avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 347 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Impozite, taxe şi timbrul de ... chirii
Discuție deschisă în Impozite, taxe şi timbrul de mediu 2013. Legalitate şi interpretare juridică

chirii

Buna ziua!
Sunt contabila la o scoala generala si in baza unui proiect de colaborare cu "Corpul Pacii" s-a obtinut acceptul privind predarea limbii engleze in scoala de catre un voluntar american.
Contributia scolii in acest proiect reprezinta asigurarea spatiului de cazare pentru respectivul voluntar si plata chiriei pentru acest spatiu.
Urmeaza sa incheiem un contract de inchiriere cu proprierarul unei case (persoana fizica).
V-as ruga daca ma puteti ajuta cu formele si baza legala privind incheierea unui contract de inchiriere intre scoala si aceasta persoana fizica.
Am inteles ca ar trebui sa-i fac eu un stat de plata in baza unui contract de prestari servicii si sa-i opresc impozit 16 %.
Nu cred ca este corect si va rog sa ma ajutati sa procedez asa cum trebuie.
Multumesc anticipat!
Cel mai recent răspuns: ContSters210520 , utilizator 20:37, 20 Iulie 2011
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
Nr. _______/_________I. PÃRŢILE CONTRACTANTE:
1. S.C. „___________________” S.R.L. cu sediul social in _______________________________, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J__/___/____, avand codul de identificare fiscală RO__________, prin reprezentant legal ___________________, denumită în continuare LOCATOR
și
2. S.C. KRONOS HOLDING S.R.L., societate în curs de constituire, cu sediul social in Mun. Bistrita, str. Ursului, nr. 14, et. 3, cam. 38, jud. Bistrița-Năsăud, prin reprezentant legal Administrator - REBREAN LUCIAN - GELU, denumită în continuare LOCATAR

În baza legislaţiei în vigoare se încheie prezentul contract, cu clauzele prevǎzute mai jos.


II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art 1. Obiectul contractului îl constituie închirierea de către locator în favoarea locatarului a imobilului-construcţie situat în ____________, str. _________, nr. ___, jud. _________, înscris în CF nr. _____, nr. top. ________I, având o suprafaţă de ___ mp.
Art 2. Bunul indicat mai sus, şi care formează obiectul prezentului contract urmează a fi utilizat conform destinatiei stabilite de catre părţi şi anume, în scop comercial, cu destinația de sediu social.


III. DURATA ÎNCHIRIERII
Art 3. Termenul pentru care se închiriază spaţiul şi bunurile mobile ce formează obiectul prezentului contract este de ___ ani, cu începere de la data de ______________, până la data de ________________.
Art 4. La expirarea perioadei pǎrţile pot hotǎrî prelungirea lui pentru noi perioade, sens în care se va încheia un act adiţional la prezentul contract.


IV. PREŢUL
Art 5. Chiria lunara aferentă bunurilor închiriate este de _____________ lei/euro.
Art 6. Plata chiriei se va face în lei la cursul oficial de schimb al B.N.R. din data plăţii.
Art 7. Locatarul se obligă să achite chiria până cel târziu la data de ____ a lunii, pentru luna _________ .


V. DREPTURILE ªI OBLIGAŢIILE LOCATORULUI
Art 8. Locatorul:
a. se obligǎ sǎ predea suprafaţa locativǎ închiriatǎ în starea normalǎ de folosinţǎ şi curǎţenie, încheind proces-verbal de predare-primire;
b. se obligă să asigure locatarului folosirea nestingherită a bunurilor închiriate pe toată durata contractului;
c. se obligă să-l garanteze pe locatar împotriva evicţiunii;
d. se obligǎ sǎ execute toate lucrǎrile de reparare sau înlocuire a elementelor de structură ale construcţiei precum şi lucrările de reparare sau înlocuire la elementele de instalaţii care nu sunt imputabile locatarului;
e. are dreptul sǎ încaseze chiria la termenul şi în cuantumul prevǎzut în contract.


