avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 799 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Funcţionarii publici şi ... Care este procedura de redistribuire a functionarilor ...
Discuție deschisă în Funcţionarii publici şi problemele lor juridice

Care este procedura de redistribuire a functionarilor publici aflati in corpul de rezerva?

Potrivita articolului 104 din legea 188 alin (5) "Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va asigura redistribuirea pe funcţii publice temporar vacante, ca urmare a suspendării titularului pe o perioadă de cel puţin o lună, a funcţionarilor publici din corpul de rezervă care îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice respective. În cazul în care există mai mulţi funcţionari publici care îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice respective, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează, în colaborare cu autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia se află funcţia publică vacantă, o testare profesională pentru selectarea funcţionarului public care urmează să fie redistribuit....Pe site-ul ANFP sunt publicate anunturi de testari profesionale pentru posturi vacante sau temporar vacante...intrebare: DACA LA TESTARE SE INSCRIE UN SINGUR FUNCTIONAR PUBLIC, ACESTA NU TREBUIE REDISTRIBUIT DIRECT PE ACEL POST?
GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ªI INTERNELOR
AGENŢIA NAŢIONALÃ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI


ORDIN
privind modificarea Ordinului Preşedintelui ANFP nr. 547/14.04.2010
privind testarea profesională a funcţionarilor publici din
Corpul de rezervă al funcţionarilor publici


Având în vedere:
- prevederile art. 22 alin. (1) lit. d) şi art.104 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 21 alin. (2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr.1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (r1),


preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
emite prezentul ordin

Art. 1. - Se modifică Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 547/14.04.2010 privind testarea profesională a funcţionarilor publici din Corpul de rezervă al funcţionarilor publici, şi va avea următorul conţinut:
„ Se aprobă Regulamentul – cadru pentru organizarea şi desfăşurarea testării profesionale organizate la nivelul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru selectarea funcţionarului public care urmează a fi redistribuit pe funcţia publică de execuţie vacantă / temporar vacantă, conform anexei care face parte din prezentul Ordin.”
Art. 2. – Anexa Ordinului Preşedintelui ANFP nr. 547/14.04.2010 privind testarea profesională a funcţionarilor publici din Corpul de rezervă al funcţionarilor publici, se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin.


Preşedinte – Secretar de Stat,

Andras SZAKAL


Bucureşti, 25.10.2010

Nr. 1935Str. Eforie nr. 5,sector 5, Bucureşti, cod 050036 www.anfp.gov.ro, tel/fax: 0213150545Anexa

Regulament – cadru pentru organizarea şi desfăşurarea testării profesionale organizate de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru selectarea funcţionarului public care urmează a fi redistribuit pe funcţia publică de execuţie vacantă / temporar vacantă

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

Art. 1.- (1) La testarea profesională organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, denumită ANFP, pot participa funcţionarii publici din corpul de rezervă care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 54 şi 104 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
(2) Testarea se organizează de către ANFP în condiţiile prezentului regulament – cadru.
(3) Cu cel puţin 10 zile înainte de data organizării testării, preşedintele ANFP are obligaţia de a emite un ordin prin care se stabilesc:
a) componenţa comisiei de testare;
b) data susţinerii testării;
c) bibliografia;
d) condiţiile de participare
e) locul desfăşurării testării
(4) ANFP are obligaţia să afişeze la sediul său şi pe site-ul oficial, sectiunea concursuri, cu cel puţin10 zile înainte de data organizării testării, locul desfăşurării, ora, condiţiile de participare şi bibliografia testării;
(5) În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desfăşurării testării, ANFP are obligaţia de a afişa la sediul la sediul său şi pe site-ul oficial, modificările intervenite în desfăşurarea acesteia.
Art.2. – Funcţionarii publici din corpul de rezervă trebuie să prezinte o cerere de înscriere la testare, în termen de 8 zile de la data afişării.


SECŢIUNEA a 2-a

Atribuţiile membrilor şi a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de testare

Art. 3. – (1) Testarea funcţionarilor publici din cadrul corpului de rezervă constă în două etape, după cum urmează:
a) selecţia;
b) proba scrisă;
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) comisia de testare va verifica îndeplinirea următoarelor condiţii:
a) funcţionarul public să fie în corpul de rezervă şi să îndeplinească condiţiile de participare, stabilite prin Ordin al Preşedintelui ANFP;
b) funcţionarul public să fi depus cererea de înscriere la testare, în termen de 8 zile de la data afişării;
(3) Selecţia candidaţilor are loc în cel mult 24 de ore de la împlinirea termenului de la art. 2;
(4) Rezultatele selecţiei candidaţilor se afişează la locul desfăşurării testării;
(5) La proba scrisă pot participa candidaţii care au fost admişi la etapa de selecţie.

Art. 4. –(1) Proba prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b) se susţine numai în situaţia în care după aplicarea procedurii prevăzută de art. 3 alin. (2) sunt selectaţi cel puţin doi funcţionari publici şi numai în situaţia în care după verificarea identităţii, la proba scrisă s-au prezentat cel puţin doi candidaţi.
(2) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări sau în rezolvarea unor teste - grilă în prezenţa comisiei de testare şi se notează de la 1 la 100 de puncte.
(3) Promovarea probei se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 de puncte.


