avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 434 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Contencios administrativ sau ... Motive de recurs - hotarare neintemeiata. Neaplicarea ...
Discuție deschisă în Contencios administrativ sau probleme juridice cu autorităţile, contravenţii

Motive de recurs - hotarare neintemeiata. Neaplicarea CASS veniturilor din contracte civile realizate de angajati in 2011.


Va rog sa supunem dezbaterii motivele de recurs si speta, in fapt si in drept.

S-a formulat CONTESTATIE IN CONTENCIOS ADMINISTRATIV impotriva unei decizii de impunere emise de o Casa de Sanatate, prin care s-a solicitat anularea deciziei de impunere si restituirea sumelor platite.

In fapt,
In data de 1.08.2010 a fost incheiat Contractul civil de prestari servicii nr. 1/01.08.2010.
In paralel au fost realizate si venituri din salarii.
In data de 5 decembrie 2011 au fost incasate venituri din Contractul civil de prestari servicii in suma de 31.090,90 lei.
In data de 23.07.2013, CASA DE ASIGURARI DE SANATATE – a emis actul administrativ fiscal -DECIZIA DE IMPUNERE NR. … din data de 23.07.2013, dispunand in mod nelegal plata sumei de 1.704 lei, reprezentand contributie de asigurari sociale de sanatate, calculata pentru venitul obtinut din Contractul de prestari servicii nr. 1/01.08.2010.
Suma a fost achitata pentru a preveni calcularea accesoriilor.
Casa de Asigurari de Sanatate a calculat si aplicat in mod nelegal contributia individuala de asigurari sociale de sanatate in cuantum de 5.5 % din baza de impozitare de 31.090,90 lei.
Calcularea si aplicarea contributiei s-a facut in mod nelegal, cu incalcarea prevederilor Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, prevederilor Codului Fiscal si ale Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat (…), aprobate prin Ordinul CNAS nr. 617/2007.

Prevederile art. 257, aliniatul 2, litera f) din Legea 95/2006 in vigoare la 5 decembrie 2011, data realizarii veniturilor in cauza, scutesc persoanele care incaseaza venituri din salarii de la plata contributiei pentru alte venituri care se supun impozitului pe venit, astfel:

“(2) Contribuţia lunară a persoanei asigurate (…) se aplică asupra:
f) veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, veniturilor din dividende şi dobânzi, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere şi altor venituri care se supun impozitului pe venit, numai în cazul în care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la lit. a) “veniturilor din salarii sau asimilate salariilor” (…).
Reclamanta realiza venituri din salarii la data respectiva, in temeiul contractului de munca ce a fost atasat, fiind scutita de la plata contributiei pentru veniturile realizate in temeiul conventiei, in conformitate cu prevederile art. 257, aliniatul 2, litera f) din Legea 95/2006 in vigoare la 5 decembrie 2011.

