avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 552 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Să schimbăm împreună legea svsu-ultima sansa
Discuție deschisă în Să schimbăm împreună legea

svsu-ultima sansa


STIMAŢI COLEGI DIN CADRUL SERVICIILOR VOLUNTARE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢÃ DIN ŢARÃ, REVIN CU ÎNCÃ O SERIE DE PROPUNERI PRIVITOARE LA ELIMINAREA UNOR OMISIUNI SAU NECONNCORDANŢE ALE LEGII 330/2009 SI ALE ALTOR REGLEMENTÃRI IN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢÃ ªI PROTECŢIEI CIVILE ,CARE PRIN I.S.U.J. SA FIE ADRESATE FORURILOR ÎN DREPT ªI ÎN MÃSURÃ SÃ CORECTEZE LA TIMP NEAJUNSURILE LEGISLATIVE ACUALE

C ă t r e,
INSPECTORATUL JUDEŢEAN PENTRU SITUATII DE URGENŢÃ …Jud. ….

Prin prezenta înaintăm o serie de propuneri ale Inspectorilor de Protecţie Civila şi a Cdrelor Tehnice PSI din judeţ (din cadrul administratiei publice locale) pentru a fi transmise Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă-Bucureşti, referitoare la complectări şi modificări ale Legii salarizării unitare a personalului bugetar, în scopul susţinerii solicitărilor noastre către Ministerul Muncii,Familiei şi Protecţiei sociale

PROPUNERI PENTRU COMPLETAREA LEGII 330/2009PRIVITOARE LA SALARIZAREA UNITARA A PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURILE PUBLICE

1.)Introducerea în Legea salarizării unitare a unei grile de salarizare distinctă, pentru personalul Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă ( SVSU ) organizate în cadrul autorităţilor locale( consilii locale municipale, oraşeneşti şi comunale ) personal angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în corelare cu Clasificarea Ocupaţiilor din România( C.O.R. ) cuprinse în Ordinul nr. 138/1995 reactualizat dupa cum urmează:
-Inspector de protecţie civilă - cod COR =123902
-ªef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă –cod COR =315101
-Cadru tehnic PSI - cod COR =315104
-ªef compartiment prevenire - cod COR =516101
-ªef formaţie intervenţie salvare şi primajutor - cod COR =516102
-Servant pompier - cod COR =516104
-ªef grupa intervenţie - cod COR =516105
-ªef echipă specializată - cod COR =516106
-Conducător autospecială - cod COR =832404

2.) In această grilă de salarizare să facă parte personalul SVSU ;SMURD şi Salvamont (toate serviciile pentru situaţii de urgenţă), cu funcţiile şi încadrările şi ierarhizările corespunzatoare pentru fiecare în parte.
3.) Să se acorde prin asimilare, sporurile de pericol prevăzute pentru serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă, întrucît conform articolului 38 alin. 1 din Legea 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor, personalul din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă este încadrat în aceleaşi condiţii de muncă precum cei din serviciile profesioniste, dar nu şi de salarizare, deşi execută aceleaşi activităţi la intervenţii, trebuie să posede aceleaşi cunoştinţe şi pregătire şi sunt supuşi aceloraşi riscuri şi pericole .
4.) Altă variantă pentru personalul din SVSU, ar fi încdrarea acestuia, în aceeaşi grilă de salarizare şi de acordare a sporurilor de pericol aferente, pe funcţiile specifice serviciului, similare cu cele din grilele de salarizare a SMURD şi Salvamont, actualmente cuprinse în noua lege unitară a salarizării, întrucît toate aceste servicii fac parte din aceeaşi structură a serviciilor pentru situaţii de urgenţă, fapt ce ar motiva ca în acest servciu pentru situaţii de urgenţă, să fie atras, personal competent, bine pregătit, asigurîndu-se o mai mare stabilitate a personalului.
5.) Intrucît în marea majoritate a cazurilor, ªeful S.V.S.U. este şi Inspector de protecţie civilă cu pregătire liceală sau postliceală, care totodată este şi funcţionar public, îndeplinind aceste atribuţii prin cumul de funcţii, totuşi acesta nu beneficiază de îndemnizaţia de conducere aferentă, dat fiind faptul că Legea funcţionarului public nu permite acordarea îndemnizaţiei de conducere numai funcţionarilor cu studii superioare, deşi pentru funcţia de Inspector de Protecţie Civilă în codul C.O.R. (clasificarea ocupaţiilor în Român )la nivelul de pregătire, nu prevede obligativitatea sudiilor superioare ci doar studii medii sau postliceale, ca de altfel nici pentru celelalte funcţii din cadrul serviciului pentru situaţii de urgenţă, fapt care privează o foarte mare parte din persoanele ce îndeplinesc aceste funcţii de drepturile salariale cuvenit în mod legal.


