avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 617 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Societăţi comerciale legislatie mediu
Discuție deschisă în Societăţi comerciale

legislatie mediu

Buna ziua,
Puteti sa imi trimiteti si mie Strategia nationala de protejare a mediului si OMMGA 860/2002 privind aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu
Cel mai recent răspuns: marmo , utilizator 11:46, 7 Mai 2008
Ordin nr. 860 din 26/09/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 52 din 30/01/2003

Actul a intrat in vigoare la data de 30 ianuarie 2003

În temeiul prevederilor Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, aprobată şi modificată prin Legea nr. 645/2002,
în baza prevederilor art. 18 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, cu modificările ulterioare,
ministrul apelor şi protecţiei mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului, prin intermediul compartimentelor specializate, aduc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. - Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, prin Direcţia management şi resurse umane, cu sprijinul direcţiilor de specialitate, asigură instruirea personalului din cadrul autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului în scopul aplicării prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice prevedere contrară din cuprinsul Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 125/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurător.
Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apelor şi protecţiei mediului,
Petru Lificiu

ANEXÃ
PROCEDURA de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu
Versiune consolidata la data de 07/11/2005

CAPITOLUL I Prevederi generale

SECŢIUNEA 1 Cadrul legal al procedurii
Art. 1. - Obiectul prezentei proceduri îl constituie reglementarea condiţiilor de solicitare şi de obţinere a acordurilor de mediu pentru proiectele cu impact semnificativ asupra mediului înconjurător.
Art. 2. - (1) Procedura de emitere a acordurilor de mediu este condusă de autorităţile publice pentru protecţia mediului, în conformitate cu prevederile cap. II secţiunea 1 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Condiţiile şi procedura de autorizare de mediu trebuie să asigure o abordare integrată eficient prin informarea şi participarea tuturor autorităţilor implicate. În acest scop autorităţile implicate sunt informate şi consultate în cadrul unui colectiv de analiză tehnică, conform prevederilor prezentei proceduri.
(3) Colectivul de analiză tehnică include obligatoriu reprezentanţi ai: administraţiei publice locale, inspectoratului de sănătate publică, inspectoratului teritorial de protecţie a muncii, Administraţiei Naţionale "Apele Române", brigăzii/grupului de pompieri militari şi, după caz, reprezentanţi ai structurilor responsabile pentru: furnizarea de utilităţi şi servicii publice, parcuri şi grădini publice, arhitectură, situri arheologice şi monumente istorice, arii protejate şi monumente ale naturii etc.
Art. 3. - Definiţiile unor termeni specifici utilizaţi în prezenta procedură sunt cele prevăzute în Legea nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, aprobată şi modificată prin Legea nr. 645/2002, şi în Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000.

SECŢIUNEA a 2-a Aplicabilitate şi competenţe de emitere a acordurilor de mediu
Art. 4. - (1) Autorităţile competente pentru emiterea acordurilor/acordurilor integrate de mediu sunt Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, la nivel central, şi autorităţile regionale şi locale pentru protecţia mediului, conform competenţelor prevăzute în anexele nr. I.1 şi I.2.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), competenţa de emitere a acordurilor/acordurilor integrate de mediu aprobate prin hotărâre a Guvernului, conform legislaţiei în vigoare, aparţine Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.
(3) Pentru proiectele, activităţile şi/sau instalaţiile aflate în competenţa de reglementare a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului acestea pot solicita sau delega autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului pe a cărei rază se află amplasamentul, după caz, să participe sau să preia rezolvarea anumitor etape din procedură.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 1 din Ordinul nr. 1037/2005.

Art. 5. - (1) Solicitarea acordului de mediu este obligatorie pentru proiecte de investiţii noi şi pentru orice modificare sau extindere care poate avea efecte semnificative asupra mediului, inclusiv pentru proiectele de dezafectare, aferente activităţilor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002.
(2) Pentru proiectele de activităţi care se supun evaluării impactului asupra mediului autorităţile publice pentru protecţia mediului emit, după caz, acord de mediu sau acord integrat de mediu.
(3) Pentru proiectele de investiţii aferente activităţilor care nu sunt supuse evaluării impactului asupra mediului autorităţile publice pentru protecţia mediului aplică proceduri simplificate de avizare de mediu în vederea obţinerii acordului unic.
(4) Pentru proiectele menţionate la alin. (3) se emite doar autorizaţie de mediu, cu excepţia activităţilor de import-export aflate sub incidenţa unor convenţii internaţionale la care România este parte, precizate ca atare în procedurile specifice.
__________
Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 1 din Ordinul nr. 210/2004.

Art. 6. - (1) Taxele încasate de autorităţile publice pentru protecţia mediului pentru emiterea acordurilor de mediu sunt cele menţionate la art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 918/2002 şi se achită la Trezoreria statului în contul Fondului pentru mediu.
(2) Cuantumul tarifelor se stabileşte prin prezenta procedură, conform anexei nr. V, şi se actualizează anual prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. Tarifele se achită la sediul autorităţii publice pentru protecţia mediului emitente. În situaţiile menţionate la art. 4 alin. (2) tarifele se încasează de autoritatea publică pentru protecţia mediului implicată, pe fiecare fază de procedură.
(3) Tarifele de autorizare se achită în avans, integral sau pe etape de procedură, atunci când acestea sunt determinate cu certitudine. Pentru proiectele supuse etapei de încadrare tarifele corespunzătoare etapelor de definire a domeniului sau de analiză a calităţii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului nu se percep înainte de încadrarea proiectului. La solicitarea titularului autorităţile publice competente pentru protecţia mediului pot acorda consultaţii de specialitate, contra plăţii tarifului aferent. Taxa pentru emiterea acordului de mediu se achită înainte de eliberarea acestuia, dar nu înainte de parcurgerea etapei de încadrare a proiectului.

