avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 439 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Societăţi comerciale va rog...un sfat!
Discuție deschisă în Societăţi comerciale

va rog...un sfat!

Salut mai intai pe toata lumea de pe acest forum...unde m-am inregistrat si eu azi!Am nevoie de un sfat specializat.Sotul meu si cei doi frati ai lui sunt constructori,buni meseriasi,(fara falsa modestie) si ar vrea sa lucreze pe cont propriu .Am vrea sa stim care este solutia legala de a putea sa desfasoare o asemenea activitate.Se pot inregistra ca persoane fizice.,fiecare din ei ,sau ar trebui sa-si deschida o firma ( lucru care implica mult mai multe complicatii )?Multumesc anticipat tuturor celor care vor aloca putin timp ptr a citi acest mesaj si imi vor da un eventual raspuns.
Cel mai recent răspuns: Lorena Chirila , Avocat 08:57, 23 Februarie 2008
- sa se deplaseze la primaria locului de domiciliu unde pot obtine o autorizatie pentru Activitati in constructii ca persoana fizica sau ca asociatie familiala.
- tmiul legal este Lgea 300/2004
LEGE nr. 300 din 28 iunie 2004
privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
CAP. I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Persoanele fizice, cetateni romani sau cetateni straini, care provin din statele membre ale Uniunii Europene si din statele apartinand Spatiului Economic European, pot desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei, in mod independent, sau pot constitui asociatii familiale in conditiile prevazute de prezenta lege.
(2) Persoanele fizice si asociatiile familiale pot fi autorizate sa desfasoare activitati economice in toate domeniile, meseriile si ocupatiile, cu exceptia celor reglementate prin legi speciale.
ART. 2
(1) Asociatia familiala se poate infiinta la initiativa unei persoane fizice si se constituie din membrii de familie ai acesteia.
(2) Sunt considerati membrii unei familii, in sensul prezentei legi, sotul, sotia si copiii acestora care au implinit varsta de 16 ani, la data autorizarii asociatiei familiale, precum si rudele acestora pana la gradul al patrulea inclusiv.
(3) In cazul desfasurarii activitatii in contextul dreptului de stabilire, asociatia familiala se constituie din membrii de familie care au domiciliul sau resedinta in Romania.
(4) Asociatia familiala este reprezentata in relatiile cu tertii de persoana din initiativa careia s-a infiintat sau de persoana imputernicita de aceasta, in baza unei procuri autentificate.
ART. 3
(1) Persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent, precum si persoanele fizice care sunt membri ai asociatiilor familiale au, in sensul prezentei legi, calitatea de angajat propriu.
(2) Calitatea de angajat propriu se refera la dreptul de a fi asigurat in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, al asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj, in conditiile prevazute de legile care reglementeaza aceste domenii.
(3) Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatiile familiale autorizate in conditiile prezentei legi nu pot angaja persoane cu contract individual de munca pentru desfasurarea activitatilor pentru care s-a obtinut autorizatia.
ART. 4
Persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatia familiala trebuie sa detina autorizatia si certificatul de inregistrare eliberate in conditiile prezentei legi.