Totodată adresăm rugămintea noastră, de a ne sprijinii în soluţionarea unor aspecte cu privire la funcţia de INSPECTOR PROTECŢIA CIVILÃ şi CADRU TEHNIC PSI, funcţii care se regăsesc în Clasificarea Ocupaţiilor din România respectiov cod COR 123903 pentru Inspector protecţia civilă şi cod COR 315104 pentru Cadru tehnic PSI, întrucât acestea nu sunt încadrate şi retribuite corespunzător specificului activităţii pe care o desfăşoară, în noua lege a salarizării unitare a personalului bugetar.

Avîndu-se în vedere faptul că în Legea nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, funcţia de INSPECTOR PROTECŢIA CIVILÃ, nu apare ca funcţie distinctă, cu grilă de salarizare separată faţă de restul funcţionarilor publici ( inspectorul de protecţie civilă, angajat în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, conform art. 13, alin. 5, din Legea nr. 481/2004 privind Protecţia Civilă, republicată, este funcţionar public, iar în funcţie de complexitatea şi volumul atribuţiilor de serviciu, poate îndeplinii prin cumul şi atribuţiile Cadrului tehnic în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform art. 13, alin. 7, din acceaşi lege), solicităm ca această funcţie să fie cuprinsă în noua lege a salarizării unitare (modificată), separat faţă de cea a funcţionarilor publici, din mai multe motive care impun o asemenea încadrare a acestei funcţii (conform COR ), pe care le susţinem după cum urmează:

- Atribuţiile îndeplinite de către Inspectorul de protecţie civilă, nu pot fi asimilate cu ale nici unui funcţionar public din cadrul autorităţilor administraţiei publice. Acesta îşi desfăşoară activitatea şi în situaţii de urgenţă, la riscurile care pot să apară pe plan local , participă la intervenţiile operative împreună cu serviciile volunatre , private sau profesioniste pentru situaţii de urgenţă şi la acţiunile de evacuare a populaţiei şi a bunurilor materiale din localitate împreună cu structurile militare, cînd situaţia impune o asemenea măsură. Deasemenea Inspectorul de protecţie civilă îndeplineşte atribuţii şi în toate situaţiile de protecţie civilă, adică la situaţii generate de iminenţa producerii dezastrelor, a conflictelor militare,atacuri teroriste epidemii sau epizootii sau a altor situaţii neconvenţionale, care prin nivelul de gravitate, pun în pericol sau afectează viaţa, bunurile şi valorile culturale şi de patrimoniu ;

- Activitatea Inspectorului de protecţie civilă nu este cuprinsă întrun program normal de lucru fix, care se reia zilnic la aceleaşi ore, ci se extinde şi în afara programului de muncă normal de 8 ore în cazul situaţiilor de urgenţă, care pot să apară în localitate la orice oră din zi şi nopate şi în ori care perioadă a anului, situaţii care impun şi prezenţa inspectorului de protecţie civilă pe lîngă celelalte forţe de intervenţie operativă ;

- Inspectorul de protecţie civilă răspunde de aplicarea măsurilor de protecţie civilă prevăzute de lege şi a actelor normative date în aplicarea legii şi cele cuprinse prin planurile proprii ale fiecărei localităţi şi acţioneză ca atare pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea efectelor produse la dezastre, ( calamităţi naturale şi catastrofe ) şi la orice eveniment care poate pune în pericol viaţa oamenilor, a animalelor şi distrugerea bunurilor materiale, valorilor culturale şi de mediu din localitatea administrativ – teritorială unde îşi desfăşoară activitatea ;

