avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 691 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Să schimbăm împreună legea Cum procedez si cui ma adresez cu privire la ...
Discuție deschisă în Să schimbăm împreună legea

Cum procedez si cui ma adresez cu privire la initiativa de modificare a unei legi?

vreau sa propun o modificare a unei legi. Cum se procedeaza cu aceasta initiativa legislativa? cui ma adresez?
Cel mai recent răspuns: ContSters59477 , utilizator 18:45, 17 Septembrie 2008
Legea privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni, lege nr. 189/1999, republicata in 2004
Monitorul Oficial, Partea I nr. 516 din 08/06/2004
Articolul 1 - Exercitarea initiativei
(1) Initiativa legislativa a cetatenilor se exercita cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si (2) sau, dupa caz, ale art. 150 din Constitutie, republicata, in conditiile prevazute de prezenta lege.
(2) Initiativa legislativa a cetatenilor se exercita printr-o propunere legislativa intocmita in temeiul art. 74 din Constitutie, republicata, in domeniul legilor organice sau ordinare, iar in temeiul art. 150 din Constitutie, republicata, in domeniul legilor constitutionale.
Articolul 2 - Comitetul de initiativa
(1) Promovarea initiativei legislative a cetatenilor se asigura de catre un comitet de initiativa alcatuit din cel putin 10 cetateni cu drept de vot.
(2) Nu pot face parte din comitetul de initiativa persoanele alese in functie prin vot universal, membrii Guvernului, persoanele numite in functie de primul-ministru sau care nu pot face parte, potrivit legii, din partide politice.
(3) Constituirea comitetului de initiativa se face printr-o declaratie autentificata la un notar public, cuprinzand scopul initiativei, numele, prenumele, calitatea de alegator si domiciliul membrilor, precum si declaratia ca acestia nu incalca prevederile alin. (2). Raspunderea pentru continutul declaratiei este cea prevazuta de lege pentru inscrisurile oficiale.
(4) Comitetul de initiativa reprezinta cetatenii care sustin propunerea legislativa, dupa semnarea de catre acestia a listelor de sustinatori prevazute in prezenta lege. Componenta comitetului de initiativa se aduce la cunostinta, impreuna cu propunerea legislativa care face obiectul initiativei, prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea i. Publicarea este scutita de plata oricarei taxe.
(5) Comitetul de initiativa asigura inregistrarea propunerii legislative la Camera competenta a Parlamentului, in termen de cel mult 6 luni de la data publicarii acesteia. Dupa implinirea acestui termen, propunerea legislativa nu mai poate fi prezentata decat ca o noua initiativa legislativa, in conditiile prezentei legi.
(6) Comitetul de initiativa va desemna dintre membrii sai, cu majoritate de voturi, un presedinte care sa rezolve problemele operative si sa reprezinte comitetul in raporturile sale cu autoritatile publice centrale si locale.
Articolul 3 - Propunerea legislativa
(1) Propunerea legislativa care face obiectul initiativei legislative se intocmeste de comitetul de initiativa in forma ceruta pentru proiectele de lege si va fi insotita de o expunere de motive semnata de toti membrii comitetului.
(2) In vederea publicarii, propunerea legislativa se avizeaza, in prealabil, de Consiliul Legislativ.
(3) Avizul se emite in cel mult 30 de zile de la sesizare si se publica o data cu propunerea legislativa.
(4) Propunerea legislativa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea i, in maximum 30 de zile de la emiterea avizului de catre Consiliul Legislativ.
(5) Sesizarea Consiliului Legislativ se face de catre un membru al comitetului de initiativa, imputernicit in acest scop. imputernicirea se semneaza de membrii comitetului de initiativa si va fi insotita de actul de constituire a acestuia, prevazut la art. 2 alin. (3). imputernicitul raspunde si de publicarea propunerii legislative.
Articolul 4 - Semnaturile sustinatorilor
(1) Promovarea propunerii legislative publicate potrivit art. 2 alin. (4) se face pe baza adeziunii cetatenilor, prin semnarea de catre acestia a listelor de sustinatori.
(2) Listele de sustinatori se intocmesc cu respectarea organizarii administrativ-teritoriale a tarii si cuprind: denumirea propunerii legislative ce face obiectul initiativei si identificarea Monitorului Oficial al Romaniei, Partea i, in care aceasta a fost publicata, judetul si localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta sustinatorii; numele, prenumele si domiciliul sustinatorilor, mentionarea actului de identitate si a codului numeric personal; semnaturile sustinatorilor. Este interzis orice fel de delegare sau de reprezentare pentru semnarea listei de sustinatori.