CAP. II
Autorizarea. Procedura de autorizare. Anularea autorizatiei

ART. 5
Pot desfasura activitati economice in mod independent sau in cadrul asociatiilor familiale persoanele fizice care indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) au implinit varsta de 18 ani, in cazul persoanelor fizice ce solicita autorizarea pentru desfasurarea de activitati economice in mod independent si a persoanelor fizice care au initiativa constituirii asociatiei familiale, respectiv varsta de 16 ani, in cazul membrilor asociatiei familiale;
b) starea sanatatii le permite desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia;
c) au calificarea - pregatire profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala -, necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia;
d) nu au fost condamnate penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea de fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal;
e) indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii impotriva incendiilor si cerintele reglementarilor specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata, precum si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata.
ART. 6
(1) In vederea emiterii autorizatiei pentru desfasurarea de activitati economice in mod independent sau in cadrul unei asociatii familiale, trebuie sa se asigure la primaria competenta o documentatie care va cuprinde:
a) cerere-tip; in cazul asociatiei familiale trebuie sa contina semnaturile tuturor membrilor asociatiei;
b) rezervarea denumirii la oficiul registrului comertului;
c) certificatul de cazier fiscal al persoanei solicitante, respectiv al fiecarui membru al asociatiei familiale, in original. Cetatenii straini neinregistrati fiscal in Romania au obligatia sa prezinte o declaratie pe propria raspundere autentificata, din care sa rezulte ca nu au datorii fiscale si ca nu au savarsit fapte de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal, sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala;
d) copii de pe actele de identitate;
e) in cazul desfasurarii activitatii in contextul dreptului de stabilire - actele din care sa rezulte domiciliul sau resedinta;
f) certificatul medical pentru persoana fizica, respectiv pentru fiecare membru al asociatiei familiale, prin care se atesta ca starea sanatatii le permite desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia, eliberat de medicul de familie sau de o unitate sanitara;
g) declaratia-tip pe propria raspundere ca indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii impotriva incendiilor, precum si reglementarile specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata;
h) copii de pe documentele prevazute la art. 7, care dovedesc pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala, pentru desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizarea.
(2) In cazul in care pentru practicarea unor activitati economice, ocupatii sau meserii sunt prevazute, prin acte normative, cerinte de pregatire profesionala si/sau de atestare specifice, persoana fizica sau, dupa caz, reprezentantul asociatiei familiale trebuie sa depuna dovada indeplinirii cerintelor respective.
(3) In cazul in care activitatea economica pentru care se solicita autorizarea nu necesita calificare, persoana fizica nu va prezenta dovada pregatirii sau experientei profesionale prevazute la alin. (1) lit. h).
ART. 7
(1) Calificarea prevazuta la art. 5 lit. c), dobandita in Romania, poate fi dovedita cu urmatoarele documente, dupa caz:
a) diploma, certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant preuniversitar sau universitar;
b) certificatul de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii in vigoare la data eliberarii acestuia;
c) certificatul de competenta profesionala, eliberat de institutiile abilitate conform legislatiei in vigoare;
d) cartea de mestesugar, obtinuta in conditiile prevazute de actele normative in vigoare la data eliberarii acesteia;
e) carnetul de munca al solicitantului, din care sa reiasa ca acesta a fost incadrat in munca pe o durata de minimum 2 ani in activitatea, meseria sau ocupatia pentru care se solicita autorizarea;
f) declaratie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea, eliberata de primarul localitatii respective in mod gratuit in cazul meseriilor traditionale artizanale;
g) autorizatia eliberata in conditiile Decretului-lege nr. 54/1990 sau ale Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice, cu modificarile ulterioare;
h) alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.
(2) Persoanele fizice prevazute la art. 1 alin. (1) care au dobandit calificarea in strainatate trebuie sa depuna pentru obtinerea autorizatiei, dupa caz:
a) atestatul de recunoastere si/sau echivalare eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, pentru documentele prevazute la alin. 1 lit. a);
b) atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant, eliberat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, in conditiile stabilite prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea institutiei care sa recunoasca automat documentele care dovedesc calificarea dobandita in strainatate, in afara sistemului de invatamant, de cetateni romani sau cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai statelor apartinand Spatiului Economic European.
ART. 8
Autorizatia pentru desfasurarea de catre persoane fizice a unor activitati economice in mod independent, precum si pentru infiintarea si functionarea de asociatii familiale, denumita in continuare autorizatie, se elibereaza, la cerere:
a) in cazul desfasurarii activitatii in contextul dreptului de stabilire, de catre primarii comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala solicitantii isi au domiciliul sau resedinta;
b) in cazul desfasurarii activitatii in contextul prestarii de servicii, de catre primarii comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala solicitantii vor presta activitatile respective.
ART. 9
Primaria are obligatia ca in termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de autorizare sau, dupa caz, de completare a autorizatiei, sa elibereze autorizatia si copia certificata a acesteia.
ART. 10
Autorizatia va cuprinde in mod obligatoriu:
a) datele de identificare a emitentului autorizatiei;
b) datele de identificare a persoanei fizice care va desfasura activitati economice in mod independent sau a persoanei din initiativa careia se infiinteaza asociatia familiala si a membrilor acesteia;
c) activitatea principala si, dupa caz, activitatile secundare pentru care se elibereaza autorizatia, codificate conform Clasificarii activitatilor din economia nationala CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 601/2002, clasa de 4 cifre;
d) locul de desfasurare a activitatii principale si, dupa caz, a activitatilor secundare;
e) data eliberarii autorizatiei si numarul de inregistrare al acesteia.
ART. 11
(1) In cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) care exercita in mod legal o activitate economica ce face obiectul prezentei legi intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, in care sunt stabilite, si care solicita desfasurarea activitatii respective in Romania in contextul prestarii de servicii, autorizatia prevazuta de prezenta lege va fi eliberata de primarii in baza cererii si a documentului care atesta ca solicitantul desfasoara in statul de provenienta in mod legal activitatea pentru care solicita autorizarea.
(2) Actul prevazut la alin. (1) va fi depus in copie tradusa si legalizata.
ART. 12
(1) O persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent sau o asociatie familiala are dreptul de a detine o singura autorizatie.
(2) Pentru desfasurarea altei activitati care nu este prevazuta in autorizatie este necesara completarea autorizatiei.
(3) Activitatile de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca pot fi realizate, in conditiile stabilite de dispozitiile legale in vigoare, fara a fi necesar ca aceste activitati sa fie prevazute in autorizatie.
ART. 13
(1) Anularea autorizatiei se realizeaza in baza cererii de renuntare sau cand una dintre conditiile de autorizare prevazute la art. 5 nu mai este indeplinita.
(2) Cererea de renuntare la autorizatie se adreseaza in scris autoritatii administratiei publice locale emitente de catre persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent sau de catre reprezentantul asociatiei familiale si se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.
(3) Emitentul va transmite lunar la oficiul registrului comertului cazurile de anulare a autorizatiei, prevazute in prezenta lege, impreuna cu originalul certificatelor de inregistrare si va comunica aceste cazuri si organelor fiscale competente aflate pe raza teritoriala a autoritatii publice emitente.
(4) Anularea autorizatiei atrage radierea din oficiu din registrul comertului a persoanei fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau a asociatiei familiale.
ART. 14
Persoanelor fizice, cetateni straini, care desfasoara activitati economice pe teritoriul Romaniei, autorizate in conformitate cu prevederile prezentei legi, li se aplica regimul valutar stabilit prin reglementarile Bancii Nationale a Romaniei.
ART. 15
(1) Organele de control competente conform dispozitiilor legale in vigoare vor verifica prin sondaj periodic respectarea conditiilor de autorizare de catre persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatiile familiale autorizate in conditiile prezentei legi.
(2) In cazul in care se constata ca una dintre conditiile de autorizare nu este indeplinita, autoritatea care a emis autorizatia va fi notificata in vederea anularii autorizatiei.
(3) Anularea autorizatiei in situatia prevazuta la alin. (2) atrage radierea din registrul comertului fara plata taxelor prevazute de lege.