SECŢIUNEA a 3-a Clasificarea după impactul asupra mediului
Art. 7. - (1) Activităţile şi/sau instalaţiile cu impact asupra mediului, precum şi proiectele de investiţii noi sau modificarea celor existente, inclusiv pentru proiecte de dezafectare, aferente unor astfel de activităţi şi/sau instalaţii, sunt încadrate după impactul acestora asupra mediului, după cum urmează:
a) activităţi cu impact nesemnificativ - sunt avute în vedere activităţi rezidenţiale, din gospodării individuale sau dependinţe ale acestora, destinate exclusiv satisfacerii necesităţilor locuinţei şi/sau gospodăriei proprii şi care nu sunt amplasate în zone cu regim special de protecţie, precum şi acele activităţi pentru care, conform prevederilor legale în vigoare privind autorizarea prin Biroul unic, nu se emit autorizaţii de mediu. Pentru acest tip de activităţi, inclusiv proiecte de investiţii noi şi modificarea celor existente aferente acestora, nu se emite acord de mediu;
b) activităţi cu impact redus asupra mediului - sunt considerate cu impact redus asupra mediului activităţile menţionate în anexa nr. I.2 şi pentru care în urma parcurgerii etapei de încadrare s-a stabilit că nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, precum şi alte activităţi supuse prevederilor legale în vigoare privind autorizarea prin Biroul unic, care nu sunt supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Pentru aceste activităţi se emit doar autorizaţii de mediu, iar proiectele aferente acestor activităţi, care vizează investiţii noi sau modificarea celor existente, inclusiv prin dezafectarea acestora, sunt supuse unei proceduri simplificate de avizare de mediu pentru obţinerea acordului unic;
c) activităţi şi/sau instalaţii cu impact semnificativ asupra mediului - sunt considerate cu impact semnificativ asupra mediului activităţile astfel menţionate în anexa nr. I.1, precum şi cele menţionate în anexa nr. I.2, care în urma parcurgerii etapei de încadrare se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Pentru proiectele de investiţii noi sau modificarea substanţială a celor existente, inclusiv pentru proiectele de dezafectare, aferente acestor activităţi, se emit acorduri de mediu sau, după caz, acorduri integrate de mediu. Documentaţia depusă pentru obţinerea acordului de mediu va sta la baza emiterii autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu, înainte de punerea în funcţiune a obiectivului.
(2) Anexa nr. I.1 conţine lista proiectelor de activităţi şi/sau instalaţii supuse obligatoriu evaluării impactului asupra mediului, rezultată din coroborarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2002 cu anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 645/2002, şi cu anexa nr. I la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.
(3) Anexa nr. I.2 conţine lista proiectelor de activităţi supuse etapei de încadrare în vederea stabilirii necesităţii evaluării impactului asupra mediului, rezultată din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2002, din care au fost excluse activităţile şi instalaţiile menţionate în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 645/2002, şi în anexa nr. I la convenţia ratificată prin Legea nr. 22/2001.
Art. 8. - Prevederile art. 7 şi 9 se afişează la loc vizibil la sediul autorităţii publice pentru protecţia mediului. Personalul competent poate acorda, la cererea titularului de proiect şi contra plăţii tarifului pentru această etapă de procedură, consultaţii pentru încadrarea şi completarea corectă a solicitării.

SECŢIUNEA a 4-a Depunerea solicitării şi evaluarea iniţială a acesteia
Art. 9. - (1) Toate solicitările de acorduri de mediu, însoţite de fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului (anexă la certificatul de urbanism, conform prevederilor legislaţiei în vigoare privind autorizarea lucrărilor de construcţii), necesară pentru obţinerea acordului unic, se depun la autoritatea publică pentru protecţia mediului pe raza căreia se află amplasamentul ales al proiectului.
(2) Solicitările de acord de mediu pentru proiecte care pot avea un efect semnificativ asupra mediului altui stat, depuse la autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului, sunt aduse de acestea, în termen de 10 zile lucrătoare de la primire, la cunoştinţa Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, care îndrumă şi coordonează procedura de emitere a acordului de mediu pentru aceste proiecte. Această prevedere se aplică:
a) obligatoriu tuturor proiectelor prevăzute în anexa nr. I.1, cu specificarea "Activităţi/instalaţii menţionate în anexa nr. I la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001"; precum şi
b) tuturor proiectelor supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, în legătură cu care autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului stabileşte că pot afecta mediul unui alt stat prin natura, dimensiunea sau localizarea lor.
(3) Solicitările de acord de mediu pentru proiecte aflate în competenţa Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului sau a Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, însoţite de procesul-verbal de verificare a amplasamentului, formulat de autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului la care au fost depuse, se înaintează Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului sau Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, după caz, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acestora.
__________
Partea introductivă de la alin. (2) şi alineatul (3) au fost modificate prin art. I pct. 2 din Ordinul nr. 1037/2005.

