avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 601 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Executare silită ORDIN nr.2626 pentru aprobarea procedurii ...
Discuție deschisă în Executare silită

ORDIN nr.2626 pentru aprobarea procedurii operaþionale PO-05.02 “Verificarea ºi plata obligaþiilor bãneºti stabilite prin hotãrâri pronunþate de instanþele judecãtoreºti pe teritoriul Statului Român”

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
ORDIN nr.2626 pentru aprobarea procedurii operaţionale PO-05.02 “Verificarea şi plata obligaţiilor băneşti stabilite prin hotărâri pronunţate de instanţele judecătoreşti pe teritoriul Statului Român”
Ministrul finanţelor publice,
În temeiul art.10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.34/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi
completările ulterioare Având în vedere
- Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.998/2008 pentru aprobarea procedurii de sistem “Realizarea procedurilor formalizate pe activităţi”, cu modificările ulterioare;
- Art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar, modificatăşi aprobatăprin Legea nr.215/2009,
Emite următorul


ORDIN
Art. I – Se aprobă procedura operaţionalăPO-05.02 “Verificarea şi plata obligaţiilor băneşti stabilite prin hotărâri pronunţate de instanţele judecătoreşti pe teritoriul Statului Român”, prevăzută în anexa la prezentul ordin.
Art. II – Prezentul ordin va fi publicat pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice şi va fi comunicat structurilor subordonate care vor acţiona pentru realizarea prevederilor acestuia.
Art. III – Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. IV – Prezentul ordin se difuzează Direcţiei Generale Juridice, Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internăşi structurilor subordonate care vor acţiona pentru realizarea prevederilor acestuia.
Emis la Bucureşti la data de 02.11.2010
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE
Gheorghe IALOMIŢIANU


MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti
APROBAT MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE GHEORGHE IALOMIŢIANU
AVIZAT SECRETAR GENERAL DRAGOª IONUŢ BÃNESCU
VERIFICAREA ªI PLATA OBLIGAŢIILOR BÃNEªTI STABILITE PRIN HOTÃRÂRIPRONUNŢATE DE INSTANŢE JUDECÃTOREªTI PE TERITORIUL STATULUIROMÂN
Cod: PO-05.02 Ediţia I, 09.11.2010, Revizia 0
VERIFICAT SECRETARIAT COMISIE
EMANUEL CONSTANTIN Manager public Unitatea de politici publice
ALEXANDRU FLORIN ªTEFÃNESCU Controlor financiar delegat Unitatea centrală pentru armonizarea sistemelor de management financiar şi control
ELABORAT DANA STAN ªef Serviciu Contencios
CLAUDIU ROMAN Consilier juridic superior
DIRECŢIA GENERALÃ JURIDICÃ
F-PO-05.02.01 Ed. I
Ministerul Finanţelor Publice PROCEDURÃ OPERAŢIONALÃ Cod: PO–05.02
Ed. I Rev. 0
Verificarea şi plata obligaţiilor băneşti stabilite prin hotărâri pronunţate de instanţe judecătoreşti pe teritoriul Statului Român pag. 2/14

CUPRINS
Pagină de gardăCuprins…………………………………………………………………………………...pag. 2 Formular evidenţă modificări.............................................................................................pag. 3 Conţinut propriu-zis al procedurii......................................................................................pag. 4 Formular analiză procedură................................................................................................pag. 13 Lista de difuzare a procedurii.............................................................................................pag. 14
Ministerul Finanţelor Publice PROCEDURÃ OPERAŢIONALÃ Cod: PO–05.02
Ed. I Rev. 0
Verificarea şi plata obligaţiilor băneşti stabilite prin hotărâri pronunţate de instanţe judecătoreşti pe teritoriul Statului Român pag. 3/14

Formular evidenţa modificări
Nr. crt. Ed. Data ediţiei Rev. Data reviziei Pag. Descriere modificare Semnătura conducătorului compartimentului


Ministerul Finanţelor Publice PROCEDURÃ OPERAŢIONALÃ Cod: PO–05.02
Ed. I Rev. 0
Verificarea şi plata obligaţiilor băneşti stabilite prin hotărâri pronunţate de instanţe judecătoreşti pe teritoriul Statului Român pag. 4/14

