Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 727 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Opțiuni juridice și fiscale privind recuperarea creanțelor. Lectori: Schoenherr și Asociații. Joi, 28 Octombrie, ora 11:00. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Impozite, taxe şi timbrul de ... TVA la RCA la contract de Leasing
Discuție deschisă în Impozite, taxe şi timbrul de mediu 2013. Legalitate şi interpretare juridică

TVA la RCA la contract de Leasing

Functionez ca Persoana Fizica Autorizata, nu sunt platitor de TVA. Detin un contral de leasing pentru un autoturism.
Este normal ca la factura pentru "Recuperare cheltuieli RCA leasing" sa se includa si TVA?
Cel mai recent răspuns: Elena TOCU , Avocat 19:48, 21 August 2008
Lg.345/2002 privind taxa pe valoare adaugata, prevede:
Art. 1. - (1) Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect care se datorează bugetului de stat. Prezenta lege stabileşte regulile referitoare la taxa pe valoarea adăugată.

(2) Se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată operaţiunile care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) să constituie o livrare de bunuri, o prestare de servicii efectuată cu plată sau o operaţiune asimilată acestora;
b) să fie efectuate de persoane impozabile, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1);
c) să rezulte din una dintre activităţile economice prevăzute la art. 2 alin. (2).
(3) Prin operaţiuni cu plată se înţelege obligativitatea existenţei unei legături directe între operaţiunea efectuată şi contrapartida obţinută.

(4) Se cuprind, de asemenea, în sfera taxei pe valoarea adăugată importurile de bunuri.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei legi, prin persoană impozabilă se înţelege orice persoană, indiferent de statutul său juridic, care efectuează de o manieră independentă activităţi economice de natura celor prevăzute la alin. (2), oricare ar fi scopul şi rezultatul acestor activităţi.

(2) Activităţile economice la care se face referire la alin. (1) sunt activităţile producătorilor, comercianţilor, prestatorilor de servicii, inclusiv activităţile extractive, agricole şi cele ale profesiunilor libere sau asimilate. De asemenea, constituie activitate economică exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obţinerii de venituri.

(3) În sensul prezentei legi, nu acţionează de o manieră independentă angajaţii sau orice alte persoane care sunt legate de un angajator printr-un contract individual de muncă sau prin orice alte instrumente juridice care stabilesc relaţia angajator-angajat în ceea ce priveşte condiţiile de muncă, remunerarea şi responsabilităţile angajatorului.

(4) Instituţiile publice nu sunt considerate persoane impozabile pentru activităţile lor administrative, sociale, educative, culturale, sportive, de ordine publică, de apărare şi siguranţa statului, pe care le desfăşoară în calitate de autorităţi publice, chiar dacă pentru desfăşurarea acestor activităţi percep taxe, redevenţe, cotizaţii sau onorarii.

(5) Instituţiile publice sunt considerate persoane impozabile pentru operaţiunile efectuate, inclusiv cele prevăzute la alin. (4), în cazurile în care tratarea lor ca persoane neimpozabile pentru aceste operaţiuni conduce la distorsiuni concurenţiale. Instituţiile publice sunt considerate persoane impozabile pentru activităţile menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 3. - (1) Prin livrare de bunuri se înţelege transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor deţinute de proprietar către beneficiar, direct sau prin persoanele care acţionează în numele acestora.

(2) În sensul prezentei legi, prin bunuri la care se face referire la alin. (1) se înţelege:

a) bunurile mobile corporale, cum sunt: materiile prime, materialele, obiectele de inventar, mijloacele fixe care pot fi detaşate;
b) bunurile imobile, cum sunt: locuinţele, construcţiile industriale, comerciale, agricole sau cele destinate pentru alte activităţi, terenurile agricole, terenurile pentru construcţii şi cele adiacente construcţiilor, inclusiv cele aferente localităţilor urbane sau rurale pe care sunt amplasate construcţii sau alte amenajări;
c) bunurile de natură mobilă care nu pot fi detaşate fără a fi deteriorate sau fără a antrena deteriorarea imobilelor înseşi sau care devin bunuri imobiliare prin destinaţie;
d) energia electrică şi termică, gazele, agentul frigorific.
(3) Sunt considerate livrări de bunuri în sensul alin. (1):

