avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 713 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Fiscalitate - Salarii Reducere impozite - angajat IT?
Discuție deschisă în Fiscalitate - Salarii

Reducere impozite - angajat IT?

Buna ziua,
am citit un articol unde era mentionat ca o firma daca are angajata o persoana pe serviciul IT nu plateste taxe pentru acesta? exista baza legala aferenta acestei informatii?
Va multumesc frumos
Cel mai recent răspuns: smeagull , utilizator 14:18, 15 Octombrie 2014
ORDIN nr. 539 din 22 martie 2013
privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator
EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE
Nr. 539 din 22 martie 2013
MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMATIONALA
Nr. 225 din 4 aprilie 2013
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Nr. 1.479 din 2 septembrie 2013
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 10 septembrie 2013
Data intrarii in vigoare : 10 septembrie 2013


Forma actualizata valabila la data de : 10 septembrie 2013
Prezenta forma actualizata este valabila de la 10 septembrie 2013 pana la 15 octombrie 2014

Avand in vedere prevederile:
- Hotararii Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice;
- Hotararii Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Societatea Informationala, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012*) privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative,
---------
*) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 171 din 29 martie 2013, si ulterior aprobarii a suferit modificari si completari.

ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, ministrul pentru societatea informationala si viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emit prezentul ordin.

ART. 1
Angajatii operatorilor economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei in conformitate cu legislatia in vigoare, al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), precum si angajatii persoanelor juridice romane de drept public beneficiaza de scutirea de impozit pe venit, in conformitate cu prevederile art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) posturile pe care sunt angajati corespund listei cuprinzand ocupatiile mentionate in anexa nr. 1;
b) postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: centru de calcul, directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
c) au diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant superior de lunga durata sau detin o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata, avand inscrisa una dintre specializarile cuprinse in anexa nr. 2, si presteaza efectiv una dintre activitatile prezentate in anexa nr. 1;
d) angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice, ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator destinate comercializarii pe baza de contract, un venit anual de cel putin echivalentul in lei a 10.000 dolari S.U.A. (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, aferent fiecarei luni in care s-a inregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit.
ART. 2
Activitatea de creatie de programe pentru calculator in sensul art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta prestarea efectiva a uneia din activitatile de creare de programe pentru calculator corespunzatoare ocupatiilor specifice mentionate in anexa nr. 1.
ART. 3
(1) Documentele justificative care se au in vedere la incadrarea persoanelor in prevederile art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, conform ocupatiilor specifice prezentate in anexa nr. 1, sunt:
a) actul constitutiv, in cazul societatilor comerciale;
b) organigrama angajatorului;
c) fisa postului;
d) copia legalizata a diplomei acordate dupa finalizarea studiilor in invatamantul universitar de lunga durata, insotita de copia legalizata de pe foaia matricola, respectiv copia legalizata a diplomei acordate dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, insotita de copia legalizata a suplimentului la diploma;
e) contractul individual de munca sau copia legalizata a contractului individual de munca;
f) statul de plata intocmit separat pentru angajatii care beneficiaza de prevederile art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) comanda interna, aprobata de organul de conducere abilitat al angajatorului, care sa ateste procesul de creare de programe pentru calculator;
h) balanta analitica in care sa fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.
(2) Dosarul cuprinzand documentele justificative se va pastra la sediul angajatorului in vederea controlului.
(3) Angajatorul va intocmi separat statul de plata pentru angajatii care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit.
(4) Incadrarea unei persoane in categoriile de activitati sau de ocupatii, in scopul beneficierii de scutirea de impozit pe venit prevazuta de art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie responsabilitatea angajatorului.
ART. 4
Scutirea de impozit pe venit prevazuta de art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica lunar numai pentru veniturile de natura salariala obtinute in baza unui contract individual de munca, indiferent de momentul angajarii persoanei care beneficiaza de scutire, si fara a fi conditionata de contributia acesteia la realizarea plafonului minim de venit prevazut la art. 1 lit. d).
ART. 5
(1) Se actualizeaza periodic anexa nr 2 - Lista specializarilor, in conformitate cu modificarile intervenite in Nomenclatorul domeniilor si al programelor de studii universitare, domeniile si programele de studii universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, aprobat prin hotarare a Guvernului.
(2) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 6
Prevederile prezentului ordin vor fi duse la indeplinire de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul pentru Societatea Informationala si de Ministerul Finantelor Publice.
ART. 7
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului finantelor publice nr. 250/189/748/2004 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 573 din 29 iunie 2004.
ART. 8
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul muncii, familiei,
protectiei sociale si
persoanelor varstnice,
Mariana Campeanu