1.0. Scop Procedura stabileşte etapele şi modul de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei privind plata obligaţiilor băneşti stabilite prin hotărâri judecătoreşti şi arbitrale pronunţate de instanţele judecătoreşti şi arbitrale pe teritoriul Statului Român, în sarcina Ministerului Finanţelor Publice şi structurilor subordonate, în nume propriu sau/şi în reprezentarea Statului Român.
2.0. Domeniul de aplicare 2.1.Procedura se utilizează de către DGJ din cadrul MFP, DGJ din cadrul ANAF, compartimentele juridice din cadrul Gărzii Financiare – Comisariatul General şi structurile subordonate, Autorităţii Naţionale a Vămilor şi structurile subordonate, direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi administraţiilor finanţelor publice. 2.2.După aprobare, prezenta procedură va fi publicată pe site-ul oficial al MFP şi va fi comunicată DGJ şi DBCI din cadrul MFP şi din cadrul ANAF, Gărzii Financiare – Comisariatul General, Autorităţii Naţionale a Vămilor şi direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene.
2.3.Prezenta procedură nu este aplicabilăîn cazul sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti reprezentând creanţe fiscale şi accesoriile acestora, inclusiv actualizarea cu indicele de inflaţie aplicată la creanţele fiscale, sume care se restituie de către organul fiscal potrivit normelor Codului de procedură fiscalăşi procedurii stabilite prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal.
3.0. Documente de referinţă
3.1.Codul de procedură civilă; 3.2.Codul de procedură penală; 3.3.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în
domeniul bugetar, modificatăşi aprobată prin Legea nr.215/2009;
3.4. Ordonanţa Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările şi completările ulterioare;
3.5.Ordonanţa de urgenţăa Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare;
3.6.Ordonanţa Guvernului nr.9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti,
cu modificările şi completările ulterioare; 3.7.Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 3.8.Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar
preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.9.Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ministerul Finanţelor Publice PROCEDURÃ OPERAŢIONALÃ Cod: PO–05.02
Ed. I Rev. 0
Verificarea şi plata obligaţiilor băneşti stabilite prin hotărâri pronunţate de instanţe judecătoreşti pe teritoriul Statului Român pag. 5/14

3.10.Ordinul ministrului finanţelor publice nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
3.11.Ordinul ministrului finanţelor publice privind coordonarea structurilor organizatorice ale aparatului propriu al Ministerului Finaţelor Publice de către secretarii de stat, secretarul general şi secretarii generali adjuncţi, atribuţiile generale şi comune precum şi atribuţiile specifice delegate acestora, modalitatea de înlocuire a acestora în perioadele de absenţă temporară din minister şi delegarea calităţii de ordonator principal de credite;
3.12.Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.998/2008 pentru aprobarea procedurii de sistem „Realizarea procedurilor formalizate pe activităţi”, cu modificările ulterioare.
4.0 Definiţii şi abrevieri
4.1. Definiţii
(1) Compartiment= unitate funcţională care este organizată pentru îndeplinirea unor activităţi importante, cu volum mare de muncă, sau pentru activităţi complementare care trebuie conduse unitar (direcţie generală/direcţie/serviciu/birou/compartiment);
(2) Conducătorul compartimentului = responsabil, desemnat prin act administrativ în conformitate cu normele în vigoare, pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii din cadrul compartimentului (director general/director/şef serviciu/şef birou);
(3) Documentaţia de plată = cererea creditorului/notificarea executorului judecătoresc privind punerea în executare a titlului executoriu, însoţite de documentele necesare efectuării plaţii;
(4) Documente justificative = cererea creditorului/notificarea executorului judecătoresc şi titlul executoriu reprezentat de hotărârea judecătorească investită cu formulă executorie, sau legalizată în cazul hotărârilor care potrivit legii nu se investesc cu formulă executorie, prin care este constatatăşi individualizată obligaţia de plată, respectiv procesul verbal de stabilite a cheltuielilor de executare;
(5) Documente necesare efectuării plăţii = acte de stare civilă, în fotocopie (certificat de căsătorie, certificat de deces, certificat de naştere, hotărâri judecătoreşti privind schimbarea numelui, etc.), acte emise de Oficiul Registrului Comerţului, în fotocopie, în cazul societăţilor comerciale, declaraţii şi procuri notariale în original, acte emise de autorităţi străine, traduse autorizat în limba românăşi apostilate, în original, coordonatele bancare ale contului deschis pe numele creditorului sau persoanei împuternicite de acesta, referatul de instrumentare a cauzei, în original şi referatul prin care s-a aprobat neexercitarea căilor de atac (în fotocopie), unde este cazul;
(6) Aviz de legalitate = operaţiunea tehnico-juridică prin care DGJ atestă compatibilitatea demersului pentru punerea în executare a titlului executoriu, cu prevederile legale în vigoare, respectiv verificarea aplicabilităţii dispoziţiilor art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar, modificatăşi aprobată prin Legea nr.215/2009;
(7) Eroare materială= eroarea sau omisiunea cu privire la numele/denumirea, adresa/sediul, calitatea, etc. sau cele de calcul, precum şi orice alte erori materiale din titlul executoriu şi din documentaţia de plată;
(8) Ordonator principal de credite = persoana împuternicităprin lege sau prin delegare, potrivit legii, să dispunăşi să aprobe operaţiuni de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor;