(3) Lista de sustinatori intocmita, precum si semnatura data, cu incalcarea prevederilor alin. (2), nu vor fi luate in considerare. Semnatura valabila la data cand a fost acordata nu poate fi infirmata ulterior.
(4) Pentru municipiul Bucuresti in loc de localitate se va trece sectorul; prevederile acestui alineat se aplica si altor municipii alcatuite din subdiviziuni administrativ-teritoriale.
(5) Formularele pentru listele de sustinatori se imprima pe coli de hartie format A4, detasabile si numerotate. Formularele se imprima pe o singura fata a colii si cuprind prevederile mentionate la alin. (2), cu exceptia celor referitoare la sustinatori, care se completeaza de mana, atunci cand acestia semneaza lista.
(6) Fiecare pagina imprimata a listei de sustinatori se semneaza de catre un membru al comitetului de initiativa sau de o alta persoana imputernicita in scris de comitet pentru a intocmi lista. Persoana imputernicita nu poate fi desemnata decat dintre sustinatori.
(7) Listele semnate de sustinatori se pastreaza in dosare, pe localitati, snuruite si semnate pentru atestarea continutului, pe coperta a doua, de catre persoanele prevazute la alin. (6).
(8) Exemplarul in original al listelor se pastreaza la Curtea Constitutionala, iar o copie a acestuia, la Parlament.
Articolul 5 - Atestarea listelor de sustinatori
(1) Atestarea calitatii de cetatean cu drept de vot si a domiciliului sustinatorilor se face de catre primarul localitatii fie personal, fie, in localitatile urbane, si prin functionarii primariei imputerniciti de primar in acest scop. Atestarea se face prin verificarea listei de sustinatori, iar in ceea ce priveste domiciliul, in colaborare cu organul local de politie, daca este cazul.
(2) In vederea atestarii, dosarul cuprinzand listele in original cu datele si semnaturile sustinatorilor din localitate se depune la primarie. Orice persoana interesata poate consulta dosarul si poate contesta realitatea semnaturii sau o alta prevedere cuprinsa in liste. Contestatia se face numai in scris si se adreseaza primarului. Acesta, in cazul in care contestatia priveste realitatea semnaturii, o solutioneaza, solicitand sustinatorului sa confirme semnatura. Daca sustinatorul nu poate sa confirme semnatura sau refuza sa o faca, se aplica prevederile art. 4 alin. (3). Dispozitia primarului poate fi contestata la judecatorie, care o va solutiona cu citarea partilor, potrivit procedurii ordonantei presedintiale.
(3) Atestarea de catre primar a listei de sustinatori se face prin semnatura persoanei care a efectuat controlul, cu indicarea actului de imputernicire, daca este cazul, si a datei cand s-a facut atestarea, precum si prin aplicarea stampilei. Daca primarul a solicitat sprijinul organului local de politie, va semna si reprezentantul acestuia, cu precizarea aspectelor pe care le-a verificat. Semnatura se aplica pe ultima coperta a dosarului cuprinzand listele verificate, aflat la comitetul de initiativa, dupa ce a fost confruntat cu cel depus la primarie. Aspectele neatestate se elimina din lista, facandu-se aplicarea dispozitiilor art. 4 alin. (3).
(4) Termenul de atestare este de cel mult 15 zile lucratoare de la inregistrarea dosarului la primarie. Dupa atestare lista de sustinatori nu mai poate fi contestata potrivit alin. (2).
Articolul 6 - inregistrarea propunerii legislative
(1) Propunerea legislativa care face obiectul initiativei legislative a cetatenilor, insotita de expunerea de motive si de originalele listelor de sustinatori, se inregistreaza la Camera competenta a Parlamentului, la cererea semnata de membrii comitetului de initiativa. Cererea cuprinde si imputernicirea a cel mult 5 membri care reprezinta comitetul de initiativa in vederea promovarii si sustinerii initiativei dupa inregistrare.
(2) Camera Parlamentului la care a fost inregistrata initiativa legislativa a cetatenilor va trimite originalele listelor de sustinatori la Curtea Constitutionala, pastrandu-si o copie a acestora.