CAP. III
Procedura de inregistrare in registrul comertului

ART. 16
(1) In vederea eliberarii certificatului de inregistrare, primariile au obligatia sa ia masurile necesare pentru a asigura obtinerea cazierului fiscal si dovada rezervarii denumirii firmei necesare pentru eliberarea si depunerea autorizatiei, in copie certificata, la oficiul registrului comertului.
(2) Depunerea autorizatiei in copie certificata de oficiul registrului comertului se realizeaza in termen de maximum 3 zile de la eliberarea acesteia.
(3) In cazul in care transmiterea documentelor prevazute la alin. (1) se face prin posta, taxele postale aferente sunt suportate din taxa de eliberare a autorizatiei.
(4) Prin exceptie de la dispozitiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inregistrarea in registrul comertului a comerciantilor persoane fizice si asociatii familiale se face numai pe baza autorizatiei emise de primari.
(5) In termen de 7 zile lucratoare de la primirea documentelor transmise de primarie, oficiul registrului comertului va emite si va transmite catre primarie certificatul de inregistrare.
(6) Data comunicarii certificatului de inregistrare catre comerciant va fi transmisa de catre primarii organelor fiscale competente din structura teritoriala a Ministerului Finantelor Publice, pentru evidenta fiscala.
(7) Transmiterea se face in scris, nominal, in intervalul cuprins intre prima si a cincea zi a fiecarei luni, pentru luna anterioara.
ART. 17
Primariile au obligatia sa notifice institutiilor abilitate cu supravegherea respectarii de catre comercianti a legislatiei specifice in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii impotriva incendiilor, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor, despre eliberarea autorizatiei si a certificatului de inregistrare.