Art. 10. - (1) Pe baza solicitării formulate prin cerere-tip, însoţită de fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului (anexă la certificatul de urbanism, conform prevederilor legislaţiei în vigoare privind autorizarea lucrărilor de construcţii), necesară pentru obţinerea acordului unic (eliberat de Comisia pentru Acord Unic - CAU), conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 453/2001, şi înaintată de către solicitant, autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului stabileşte, în funcţie de impactul asupra mediului al proiectului supus autorizării, una dintre următoarele alternative de continuare a procedurii, după caz:
a) clasarea cererii ca notificare pentru proiectele de investiţii noi şi modificarea celor existente aferente unor activităţi cu impact nesemnificativ asupra mediului şi aplicarea ştampilei tip A care poartă inscripţia: "Se supune CAU. Nu face obiectul procedurii de mediu." pe fişa tehnică;
b) aplicarea unei proceduri simplificate de avizare pentru proiectele sau activităţile cu impact redus asupra mediului şi ştampilarea fişei tehnice cu ştampila B care poartă inscripţia: "Se supune CAU. Face obiectul procedurii de mediu fără acord de mediu.";
c) aplicarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în vederea emiterii acordului sau acordului integrat de mediu, denumită în continuare procedură completă de autorizare de mediu, pentru proiectele aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului, şi ştampilarea fişei tehnice cu ştampila tip B care poartă inscripţia: "Se supune CAU. Face obiectul procedurii de mediu cu acord/acord integrat de mediu".
(2) ªtampilele tip A şi B vor fi comandate de fiecare autoritate publică pentru protecţia mediului, conform modelelor şi dimensiunilor prevăzute în anexa nr. II.1.
Art. 11. - (1) Aplicarea ştampilei tip A pe fişa tehnică pentru proiecte cu impact nesemnificativ asupra mediului se face numai după verificarea solicitării şi după localizarea amplasamentului în planul de urbanism corespunzător şi în raport cu poziţia faţă de: arii protejate sau zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricţii de construit. În situaţia în care poziţia amplasamentului în raport cu obiectivele menţionate indică un impact potenţial al obiectivului asupra mediului şi/sau determină aplicarea unor prevederi legale specifice, solicitarea va fi supusă, după caz, procedurii simplificate sau complete de autorizare de mediu.
(2) Toate proiectele amplasate în reţeaua ecologică NATURA 2000 se supun evaluării impactului asupra mediului, urmând etapele prezentei proceduri, completată cu instrucţiunile specifice aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în termen de 120 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri.
(3) Transmiterea către solicitant a fişei tehnice pe care s-a aplicat ştampila tip A se face în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
Art. 12. - (1) Cererea însoţită de fişa tehnică prevăzută la art. 10, completată cu datele de identificare a amplasamentului şi activităţilor aferente, va fi prezentată de către solicitant reprezentantului autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, care va completa pe cerere:
a) încadrarea obiectivului în funcţie de impactul asupra mediului conform prevederilor art. 7;
b) tipul de procedură şi, după caz, etapele procedurale specifice;
c) documente necesare autorizării, după caz.
(2) Pe baza încadrării activităţii, menţionată la alin. (1) lit. a), titularul achită la sediul autorităţii publice competente pentru protecţia mediului contravaloarea tarifului corespunzător şi depune următoarele documente, după caz:
a) memoriu de prezentare a proiectului, conţinând descrierea acestuia şi informaţii din care să rezulte date privind impactul asupra mediului, conform modelului prezentat în anexa nr. II.2;
b) documente doveditoare privind informaţiile declarate în cerere şi/sau în fişa tehnică;
c) dovada de plată a tarifului.
(3) Reprezentantul autorităţii publice pentru protecţia mediului verifică dacă au fost depuse toate documentele prevăzute la alin. (2) şi dacă proiectul este corect încadrat în categoria activităţilor cu impact redus sau semnificativ asupra mediului.
(4) Nu se primesc solicitări care nu conţin anexate toate documentele specificate la alin. (2).

CAPITOLUL II
SECŢIUNEA 1 Etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului
Art. 13. - În termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării pentru proiecte aferente activităţilor cu impact redus sau semnificativ asupra mediului, autoritatea publică pentru protecţia mediului va realiza următoarele etape din procedură:
a) verifică dacă proiectul este prevăzut în anexa nr. I.1 sau I.2 şi poziţia acestuia faţă de ariile din reţeaua ecologică NATURA 2000 şi stabileşte, în funcţie de aceasta, următoarea etapă de parcurs a procedurii, astfel:
- pentru proiectele prevăzute în anexa nr. I.1 sau situate în una din ariile reţelei ecologice NATURA 2000, care sunt obligatoriu supuse evaluării impactului asupra mediului, stabileşte trecerea la etapa de definire a domeniului evaluării;
- pentru proiectele prevăzute în anexa nr. I.2 stabileşte trecerea la etapa de încadrare a proiectului, conform prevederilor art. 14;
- pentru alte proiecte care nu sunt incluse în aceste anexe, dar despre care autorităţile publice competente pentru protecţia mediului consideră că au un potenţial impact asupra mediului prin natura, dimensiunea şi localizarea lor, stabileşte încadrarea acestora în categoria activităţilor cu impact redus asupra mediului şi parcurgerea procedurii simplificate de avizare în vederea emiterii acordului unic;
b) evaluează solicitarea şi verifică amplasamentul; rezultatul evaluării şi al verificării amplasamentului se consemnează într-un proces-verbal conform modelului prezentat în anexa nr. II.3. Pentru proiectele aferente activităţilor prevăzute în anexele nr. I.1 şi I.2 procesul-verbal va conţine anexată Lista de control completată conform Ghidului metodologic privind etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. În procesul-verbal se vor menţiona şi eventuale solicitări privind depunerea unor documente sau informaţii suplimentare;
c) întocmeşte anunţul public, conform modelului prezentat în anexa nr. II.4, pentru toate proiectele supuse evaluării impactului asupra mediului şi îl publică în presa naţională sau locală;
d) comunică în scris solicitantului: decizia privind continuarea procedurii cu una dintre variantele descrise la lit. a), necesitatea furnizării, după caz, a unor informaţii suplimentare, precum şi anunţul public întocmit în vederea afişării de către titular, conform art. 35 alin. (2).
__________
Literele c) şi d) au fost modificate prin art. I pct. 3 din Ordinul nr. 1037/2005.

