a cursurilor de specializare care pot fi urmate pentru ocuparea acestei funcţii.
10.)– Revizuirea Legii Voluntariatului ( HG 1579/2005) si a Legii 273/2006 –privind Finanţele publice locale întrucit acestea nu sânt în concordanţă şi nu crează posibilitatea motivării personalului care ar fi dispus să se încadreze în formaţiunile voluntare (actualmente Legea Finanţelor publice nu permite diminuarea sau scutirea de impozit la persoanele apte de muncă ), nu au o protecţie socială sigură(exista permanent riscul concedierii ) prin stabilirea concreta a obligaţiilor patronilor faţă de statul Român şi implicit faţă de cei din structurile voluntare, precum şi facilităţile oferite de Statul Român patronilor care favorizează activitatea de voluntariat prin reduceri de impozite pe venit ...etc, iar în cazul nerespectării obligaţiilor privind facilitarea participării la activităţile planificate sau de intervenţie celor cuprinşi în structurile SVSU să poată fi sancţionaţi chiar pînă la recuperarea sumelor rezultate din facilităţile fiscale oferite. (a se vedea modelul unor ţări cu tradiţie în domeniul situaţiilor de urgenţă, unde faptul de a fi voluntar este o cinste, o onoare şi activitatea este motivată corespunzator şi printr-o renumeraţie bănească corespunzătoare –ex. Germania…..).

Propuneri privind modificarea
Statutului personalului voluntar şi a Contractului de Voluntariat

pe durata efectuarii contractului de voluntariat:
-asistenţa medicală gratuită pe durata efectuarii contractului de voluntariat;
- acordarea de medicamente în regim compensat sau gratuit pentru el şi familie;
- scutirea (reducerea ) de impozit pe salariu ,prevazută prin legislaţie;
- reducere de impozit pe profit ( ..x % ) pentru cei ce deţin societăţi comerciale şi facilitează
participarea la activităţile serviciului voluntar ,prevedere care sa fie inclusa în Legea finanţelor publice;
-acordarea unui concediu suplimentar plătit de până la 7 zile sau a unui sejur gratuit de 5 zile
în extrasezon în una din staţiunile stabilite de guvern (minister … ) pentru acest scop ;
- asigurarea în mod obligatoriu a surselor financiare de către autorităţile locale pentru acoperirea
cheltuielilor privind dotarea cu echipamente individuale si mijloace de intervenţie adecvate,antidot
şi asigurări de viaţă.
- asigurarea unui număr de (.. x ) călătorii anuale, gratuite sau cu reducere, pe SNCFR,…(sau…).;
- prioritate la obţinerea biletelor de tratament intr-una din statiunile stabilite de ministerul muncii.
………………………………………………………………………………………………………………………
IN ORICE SITUATIE TOATA LUMEA STRIGA : SA VINA POMPIERII ….;SA NE SALVEZE POMPIERII ….;
SA INTRE POMPIERII….SA INTERVINA POMPIERII ……(oricum cei din structurile profesioniste nu pot sa acopere tot teritoriul in acelasi timp .
NU ZICE NIMENI: NU INTRA CA ARDE; NU TE DUCEA CA EXPLODEAZA..,NU INTRA CA TE INNECI.. ;NU TE URCA CA O SA CAZI....
ATUNCI UNDE-I DIFERENTA INTRE UN MUNCITOR OBISNUIT SU UN MEMBRU S.V.S.U.??
PENTRU CE ??? S-AU MAI ADOPTAT LEGI , HOTARIRI DE GUVERN SI ORDONANTE PENTRU CREAREA
SI FUNCTIONAREA ACESTOR STRUCTURI ( SVSU ) DACA NU LE FACEM COMPETITIVE SI EFICACE
TOCMAI PRIN MOTIVAREA INCADRARII SI PARTICIPARII CU CADRE CIT MAI BINE PREGATITE .!

Intocmit
SEF SVSU ORAªUL IERNUT Sefi SVSU - Jud. Mures……………………………………………
Grama Augustin …………………………………………….
…………………………………………….
……………………………………………….
ªEF SVSU ORAªULUI LUDUS ........................................................................................
Bucur Emil .........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
Cel mai recent răspuns: pompierii iernut , utilizator 07:46, 19 Aprilie 2010
~ Conținut șters la cerere ~
la aceasta ora am inceput demersurile de infiintare a unei asociatii profesionale a serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta care sa poata reprezenta interesele ,ta ne sustine la orice nivel drepturile cuvenite, relizarea de initiative legislative pentru a putea sa ne facem auziti sau mai bine zis luati in seama,pentru a putea realiza dotari din exterior,atragerea de fonduri din tara si strainatate.
Dece sa nu nu putem beneficia si noi de acei 2% precum alte structuri sau de repartizare de fonduri chiar din bugetele judetene?

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Statut si salarizare sef svsu zama cristian zama cristian De ce nu toti cei incadrati in aceasta meserie nu au acelasi statut.Sunt colegi care sunt incadrati ca si functionari publici,sunt si altii care sunt personal ... (vezi toată discuția)
Serviciile voluntare de situatii de urgenta flexi flexi Unele primarii au in subordine SVSU care asigura pe raza lor de competenta interventiile la incendii. In aceste servici avem angajati pompierii, soferi pentru ... (vezi toată discuția)
Svsu-ultima sansa pompierii iernut pompierii iernut STIMAŢI COLEGI DIN CADRUL SERVICIILOR VOLUNTARE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢÃ DIN ŢARÃ, REVIN CU ÎNCÃ O SERIE DE PROPUNERI PRIVITOARE LA ELIMINAREA ... (vezi toată discuția)