avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 683 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Societăţi comerciale majorare capital social
Discuție deschisă în Societăţi comerciale

majorare capital social

Buna ziua,
Firma la care lucrez doreste sa faca o majorare de capital (prin depunerea unei sume de bani). Mentionez ca firma este un SRL si sunt doi asociati.
Va rog sa-mi spuneti daca stie cineva ce acte sunt necesare pentru aceasta marire de capital. Aceste acte trebuie incheiate in fata unui notar obligatoriu?
Va multumesc mult pentru orice informatie.
Cel mai recent răspuns: ContSters112731 , utilizator 13:01, 30 Iunie 2010

Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunii privind majorarea capitalului social al societăţilor comerciale*:
1. Cerere de înregistrare (original);
2. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor decizia asociatului unic/decizia
Consiliului de administraţie/directoratului sau actul adiţional la actul constitutiv, original);
3. Dovada dreptului de proprietate al asociatului/acţionarului/membrului persoanei juridice asupra aportului în natură (copie
certificată); în cazul în care aportul este constituit dintr-un imobil se ataşează şi extrasul de carte funciară în original;
4. Raportul de evaluare întocmit de expertul desemnat de directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau
persoana sau persoanele desemnate (original);
5. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor la capitalul social (copii);
6. Actul constitutiv actualizat;
7. Prospectul de emisiune având semnăturile autentice a doi dintre administratori respectiv a doi membri ai directoratului, în
caz de subscripţie publică (în copie); în cazul societăţilor reglementate de legislaţia pieţei de capital prospectul de emisie va
fi avizat de CNVM (în formă autentică);
8. Dacă este cazul:
- hotărârea adunării generale a acţionarilor prin care se limitează sau se ridică dreptul de preferinţă, pentru publicare în
Monitorul Oficial şi menţionare în registrul comerţului;
- decizia consiliului de administraţie/directoratului de restrângere sau ridicare a dreptului de preferinţă al acţionarilor
existenţi, pentru publicare în Monitorul Oficial;
- în cazul majorării capitalului social prin ofertă publică primară sau pe bază de prospect de subscriere simplificat, dovada
notificării adresate de societate CNVM cu privire la rezultatele ofertei publice;
- situaţiile financiare şi balanţa însoţitoare în cazul majorării capitalului social prin incorporarea
rezervelor/beneficiilor/primelor de emisiune;
- actul doveditor al creanţei, situaţiile financiare şi balanţa însoţitoare, după caz, în situaţia în care majorarea capitalului
social se efectuează prin conversia unor creanţe certe, lichide şi exigibile asupra societăţii pe acţiuni;
- dovezile privind emiterea, subscrierea şi plata obligaţiunilor, hotărârea adunării generale privind emiterea de obligaţiuni
convertibile în acţiuni şi hotărârea corespunzătoare a adunării generale a obligatarilor, în cazul în care majorarea capitalului
social se efectuează prin conversia obligaţiunilor în acţiuni.
9. Dacă este cazul:
- declaraţiile date pe proprie răspundere de către asociatul unic/noii asociaţi care prin cesiune sau moştenire au dobândit părţi
sociale/noii administratori din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original);
-certificatele de cazier fiscal pentru asociaţii care intră în societate, în cazul în care transmiterea părţilor de interes sau a
părţilor sociale se efectuează către persoane din afara societăţii;
- certificat, original sau copie certificată şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată
de un notar public, de la registrul în care este înmatriculată persoana juridică din străinătate, care să ateste existenţa acesteia;
10. Dacă este cazul:
- avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original);
- împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească
formalităţile legale (original).
11. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
- taxa de registru;
- tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
N OTÃ:
􀀩 În cazul în care există aporturi în natură se solicită, în prealabil, numirea de către directorul oficiului registrului comerţului de
pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate a unui expert contabil pentru evaluarea acestora. Cererea se depune la
oficiul registrului comerţului cu plata taxei de registru.
􀀩 Hotărârile privind majorarea capitalului social al societăţilor cooperative şi cooperativelor agricole se menţionează în registrul
comerţului şi, atunci când legea prevede, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a şi Partea a VII-a, dacă este
cazul, la cererea reprezentanţilor legali sau împuterniciţilor acestora.
􀀩 În situaţia în care adunarea generală a acţionarilor din SA şi SCA aprobă termenul de 30 de zile pentru exercitarea dreptului de
preferinţă pentru majorarea capitalului social, în prealabil, se vor depune în vederea menţionării în registrul comerţului şi
publicarea în Monitorul Oficial al României: cererea de depunere şi/sau menţionare acte, hotărârea AGA/decizia consiliului de
administraţie/directoratului şi dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale (originale).
􀀩 Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnătură, cu menţionarea în clar a
numelui, de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi şi semna cererea.
􀀩 În cazul persoanelor fizice/juridice nerezidente actele se depun în original sau copii certificate şi traducerea realizată de un
traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.
􀀩 Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei
sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
􀀩 Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru
completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului
registrului comerţului de pe lângă tribunal.
􀀩 Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro).
􀀩 Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege şi dovezile privind plata taxelor şi tarifelor legale, îndosariate şinumerotate, se depun de către solicitant la ORC direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire, sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura
electronică extinsă.
Buna ziua,
aveti nevoie de o hotarare AGA, in cadrul careia se precizeaza faptul ca se doreste majorarea capitalului social, care va fi cota fiecarui asociat in urma majorarii si structura capitalului social in urma majorari .
se mai face o anexa la AGA - contor cuvinte
se mai depune la dosar si dovada majorari capitalului social - o balanta contabila
de asemenea trebuie depus si actul constitutiv actualizat conform AGA
actele se pot face atat de catre o persoana din cadrul societatii , de un avocat ori de un notar, in functie de posibilitatea si disponibilitatea fiecaruia

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Majorare capital social srl mioaraclaudia mioaraclaudia ce acte imi sunt necesare pt.majorarea unui capital social la un srl?se doreste majorarea capitalului cu o parte din suma provenita din dividende iar o alta ... (vezi toată discuția)
Ce documentatie trebuie ptr.marire capital social a unui srl cu asociat unic si ce restrictii sunt ptr.a putea cheltui banii din capitalul social ? diana2012 diana2012 Buna ziua...as dori sa imi spuneti ce documentatie imi trebuie ptr. marire de capital social a unui SRL cu asociat unic si unde trebuie depuse? Ce restrictii ... (vezi toată discuția)
Majorare capital social LIVIU NISTEA LIVIU NISTEA O societate comerciala, avand ca unic actionar Consiliul Local, face o majorare de capital social printr-o hotarare a Consiliului Local. Ce acte trebuiesc ... (vezi toată discuția)