Art. 14. - (1) Toate proiectele prevăzute în anexa nr. I.2 se supun, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării sau, după caz, a informaţiilor suplimentare cerute de la beneficiar, etapei de încadrare a proiectului pentru a se stabili dacă este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului. În acest scop autorităţile publice competente pentru protecţia mediului:
a) analizează informaţiile şi, după caz, documentele cerute suplimentar şi primite de la titular;
b) convoacă colectivul de analiză tehnică constituit conform prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 918/2002 şi comunică solicitantului data stabilită pentru prezentarea proiectului în colectivul de analiză tehnică;
c) prezintă colectivului de analiză tehnică proiectul şi propunerea privind parcurgerea etapei de încadrare;
d) redactează şi transmit titularului de proiect, în termen de 15 zile lucrătoare de la şedinţă, Decizia Colectivului de analiză tehnică privind etapa de încadrare, întocmită pe baza observaţiilor şi comentariilor primite de la celelalte autorităţi publice reprezentate, în acesta sau, după caz, punctul de vedere al acestora.
(2) Toate proiectele pentru care în etapa de încadrare a fost stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului se supun în continuare etapei de definire a domeniului, conform prevederilor prezentei proceduri.
(3) Toate proiectele pentru care s-a stabilit în etapa de încadrare că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului se supun procedurii simplificate, cu plata tarifului corespunzător evaluării solicitării şi a celui aferent etapei de încadrare.
(4) Parcurgerea etapei de încadrare se face de autorităţile publice competente pentru protecţia mediului conform indicaţiilor conţinute în Ghidul metodologic privind etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 863/2002.
__________
Lit. d) de la alin. (1) a fost modificată prin art. I pct. 2 din Ordinul nr. 210/2004.

Art. 15. - Pentru stabilirea necesităţii evaluării impactului asupra mediului autorităţile publice competente pentru protecţia mediului aplică prevederile art. 6 alin. (3)-(6) din Hotărârea Guvernului nr. 918/2002.
Art. 16. - (1) Informarea publicului asupra deciziei privind etapa de încadrare a proiectului se realizează în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea acesteia de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi de către titularul proiectului în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acesteia, conform prevederilor cap. III.
(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea deciziei privind etapa de încadrare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, publicul are dreptul să prezinte autorităţii publice competente pentru protecţia mediului propuneri justificate pentru a reconsidera decizia luată ca urmare a parcurgerii etapei de încadrare.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 4 din Ordinul nr. 1037/2005.

Art. 17. - (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea deciziei privind etapa de încadrare, titularul proiectului are dreptul să prezinte autorităţii publice competente pentru protecţia mediului o contestaţie a deciziei respective.
(2) În termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea cererii justificate din partea titularului şi ţinând seama de observaţiile publicului la decizia privind etapa de încadrare autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului invită autorităţile implicate în colectivul de analiză tehnică să participe la adoptarea deciziei finale a etapei de încadrare.
(3) Dacă decizia finală a etapei de încadrare nu concordă cu decizia anterioară, autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi titularul proiectului informează publicul conform prevederilor cap. III.
__________
Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 5 din Ordinul nr. 1037/2005.

SECŢIUNEA a 2-a Procedura simplificată de avizare
Art. 18. - (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la încadrarea solicitării în cadrul proiectelor aferente activităţilor cu impact redus asupra mediului sau pentru proiectele menţionate la art. 14 alin. (3) pentru care s-a decis că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului comunică decizia privind:
- parcurgerea procedurii simplificate de avizare prin aplicarea ştampilei tip B - "fără acord de mediu"; sau
- respingerea justificată a solicitării.
(2) Aplicarea ştampilei tip B - "fără acord de mediu", conform modelului prezentat în anexa nr. II.1, pe fişa tehnică anexată cererii se face numai pe baza memoriului tehnic şi a fişei tehnice corect completate şi care conţin anexate documentele ce dovedesc afirmaţiile declarate.
Art. 19. - (1) Titularii de proiect cărora li s-au respins solicitările sunt înştiinţaţi în scris, în acelaşi interval de 20 de zile lucrătoare de la depunerea cererii, despre neconformităţile constatate şi/sau actele normative ale căror prevederi nu sunt respectate.
(2) Titularii de proiect cărora li s-au respins solicitările pot cere reluarea procedurii în termen de maximum 90 de zile lucrătoare de la data respingerii, cu plata tarifelor corespunzătoare etapelor de procedură care vor fi reluate. Nerespectarea termenului de 90 de zile lucrătoare conduce la reluarea procedurii de emitere a acordului de mediu, cu plata integrală a tarifelor şi a taxei aferente.
Art. 20. - Fişa tehnică privind protecţia mediului pentru emiterea acordului unic se depune, împreună cu toate celelalte documente prevăzute în legislaţia în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, la Ghişeul unic, urmând a fi avizată de autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului în cadrul şedinţei Comisiei de Acord Unic, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 21. - Avizarea fişei tehnice se va face cu impunerea obligativităţii solicitării şi obţinerii autorizaţiei de mediu la punerea în funcţiune a investiţiei aferente activităţilor cu impact redus asupra mediului.

SECŢIUNEA a 3-a Etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind studiul de evaluare a impactului asupra mediului
Art. 22. - Pentru toate proiectele care fie sunt prevăzute în anexa nr. I.1, fie sunt situate în una dintre ariile reţelei ecologice NATURA 2000 sau care, în urma parcurgerii etapei de încadrare, necesită evaluarea impactului asupra mediului, titularul de proiect furnizează, după caz, autorităţii publice pentru protecţia mediului toate informaţiile solicitate.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 6 din Ordinul nr. 1037/2005.

