avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 551 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Societăţi comerciale autorizatie pf
Discuție deschisă în Societăţi comerciale

autorizatie pf

vreau sa imi deschid un magazin cu autorizatie persoana fizica.Imi puteti spune cum se procedeaza dupa obtinerea autorizatiei?Ce obligatii am fata de stat?:-/
Cel mai recent răspuns: A. Ionut , Consilier juridic 09:05, 29 Aprilie 2008
autorizatia pt pf acum se emite de catre primarii. se vor indeplini conditiile prevazute de legea 300 din 2004.
Art. 5. - Pot desfăşura activităţi economice în mod independent sau în cadrul asociaţiilor familiale persoanele fizice care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
a) au împlinit vârsta de 18 ani, în cazul persoanelor fizice ce solicită autorizarea pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent şi a persoanelor fizice care au iniţiativa constituirii asociaţiei familiale, respectiv vârsta de 16 ani, în cazul membrilor asociaţiei familiale;
b) starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia;
c) au calificarea - pregătire profesională sau, după caz, experienţă profesională -, necesară pentru a desfăşura activitatea economică pentru care se solicită autorizaţia;
d) nu au fost condamnate penal prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea de fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal;
e) îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi apărării împotriva incendiilor şi cerinţele reglementărilor specifice protecţiei consumatorului pentru activitatea desfăşurată, precum şi normele de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piaţă.
Art. 6. -
(1) În vederea emiterii autorizaţiei pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau în cadrul unei asociaţii familiale, trebuie să se asigure la primăria competentă o documentaţie care va cuprinde:
a) cerere-tip; în cazul asociaţiei familiale trebuie să conţină semnăturile tuturor membrilor asociaţiei;
b) rezervarea denumirii la oficiul registrului comerţului;
c) certificatul de cazier fiscal al persoanei solicitante, respectiv al fiecărui membru al asociaţiei familiale, în original. Cetăţenii străini neînregistraţi fiscal în România au obligaţia să prezinte o declaraţie pe propria răspundere autentificată, din care să rezulte că nu au datorii fiscale şi că nu au săvârşit fapte de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal, sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală;
d) copii de pe actele de identitate;
e) în cazul desfăşurării activităţii în contextul dreptului de stabilire - actele din care să rezulte domiciliul sau reşedinţa;
f) certificatul medical pentru persoana fizică, respectiv pentru fiecare membru al asociaţiei familiale, prin care se atestă că starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia, eliberat de medicul de familie sau de o unitate sanitară;
g) declaraţia-tip pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi apărării împotriva incendiilor, precum şi reglementările specifice protecţiei consumatorului pentru activitatea desfăşurată şi normele de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piaţă;
h) copii de pe documentele prevăzute la art. 7, care dovedesc pregătirea profesională sau, după caz, experienţa profesională, pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizarea.
(2) În cazul în care pentru practicarea unor activităţi economice, ocupaţii sau meserii sunt prevăzute, prin acte normative, cerinţe de pregătire profesională şi/sau de atestare specifice, persoana fizică sau, după caz, reprezentantul asociaţiei familiale trebuie să depună dovada îndeplinirii cerinţelor respective.
(3) În cazul în care activitatea economică pentru care se solicită autorizarea nu necesită calificare, persoana fizică nu va prezenta dovada pregătirii sau experienţei profesionale prevăzute la alin. (1) lit. h).
Art. 7. -
(1) Calificarea prevăzută la art. 5 lit. c), dobândită în România, poate fi dovedită cu următoarele documente, după caz:
a) diploma, certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ preuniversitar sau universitar;
b) certificatul de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia;
c) certificatul de competenţă profesională, eliberat de instituţiile abilitate conform legislaţiei în vigoare;
d) cartea de meşteşugar, obţinută în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare la data eliberării acesteia;
e) carnetul de muncă al solicitantului, din care să reiasă că acesta a fost încadrat în muncă pe o durată de minimum 2 ani în activitatea, meseria sau ocupaţia pentru care se solicită autorizarea;
f) declaraţie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit în cazul meseriilor tradiţionale artizanale;
g) autorizaţia eliberată în condiţiile Decretului-lege nr. 54/1990 sau ale Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice, cu modificările ulterioare;
h) alte dovezi care să ateste experienţa profesională.
(2) Persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin. (1) care au dobândit calificarea în străinătate trebuie să depună pentru obţinerea autorizaţiei, după caz:
a) atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare eliberat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, pentru documentele prevăzute la alin. 1 lit. a);
b) atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, eliberat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European.
Art. 8. - Autorizaţia pentru desfăşurarea de către persoane fizice a unor activităţi economice în mod independent, precum şi pentru înfiinţarea şi funcţionarea de asociaţii familiale, denumită în continuare autorizaţie, se eliberează, la cerere:
a) în cazul desfăşurării activităţii în contextul dreptului de stabilire, de către primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială solicitanţii îşi au domiciliul sau reşedinţa;
b) în cazul desfăşurării activităţii în contextul prestării de servicii, de către primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială solicitanţii vor presta activităţile respective.
Art. 9. - Primăria are obligaţia ca în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de autorizare sau, după caz, de completare a autorizaţiei, să elibereze autorizaţia şi copia certificată a acesteia.