a) vânzarea de bunuri cu plata în rate;
b) trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile, în condiţiile prevăzute de legislaţia referitoare la proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, în schimbul unei despăgubiri;
c) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor în urma executării silite.
(4) Este asimilată livrărilor de bunuri preluarea de către persoane impozabile a bunurilor achiziţionate sau fabricate de către acestea pentru a fi utilizate în scopuri care nu au legătură cu activitatea economică desfăşurată sau pentru a fi puse la dispoziţie altor persoane fizice sau juridice în mod gratuit, dacă taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor respective sau părţilor lor componente a fost dedusă total sau parţial. Se exceptează de la aceste prevederi bunurile acordate în mod gratuit, în limitele şi potrivit destinaţiilor prevăzute prin lege.

(5) Operaţiunile privind schimbul de bunuri au efectul a două livrări separate. În cazul transferului dreptului de proprietate asupra unui bun de către două sau mai multe persoane impozabile, prin intermediul mai multor tranzacţii, fiecare tranzacţie se consideră o livrare separată, fiind impozitată distinct, chiar dacă bunul respectiv este transferat direct beneficiarului final. Acelaşi regim se aplică în cazul schimbului de bunuri cu servicii.

(6) Nu se consideră livrare de bunuri transferul total sau parţial al activelor şi pasivelor unei persoane impozabile, cu plată sau cu titlu gratuit, efectuat cu ocazia operaţiunilor de fuziune şi divizare a societăţilor comerciale.

(7) Nu se consideră livrare de bunuri aportul în natură la capitalul social al unei societăţi comerciale, în cazul în care beneficiarul este o persoană impozabilă care are dreptul de a deduce total taxa pe valoarea adăugată, dacă taxa ar fi aplicabilă la transferul respectiv. În acest caz beneficiarul este considerat a fi succesorul celui care efectuează transferul. În situaţia în care beneficiarul este o persoană impozabilă care nu are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată sau are dreptul de deducere parţial, potrivit art. 23, operaţiunea se consideră livrare de bunuri, dacă taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor respective sau părţilor lor componente a fost dedusă total sau parţial.

Art. 4. - (1) Se consideră prestare de servicii orice activitate care nu constituie livrare de bunuri în sensul art. 3. Astfel de operaţiuni pot fi:

a) orice muncă fizică sau intelectuală;
b) lucrări de construcţii-montaj;
c) transport de persoane şi mărfuri;
d) servicii de poştă şi telecomunicaţii, de transmisiuni radio şi TV;
e) închirierea, arendarea şi concesionarea de bunuri mobile sau imobile;
f) operaţiuni de intermediere sau de comision;
g) reparaţii de orice natură;
h) cesiuni şi concesiuni ale drepturilor de autor, brevete, licenţe, mărci de fabrică şi de comerţ, titluri de participare şi alte drepturi similare;
i) servicii de publicitate;
j) operaţiuni bancare, financiare, de asigurare şi/sau reasigurare;
k) punerea la dispoziţie de personal;
l) mandatarea;
m) asigurarea sau cedarea unei clientele, exclusivitatea asupra unei vânzări sau cumpărări;
n) angajamentul de a nu exercita o activitate economică sau un drept dintre cele menţionate la lit. h);
o) amenajarea de spaţii de parcare, de depozitare şi de camping;
p) activităţile hoteliere şi de alimentaţie publică;
r) asigurarea accesului la reţelele de comunicaţii şi a posibilităţii de utilizare a acestora;
s) prestaţiile consilierilor, inginerilor, avocaţilor, notarilor publici, executorilor judecătoreşti, auditorilor, experţilor contabili, birourilor de studii şi alte prestaţii similare, precum şi prelucrarea de date şi furnizarea de informaţii;
t) operaţiuni de leasing.
Potrivit legislatiei specifice a asigurarilor, pentru primele de asigurare ( cum e si plata asigurarii RCA) nu se platesc nici un fel de taxe. Asiguratorii si intermediarii din asigurari nu lucreaza cu T VA. Dar firmele de leasing da. Ceea ce prezentati dvs.Nu e legal, intrucat ei platesc fara TVA si firesc ar fi sa va remita documentul de la asigurator si dvs. sa il platiti, potrivit acelui document, nu sa fie inclus pe o factura separata apartinand firmei de leasing, care firesc, va fi purtatoare de TVA.
Problema e ca sumele in discutie sunt relativ mici, clientul nu are timp si nici alti bani sa plateasca in instanta pentru a obtine o hotarare judecatoreasca in acest sens.
ART. 43*)
(1) Sunt scutite de impozite şi taxe:
a) primele de asigurare şi reasigurare, precum şi comisioanele aferente acestora;
b) despăgubirile, sumele asigurate şi orice alte drepturi ce se acordă asiguraţilor, beneficiarilor sau terţelor persoane păgubite, din asigurările de orice fel;
c) transferurile de valori ale plasamentelor şi transferurile de portofolii de asigurări, intervenite între asigurători, din patrimoniul societăţii cedente în patrimoniul celei cesionare, inclusiv ca urmare a divizării, fuzionării, lichidării sau a oricăror forme de reorganizare internă a societăţii de asigurare;
d) contribuţiile plătite de asigurători, reasigurători şi de brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare la uniunile profesionale de profil.
Deci firma de leasing a incheiat RCA-ul si normal ca nu a platit TVA la asta, insa in momentul cand iti refactureaza tie contravaloarea RCA , ei trebuie sa iti factureze si TVA-ul pe care-l datoreaza statului deoarece ei sunt platitori de TVA, si chestia cu RCA-ul este privita ca pe un serviciu pe care ei ti-l fac. Oricum societatea de leasing nu castiga nimic la chestia asta.
Nu e ilegalitate .. ei considera asigurarile ca valoare finantata, asadar purtatoare de tva. Sunt destui din pacate care fac asta. Trebuia sa ceri de la inceput plata directa, de catre tine, la compania de asigurari, si nu mai pateai asa ceva
Raspunsul oficial al celor de la Finante
"Pot factura fara TVA, conform Codului Fiscal, doar societatile de asigurare si cei care intermediaza incheierea de asigurari. Pe cand, societatea de leasing cu care s-a incheiat contract este intermediar doar pentru incasarea acelor sume, nu si pentru incheierea politelor de asigurare/activitatea de asigurare-reasigurare. Si acea firma e platitoare de TVA si nu are posibilitatea legala de a emite factura fiscala fara TVA-ul aferent."