Art. 23. - (1) În termen de 20 de zile lucrătoare de la comunicarea deciziei finale privind etapa de încadrare a proiectului sau, după caz, de la primirea informaţiilor şi documentelor solicitate suplimentar, autoritatea publică pentru protecţia mediului derulează etapa de definire a domeniului de evaluare, după cum urmează:
a) analizează, după caz, informaţiile şi documentele cerute suplimentar şi primite de la titularul proiectului; definitivează Lista de control anexată la procesul-verbal de verificare a amplasamentului, prevăzută la art. 13 lit. b);
b) convoacă colectivul de analiză tehnică şi comunică solicitantului data stabilită pentru prezentarea proiectului în colectivul de analiză tehnică;
c) prezintă colectivului de analiză tehnică proiectul şi propunerea privind continuarea procedurii, cu parcurgerea etapei de definire a domeniului;
d) completează, pe baza observaţiilor şi comentariilor primite de la celelalte autorităţi publice, îndrumarul/Lista de control cu probleme specifice pentru efectuarea studiului de evaluare a impactului asupra mediului şi lista actelor de reglementare emise de alte autorităţi, necesare eliberării acordului de mediu, potrivit legii.
(2) Pentru proiectele menţionate la art. 14 alin. (2) etapa de definire a domeniului şi cea de stabilire a încadrării proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului pot avea loc în aceeaşi şedinţă a Colectivului de analiză tehnică.
(3) Parcurgerea etapei de definire a domeniului evaluării se face de către autorităţile publice competente pentru protecţia mediului conform indicaţiilor prevăzute în Ghidul metodologic privind etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului la studiul de evaluare, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 863/2002.
__________
Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 3 din Ordinul nr. 210/2004.

Art. 24. - (1) Conţinutul îndrumarului/Listei de control trebuie să reflecte aspectele relevante pentru protecţia mediului, identificate în raport cu anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2002; şi conţinutul îndrumarului/Listei de control va fi întocmit conform modelului şi instrucţiunilor prevăzute în Ghidul metodologic privind etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului la studiul de evaluare, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 863/2002.
(2) Pentru proiectele de activităţi şi/sau instalaţii pentru care se emite acord integrat de mediu conform anexei nr. I.1, îndrumarul va specifica şi necesitatea aplicării cerinţelor specifice autorizării integrate de mediu, inclusiv cele referitoare la stabilirea limitelor de poluanţi în emisii în raport cu aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.
(3) Pentru proiectele de instalaţii/depozite care implică substanţele periculoase şi cantităţile prevăzute în anexa nr. 2 din prevederile legale privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase (SEVESO II) se va specifica necesitatea elaborării şi prezentării rapoartelor de securitate în exploatare pentru prevenirea riscurilor de accidente majore (rapoarte de securitate).
Art. 25. - În termen de 20 de zile lucrătoare de la data efectuării etapei de definire a domeniului în cadrul colectivului de analiză tehnică, autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului transmite titularului de proiect îndrumarul menţionat la art. 23 alin. (1) lit. d) şi la art. 24 alin. (1) şi (2), după caz.
__________
Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 4 din Ordinul nr. 210/2004.

Art. 26. - (1) Pe baza îndrumarului primit titularul de proiect realizează, printr-o persoană juridică sau fizică independentă de titularul proiectului şi atestată potrivit legii, studiul de evaluare a impactului asupra mediului, finalizat printr-un raport care se înaintează autorităţii publice competente pentru protecţia mediului. Conţinutul-cadru al raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului este cel recomandat în Ghidul metodologic privind etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului la studiul de evaluare, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 863/2002.
(2) Pentru proiectele de instalaţii/depozite care implică substanţe periculoase, titularul proiectului înaintează autorităţii publice competente pentru protecţia mediului şi raportul de securitate întocmit conform cerinţelor legale SEVESO II.

SECŢIUNEA a 4-a Etapa de analiză a calităţii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului
Art. 27. - (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea raportului privind studiul de evaluare a impactului asupra mediului şi, după caz, a raportului de securitate, autorităţile publice pentru protecţia mediului stabilesc, de comun acord cu titularul proiectului, oportunităţile de participare a publicului la luarea deciziilor legate de proiect, pe care le anunţă prin mass-media.
(2) Sub îndrumarea autorităţii publice competente titularul de proiect organizează dezbaterea publică în cadrul căreia prezintă raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, conform prevederilor art. 39-44.
__________
Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 7 din Ordinul nr. 1037/2005.

Art. 28. - În baza rezultatelor dezbaterii publice:
a) autoritatea competentă pentru protecţia mediului evaluează propunerile/comentariile motivate ale publicului şi solicită titularului completarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului cu o anexă care conţine soluţii de rezolvare a problemelor semnalate, folosind formularul prezentat în anexa nr. IV.2;
b) anexa la raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, care conţine soluţiile de rezolvare a propunerilor/comentariilor publicului, primită de la titular, este prezentată de autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului, împreună cu raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, colectivului de analiză tehnică în etapa de analiză a calităţii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 8 din Ordinul nr. 1037/2005.

Art. 29. - (1) În termen de 40 de zile lucrătoare de la primirea de la titularul proiectului a anexei la raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, care conţine soluţii de rezolvare a propunerilor/comentariilor publicului, autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului:
a) analizează raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, anexa conţinând soluţiile de rezolvare a propunerilor/comentariilor publicului, precum şi informaţiile şi documentele primite de la titular, inclusiv raportul de securitate, după caz;
b) convoacă colectivul de analiză tehnică;
c) prezintă colectivului de analiză tehnică concluziile privind raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, raportul de securitate (după caz), soluţiile de rezolvare a propunerilor/comentariilor publicului şi propunerea privind continuarea procedurii.
(2) Autorităţile implicate în colectivul de analiză tehnică analizează în cadrul şedinţei raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului şi anexa la acesta cu soluţiile de rezolvare a propunerilor/comentariilor publicului. Autorităţile publice competente pentru protecţia mediului invită titularul sau împuternicitul acestuia să participe la şedinţa colectivului de analiză tehnică.
(3) Parcurgerea etapei de analiză a calităţii raportului se face de către autorităţile publice competente pentru protecţia mediului conform indicaţiilor prevăzute în Ghidul metodologic privind etapa de analiză a calităţii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 863/2002.
(4) Autorităţile publice participante în colectivul de analiză tehnică au dreptul să ceară titularului de proiect, în mod justificat, să modifice sau să corecteze raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. Raportul, cu modificările şi corectările necesare, se înaintează pentru o nouă analiză în colectivul de analiză tehnică.
(5) Ca urmare a examinării raportului final la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, a anexei la acesta cu soluţiile de rezolvare a propunerilor/comentariilor publicului şi a concluziilor autorităţilor implicate în autorizarea acestei lucrări, autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului consemnează opiniile colectivului de analiză tehnică privind realizarea proiectului analizat pe amplasamentul respectiv şi stabileşte, prin consultarea colectivului de analiză tehnică, emiterea sau respingerea motivată a acordului de mediu/acordului integrat de mediu.
__________
Alineatele (1), (2) şi (5) au fost modificate prin art. I pct. 9 din Ordinul nr. 1037/2005.