Ministerul Finanţelor Publice PROCEDURÃ OPERAŢIONALÃ Cod: PO–05.02
Ed. I Rev. 0
Verificarea şi plata obligaţiilor băneşti stabilite prin hotărâri pronunţate de instanţe judecătoreşti pe teritoriul Statului Român pag. 6/14

4.2. Abrevieri
(1) MFP = Ministerul Finanţelor Publice;
(2) ANAF = Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
(3) GF-CG = Garda Financiară-Comisariatul General;
(4) ANV = Autoritatea Naţională a Vămilor;
(5) DGJ = Direcţia generală juridică;
(6) DBCI = Direcţia de buget şi contabilitate internă;
(7) DGFPJ = Direcţia generală a finanţelor publice judeţeană;
(8) DGFP-MB = Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti;
(9) OMFP = ordinul ministrului finanţelor publice;
(10) OMEF = Ordinul ministrului economiei şi finanţelor.

5.0. Descrierea procedurii
5.1 Elaborarea documentaţiei de platăpentru punerea în executare a titlurilor executorii prin plata despăgubirilor, de către DGJ din cadrul MFP/ANAF şi compartimentele juridice din cadrul GF-CG şi structurile subordonate, ANV şi structurile subordonate, DGFPJ şi structurile subordonate:
(1) Consilierul juridic desemnat de conducătorul compartimentului sau înlocuitorul acestuia, verifică competenţa de a proceda la soluţionarea cererii de executare formulată personal de creditor sau prin mandatar cu procură specială, ori prin intermediul executorului judecătoresc, iar în situaţia în care dosarul nu a fost instrumentat de structura din care face parte declină competenţa în favoarea structurii care a avut în instrumentare cauza;
(2) În situaţia în care competenţa aparţine structurii din care face parte, consilierul juridic desemnat:
- verificăcompatibilitatea cu prevederile legale în vigoare a solicitării privind punerea în executare a hotărârilor pronunţate în cauzele în care MFP în nume propriu sau în reprezentarea Statului Român, ANAF/GF-CG ANV/DGFPJ şi structurile subordonate au fost obligate la plata, precum şi existenţa documentelor justificative necesare efectuării plăţii;
- întocmeşte documentaţia de plată, în vederea obţinerii avizului de legalitate de la DGJ din cadrul MFP, dacă sunt respectate normele legale incidente;
- formulează contestaţie la executare, împotriva fiecărui act de executare silită sau împotriva executării înseşi, după caz, dacă apreciază că sunt încălcate anumite norme juridice în materia executării hotărârilor judecătoreşti, solicitând motivat, mandat la DGJ dacă se formulează contestaţia în numele MFP sau/şi Statului Român;
(3) Documentaţia de plată cuprinde cererea creditorului/notificarea executorului judecătoresc privind punerea în executare a hotărârii, însoţite de documentele justificative, şi anume:
- titlul executoriu reprezentat de hotărârea judecătorească investităcu titlu executoriu, sau legalizatăîn cazul hotărârilor care potrivit legii nu se investesc cu formulă executorie, prin care este constatatăşi individualizată obligaţia de plată;
-procesul verbal de actualizare a creanţei, unde este cazul;
-procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare, unde este cazul;
- referatul de instrumentare a cauzei, în original şi documentele necesare efectuării plaţii.
(4) Documentaţia necesară efectuării plăţii cuprinde:
- acte de stare civilă, în fotocopie (certificat de căsătorie, certificat de deces, certificat de naştere, hotărâri judecătoreşti privind schimbarea numelui, etc.) sau acte emise de Oficiul Registrului Comerţului, în fotocopie, în cazul societăţilor comerciale;
- declaraţii şi procuri notariale în original, în cazul mandatarilor, sau înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant în procedura de executare în cazul avocaţilor;
-acte emise de autorităţi străine, traduse autorizat în limba românăşi apostilate, în original;
-coordonatele bancare ale contului în care urmează a fi efectuată plata deschis pe numele creditorului sau persoanei împuternicite de acesta, pentru care se va depune şi înscrisul din care să rezulte dreptul acestei persoane de a încasa suma în numele creditorului;
- referatul prin care s-a aprobat neexercitarea căilor de atac (în fotocopie), unde este cazul;