- Inspectorul de protecţie civilă îndeplineşte atribuţii şi în sistemul naţional de apărare a ţării , desfăşoară activităţi în situaţii de mobilizare parţială sau generală, la starea de război, la pregătirea teritoriului şi a economiei pentru apărare, de evidenţă militară şi M.L.M., conform legislaţie în vigoare care impune desfăşurarea unor asemenea activităţi, la nivelul unităţii administrativ – teritoriale ,întocmeşte planurile şi documentele corespunzătore fiecărei activităţi .


- Protecţia Civilă fiind o componentă a sistemului securităţii naţionale şi reprezentînd un ansamblu integrat de activităţi, măsuri şi sarcini, care au scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populaţiei, bunurilor materiale şi mediului, de efectele negative ale situaţiilor de urgenţă, conflictelor armate şi înlăturării operative a urmărilor acestora, precum şi asigurarea condiţiilor necesare suprveţuirii persoanelor afectate ( L 481 art1/1), din acest aliniat reiese clar importanţa deosebită a activităţilor şi acţiunilor de protecţie civilă, care sunt desfăşurate de inspectorul de protecţie civilă;

În sensul celor mai sus prezentate, considerăm important şi necesar, ca Inspectorii de Protecţie Civilă, să fie încadraţi în noua lege unitară a salarizării personalului plătit din fondurile publice, într-o grilă distinctă (în afara celei commune ) faţă de restul funcţionarilor publici , stabilinduse o salarizare corespunzătoare activităţilor desfăşurate atît în timpul programului de lucru cît şi în afara programului normal de lucru, întrucât participă în orice moment este solicitat, la acţiunile de intervenţie în situaţii de urgenţă, generatoare de riscuri, care pot provoca dezastre naturale şi tehnologice pe teritoriul localităţii, fapt pentru care propunem să se acorde şi Sporul de dispozitiv sau un spor de 15% calculat din salarul de încadrare, aşa cum s-a procedat pînă în anul 2000 sau chiar şi înainte înainte de anul 1989 .

In ceea ce priveşte funcţia de CADRU TEHNIC PSI, cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, care sunt încadraţi la autorităţile administraţiei publice locale numai pe această funcţie, conform Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi a Ordinului M.A.I. nr. 106/2007 dat în aplicarea legii, solicităm o salarizare specifică şi corespunzătoare activităţii pe care aceştia o desfăşoară, care să fie cuprinsă într-o grilă de salarizare distinctă faţă de restul personalului bugetar (în afara funcţiilor commune ), angajat în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale.

Rugăm în mod deosebit, de a ne sprijini în clarificarea situaţiei de incompatibilitate în activitatea Inspectorului de protecţie civilă – funcţionar public, care prin cumul de funcţii, îndeplineşte şi atribuţiile Cadrului tehnic PSI, fiind atestat în domeniul apărării împotriva incendiilor, care în conformitate cu prevederile art. 96, din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, prevederi care au fost modificate prin Legea nr. 330/2009 nu poate desfăşura activităţi în alte domenii de activitate din sectorul privat, dacă acestea sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate de funcţionarul public portivit fişei postului.
Deci un Inspector de protecţie civilă care îndeplineşte prin cumul de funcţii şi atribuţiile Cadrului tehnic PSI, nu poate fi autorizat pentru desfăşurarea activităţilor în domeniul apărării împotriva incendiilor în afara programului de lucru, în sectorul privat, (activitate care nu are nicio tangenţă în acest sens cu autorităţile administraţiei publice locale), pentru că prin modificările aduse legii mai sus menţionată, aceste activităţi sunt executate de funcţionarul public şi în cadrul autorităţii publice unde este anagajat iar în această situaţie s-ar afla în incompatibilitate cu funcţia publică (!!!), întru-cît aceste atribuţii sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, potrivit fişei postului.