Ministrul pentru
societatea informationala,
Dan Nica

Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu

Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea


ANEXA 1

LISTA
cuprinzand ocupatiile specifice
activitatilor de creare de programe pentru calculator
*T*
*Font 9*
+----------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦ Ocupatia ¦ Descrierea activitatii ¦
¦crt.¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-------------------------------------------------------------¦
¦ 1.¦Analist ¦Activitati de realizare a analizei in vederea definirii ¦
¦ ¦ ¦specificatiilor pentru construirea efectiva a sistemelor ¦
¦ ¦ ¦informatice, susceptibile sa raspunda cerintelor ¦
¦ ¦ ¦utilizatorilor ¦
+----+---------------------+-------------------------------------------------------------¦
¦ 2.¦Programator ¦Activitati de realizare a programelor pentru calculator, ¦
¦ ¦ ¦conform unor specificatii predefinite, si asamblarea lor in ¦
¦ ¦ ¦sisteme coerente, inclusiv testarea in vederea asigurarii ¦
¦ ¦ ¦conformitatii cu specificatiile ¦
+----+---------------------+-------------------------------------------------------------¦
¦ 3.¦Proiectant de sistem ¦Activitati care combina aptitudinile analitice si de ¦
¦ ¦informatic ¦proiectare bazate pe cunostinte de specialitate cu cunostinte¦
¦ ¦ ¦in utilizarea instrumentelor software sau a limbajelor de ¦
¦ ¦ ¦programare, in vederea producerii si implementarii unor ¦
¦ ¦ ¦solutii functionale care sa corespunda cerintelor predefinite¦
¦ ¦ ¦ori unor necesitati organizationale ¦
+----+---------------------+-------------------------------------------------------------¦
¦ 4.¦Inginer/Programator ¦Activitati care combina aptitudinile analitice si de ¦
¦ ¦de sistem informatic ¦proiectare cu cunostinte adecvate de tehnologie software si ¦
¦ ¦ ¦hardware, in vederea definirii, proiectarii, realizarii, ¦
¦ ¦ ¦testarii, implementarii si modificarii sistemelor informatice¦
¦ ¦ ¦ce contin software ca principala componenta ¦
+----+---------------------+-------------------------------------------------------------¦
¦ 5.¦Administrator de baze¦Activitati de furnizare a expertizei de specialitate si a ¦
¦ ¦de date ¦asistentei practice in managementul sistemelor de baze de ¦
¦ ¦ ¦date si in utilizarea datelor informatice pentru a raspunde ¦
¦ ¦ ¦cerintelor sistemului informatic in orice moment al ciclului ¦
¦ ¦ ¦de viata, in conformitate cu criteriile de calitate definite ¦
+----+---------------------+-------------------------------------------------------------¦
¦ 6.¦Inginer software ¦Activitati de adaptare si/sau de armonizare a solutiilor ¦
¦ ¦ ¦hardware, software si a sistemelor de operare, precum si a ¦
¦ ¦ ¦aplicatiilor existente ori proiectate la necesitatile reale ¦
¦ ¦ ¦sau estimate ale utilizatorilor, in vederea indeplinirii ¦
¦ ¦ ¦cerintelor privind satisfacerea gradului de solicitare ¦
¦ ¦ ¦(timpul de raspuns) ¦
+----+---------------------+-------------------------------------------------------------¦
¦ 7.¦Manager de proiect ¦Activitati de coordonare a sistemelor de dezvoltare specifice¦
¦ ¦informatic ¦aplicatiilor informatice majore, inclusiv coordonarea ¦
¦ ¦ ¦personalului si urmarirea cerintelor proiectelor (informatii/¦
¦ ¦ ¦date necesare, programare, analiza). Managerii de proiect ¦
¦ ¦ ¦dezvolta, planifica, analizeaza, estimeaza si stabilesc ¦
¦ ¦ ¦prioritatile aferente componentelor ce urmeaza sa fie ¦
¦ ¦ ¦realizate, precum si fazele si termenele de executie a ¦
¦ ¦ ¦proiectelor. ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------+
*ST*

ANEXA 2

Lista specializarilor

1. Automatica si informatica industriala
2. Calculatoare, Inginerie electrica si calculatoare
3. Electronica, Electronica aplicata, Electronica si telecomunicatii, Comunicatii
4. Matematica, Matematica informatica
5. Informatica, Informatica economica, Informatica aplicata
6. Cibernetica si informatica economica, Cibernetica si previziune economica, Statistica si previziune economica, Contabilitate si informatica de gestiune
7. Calculatoare si sisteme informatice pentru aparare si securitate nationala, Ingineria informatiei, Tehnologia informatiei
8. Informatica industriala, Informatica aplicata in ingineria electrica, Informatica aplicata in ingineria materialelor, Matematica si informatica aplicata in inginerie
9. Cibernetica economica
10. Fizica informatica
11. Chimie informatica
12. Automatica si informatica aplicata, Echipamente pentru modelare, simulare si conducere informatizata a actiunilor de lupta, Ingineria sistemelor multimedia
13. Tehnologii si sisteme de telecomunicatii, Telecomenzi si electronica in transporturi
14. Transmisiuni, Echipamente si sisteme electronice militare

------

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Scutire impozit it xulescu23 xulescu23 Sunt licentiat in Jurnalism, Comunicare si Relatii Publice si urmez un program de masterat in cadrul Facultatii de Cibernetica de la ASE. As vrea sa stiu ... (vezi toată discuția)
Scutire de impozit pe venit normator normator Care este actul normativ conform caruia absolventilor specializarilor de informatica si tehnologia informatiei li se asigura scutirea de impozit pe venit? (vezi toată discuția)
Scutire de impozit justhopes justhopes Buna!Va rog sa ma ajutati intr-o mare problema.Sunt angajat la o firma pe postul de specialist documentatii studii ,lucrez cu baze de date si as dori sa stiu ... (vezi toată discuția)