(4) În cazul în care solicitarea de punere în executare a titlului executoriu corespunde dispoziţiilor legale, consilierul juridic desemnat de conducătorul compartimentului sau înlocuitorul acestuia, întocmeşte referatul de instrumentare a cauzei;
(5) În cazul în care solicitarea de punere în executare a titlului executoriu nu corespunde dispoziţiilor legale, consilierul juridic desemnat de conducătorul compartimentului sau înlocuitorul acestuia, sub semnătura reprezentantului legal al instituţiei sau înlocuitorul acestuia, solicită în scris creditorului sau reprezentantului său legal, după caz, îndreptarea erorilor materiale sau completarea documentaţiei de plată, după caz;
(6) În cazul în care demersul privind punerea în executare a hotărârilor este realizat prin intermediul executorului judecătoresc, consilierul juridic desemnat de conducătorul compartimentului sau înlocuitorul acestuia, verifică dacă onorariul executorului judecătoresc, precum şi cheltuielile de executare au fost stabilite cu respectarea normelor legale în materie, făcând menţiune despre aceasta în referatul de instrumentare a cauzei. De asemenea, verifică compatibilitatea actelor de executare silită cu normele legale privind executarea şi dacăau fost respectate dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi respectarea principiului executării voluntare a creanţei;
(7) În situaţia în care onorariul executorului judecătoresc sau/şi cheltuielile de executare depăşesc limita valorică stabilităprin normele legale în materie, nu au fost respectate dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.22/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi principiului executării voluntare a creanţei, respectiv normele legale privind executarea silită, consilierul juridic desemnat de conducătorul compartimentului sau înlocuitorul acestuia, efectuază demersurile necesare contestării procedurii de executare silită la instanţa competentă conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă, solicitându-se în prealabil, motivat, mandat din partea DGJ din cadrul MFP, dacă se formulează contestaţia în numele MFP sau/şi Statului Român;
(8) În situaţia prevăzută la alin.7, suma propusă prin referatul de instrumentare a fi plătită nu cuprinde suma/sumele contestate;
(9) În situaţiei în care obligaţia de plată este divizibilă, suma propusă prin referatul de instrumentare a fi plătităva fi cea corespunzătoare părţii din obligaţia ce revine MFP/Statului Român şi structurilor subordonate;
(10) În situaţia în care obligaţia de plată este solidară, anterior întocmirii referatului de intrumentare, se iniţiază corespondenţăcu codebitorul/codebitorii în vederea efectuării de
către fiecare dintre aceştia a plăţii acelei părţi din creanţă ce revine fiecăruia, în scopul evitării unei plăţi necuvenite;
(11) În situaţia în care codebitorii comunică acceptul de a plăti partea de creanţăce le revine, suma propusăprin referatul de instrumentare a fi plătită va fi cea corespunzătoare părţii din obligaţia ce revine MFP/Statului Român şi structurilor subordonate, şi menţiunea că în acest mod se evită proceduri judiciare ulterioare între codebitori;
(12) În situaţia în care codebitorii comunică refuzul de a plăti partea ce le revine sau nu răspund, prin referatul de instrumentare se va propune plata întregii sume arătându-se totodată că urmează a se formula acţiunea în regres. Acţiunea în regres împotriva codebitorilor solidari se va formula de către compartimentul care a întocmit documentaţia de plată, solicitând motivat, mandat la DGJ dacă acţiunea în regres se formuleazăîn numele MFP sau/şi Statului Român;
(13) Referatul de instrumentare a cauzei va conţine date referitoare la: a) modul de derulare a litigiului în toate stadiile procesuale;
9 apărările formulate şi probele administrate în cauză;
9 numele sau denumirea creditorilor (după caz);
9 cuantumul obligaţiei de platăsau criteriile de cuantificare a creanţei;
9 propunerea de aprobare a procedurii de punere în executare a hotărârii prin efectuarea plăţii şi creanţa propusăa fi plătită;