Art. 30. - (1) Dacă decizia privind realizarea proiectului nu s-a concluzionat în timpul şedinţei colectivului de analiză tehnică întrunit în acest scop, autorităţile participante la şedinţa respectivă transmit în scris autorităţii publice competente pentru protecţia mediului punctul de vedere privind etapa de analiză a calităţii raportului la studiul de evaluare asupra mediului în termen de 30 de zile lucrătoare de la data şedinţei de analiză.
(2) Neprimirea în termenul specificat la alin. (1) a punctului de vedere al autorităţilor publice implicate în colectivul de analiză tehnică echivalează cu lipsa unor obiecţii legate de realizarea proiectului.
(3) În cazul în care concluziile autorităţilor implicate în colectivul de analiză tehnică privind posibilitatea desfăşurării proiectului sunt discordante, autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului, înainte de emiterea deciziei finale, invită părţile interesate la o şedinţă de reconsiderare a opiniei lor.
__________
Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 6 din Ordinul nr. 210/2004.

Art. 31. - (1) În termen de 10 de zile lucrătoare de la definitivarea deciziei colectivului de analiză tehnică, autoritatea publică pentru protecţia mediului transmite titularului, după caz, decizia de emitere sau respingere a acordului de mediu/acordului integrat de mediu şi conţinutul anunţului public spre publicare în mass-media.
(2) În termen de 20 de zile lucrătoare de la publicarea anunţului de emitere a unui acord de mediu şi în lipsa unor observaţii din partea publicului, care să necesite informaţii noi sau continuarea investigaţiilor, autoritatea publică pentru protecţia mediului emite acordul de mediu/acordul integrat de mediu.
(3) În toate situaţiile în care observaţiile primite din partea publicului justifică aprofundarea evaluării şi solicitarea de noi informaţii sau investigaţii suplimentare, autoritatea publică pentru protecţia mediului decide reluarea procedurii de la etapa solicitării acestor informaţii, cu plata tarifelor aferente etapelor corespunzătoare reevaluării.
__________
Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 7 din Ordinul nr. 210/2004.
- Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 8 din Ordinul nr. 210/2004.

Art. 32. - (1) Titularii proiectelor care nu îndeplinesc condiţiile pentru emiterea acordurilor de mediu vor fi înştiinţaţi în scris, în termen de 10 de zile lucrătoare de la definitivarea deciziei colectivului de analiză tehnică, despre neconformităţile constatate şi/sau actele normative ale căror prevederi nu sunt respectate.
(2) Titularii proiectelor cărora li s-au respins cererile de acord de mediu pot solicita reluarea procedurii în termen de maximum 90 de zile lucrătoare de la data respingerii, cu plata tarifelor corespunzătoare etapelor de procedură care vor fi reluate. Nerespectarea termenului de 90 de zile lucrătoare conduce la reluarea procedurii de emitere a acordului de mediu, cu plata integrală a tarifului şi a taxelor aferente.
(3) Titularul poate contesta decizia de respingere a acordului de mediu, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.
__________
Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 9 din Ordinul nr. 210/2004.

Art. 33. - (1) Modelul şi conţinutul minim al acordului de mediu sunt prezentate în anexa nr. III.
(2) Acordul integrat de mediu se emite luându-se în considerare prevederile menţionate la art. 24 alin. (2) şi stabileşte limitele de emisii prevăzute în Nota III din modelul de acord de mediu prezentat în anexa nr. III.
(3) Pentru proiectele de investiţii care urmează a fi finanţate din fonduri comunitare (ISPA, SAPARD etc.) parametrii instalaţiilor şi condiţiile de funcţionare stabilite prin acordul de mediu vor avea în vedere condiţiile de emisie/evacuare de poluanţi stabilite prin legislaţia Uniunii Europene, conform notelor II şi III din modelul de acord de mediu prezentat în anexa nr. III. Se păstrează limitele naţionale în situaţiile în care acestea sunt mai restrictive decât cele stabilite de legislaţia Uniunii Europene.
Art. 34. - Acordul integrat de mediu va include toate măsurile necesare care să garanteze că instalaţia îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 645/2002, cel puţin:
a) măsurile ce se impun pentru protecţia aerului, apei şi solului;
b) valorile-limită de emisie, în special pentru poluanţii care figurează în anexa nr. 3 la ordonanţa de urgenţă menţionată mai sus;
c) dispoziţii privind reducerea poluării la distanţă lungă sau transfrontieră, după caz;
d) măsuri adecvate pentru supravegherea emisiilor, inclusiv obligativitatea de a raporta autorităţii publice competente pentru protecţia mediului datele de supraveghere;
e) gestionarea deşeurilor;
f) regimul de funcţionare în diferite situaţii;
g) măsuri speciale cu scopul de a preveni şi/sau de a reduce poluarea, atunci când autorităţile publice competente pentru protecţia mediului le consideră necesare.