obligatii la stat? la ce va referiti mai exact? impozite?
aba812001 a scris:

autorizatia pt pf acum se emite de catre primarii. se vor indeplini conditiile prevazute de legea 300 din 2004.
Art. 5. - Pot desfăşura activităţi economice în mod independent sau în cadrul asociaţiilor familiale persoanele fizice care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
a) au împlinit vârsta de 18 ani, în cazul persoanelor fizice ce solicită autorizarea pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent şi a persoanelor fizice care au iniţiativa constituirii asociaţiei familiale, respectiv vârsta de 16 ani, în cazul membrilor asociaţiei familiale;
b) starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia;
c) au calificarea - pregătire profesională sau, după caz, experienţă profesională -, necesară pentru a desfăşura activitatea econom
ică pentru care se solicită autorizaţia;
d) nu au fost condamnate penal prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea de fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal;
e) îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi apărării împotriva incendiilor şi cerinţele reglementărilor specifice protecţiei consumatorului pentru activitatea desfăşurată, precum şi normele de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piaţă.
Art. 6. -
(1) În vederea emiterii autorizaţiei pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau în cadrul unei asociaţii familiale, trebuie să se asigure la primăria competentă o documentaţie care va cuprinde:
a) cerere-tip; în cazul asociaţiei familiale trebuie să conţină semnăturile tuturor membrilor asociaţiei;
b) rezervarea denumirii la oficiul registrului comerţului;
c) certificatul de cazier fiscal al persoanei solicitante, respectiv al fiecărui membru al asociaţiei familiale, în original. Cetăţenii străini neînregistraţi fiscal în România au obligaţia să prezinte o declaraţie pe propria răspundere autentificată, din care să rezulte că nu au datorii fiscale şi că nu au săvârşit fapte de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal, sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală;
d) copii de pe actele de identitate;
e) în cazul desfăşurării activităţii în contextul dreptului de stabilire - actele din care să rezulte domiciliul sau reşedinţa;
f) certificatul medical pentru persoana fizică, respectiv pentru fiecare membru al asociaţiei familiale, prin care se atestă că starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia, eliberat de medicul de familie sau de o unitate sanitară;
g) declaraţia-tip pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi apărării împotriva incendiilor, precum şi reglementările specifice protecţiei consumatorului pentru activitatea desfăşurată şi normele de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piaţă;
h) copii de pe documentele prevăzute la art. 7, care dovedesc pregătirea profesională sau, după caz, experienţa profesională, pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizarea.
(2) În cazul în care pentru practicarea unor activităţi economice, ocupaţii sau meserii sunt prevăzute, prin acte normative, cerinţe de pregătire profesională şi/sau de atestare specifice, persoana fizică sau, după caz, reprezentantul asociaţiei familiale trebuie să depună dovada îndeplinirii cerinţelor respective.
(3) În cazul în care activitatea economică pentru care se solicită autorizarea nu necesită calificare, persoana fizică nu va prezenta dovada pregătirii sau experienţei profesionale prevăzute la alin. (1) lit. h).
Art. 7. -
(1) Calificarea prevăzută la art. 5 lit. c), dobândită în România, poate fi dovedită cu următoarele documente, după caz:
a) diploma, certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ preuniversitar sau universitar;
b) certificatul de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia;
c) certificatul de competenţă profesională, eliberat de instituţiile abilitate conform legislaţiei în vigoare;
d) cartea de meşteşugar, obţinută în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare la data eliberării acesteia;
e) carnetul de muncă al solicitantului, din care să reiasă că acesta a fost încadrat în muncă pe o durată de minimum 2 ani în activitatea, meseria sau ocupaţia pentru care se solicită autorizarea;
f) declaraţie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit în cazul meseriilor tradiţionale artizanale;
g) autorizaţia eliberată în condiţiile Decretului-lege nr. 54/1990 sau ale Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice, cu modificările ulterioare;
h) alte dovezi care să ateste experienţa profesională.
(2) Persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin. (1) care au dobândit calificarea în străinătate trebuie să depună pentru obţinerea autorizaţiei, după caz:
a) atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare eliberat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, pentru documentele prevăzute la alin. 1 lit. a);
b) atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, eliberat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European.
Art. 8. - Autorizaţia pentru desfăşurarea de către persoane fizice a unor activităţi economice în mod independent, precum şi pentru înfiinţarea şi funcţionarea de asociaţii familiale, denumită în continuare autorizaţie, se eliberează, la cerere:
a) în cazul desfăşurării activităţii în contextul dreptului de stabilire, de către primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială solicitanţii îşi au domiciliul sau reşedinţa;
b) în cazul desfăşurării activităţii în contextul prestării de servicii, de către primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială solicitanţii vor presta activităţile respective.
Art. 9. - Primăria are obligaţia ca în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de autorizare sau, după caz, de completare a autorizaţiei, să elibereze autorizaţia şi copia certificată a acesteia.

obligatii la stat? la ce va referiti mai exact? impozite?


Eronat.
Inmatricularea PFA-urilor se face la ORC.
DA.Ma refeream la impozite,cas,somaj sau altele.
Impozitul este de 16 %. Faceti declaratie estimativa pentru inceput si anul urmator functie de venituri completati declaratia 200 pana pe 15 mai. Daca ati optat pentru norma de venit impozitul anual il stabilesc cei de la finante in 4 transe egale, functie de activitate. Faceti contract de asigurari CAS cu casa de pensii si contract asigurari CASS cu casa de sanatate.(obligatoriu)
Va multumesc pentru raspunsuri.:) :wave:

Alte discuții în legătură

Cum se infiinteaza un pfa - comercializare produse hand made proprii ada_fane ada_fane Am citit pe unele site-uri cum ca nu poti infiinta un PFA daca nu ai o diploma de absolvire al unui curs de specialitate sau carte de munca care sa ateste ca ... (vezi toată discuția)
Va rog...un sfat! miha35 miha35 Salut mai intai pe toata lumea de pe acest forum...unde m-am inregistrat si eu azi!Am nevoie de un sfat specializat.Sotul meu si cei doi frati ai lui sunt ... (vezi toată discuția)
Deschidere firma pf iul76ian iul76ian cat ma costa sa-mi fac o firma PF si ce acte imi trebuiesc (vezi toată discuția)