Aceleasi reglementari stipulate de Legea 95/2006 sunt prevazute si de Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat (…), aprobate prin Ordinul CNAS nr. 617/2007- veniturile din contracte/conventii civile, se incadreaza la prevederile art. 257 alin. 2, la litera f) - “alte venituri impozabile”.
Astfel, potrivit art. Art. 15. din Normele metodologice, (1) Prin sintagma alte venituri, prevăzută la art. 257 alin. (2) lit. f) din lege, se înţelege alte venituri impozabile prevăzute de Codul fiscal, în condiţiile în care nu se realizează veniturile prevăzute la art. 257 alin. (2) lit. a)-e) din lege, veniturile din salarii care, potrivit Codului fiscal, nu sunt impozabile (…).
Iar potrivit art. 16 din Normele metodologice, (1) Pentru veniturile prevăzute la art. 12-15 contribuţia se achită numai în situaţia în care persoana asigurată nu realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 257 alin. (2) lit. a)-e), venituri din salarii care, potrivit Codului fiscal, nu sunt impozabile (…).
Declararea obligatiilor de plata a contributiei la decembrie 2011 se facea potrivit declaraţiei-model prevăzute în anexa nr. 5 indice 1 la Normele metodologice.
Insasi formularul de DECLARATIE exclude aplicarea contributiei asupra veniturilor in cazul realizarii concomitente de venituri din salarii, intrucat prevede:
- in ultimul rand: “- menţionez că nu/realizez şi alte venituri din: salarii/pensii”.
-DECLARATIA de plata a contributiei din ANEXA 5 indice 1 la Normele metodologice, incadreaza veniturile realizate dintr-o conventie civila de prestari servicii la “Alte venituri conform art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006” la litera E, punctul 5 din DECLARATIE. Astfel, in formularul de declarare, veniturile din contracte/conventii civile se declarau la rubrica E punctul 5: veniturile din alte surse.
Prin urmare, cu incalcarea prevederilor Normelor metodologice si ale Legii 95/2006 CASA DE SANATATE nu a incadrat veniturile la art. 257 al. 2 litera f) din Legea 95/2006.
Art. 6 din Normele metodologice prevad reglementeaza veniturile din activitatile independente: “(1) Veniturile realizate de persoanele care desfăşoară activităţi independente asupra cărora se calculează contribuţia sunt veniturile comerciale şi veniturile din profesii libere realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică”.
Conventia civila incheiata de mine in data de 1.08.2010 este, conform prevederilor vechiului Codului civil in vigoare la acea data, o conventie civila de locatiune de lucrari si nu un contract comercial.
Reclamanta a prestat activitati in baza unui contract civil de locatiune de lucrari, potrivit art. 1470 al. 1 pct. 1 si urmatoarele Cod civil din 1864 in vigoare in data de 1.08.2010, data incheierii Conventiei civile, realizand astfel venituri civile.
Reclamanta nu a desfasurat activitati comerciale, neobtinand venituri comerciale si nici nu a desfasurat activitati ale profesiilor libere: conventia civila de prestari servicii din 1.08.2010 a avut ca obiect sustinerea de cursuri teoretice si practice privind filmul documentar pe o durata de 10 zile.
Potrivit art. 3 din Codul comercial, in vigoare la data de 1.08.2010, prestarea de servicii nu reprezinta fapta de comert.

Afirmatiile CASEI DE SANATATE, potrivit carora veniturile obtinute din contractele civile de prestari servicii ar fi fost eliminate si sunt tratate ca venituri din activitati independente, conform art. 46 Cod fiscal –sunt lipsite de orice temei legal.
CODUL FISCAL reglementeaza veniturile din conventiile civile in mod distinct, astfel:
-art. 41 din Codul fiscal in vigoare la 5.12.2011, data incasarii veniturilor, reglementeaza in mod distinct categoriile de venituri din activitati independente si veniturile din alte surse, supuse impozitului pe venit, in mod clar:
a) venituri din activităţi independente, definite conform art. 46;
b) venituri din salarii, definite conform art. 55;
i) venituri din alte surse, definite conform art. 78 şi 791 .
Veniturile din activitati independente supuse impozitului pe venit sunt definite in mod distinct de cazul nostru -categoria altor venituri, in art. 46 din CODUL FISCAL si a normelor metodologice de aplicare :
- venituri comerciale
- venituri din profesii libere
- venituri din cesiunea drepturilor de proprietate intelectuala
- activitati adiacente
Si tot distinct, fara nicio aplicare cazul nostru, este reglementata contributia de asigurari sociale de sanatate categoria veniturilor din activitati independente, pentru venituri comerciale si profesii libere, in art. 257 al. 2 litera b) din Legea 95/2006.
Veniturile realizate in 5.12.2011, sunt venituri din activitati independente in baza contractelor/conventiilor civile, reglementate in mod clar si fara putinta de tagada la art. 257 alin 2 litera. f) la categoria denumita “alte venituri supuse impozitului pe venit” –si pentru care se achita contributia “doar daca persoana nu realizeaza venituri din categoria celor stipulate la art 257 al 2 litera a) – e)”.