VI. DREPTURILE ªI OBLIGAŢIILE LOCATARULUI
Art 9. Locatarul:
a. se obligă să solicite în prealabil aprobarea locatorului pentru orice amenajări de natură a schimba configuraţia actuală suprafeţei închiriate;
b. se obligǎ sǎ foloseascǎ spaţiul închiriat dupǎ destinaţia care rezultǎ din contract.
c. se obligǎ sǎ plǎteascǎ chiria la termenele fixate prin contract;
d. se obligǎ să achite la scadenţă cheltuielile de regie(energie electrică, termică, gaz, apă, salubritate, etc) aferente spaţiului utilizat;
e. se obligǎ ca la împlinirea termenului contractului în ipoteza neprelungirii acestuia, sǎ predea locatorului suprafaţa închiriată în stare de folosinţǎ şi curǎţenie, ţinându-se seama de starea în care a fost preluatǎ.


VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI
Art 10. Prevederile prezentului contract pot fi modificate numai cu acordul ambelor pǎrţi.


VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art 11. Prezentul contract înceteazǎ prin:
a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat iar pǎrţile nu l-au renegociat în vederea prelungirii;
b) acordul pǎrţilor.


X. LOIALITATE SI CONFIDENŢIALITATE
Art 12. Pe toata durata prezentului contract pǎrţile se obligǎ sǎ pǎstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor, ca urmare a aducerii la îndeplinire a clauzelor prezentului contract.


XI RǍSPUNDEREA CONTRACTUALǍ
Art 13. Pentru neexecutarea totalǎ sau parţialǎ a obligaţiilor contractuale ori pentru executarea defectuoasǎ a vreuneia din obligaţiile contractuale, partea vinovatǎ se obligǎ sǎ plǎteascǎ celeilalte daune-interese.


XII. FORŢA MAJORǍ
Art 14. Forţa majorǎ, aşa cum este definitǎ de lege, exonereazǎ de rǎspundere partea care o invocǎ în condiţiile legii, cu cerinţa scrisǎ a notificǎrii prealabile, în termen de 3 zile de la apariţia cazului de forţǎ majorǎ şi în baza certificatului eliberat de Camera de Comerţ Industrie şi Agriculturǎ a României.


XIII. NOTIFICÃRI
Art 15. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi expediata postal la adresa prevăzuta în partea introductivă a prezentului contract, sau comunicata prin fax.
Art 16. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la articolul anterior.


XIV. LITIGII
Art 17. Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legǎturǎ cu prezentul contract, vor fi soluţionate pe cale amiabilǎ.
Art 18. Dacǎ pǎrţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilǎ, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluţionare înstanţei judecǎtoreşti în a cǎrei razǎ teritorialǎ se aflǎ sediul social al locatarului.

Prevederile prezentului contract se completeazǎ cu reglementǎrile legale în vigoare.

Prezentul contract de locaţiune cuprinde 3 pagini şi s-a încheiat astǎzi, ________________, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantǎ.

LOCATAR
_______________________ LOCATOR_______________________


Este contract cadru, care se adapteaza !! Vedeti in site, documente utile!!
Ultima modificare: Miercuri, 20 Iulie 2011
ContSters210520, utilizator

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Buna ziua, mai jos va prezint un contract de inchiriere si va ... anicagrecu anicagrecu Buna ziua, Mai jos va prezint un contract de inchiriere si va solicit parerea, unele articolo par abuzive, este ok de semnat? Multumesc CONTRACT DE ... (vezi toată discuția)
Contract inchiriere dragosionescu dragosionescu AM INCHEIAT UN CONTRACT DE INCHIRIERE SPATIU COMERCIAL CU O [b]S.C.[/b] PE CARE L-AM INREGISTRAT LA FINANŢE. S.C. NU A PRELUAT SPAŢIUL, IAR PERSOANA DE ... (vezi toată discuția)
Contract inchiriere fanus fanus ce contract de inchiriere al unui apartament trebuie facut in afara de cel de la circa fiananciara si unde anume?? (vezi toată discuția)