Nu considerăm legală o asemenea aberaţie juridică, care nu are nici o justificare şi motivaţie de interdicţie în exercitarea acestor atribuţii în sectorul privat de către un funcţionar public şi susţinem că activitatea desfăşurată în domeniul apărării împotriva incendiilor, atît la locul de muncă unde este angajat funcţionarul public cît şi în sectorul privat unde doreşte să mai muncească pentru aşi cîştiga existenţa, în afara programului de lucru, nu pot să fie incompatibile, nu au nici-o legătură cu funcţia publică, nu sunt săvîrşite acte de corupţie pentru că nu este o activitate economică, activitatea de apărare împotriva incendiilor este controlată de către Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă Judeţene,întrucât atunci cînd constată nereguli în domeniul apărării împotriva incendiilor, aplică în mod obliogatoriu sancţiuni pentru cei care se fac vinovaţi , toată activitatea fiind transparentă,desfăşurinduse în baza unui contract de muncă încheiat între o unitate privată şi o persoană fizică, atestată şi autorizată în domeniul apărării împotriva incendiilor.

În final se cunoaşte faptul că un Cadru tehnic PSI, încadrat la o autoritate din administraţia publică, nu are dreptul de monitorizare, coordonare şi control în unităţile din sectorul privat, în domeniul apărării împotriva incendiilor, practic sub nici-o formă nu se justifică imcompatibilitatea în exercitarea acestor atribuţii în sectorul privat, de către un funcţionar public.

Cunoaştem faptul că Inspectortaul General pentru Situaţii de Urgenţă, nu se poate erija în apărătorul drepturilor salariale ale personalului angajat în serviciile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, chiar dacă sunt compartimente care privesc situaţiile de urgenţă, şi nu are competenţa legală de a iniţia modificarea legii salarizării unitare a personalului plătit din fondurile publice, totuşi apelăm la bună voinţa conducerii a IGSU, de a analiza posibilitatea adresării locului în drept şi a ne susţine solicitările de mai sus către Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţia Sociale , în vederea includerii în anexele Legii a celor propuse de personalul din structura Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă – demers pe care îl considerm legal, oportun şi important, mai ales pentru faptul că nu se poate ignora un aspect pe care îl considerm reglementat lacunar în Legea salarizării unitare şi în Legea nr. 161/2003, prevederi care aduc atingere asigurării unui nivel corespunzător de salarizare a personalului bugetar din acest domeniu şi care nu se întemeiază pe stabilirea unor coeficienţi de ierahizare corespunzători importanţei sociale a muncii prestate.
Ultima modificare: Vineri, 20 August 2010
pompierii iernut, utilizator
Cel mai recent răspuns: scooter28 , utilizator 20:58, 4 Ianuarie 2011
Va felicit pentru initiativa dumneavoastra.
Maine dimineata voi trimite solicitarea dvs. colegilor din compartimentul SVSU pentru a o trimite IJSU.

Va doresc bafta!

P.S. Aveti o gresala de tehnoredactare. In loc de COMPLECTAREA LEGII . Interveniti in forum si scrieti fara litera "c", adica COMPLETAREA LEGII
Salut Va felicit pentru idea care o aveţi
As Avea o propunere pentru dumneavoastră şi pentru toţi colegi din ţară; Infiintare unui sindicat care sa ne reprezinte, deoarece nimeni in afara de noi nu cunoaste problemele cu care se confrunta Seful unei servicii voluntare,un inspector de protectie civila, un cadru tehnic P.S.I. sau toate la un loc cum e de obicei in tara noastra

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Svsu În alertà -condiþii de profesioniºti la încadrare,ultimii la renumerare pompierii iernut pompierii iernut În toată lumea civilizată au fost create servicii pentru situaţii de urgenţă care să execute intervenţii rapide şi eficiente pentru salvarea ... (vezi toată discuția)
Statut si salarizare sef svsu zama cristian zama cristian De ce nu toti cei incadrati in aceasta meserie nu au acelasi statut.Sunt colegi care sunt incadrati ca si functionari publici,sunt si altii care sunt personal ... (vezi toată discuția)
Sef svsu = functionar public? svsu svsu Sunt angajat de trei ani ca sef de serviciu voluntar pentru situatii de urgenta intr-o localitate din Romania. Conduc acest serviciu care are in componenta un ... (vezi toată discuția)