Prin urmare, cu incalcarea prevederilor Normelor metodologice, ale Legii 95/2006 si ale Codului fiscal, CASA DE SANATATE nu a incadrat veniturile realizate la art. 257 al. 2 litera f) din Legea 95/2006, emitand DECIZIA DE IMPUNERE cu incalcarea prevederilor legale.
Pana la data de 1 iulie 2012 au fost in vigoare prevederile art. 257 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii care excludea de la obligativitatea platii contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate persoanele care pe langa venituri din alte activitati obtin si venituri din salarii.
In data de 1.07.2012 a intrat in vigoare OUG nr. 125/2011 de modificare si completare a CODULUI FISCAL – Legea 571/2003 care a introdus articolele de la. 296 indice 21 la art. 296 indice 27, modificand prevederile art 257 din Legea 95/2006.
Exclusiv incepand cu 1.07.2012, data intrarii in vigoare a OUG 125/2011, se datoreaza contributie individuala de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile realizate in baza contractelor/conventiilor civile. Aceste prevederi nu sunt aplicabile prezentului caz, intrucat realizarea veniturilor si achitarea acestora s-a realizat la 5 decembrie 2011, astfel incat se aplica legea in vigoare la 5 decembrie 2011. Sustinerile potrivit carora OUG 125/2011 ar fi avut aplicarea din data de 30 decembrie 2010 sunt lipsite de orice temei legal.
Potrivit art. 1 COD CIVIL (ART. 6 din NOUL COD CIVIL), Legea se aplica cat timp este in vigoare si nu retroactiveaza.
Conform O.U.G. 125/2011, incepand cu data 01.07.2012, Casa de Asigurari de Sanatate a transmis spre gestiune catre Administratia Financiara a Municipiului Urziceni debitul nelegal in cuantum de 1704 lei, privind contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, fara a fi emis si comunicat anterior decizia de impunere privind obligatiile de plata principale.
In urma respingerii contestatiei, prin Decizia …., eliberata de Casa de Sanatate sub nr. ……../21.10.2013, pentru a evita executarea silita si a stopa calculul de accesorii de catre Administratia Finantelor Publice ..., reclamanta a fost nevoita sa achite suma prevazuta in Decizia de impunere nr. …/23.07.2013.
In temeiul acestui debit nelegal, Administratia Financiara ... a calculat, in mod nelegal, accesorii aplicabile debitului prin Decizia nr. ... din 10.10.2013 de impunere la plata accesorii. Accesoriile sunt calculate in mod nelegal si retroactiv, prin urmare complet abuziv, cu incepere de la 20 februarie 2011, anterior datei realizarii venitului, 5 decembrie 2011, si anterior emiterii si comunicarii DECIZIEI DE IMPUNERE NR. …/ 21.10.2013!
De asemenea, sumele cu titlu de accesorii sunt calculate si cu incalcarea prevederilor OUG 125/2011, art. V, al. 3 din OUG 125/2011, intrucat acestea stabilesc cu caracter imperativ, obligativitatea efectuarii inspectiei fiscale de catre administratia financiara inainte sa calculeze contributii de asigurari. Accesoriile urmeaza regimul principalului potrivit principiului de drept accesorium sequitur principale.
In acest sens, in practica, DGFP … a emis Decizia 34/2013 pentru solutionarea unei contestatii inregistrate sub nr. …/22.02.2013, prin care a anulat Deciziile de calcul al accesoriilor pentru lipsa inspectiei fiscale, Decizie in text integral aflata la adresa: [ link extern ] .
S-a solicitat admiterea contestatiei, anularea deciziei emise de Casa de Sanatate, obligarea Administratiei financiare la restituirea sumei achitate.

In drept, contestatia a fost intemeieata pe art. Art.218 al. 2 Cod procedura fiscala, art. 257 al. 2 lit. f) din Legea 95/2006, art. 41 si urm. din Codul fiscal, art. 6, art. 15 si 16 si Anexa 5 ind. 1 din - Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat (…), aprobate prin Ordinul CNAS nr. 617/2007, art. 3 Codul comercial, art. 1 si 1470 al. 1 pct. 1 COD CIVIL, OUG 117/2010, OUG 125/2011, precum si celelalte prevederi asa cum sunt mentionate in textul prezentei.
Au fost anexate ca probe inscrisurile indicate in contestatie.