(3) Inregistrarea propunerii ca initiativa legislativa se face numai cu respectarea termenului prevazut la art. 2 alin. (5).
(4) in cazul in care, la data inregistrarii, nu sunt atestate toate listele de sustinatori ca urmare a nerespectarii termenului prevazut la art. 5 alin. (4), presedintele Camerei Parlamentului va solicita Guvernului urgentarea operatiunilor de atestare. in acest caz, listele de sustinatori depuse in completare, dar nu mai tarziu de 7 zile de la atestare, se considera in termen.
(5) Pentru verificarea de catre Curtea Constitutionala a conditiilor de exercitare a initiativei se vor trimite acesteia numai liste de sustinatori atestate.
Articolul 7 - Verificarea initiativei de catre Curtea Constitutionala
(1) Curtea Constitutionala, din oficiu sau pe baza sesizarii presedintelui Camerei Parlamentului la care s-a inregistrat initiativa, va verifica:
a) caracterul constitutional al propunerii legislative ce face obiectul initiativei;
b) indeplinirea conditiilor referitoare la publicarea acestei propuneri si daca listele de sustinatori prezentate sunt atestate potrivit art. 5;
c) intrunirea numarului minim de sustinatori pentru promovarea initiativei, prevazut la art. 74 si, dupa caz, la art. 150 din Constitutie, republicata, precum si respectarea dispersiei teritoriale in judete si in municipiul Bucuresti, prevazuta de aceleasi articole.
(2) Primind sesizarea, presedintele Curtii Constitutionale va desemna un judecator ca raportor si va stabili termenul pentru intrunirea judecatorilor, in vederea verificarii initiativei.
(3) Curtea Constitutionala se pronunta in termen de 30 de zile de la sesizare asupra propunerii legislative si in termen de 60 de zile de la sesizare asupra propunerii de revizuire a Constitutiei.
(4) Decizia sau, dupa caz, hotararea Curtii Constitutionale se comunica presedintelui Camerei Parlamentului care a sesizat-o si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea i.
(5) De la data primirii hotararii Curtii Constitutionale, Camera Parlamentului sesizata cu initiativa legislativa incepe procedura parlamentara de legiferare. in acest din urma caz Curtea Constitutionala se pronunta si asupra constitutionalitatii propunerii de revizuire a Constitutiei, potrivit art. 146 lit. a) din Constitutie, republicata.
Articolul 8 - Raspunderi
In indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege membrii comitetului de initiativa si persoanele imputernicite de acesta sunt considerate functionari publici si se bucura de protectia legii, acordata celor care exercita o functie implicand exercitiul autoritatii de stat. De asemenea, acestora le revine si raspunderea prevazuta de lege pentru functionarii publici.
Articolul 9 - Santajul
Constrangerea unei persoane sau inducerea ei in eroare ori determinarea ei in orice alt mod ca impotriva vointei sale sa semneze lista de sustinatori constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
Articolul 10 - Uzurparea de calitati oficiale
Folosirea fara drept a calitatii de membru al comitetului de initiativa sau de imputernicit al acestuia se pedepseste, in conditiile prevazute la art. 240 din Codul penal privind uzurparea de calitati oficiale, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.
Articolul 11 - Refuzul nejustificat de a atesta listele de sustinatori
Refuzul primarului de a atesta listele de sustinatori in termenul prevazut la art. 5 alin. (4) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
Articolul 12 - Punerea in miscare a actiunii penale
Punerea in miscare a actiunii penale, in cazul infractiunilor prevazute la art. 9 si 10, se face din oficiu.
Articolul 13 - Dispozitii finale
Legea nu se aplica initiativelor legislative ale cetatenilor, cu privire la care Curtea Constitutionala s-a pronuntat pana la data intrarii ei in vigoare.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Cum sa procedez? propunere modificare lege danaa1 danaa1 Doresc sa propun o modificare a unei legi. Din cate stim,doar parlamentarii fac si voteaza legi. Cum sa procedez pentru propunere de modificare a unei legi? ... (vezi toată discuția)
Care sunt etapele de realizare a unei initiative cetatenesti? MARCEL MOLNAR MARCEL MOLNAR buna ziua va rugam mult daca puteti sa ne comunicati etapele de realizare a unei INITIATIVE CETATENESTI pentru realizarea unui proiect necesar comunitatii un ... (vezi toată discuția)