9 menţiunea dacă au existat motive legale pentru exercitarea altor căi extraordinare de atac în afara recursului, respectiv dacăonorariul executorului judecătoresc, precum şi cheltuielile de executare au fost stabilite cu respectarea normelor legale în materie, după caz;
(14) După îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute la aliniatele precedente, consilierul juridic desemnat face demersuri pentru a transmite întreaga documentaţie DGJ din cadrul MFP în vederea avizării pentru legalitate şi supunerii aprobării ordonatorului principal de credite;
(15) În cazul în care dosarul în care s-a pronunţat hotărârea a cărei punere în executare se solicită s-a aflat în instrumentarea DGJ din cadrul MFP, referatul de instrumentare a cauzei şi documentaţia de platăsunt întocmite de consilierul juridic din cadrul DGJ - MFP, dispoziţiile de la punctul 5.1. alin.1-13 se aplică în mod corespunzător.
5.2 Avizul privind legalitatea procedurii de punere în executare a titlurilor executorii
(1) În vedereaacordării avizului de legalitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la DGJ a documentaţiei de plată transmisă de structurile menţionate la punctul 5.1., consilierul juridic din cadrul DGJ - MFP verificăcompatibilitatea cu prevederile legale în vigoare a solicitării de punere în executare a titlurilor executorii, precum şi existenţa documentelor justificative necesare efectuării plăţii;
(2) În cazul în care solicitarea de punere în executare a titlului executoriu corespunde dispoziţiilor legale, consilierul juridic, întocmeşte avizul de legalitate;
(3) În cazul în care solicitarea de punere în executare a titlului executoriu nu corespunde dispoziţiilor legale, consilierul juridic din cadrul DGJ - MFP, sub semnătura directorului general al DGJ sau a înlocuitorului acestuia, restituie întreaga documentaţie, solicitând în scris structurii care a întocmit documentaţia îndreptarea erorilor materiale sau completarea acesteia, după caz;
(4) Avizul de legalitate va conţine date referitoare la:
- numele sau denumirea creditorilor (dupăcaz); -cuantumul obligaţiei plată sau criteriile de cuantificare a creanţei;
- propunerea de aprobare a procedurii de punere în executare a titlului executoriu prin efectuarea plăţii, precum şi creanţa propusă spre aprobare la plată;
- încadrarea (conformitatea) plăţii cu dispoziţiile art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar, modificatăşi aprobată prin Legea nr.215/2009;
(5) Prin grija activităţii de secretariat a DGJ din cadrul MFP, avizul de legalitate cu propunerea de punere în executare a titlului executoriu prin efectuarea plăţii, însoţit de documentaţia de plată, se transmit spre aprobare ministrului finanţelor publice sau persoanei căreia i-a fost delegată aceastăcalitate;
(6) După aprobarea propunerii de punere în executare a titlului executoriu prin efectuarea plăţii sumelor cuprinse în hotărâre, în termen de 2 zile lucrătoare, prin activitatea de secretariat a DGJ din cadrul MFP, avizul de legalitate împreună cu documentaţia de plată vor fi comunicate structurii care a iniţiat demersul de platăîn vederea efectuării demersurilor legale privind punerea în executare a hotărârii prin efectuarea plăţii;
(7) Prin grija activităţii de secretariat a DGJ din cadrul MFP, o fotocopie a avizului de legalitate se transmite la DBCI, în termenul prevăzut la alin.6;
(8) În situaţia în care referatul de instrumentare a cauzei şi documentaţia de plată sunt întocmite de consilierul juridic din cadrul DGJ - MFP, dupăaprobarea propunerii de punere în executare a titlului executoriu prin efectuarea plăţii, prin grija activităţii de secretariat a DGJ din cadrul MFP, în termen de 2 zile lucrătoare, avizul de legalitate împreună cu documentaţia de plată la vor fi comunicate la DGFP-MB în vederea efectuării demersurilor legale privind punerea în executare a hotărârii prin efectuarea plăţii (normă aplicabilă numai în cazul dosarelor intrumentate de consilierii juridici din cadrul DGJ - MFP);