CAP. IV
Dispozitii finale

ART. 18
Activitatile economice care fac obiectul prezentei legi sunt prevazute in anexa nr. 3 la Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 701 din 17 decembrie 2003 pentru desemnarea institutiei care sa recunoasca automat documentele care dovedesc calificarea dobandita in strainatate, in afara sistemului de invatamant, de cetateni romani sau cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai statelor apartinand Spatiului Economic European, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 19 din 9 ianuarie 2004.
ART. 19
Autoritatea competenta sa elibereze documentele care atesta experienta profesionala dobandita in Romania, pentru persoanele care doresc sa desfasoare in statele membre ale Uniunii Europene si in statele apartinand Spatiului Economic European activitati economice care fac obiectul prezentei legi, se stabileste prin hotarare a Guvernului.
ART. 20
(1) Respingerea cererii de autorizare si refuzul inregistrarii in registrul comertului in mod nejustificat, precum si masura anularii autorizatiei pot fi contestate in instanta, in conditiile legii.
(2) Nerespectarea termenului prevazut la art. 9 se sanctioneaza cu amenda de 500.000 lei pentru fiecare zi de intarziere.
ART. 21
Constituie contraventia prevazuta de art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si se sanctioneaza, potrivit legii, inceperea desfasurarii oricarei activitati comerciale inainte de obtinerea autorizatiei si a certificatului de inregistrare, prevazute de prezenta lege.
ART. 22
Persoanele fizice independente si asociatiile familiale care s-au infiintat in baza Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice sau care si-au preschimbat autorizatia emisa in baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative nu au obligatia de preschimbare a autorizatiei.
ART. 23
In aplicarea prevederilor prezentei legi vor fi elaborate norme metodologice care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului, la propunerea comuna a Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, a Ministerului Administratiei si Internelor si a Ministerului Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului, in termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 24
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) Legea nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 582 din 6 august 2002, cu modificarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 108 din 20 februarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Bucuresti, 28 iunie 2004.
Nr. 300.
_______________


HOTARARE nr. 1.766 din 21 octombrie 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 12 noiembrie 2004


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 23 din Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOL UNIC
Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Bucuresti, 21 octombrie 2004.
Nr. 1.766.

ANEXA

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent

CAP. I
Dispozitii generale

ART. 1
Prezentele norme metodologice, denumite in continuare norme, reglementeaza modul de punere in aplicare a prevederilor Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, denumita in continuare lege.
ART. 2
(1) Pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii, pot desfasura activitati economice in mod independent sau pot constitui asociatii familiale:
a) cetatenii romani;
b) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, si anume: Franta, Anglia, Germania, Danemarca, Suedia, Belgia, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Olanda, Irlanda, Finlanda, Austria, Luxemburg, Polonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Estonia, Cehia, Slovacia, Malta, Cipru si Slovenia;
c) cetatenii statelor apartinand Spatiului Economic European, si anume: Norvegia, Liechtenstein si Islanda.
(2) Nomenclatorul activitatilor din economia nationala pentru care primarii emit autorizatia in conditiile legii este prevazut in anexa nr. 1.
ART. 3
Urmatorii termeni se definesc astfel:
a) dreptul de stabilire - dreptul persoanelor fizice, cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, care au domiciliul ori resedinta in Romania, de a avea acces si de a desfasura activitati economice in mod independent sau de a constitui asociatii familiale pe teritoriul Romaniei in aceleasi conditii ca si cetatenii romani;
b) prestare de servicii - desfasurarea, pe teritoriul Romaniei, a activitatilor economice de catre cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, care sunt stabiliti in unul dintre aceste state si care nu au domiciliul sau resedinta in Romania;
c) activitati itinerante - sunt vanzarile directe, vanzarile in afara spatiilor comerciale si comertul ambulant, in conformitate cu normele legale in vigoare.
ART. 4
(1) Persoanele fizice, respectiv membrii asociatiei familiale, pot desfasura activitati economice in mod independent sau, dupa caz, in cadrul asociatiilor familiale, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) intrunesc conditiile prevazute de art. 5 din lege;
b) detin autorizatia eliberata in conditiile legii;
c) sunt inregistrate in registrul comertului si la organele fiscale teritoriale.
(2) Persoanele fizice, respectiv membrii asociatiei familiale, trebuie sa fie asigurate prin sistemul de pensii si sistemul asigurarilor sociale de sanatate.
(3) In contextul prestarii de servicii, persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate in statul de origine nu se supun conditiilor alin. (1) si (2).