CAPITOLUL III Informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare a impactului asupra mediului
Art. 35. - (1) Autorităţile competente pentru protecţia mediului publică în mass-media anunţurile privind proiectele supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi păstrează o copie de pe acestea la dosarul proiectului.
(2) În derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului titularul proiectului are următoarele obligaţii:
a) să afişeze la consiliul local, cu acceptul acestuia, precum şi la sediul său, în locuri de afişare publică şi/sau pe propria pagină de Internet, anunţurile întocmite de autoritatea competentă pentru protecţia mediului;
b) să suporte cheltuielile ocazionate de participarea publicului.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale asigură afişarea anunţurilor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi colaborează cu titularul proiectului la organizarea dezbaterii publice.
(4) Autoritatea publică pentru protecţia mediului identifică publicul interesat şi angajează un dialog direct cu acesta pe durata procesului decizional reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2002, cu modificările ulterioare, şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002.
(5) Autoritatea publică pentru protecţia mediului pune la dispoziţie publicului, la cerere, documentele relevante pentru proiectul considerat, altele decât cele furnizate de titularul proiectului, după caz.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 10 din Ordinul nr. 1037/2005.

Art. 36. - Titularul proiectului informează publicul asupra următoarelor etape:
a) depunerea solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru un proiect;
b) decizia etapei de încadrare a proiectului;
c) dezbaterea publică a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului;
d) decizia etapei de analiză a calităţii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.
Art. 37. - (1) La prezentarea deciziei privind etapa de încadrare titularul proiectului informează publicul, conform art. 35 alin. (2) lit. a) despre:
a) numele titularului;
b) prezentarea proiectului şi a amplasamentului;
c) locul şi programul de consultare a informaţiei referitoare la proiect;
d) adresa autorităţii publice pentru protecţia mediului la care se transmit propunerile justificate ale publicului privind procesul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul respectiv.
(2) Informarea publicului cu datele menţionate la alin. (1) se face în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea deciziei etapei de încadrare pentru orice proiect care se încadrează în această etapă.
(3) Publicul are dreptul să prezinte autorităţii publice competente pentru protecţia mediului propunerea de a reconsidera decizia referitoare la etapa de încadrare în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea ei.
__________
Partea introductivă de la alin. (1) a fost modificată prin art. I pct. 11 din Ordinul nr. 1037/2005.

Art. 38. - (1) În termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea propunerilor bine justificate de a reconsidera decizia etapei de încadrare, autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului împreună cu autorităţile publice implicate în colectivul de analiză tehnică pregătesc decizia finală a etapei de încadrare, luând în considerare propunerile publicului.
(2) Dacă această decizie finală intră în conflict cu decizia iniţială, autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi titularul proiectului informează publicul în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi (2).
(3) Dacă decizia finală nu contrazice decizia anterioară, autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului, în termen de 10 de zile lucrătoare de la primirea propunerilor motivate de a reconsidera decizia etapei de încadrare, emite un răspuns în scris prin care motivează decizia finală şi pe care îl transmite persoanelor din public care au contestat decizia.
__________
Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 11 din Ordinul nr. 210/2004.
- Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 12 din Ordinul nr. 210/2004.
- Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 12 din Ordinul nr. 1037/2005.

Art. 39. - (1) După efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi realizarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi titularul proiectului aduc la cunoştinţă publicului, conform art. 35 alin. (1) şi (2), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru şedinţa de dezbatere publică, următoarele informaţii:
a) locul şi data dezbaterii publice;
b) locul şi data la care este disponibil spre consultare raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului;
c) adresa autorităţii publice pentru protecţia mediului la care se transmit propunerile justificate ale publicului privind raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.
(2) Anunţul privind dezbaterea publică se afişează şi pe pagina de Internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a autorităţilor pentru protecţia mediului în a căror competenţă teritorială există public interesat, conform prevederilor alin. (1).
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 13 din Ordinul nr. 1037/2005.

Art. 40. - (1) Publicul poate înainta propuneri justificate privind evaluarea impactului asupra mediului până la data la care are loc dezbaterea publică a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, şi nu mai târziu de această dată.
(2) La înaintarea propunerilor justificate privind evaluarea impactului asupra mediului membrii publicului sunt obligaţi să-şi declare numele, prenumele, adresa şi data, pe care autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului le consemnează într-un formular conform celui prezentat în anexa nr. IV.1.
Art. 41. - ªedinţa de dezbatere publică are loc în prezenţa reprezentanţilor autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, în modul cel mai convenabil pentru public, pe teritoriul unde urmează să se implementeze proiectul şi în afara orelor de program.
Art. 42. - Înaintea şedinţei de dezbatere publică titularul proiectului şi autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului desemnează un preşedinte şi un secretar care înregistrează participanţii. Părerile participanţilor se consemnează într-un proces-verbal/minută. Procesul-verbal/minuta al/a şedinţei se semnează de preşedinte, secretar şi, la cererea publicului, de unul sau de mai mulţi reprezentanţi ai acestuia.
Art. 43. - Dacă în interval de 90 de minute de la ora anunţată pentru începerea şedinţei nu se prezintă nici un reprezentant al publicului, se poate afirma că nu există public interesat de proiectul respectiv, afirmaţie consemnată în procesul-verbal semnat de preşedinte şi de secretar.
Art. 44. - (1) În timpul şedinţei de dezbatere publică titularul proiectului descrie proiectul propus şi evaluarea făcută în studiul de impact asupra mediului, răspunde întrebărilor publicului şi răspunde argumentat la propunerile justificate ale publicului, pe care le-a primit în formă scrisă înaintea respectivei şedinţe de audiere.
(2) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului înregistrează propunerile bine justificate ale publicului, exprimate în cadrul acestei şedinţe, pe formularul prevăzut în anexa nr. IV.1, pe care a consemnat şi propunerile bine justificate primite înainte de data dezbaterii publice.
(3) În baza rezultatelor dezbaterii publice, autoritatea competentă pentru protecţia mediului evaluează propunerile/comentariile motivate ale publicului şi solicită titularului completarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului cu o anexă care conţine soluţii de rezolvare a problemelor semnalate, conform formularului prezentat în anexa nr. IV.2.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 14 din Ordinul nr. 1037/2005.