Ministerul Finanţelor Publice PROCEDURÃ OPERAŢIONALÃ Cod: PO–05.02
Ed. I Rev. 0
Verificarea şi plata obligaţiilor băneşti stabilite prin hotărâri pronunţate de instanţe judecătoreşti pe teritoriul Statului Român pag. 7/14

Ministerul Finanţelor Publice PROCEDURÃ OPERAŢIONALÃ Cod: PO–05.02
Ed. I Rev. 0
Verificarea şi plata obligaţiilor băneşti stabilite prin hotărâri pronunţate de instanţe judecătoreşti pe teritoriul Statului Român pag. 8/14

Ministerul Finanţelor Publice PROCEDURÃ OPERAŢIONALÃ Cod: PO–05.02
Ed. I Rev. 0
Verificarea şi plata obligaţiilor băneşti stabilite prin hotărâri pronunţate de instanţe judecătoreşti pe teritoriul Statului Român pag. 9/14

5.3 Demersuri vizând regresul MFP / Statului Român
(1) În cazul în care din hotărârea a cărei punere în executare se solicită, rezultă că răspunderea Statului Român/MFP/ANAF/GF-CG/ANV/DGFP şi structurilor subordonate a fost antrenatăca urmare a unor fapte culpabile ale angajaţilor din cadrul acestor structuri, DGJ din cadrul MFP solicită în scris acestor structuri efectuarea demersurilor pentru promovarea unor acţiuni în regres împotriva persoanelor vinovate pentru condamnarea Statului Român/MFP/ANAF/GF-CG/ANV/DGFP şi structurilor subordonate la plata de despăgubiri, unde este cazul;
(2) În cazul condamnării Statului Român la plata de despăgubiri în temeiul art.504-507 Cod procedură penală, DGJ din cadrul MFP solicită în scris instituţiilor abilitate informaţii cu privire la persoanele care ca urmare a instrumentării cauzei cu rea-credinţă sau din gravăneglijenţă au provocat situaţiile generatoare de daune care au determinat condamnarea Statului Român;
(3) Dacă din informaţiile transmise de instituţiile sesizate rezultă că funcţionari din cadrul acestor instituţii ca urmare a instrumentării cauzei cu rea-credinţă sau din gravă neglijenţă au provocat situaţiile generatoare de daune care au determinat condamnarea Statului Român la plata de despăgubiri, DGJ va formula acţiuni în regres împotriva acestor persoane în vederea recuperării prejudiciului cauzat statului, până la momentul apariţiei unei reglementări diferite a acestei instituţii juridice;
(4) Dacă se constată că funcţionari din alte instituţii decât cele judiciare sau din sistemul finanţelor publice au săvârşit fapte care au determinat condamarea Statului Român la plata de despăgubiri, DGJ va formula acţiuni în regres împotriva acestor persoane în vederea recuperării prejudiciului cauzat statului, până la momentul apariţiei unei reglementări diferite a acestei instituţii juridice.