CAP. II
Autorizarea. Procedura de autorizare

ART. 5
(1) Obtinerea autorizatiei prevazute de lege si a certificatului de inregistrare in registrul comertului se realizeaza, in baza dosarului prevazut la art. 6 alin. (1) lit. a)-h) din lege, la primaria in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta solicitantul.
(2) In vederea completarii dosarului, primariile vor pune la dispozitie solicitantilor urmatoarele formulare:
a) cerere de verificare disponibilitate si/sau rezervare denumire firma, prevazuta in anexa nr. 2;
b) declaratie-tip pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii impotriva incendiilor, precum si reglementarile specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata, prevazuta in anexa nr. 3;
c) declaratie-tip de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea, in cazul meseriilor traditionale si artizanale, eliberata de primarul localitatii respective in mod gratuit, prevazuta in anexa nr. 4;
d) declaratie-tip pe propria raspundere autentificata, in cazul cetatenilor din statele membre ale Uniunii Europene si din Spatiul Economic European, neinregistrati fiscal in Romania, din care sa rezulte ca nu au datorii fiscale si ca nu au savarsit fapte de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal, sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala, prevazuta in anexa nr. 5;
e) cerere de autorizare, prevazuta in anexa nr. 6;
f) cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal, prevazuta in anexa nr. 7.
(3) In cazul cetatenilor din statele membre ale Uniunii Europene si din Spatiul Economic European, pentru completarea dosarului in vederea emiterii autorizatiei, acestia pot depune certificatul medical obtinut in tara de origine, in copie tradusa si legalizata.
(4) In vederea emiterii autorizatiei si a obtinerii certificatului de inregistrare, solicitantul va depune in contul primariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta contravaloarea taxelor prevazute de lege, astfel:
a) taxa de verificare a denumirii si de rezervare firma;
b) taxa de obtinere a cazierului fiscal;
c) taxa pentru emiterea autorizatiei, care include si taxele postale;
d) taxa pentru inregistrare in registrul comertului a autorizatiei;
e) comisionul pentru servicii oferite de oficiile registrului comertului in vederea obtinerii codului unic de inregistrare;
f) taxa de transmitere prin posta de la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale catre primarii.
(5) Dovada platii taxelor prevazute la alin. (4) se depune o data cu documentele prevazute la art. 6 din lege.
(6) Sumele achitate conform alin. (4) se vireaza de catre primarii, in termen de 24 de ore de la data incasarii, in conturile comunicate de Ministerul Finantelor Publice si de Oficiul National al Registrului Comertului.
(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (1)-(6), cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, stabiliti in unul dintre aceste state, unde exercita legal activitati economice in mod independent, pot desfasura aceste activitati in Romania, in contextul prestarii de servicii, doar in baza documentului emis in acel stat, valabil la momentul prestarii serviciului, care atesta exercitarea activitatii respective. Documentul trebuie sa fie tradus si legalizat in limba romana si depus la primaria in a carei raza teritoriala prestatorul isi desfasoara activitatea pentru care este autorizat.
(8) Primariile vor tine evidenta separata a persoanelor fizice si asociatiilor familiale autorizate, prevazute la alin. (7).
ART. 6
(1) Primariile au obligatia de a solicita oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale eliberarea dovezii privind disponibilitatea firmei si directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti certificatul de cazier fiscal, prevazute de lege, in baza cererilor completate de solicitant prevazute la art. 5 alin. (2).
(2) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale au obligatia ca, in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii cererii de eliberare a dovezii privind disponibilitatea firmei, sa raspunda primariilor in ceea ce priveste denumirea persoanei fizice/asociatiei familiale supuse autorizarii.
(3) Directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti vor emite certificatul de cazier fiscal in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii cererii pentru obtinerea certificatului de cazier fiscal, pe care il vor transmite primariilor.
ART. 7
In vederea obtinerii certificatului de cazier fiscal si a inregistrarii in registrul comertului, primariile vor incheia protocoale de colaborare cu Ministerul Finantelor Publice directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si cu Oficiul National al Registrului Comertului pentru a facilita completarea dosarului solicitantului.
ART. 8
(1) Calificarea, pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia se dovedeste de catre persoanele fizice si reprezentantul asociatiei familiale in conditiile art. 7 din lege.
(2) In cazul meseriilor traditionale sau artizanale desfasurate pe teritoriul localitatii in care solicitantul doreste sa se autorizeze, conditia prevazuta la art. 5 lit. c) din lege se dovedeste in baza declaratiei de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea respectiva.
(3) Profesiile si ocupatiile care fac obiectul legilor speciale si care se regasesc in nomenclatorul activitatilor din economia nationala cuprinse in anexa nr. 1 vor fi dovedite prin acte emise de autoritatile competente, prevazute in anexa nr. 8.
(4) In cazul cetatenilor din statele membre ale Uniunii Europene si din Spatiul Economic European, recunoasterea calificarii profesionale si a experientei profesionale se face in conditiile legii.
ART. 9
(1) Primariile vor anunta solicitantul in termen de 24 de ore de la primirea raspunsului de la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale in legatura cu disponibilitatea firmei si de la primirea certificatului de cazier fiscal de la directia generala a finantelor publice judeteana sau a municipiului Bucuresti in a carei raza isi are resedinta sau domiciliul contribuabilul, precum si in legatura cu decizia de validare a dosarului solicitantului si de emitere a autorizatiei.
(2) In termen de 5 zile de la data validarii dosarului primarul va emite autorizatia prevazuta de lege si va transmite la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale copii certificate de pe cererea de autorizare, de pe autorizatia emisa, precum si dovada achitarii taxelor percepute.
(3) In caz de nevalidare a dosarului se va proceda astfel:
a) oficiile registrului comertului de pe langa tribunale vor vira integral primariilor contravaloarea taxelor de inregistrare pentru a fi restituite solicitantilor;
b) primariile vor restitui taxa de autorizare din care vor deduce cheltuielile efectuate in vederea emiterii autorizatiei.
(4) In termen de 7 zile lucratoare de la primirea documentelor transmise de primarie, oficiul registrului comertului de pe langa tribunal va emite si va transmite catre primarie certificatul de inregistrare.
(5) Data eliberarii certificatului de inregistrare este data la care acesta este comunicat primariei, prin posta. Pe data primirii primarul anunta solicitantul in legatura cu eliberarea certificatului de inregistrare.
(6) Autorizatia-tip emisa de primar este prevazuta in anexa nr. 9.
ART. 10
(1) In cazul desfasurarii unor activitati itinerante in scopul comercializarii productiei proprii, persoana fizica/reprezentantul asociatiei familiale va completa in cererea de emitere a autorizatiei natura acestei activitati si modalitatile ei de realizare.
(2) Autorizatia va cuprinde activitatile itinerante mentionate in cerere.
(3) Autorizatia emisa de primarul unitatii administrative din raza teritoriala in care isi are domiciliul sau resedinta solicitantul este valabila si in localitatile in care detinatorul autorizatiei va desfasura activitatile itinerante.
(4) Pentru activitatile itinerante detinatorul autorizatiei va solicita, in baza autorizatiei detinute, obtinerea dreptului de utilizare a domeniului public la primaria localitatii in care isi va desfasura aceste activitati si va plati taxele de utilizare a domeniului public in conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare.
(5) Modificarile intervenite cu privire la autorizatia emisa in conditiile legii se completeaza de autoritatea emitenta pe versoul formularului de autorizatie, la pct. 11: Mentiuni privind modificarea, suspendarea, reluarea sau anularea (anexa nr. 9).
(6) Persoanele fizice si asociatiile familiale prevazute la art. 5 alin. (7) pot desfasura activitati itinerante cu respectarea prevederilor alin. (3) si (4).