In primul rand multumesc mult pentru raspunsuri, apreciez deosebit solicitudinea dumneavoastra.
Legat de plata RCA, sigur ca as fi cerut de la inceput sa platesc direct la asigurator daca as fi cunoscut implicatiile, dar cred ca ar fi fost un gest elementar de buna credinta din partea companiei de leasing sa fiu avertizat in directia aceasta.
E clar ca factura emisa nu putea fi fara TVA (desi in 2006, factura de RCA primita nu continea TVA ?!), ramane doar intrebarea cat e de corect sa se emita factura, chiar daca ei considera ca este un serviciu, dar este acesta un "serviciu PLATIT" cum specifica legea?

Soleirolia a scris:

In primul rand multumesc mult pentru raspunsuri, apreciez deosebit solicitudinea dumneavoastra.
Legat de plata RCA, sigur ca as fi cerut de la inceput sa platesc direct la asigurator daca as fi cunoscut implicatiile, dar cred ca ar fi fost un gest elementar de buna credinta din partea companiei de leasing sa fiu avertizat in directia aceasta.
E clar ca factura emisa nu putea fi fara TVA (desi in 2006, factura de RCA primita nu continea TVA ?!), ramane doar intrebarea cat e de corect sa se emita factura, chiar daca ei considera ca este un serviciu, dar este acesta un "serviciu PLATIT" cum specifica legea?
In general firmele de leasing isi iau toate masurile de precautie. Da e legal atat timp cat ei colecteaza TVA si vireaza la bugetul de stat.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Reparatie regie proprie. se acorda tva-ul? AndreiHeresanu AndreiHeresanu Buna ziua. Din pacate am ajuns sa am o problema cu societatea de asigurari la care am incheiat asigurarea RCA. Acum 2 ani am fost implicat intr-un accident ... (vezi toată discuția)
Facturare fara tva Silvia Dumitru Silvia Dumitru Buna ziua, Suntem o societate prestari servicii auto, platitoare de TVA . Avem un autoturism din parcul propriu in leasing (in desfasurare), care are o ... (vezi toată discuția)
Facturare service auto goe1973 goe1973 Am o societate (platitoare de TVA) de service auto.Repar autoturisme avariate si primesc banii in cont de la societatile de asigurare dar nu imi deconteaza ... (vezi toată discuția)