Ministerul Finanţelor Publice PROCEDURÃ OPERAŢIONALÃ Cod: PO–05.02
Ed. I Rev. 0
Verificarea şi plata obligaţiilor băneşti stabilite prin hotărâri pronunţate de instanţe judecătoreşti pe teritoriul Statului Român pag. 10/14

6.0. Responsabilităţi
6.1 Ministrul finanţelor publice / persoana căreia i-a fost delegată această calitate
(1) La propunerea DGJ, comunicată prin avizul de legalitate, aprobă procedura de punere în executare a titlului executoriu, prin plata sumelor la care au fost obligaţi Statul Român/MFP/ANAF/GF-CG/ANV/DGFP şi structurilor subordonate;
6.2 Directorul general al DGJ din cadrul MFP / înlocuitorul acestuia
(1) semnează avizul prin care se atestă legalitatea procedurii, respectiv propunerea de punere în executare a titlului executoriu prin efectuarea plăţii sumelor la care au fost obligaţi Statul Român/MFP/ANAF/GF-CG/ANV/DGFP şi structurilor subordonate, întocmit de consilierul juridic desemnat de directorul general al DGJ din cadrul MFP sau înlocuitorul acestuia;
(2) semnează adresele către instituţiile abilitate referitoare la persoanele care ca urmare a instrumentării cauzei cu rea-credinţă sau din gravă neglijenţă au provocat situaţiile generatoare de daune care au determinat condamnarea Statului Român, în vederea recuperării prejudiciului cauzat statului, până la momentul apariţiei unei reglementări diferite a acestei instituţii juridice.

6.3 Consilierul juridic desemnat pentru întocmirea documentaţiei de plată
(1) verifică competenţa de a proceda la soluţionarea cererii de executare formulată personal de creditor sau prin mandatar cu procură specială, ori prin intermediul executorului judecătoresc, iar în situaţia în care dosarul nu a fost instrumentat de structura din care face parte declină competenţa în favoarea structurii care a avut în instrumentare cauza;
(2) întocmeşte documentaţia de plată, în vederea obţinerii avizului de legalitate de la DGJ din cadrul MFP;
(3) verifică compatibilitatea cu prevederile legale în vigoare a solicitării privind punerea în executare a hotărârilor pronunţate în cauzele în care MFP în nume propriu sau în reprezentarea Statului Român, ANAF/GF-CG ANV/DGFPJ şi structurile subordonate au fost obligate la plata, precum şi existenţa documentelor justificative necesare efectuării plăţii;
(4) întocmeşte referatul de instrumentare a cauzei;
(5) solicită în scris îndreptarea erorilor materiale sau completarea documentaţiei de plată, dupăcaz;
(6) verifică dacă onorariul executorului judecătoresc, precum şi cheltuielile de executare au fost stabilite cu respectarea normelor legale în materie, făcând menţiune despre aceasta în referatul de instrumentare a cauzei;
(7) verifică compatibilitatea actelor de executare silităcu normele legale privind executarea şi dacăau fost respectate dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările şi completările ulterioare şi principiile executării voluntare a creanţei;
(8) efectuază demersurile necesare contestării procedurii de executare silită la instanţa competentă conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă, solicitându-se în prealabil mandat din partea DGJ din cadrul MFP, dacă este cazul;
(9) formulază acţiune în regres împotriva codebitorilor solidari, solicitând motivat, mandat la DGJ dacă acţiunea în regres se formulează în numele MFP sau/şi Statului Român;

Ministerul Finanţelor Publice PROCEDURÃ OPERAŢIONALÃ Cod: PO–05.02
Ed. I Rev. 0
Verificarea şi plata obligaţiilor băneşti stabilite prin hotărâri pronunţate de instanţe judecătoreşti pe teritoriul Statului Român pag. 11/14