CAP. III
Modificarea, suspendarea si anularea autorizatiei

ART. 11
Modificarea, suspendarea si anularea autorizatiei fac obiectul mentiunilor prevazute la pct. 11 din aceasta.
ART. 12
(1) Modificarea sau completarea datelor inscrise in autorizatie se efectueaza de catre primar, la cererea persoanei fizice/asociatiei familiale autorizate.
(2) Primariile vor comunica oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, in termen de 3 zile lucratoare, dovada achitarii platii taxelor, copii certificate de pe cerere si autorizatie, astfel cum a fost modificata sau completata.
(3) Pentru modificarea sau completarea autorizatiei persoana fizica/asociatia familiala autorizata va achita la primarie taxa aferenta modificarii inregistrarii in registrul comertului.
ART. 13
(1) Suspendarea pe perioada determinata a autorizatiei se realizeaza prin dispozitie a primarului care a emis-o, pentru motive temeinice, in baza cererii de intrerupere temporara a activitatii, formulata de persoana fizica autorizata sau de reprezentantul asociatiei familiale.
(2) Suspendarea activitatii persoanei fizice autorizate sau asociatiei familiale in baza cererii de intrerupere temporara a activitatii este comunicata de primaria emitenta a autorizatiei catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunal.
(3) Reluarea activitatii la cererea persoanei fizice/asociatiei familiale autorizate se comunica oficiului registrului comertului de pe langa tribunal.
ART. 14
(1) Revocarea autorizatiei se realizeaza din dispozitia primarului care a emis-o, in conditiile legii, in una dintre situatiile:
a) in baza cererii de renuntare, formulata de persoana fizica sau de reprezentantul asociatiei familiale;
b) in cazul in care una dintre conditiile de acordare a autorizatiei nu mai este indeplinita;
c) ca urmare a constatarii neindeplinirii conditiilor prevazute de lege si/sau a aplicarii unei sanctiuni de catre organele de control abilitate, caz in care organele de control au obligatia de a comunica masura dispusa primariei emitente a autorizatiei, in termen de 24 de ore de la ramanerea definitiva a acestei masuri.
(2) Cererea de renuntare la autorizatie din initiativa detinatorului si transmiterea renuntarii la autorizatie se fac la primaria emitenta, care are obligatia de a transmite catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunal cazurile de anulare a autorizatiei si certificatul de inregistrare in original, in vederea radierii din oficiu a persoanei fizice/asociatiei familiale autorizate.
(3) In cazul in care persoana fizica/reprezentantul asociatiei familiale autorizate doreste modificarea formei de organizare (persoana fizica sau asociatie familiala) mentionate in autorizatie, autorizatia initiala se revoca la cerere, prin dispozitie a primarului care a emis-o, si este eliberata o alta autorizatie in conditiile legii, prin reluarea procedurii.
(4) Masura revocarii autorizatiei poate fi contestata in instanta, in conditiile legii.

CAP. IV
Sanctiuni

ART. 15
(1) Potrivit dispozitiilor legii, se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare urmatoarele fapte:
a) exercitarea de catre persoanele fizice sau asociatiile familiale de activitati economice fara autorizatie emisa in conditiile legii, fapta ce constituie contraventie si se pedepseste potrivit legii;
b) nerespectarea legislatiei in vigoare specifice in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii impotriva incendiilor, precum si a reglementarilor specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata si a normelor de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata, pe care persoana fizica autorizata sau asociatia familiala s-a angajat sa le respecte in baza declaratiei pe propria raspundere.
(2) Persoana fizica autorizata sau asociatia familiala este obligata sa detina registrul unic de control, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac conform prevederilor legale si se consemneaza in registrul unic de control al persoanei fizice autorizate sau asociatiei familiale verificate, de catre fiecare organ de control care a efectuat inspectia.
ART. 16
(1) Persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent sau asociatia familiala careia i-a fost anulata autorizatia ca urmare a aplicarii unei sanctiuni poate solicita o noua autorizare numai dupa expirarea unui an de la comunicarea masurii de revocare, ramasa definitiva.
(2) Persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent sau asociatia familiala careia i-a fost anulata a doua oara autorizatia ca urmare a aplicarii unei sanctiuni poate solicita o noua autorizare numai dupa expirarea a 3 ani de la comunicarea ultimei masuri de anulare, ramasa definitiva.
(3) In cazul in care persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent sau asociatia familiala solicita o noua autorizare fara respectarea termenelor prevazute la alin. (1) si (2), cererea va fi respinsa ca prematura.