Art. 5. – (1) Comisia de testare este formată din 3 funcţionari publici, dintre care unul este reprezentantul ANFP şi doi sunt reprezentanţi ai instituţiei publice în al cărei stat de funcţii se află postul vacant/ temporar vacant.
(2) Preşedintele comisiei de testare este desemnat din rândul membrilor acesteia prin actul administrativ de constituire a comisiei.
(3)Secretariatul comisiei de testare este asigurat de unul sau mai mulţi funcţionari publici, desemnaţi prin actul administrativ de constituire a comisiei.
Art. 6. – Comisia de testare are următoarele atribuţii principale:
a) selectează dosarele candidaţilor;
b) stabileşte subiectele pentru proba scrisă;
c) notează proba scrisă;
e) transmite Direcţiei generale managementul funcţiei publice din cadrul ANFP, prin secretariatul comisiei de testare, procesul–verbal prevăzut la art. (9), în vederea redistribuirii.
Art. 7. – Persoanele care asigură secretariatul comisiei de testare au următoarele atribuţii principale:
a) veghează la respectarea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului;
b) întocmesc, redactează şi semnează alături de membrii comisiei de testare întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia;
c) asigură transmiterea procesului–verbal prevăzut la art. (9), către Direcţia Generală Managementul Funcţiei publice din cadrul ANFP;
d) îndeplinesc orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a examenului.

SECŢIUNEA a 3-a

Procedura de desfăşurare a probei scrise

Art. 8. – (1) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei afişate, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu specialitatea în care funcţionarii publici urmează să îşi desfăşoare activitatea, respectiv cu studiile absolvite.
(2) Comisia de testare stabileşte două seturi de subiecte pentru proba scrisă şi punctajele ce vor fi acordate pentru fiecare subiect, cu două ore înainte de începerea acestei probe.
(3) Seturile de subiecte se semnează de membrii comisiei de testare.
(4) Durata probei scrise se stabileşte de comisia de testare, în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.
(5) Ieşirea din sală pe durata desfăşurării testării atrage eliminarea din testare, cu excepţia situaţiilor de urgenţă, în care funcţionarii publici pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de testare sau de persoanele care asigură supravegherea.
(6) La ora stabilită pentru începerea probei scrise comisia de testare prezintă candidaţilor seturile de subiecte şi îi invită să extragă un plic cu subiectele de examen.
(7) În încăperea în care are loc testarea, pe toată perioada derulării acesteia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare ori a telefoanelor mobile sau a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea acestor dispoziţii atrage eliminarea candidatului din proba de testare.
Art. 9. – (1) La finalizarea testării se întocmeşte un proces – verbal care conţine modul de desfăşurare şi rezultatele obţinute de candidaţi, semnat de membrii şi de persoanele care asigură secretariatul comisiei de testare.
(2) Candidatul are acces, la solicitarea sa, la lucrarea individuală redactată în cadrul probei scrise a testării.

SECŢIUNEA a 4-a

Notarea probei scrise şi comunicarea rezultatelor

Art. 10. – (1) Notarea probei scrise se face de regulă, în termen de 24 de ore, dar nu mai târziu de 3 zile de la data susţinerii probei.
(2) Acordarea punctajului pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de testare.
(3) Se consideră „admis” la testare funcţionarul public care a obţinut punctajul minim necesar promovării probei scrise. Este redistribuit funcţionarul public care obţine punctajul cel mai mare.
(4) În situaţia în care funcţionarul public redistribuit refuză redistribuirea, candidatul admis la testare care a obţinut punctajul imediat inferior va fi redistribuit pe funcţia publică respectivă.
(5)La punctaje egale se organizează cu celeritate, o nouă probă scrisă la care vor participa persoanele aflate în această situaţie.
(6) Punctajele obţinute cu menţiunea „admis” sau „respins” se comunică prin afişare la locul desfăşurării testării, în termen de 3 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise.
Art. 11. - Funcţionarul public nemulţumit de rezultatul testării se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
Preşedinte – Secretar de Stat,

Andras SZAKAL
Va multumesc pentru raspuns.
se tine examen...si consta numai intr-un interviu. atentie!! numai daca ANFP identifica un singur functionar public din corpul de rezerva care indeplineste conditiile, atunci aceasta il contacteaza si il redistribuie fara organizare de testare profesionala.

cand sunt identificati mai multi potentiali candidati, se publica anuntul pe siteul ANFP, si se asteapta inscrierile de candidaturi (responsabilitatea de a se informa este a candidatului). daca nu este decat o singura inscriere, un singur candidat, acesta trece printr-un interviu[Mesaj editat - pct. 1.3 din regulament]
Ultima modificare: Vineri, 24 Februarie 2012
Gabriela Pintea, Consilier juridic

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Concurs pentru ocuparea unui post in sistemul bugetar (spital) mirela.onciu mirela.onciu Ma aflu in plina desfasurare a unui concurs pentru ocuparea unui post de operator calculator, care se desfasoara in trei etape: 1. proba scrisa singura ca s-a ... (vezi toată discuția)
Concurs functionar public - inspector asistent cryss15 cryss15 Vreau sa particip la un concurs scos de primarie pentru functia publica de executie 'inspector asistent' . Bibliografia este impresionanta :stunned: . As ... (vezi toată discuția)
Concurs administratie publica gina.rece gina.rece Buna ziua,m-am inscris la un concurs pentru ocuparea postului de inspector cls. I-grad debutant si urmeaza sa dau proba scrisa.Daca dintre cei ce cititi acest ... (vezi toată discuția)