6.4 Consilierul juridic din cadrul DGJ – MFP desemnat pentru întocmirea documentaţiei de platăşi/sau întocmirea avizului de legalitate
(1) verifică competenţa de a proceda la soluţionarea cererii de executare formulată personal de creditor sau prin mandatar cu procură specială, ori prin intermediul executorului judecătoresc, iar în situaţia în care dosarul nu a fost instrumentat de structura din care face parte declină competenţa în favoarea structurii care a avut în instrumentare cauza;
(2) întocmeşte documentaţia de plată;
(3) verifică compatibilitatea cu prevederile legale în vigoare a solicitării privind punerea în executare a hotărârilor pronunţate în cauzele în care MFP în nume propriu sau în reprezentarea Statului Român, ANAF/GF-CG ANV/DGFPJ şi structurile subordonate au fost obligate la plata, precum şi existenţa documentelor justificative necesare efectuării plăţii;
(4) întocmeşte referatul de instrumentare a cauzei;
(5) solicită în scris îndreptarea erorilor materiale sau completarea documentaţiei de plată, dupăcaz;
(6) verifică dacă onorariul executorului judecătoresc, precum şi cheltuielile de executare au fost stabilite cu respectarea normelor legale în materie, făcând menţiune despre aceasta în referatul de instrumentare a cauzei;
(7) verifică compatibilitatea actelor de executare silităcu normele legale privind executarea şi dacăau fost respectate dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările şi completările ulterioare şi principiile executării voluntare a creanţei;
(8) efectuază demersurile necesare contestării procedurii de executare silită la instanţa competentă conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă;
(9) întocmeşte avizul de legalitate;
(10) după aprobarea procedurii, transmite documentaţia în vederea efectuării plăţii
(11) formulază acţiune în regres împotriva codebitorilor solidari în cazul în care documentaţia de plată a fost întocmită de către DGJ – MFP, precum şi iniţiază demersurile necesare exercitării dreptului de regres al Statului Român.

1 Formulare
2 Anexă – Diagrama de proces DIAGRAMA DE PROCES

Nu este cazul.
Ministerul Finanţelor Publice PROCEDURÃ OPERAŢIONALÃ Cod: PO–05.02
Ed. I Rev. 0
Verificarea şi plata obligaţiilor băneşti stabilite prin hotărâri pronunţate de instanţe judecătoreşti pe teritoriul Statului Român pag. 12/14


Consilierul juridic desemnat de desemnat de directorul general al DGJ sau înlocuitorul acestuia, sub semnătura directorului DGJ sau a înlocuitorului acestuia, restituie întreaga documentaţie de plată structurii care a iniţiat procedura de plată. Dacă documentaţia de plată este întocmită de consilierul juridic desemnat, acesta solicită în scris petentului sau preprezentantului său legal, completarea acesteia sau îndreptarea erorilor materiale, după caz.

Ministerul Finanţelor Publice PROCEDURÃ OPERAŢIONALÃ Cod: PO–05.02
Ed. I Rev. 0
Verificarea şi plata obligaţiilor băneşti stabilite prin hotărâri pronunţate de instanţe judecătoreşti pe teritoriul Statului Român pag. 13/14

FORMULAR ANALIZÃ PROCEDURÃ
Compartiment Conducător compartiment Prenume şi Înlocuitor de drept Aviz favorabil Aviz nefavorabil
nume funcţia sau delegat Semnătură Data Observaţii Semnătura Data
Direcţia GeneralăJuridică Ciprian Badea Director general
Direcţia Buget şi Contabilitate Internă Lăcrămoiara Alexandru Director

Ministerul Finanţelor Publice PROCEDURÃ OPERAŢIONALÃ Cod: PO–05.02
Ed. I Rev. 0
Verificarea şi plata obligaţiilor băneşti stabilite prin hotărâri pronunţate de instanţe judecătoreşti pe teritoriul Statului Român pag. 14/14

LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII

Nr. ex. Compartiment Nume şi prenume Data primirii Semnătura Data retragerii Data intrării în vigoare a procedurii Semnătura
1. Direcţia generalăjuridică Ciprian Badea Director general
2. Direcţia de buget şi contabilitate internă Lăcrămoiara Alexandru Director

Alte discuții în legătură

Titlu executoriu impotriva statului - validarea popririi - tert poprit trezoreria - calitate procesuala pasiva catalin2011 catalin2011 Buna ziua ! Am nevoie de ajutor : a) in a demonstra ca in executarea silita impotriva Statului Roman - prin Ministerul Finantelor reprezentat de DGFPS (exista ... (vezi toată discuția)
Validarea popririi Katri Katri Bună ziua! Am depus la un executor judecătoresc o sentinţă civilă pentru a fi pusă în executare. Acesta a emis popririle pe toate conturile debitoarei. ... (vezi toată discuția)
Ce pot face in cazul in care dupa trecerea termenului de 6 luni ... florin1960 florin1960 Ce pot face in cazul in care dupa trecerea termenului de 6 luni , termen de gratie prevazut de art. 1 din OG 22/2002 privind executarea creantelor ... (vezi toată discuția)