Art. 45. - După examinarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, a concluziilor părţilor implicate în evaluare, a posibilităţilor de a pune în aplicare proiectul şi a răspunsurilor titularului la propunerile/comentariile motivate ale publicului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului ia decizia privind emiterea acordului de mediu/acordului integrat de mediu sau respingerea motivată a proiectului pe amplasamentul respectiv.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 15 din Ordinul nr. 1037/2005.

Art. 46. - (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei finale autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului anunţă în pagina proprie de Internet sau prin afişaj la sediul propriu următoarele:
a) conţinutul deciziei luate şi toate condiţiile anexate la aceasta;
b) motivele care au stat la baza luării deciziei;
c) informaţii privind măsurile principale de evitare, de reducere şi, dacă este posibil, de îndepărtare a impactului negativ asupa mediului;
d) data până la care se primesc observaţiile publicului.
(2) Observaţiile publicului se primesc în termen de 10 zile lucrătoare de la anunţul public al deciziei finale şi fundamentează emiterea acordului de mediu.
(3) Acordul de mediu este pus la dispoziţia publicului la cerere.
__________
Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 15 din Ordinul nr. 210/2004.

Art. 47. - În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea deciziei finale referitoare la proiect, titularul proiectului anunţă decizia primită conform art. 35 alin. (2).
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 16 din Ordinul nr. 1037/2005.

CAPITOLUL IV Valabilitatea acordului/acordului integrat de mediu. Revizuirea, suspendarea şi anularea acordurilor de mediu
Art. 48. - Autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului emite, revizuieşte şi actualizează, după caz, acorbde mediu.
Art. 49. - (1) Acordul de mediu se emite numai dacă proiectul prevede eliminarea consecinţelor negative asupra mediului, în raport cu prevederile aplicabile din normele tehnice şi reglementările în vigoare.
(2) Acordul de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dar îşi pierde valabilitatea dacă lucrările de investiţii pentru care a fost eliberat nu încep în maximum 2 ani de la data emiterii. Pe durata execuţiei lucrărilor autorităţile publice competente pentru protecţia mediului controlează respectarea condiţiilor impuse prin acordul de mediu.
Art. 50. - (1) Acordul de mediu se revizuieşte dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.
(2) Titularul proiectului sau al activităţii va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării acordului de mediu.
(3) Autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului stabileşte dacă este necesară revizuirea acordului de mediu.
(4) Cererile pentru revizuirea acordului de mediu urmează procedura descrisă în cap. II. În funcţie de modificările survenite, după caz, se poate cere şi refacerea evaluării impactului asupra mediului.
Art. 51. - (1) Acordul de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acestuia, după o somaţie prealabilă, cu termen, care se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni.
(2) Autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare, anularea acordului de mediu şi oprirea execuţiei proiectului.
(3) Dispoziţia de suspendare a acordului de mediu, precum şi cea de încetare a proiectului sunt executorii.

CAPITOLUL V Dispoziţii finale
Art. 52. - (1) Înainte de punerea în funcţiune a investiţiilor aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului pentru care s-a obţinut acord de mediu/acord integrat de mediu, titularii sunt obligaţi să depună solicitarea şi să obţină autorizaţia de mediu/autorizaţia integrată de mediu.
(2) Pentru investiţiile noi şi modificarea celor existente pentru care s-a obţinut acord de mediu/acord integrat de mediu, autorizaţia de mediu/autorizaţia integrată de mediu se va elibera pe baza dosarului de obiectiv existent la sediul autorităţilor publice competente pentru protecţia mediului, completat, după caz, cu informaţii suplimentare apărute în perioada de execuţie a investiţiei şi cu autorizaţiile emise de celelalte autorităţi.
Art. 53. - (1) Autorităţile publice competente pentru protecţia mediului au obligaţia actualizării permanente a dosarului de obiectiv existent la sediul acestora cu procesele-verbale de inspecţie completate în urma controalelor efectuate în perioada de execuţie a investiţiei.
(2) La finalizarea lucrărilor de execuţie autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului va efectua un control de specialitate pentru verificarea respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul/acordul integrat de mediu. Procesul-verbal de constatare întocmit în această etapă va fi însoţit de procesul-verbal de recepţie a lucrărilor aferente investiţiei realizate.
Art. 54. - Până la organizarea agenţiilor regionale pentru protecţia mediului, acordurile de mediu aflate în competenţa de emitere a acestor agenţii vor fi emise de autorităţile publice centrală şi judeţene pentru protecţia mediului, după caz.
Art. 55. - Anexele nr. I-VI fac parte integrantă din prezenta procedură.
Multumesc

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Firma noua, autorijatii necesre luci-ana luci-ana buna ziua, am o firma noua cu activitatea de comert cu deseuri si as dorii sa stiu ce autorizatii imi trebuiesc, am codul caen 4677 multumesc (vezi toată discuția)
Urbanism Alexandru.bogdan.marius@gmail.com Alexandru.bogdan.marius@gmail.com Buna ziua, Va rog a ma ajuta/sfatui in umatoarea situatie : Sunt in procesul de achizitionare a unui teren construibil, iar momentan sunt in faza de a ... (vezi toată discuția)
Schimbare destinatie pod in pod locuibil sau mansarda Agapie mariana Agapie mariana Buna ziua, se da o casa cu regim de înălțime P+E in acte, are sarpanta...in consecinta are pod doar ca in realitate acest pod este o mansarda. Cum pot ... (vezi toată discuția)