CAP. V
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 17
Autorizatiile obtinute de persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatiile familiale autorizate in baza Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice raman valabile. Inscrierea de noi activitati in autorizatie se face in conditiile legii, respectandu-se procedura din prezentele norme.
ART. 18
Primariile au obligatia de a intreprinde, in conformitate cu prevederile legale in materie, masurile ce se impun pentru ca o data cu trecerea la inregistrarea on-line sa fie capabile sa faciliteze schimburile de informatii prin mijloace electronice cu organele fiscale teritoriale, oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, organele de control abilitate si cu cetatenii.
ART. 19
Autorizatia prevazuta in anexa nr. 9 va fi tiparita la Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. pentru a i se asigura elementele de securizare necesare.
ART. 20
Anexele nr. 1-9 fac parte integranta din prezentele norme.


ANEXA 1
¦¦¦¦¦¦¦
la norme
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

NOMENCLATORUL
activitatilor din economia nationala care fac obiectul legii

-Codul - -
-clasei- DENUMIRE -
- CAEN - -
+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
- 4541 -Lucrari de ipsoserie -
+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
- 4542 -Lucrari de tamplarie si dulgherie -
+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
- 4543 -Lucrari de pardosire si placare a peretilor -
+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
- 4544 -Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri -
+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
- 4545 -Alte lucrari de finisare -
+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
ACTE NECESARE PENTRU ELIBERARE AUTORIZATIEI DE DE FUNCTIONARE
ASOCIATII FAMILIALE in conditiile Legii 300/2004
- Cerere tip
- Act de identitate pentru fiecare membru AF (B.I sau C.I)-xerox - Cazier (pentru fiecare membru AF)
- Cazier fiscal (pentru fiecare membru AF)
- Act de calificare pentru fiecare membru AF (Diploma de calificare sau adeverinta cu minim 2 ani de
vechime in meserie)
- Certificat medical ( pentru fiecare membru AF)
- Declaratie tip pe propria raspundere
- Cerere rezervare firma
- Cerere de inregistrare catre Reg. Comertului
- Taxa autorizatie
Sfatul meu: fiecare sa-si faca acte de persoana fizica autorizata... chiar daca ei lucreaza de obicei in echipa, se poate intampla ca la un mom. dat doar unul din ei sa fie solicitat pt o lucrare... plus ca in cazul asocierilor (fie asoc. familiala, fie srl), de cele mai multe ori se isca discutii cu privire la bani (cine cat munceste, cat cheltuie, cum ar trebui impartiti banii, etc.), in cazul PFA fiecare isi negociaza partea lui si-si vede de treaba.... Procedura de autorizare este foarte simpla si in cazul PFA si in cazul asoc. familiale, trebuie mers doar la primarie unde vi se va da un set de cereri ce trebuie completate, la care va trebui sa anexati dovada unui sediu social (un contract de comodat pe apartament sau chiar copia actului de proprietate), copie CI si, cel mai important, copia diplomelor privind calificarea in constructii. Un prim pas atat in cazul PFA, cat si in cazul asoc. fam. (functie de ce veti hotari) este ca fiecare sa-si scoata cazierul judiciar, pt. ca in baza lui se va obtine cel fiscal, necesar de asemenea.
Ultima modificare: Sâmbătă, 23 Februarie 2008
Lorena Chirila, Avocat

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Transfer intreprindere individuala stanutadi stanutadi as dori sa stiu cum se poate prelua un II de pe numele tatalui si a se transfera unuia dintre copii (vezi toată discuția)
Asociatie familiala? camy_74 camy_74 Cum se infiinteaza o asociatie familala,care sunt actele necesare, conditii. Multumesc! (vezi toată discuția)
Autorizatie pf anita22 anita22 vreau sa imi deschid un magazin cu autorizatie persoana fizica.Imi puteti spune cum se procedeaza dupa obtinerea autorizatiei?Ce obligatii am fata de stat?:-/ (vezi toată discuția)