SENTINTA INSTANTEI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
_______________________________________________________________________
Instanta de contencios administrativ emite Sentinta .... prin care respinge in dispozitiv cererea formulata impotriva Casei de Sanatate… fara sa se pecizeze absolut niciun motiv.
In motivarea hotararii, instanta reproduce sustinerile paratelor fara sa aduca nicio contributie si fara sa faca aplicarea si interpretarea legii.
Instanta retine ca nu au fost declarate la Casa de Sanatate de catre reclamanta veniturile rezultate din contractul de prestari servicii, asa cum prevede art. 32 al. 4 si art. 35 din Ordinul CNAS 617/2007, si astfel ca a fost emisa de catre Casa de Sanatate decizia de impunere ... in 23.07.2013.
Casa de Sanatate a avut in vedere art. 257 al. 2 lit. b si art. 257 al. 3 din Legea 95/2006 coroborate cu art. 46 si 78 din Codul fiscal.
Instanta reproduce art. 257 al. 2 si 3 si constata ca din coroborarea acestor prevederi rezulta ca persoanele care realizeaza venituri din activitati independente datoreaza contributia la asigurarile de sanatate.
Aceasta cu toate ca textul reprodus prevede in art. 257 al. 2 litera f -cu exceptia persoanelor care realizeaza venituile prevazute la literea a, respectiv. venituri din salarii.
Urmeaza reproducerea art. 46 Cod fiscal, dupa care instanta sustine ca, pentru ca reclamanta sa se incadreze la litera f, ar fi trebuit sa se incadreze la art. 78 Cod fiscal, asa cum a fost modificat de OUG 117/2010.
Apoi se arata ca Art. 15 din Ordinul CNAS 61/2007 prevede la sintagma "alte venituri" se incadreaza veniturile prevazute de Codul fiscal, cu conditia sa nu se incadreze la art. 257 al. 2 literele a-e din Legea 95/2006.
In continuare, instanta citeaza art. 78 lit. a-e din Codul fiscal si arata ca litera e si considera ca a fost abrogata de OUG 117/2010 din data 30 decembrie 2010.
Instanta citeaza art. 78 lit. e, forma de dinainte de abrogare si arata ca veniturile obtinute de reclamanta, care s-ar fi incadrat la art. 52 lit. d si implicit la art. 78 lit. 6 nu se mai regasesc in categoria veniturilor din alte surse si nu mai pot fi incadrate la art. 257 al. 2 lit. f din Legea 95/2006.
De asemenea, potrivit art. 32 al. 2 si art. 35 din Ordinul CNAS, declaratia veniturilor reprezinta titlu de creanta, iar, in lipsa acesteia, decizia de impunere emisa de Casa de Sanatate.
Pentru aceste motive, respinge contestatia formulata impotriva Casei de Sanatate... .

Ultima modificare: Joi, 4 Decembrie 2014
Luisa Mitroi legalista.ro, Consilier juridic
Cel mai recent răspuns: Luisa Mitroi legalista.ro , Consilier juridic 20:57, 18 Decembrie 2014
Hotarârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină (art. 488 pct. 6 C.proc.civ.)

Aşa cum a fost interpretată în doctrină această dispoziţie legală, ea este aplicabilă şi constituie temei de modificare a hotărârii atacate şi atunci când „lipseşte motivarea soluţiei sau aceasta este superficială” – Dr. Mihaela Tăbârcă, Drept procesual civil, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2005, Vol. II, p. 115.

Instanţa de fond s-a mulţumit exclusiv să preia susținerile părților, fără să emită consideraţii proprii, temeinice şi legale, care să constituie o motivare a judecătorului. Hotărârea instanţei nu cuprinde niciun element care să ilustreze procesele logice de interpretare a legii pe care le presupune aplicarea acesteia la situaţii de fapt concrete.
Or, în doctrină au fost formulate exigenţele pe care trebuie să le îndeplinească această parte esenţială a hotărârii judecătoreşti: „motivarea trebuie să demonstreze în mod logic deplina concordanţă dintre soluţia din cauza respectivă şi realitate. Motivarea este de esenţa hotărârilor, constituie o garanţie pentru părţi că cererile lor au fost analizate cu atenţie, şi oferă posibilitatea exercitării controlului judiciar. Analiza pe care o face judecătorul trebuie să aibă putere de convingere”.
Or, este de puterea evidenţei că motivarea din prezenta hotarâre este departe de a întruni exigenţele exprimate în doctrină, dar și în jursiprudență (a se vedea Decizia ICCJ nr 4202/2003, Decizia ICCJ nr.2690/2003).
Potrivit prevederilor art. 425 alin. (1) lit. b). din C.proc.civ., care consacră principiul general privind motivarea hotărârilor judecătoreşti, instanţa este datoare să arate în cuprinsul hotărârii, motivele de fapt şi de drept în temeiul cărora şi-a format convingerea şi a ajuns la soluţia adoptată, precum şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor.
Aceasta dispoziţie legală are ca scop să asigure o bună administrare a justiţiei şi, totodată, să dea posibilitatea instanţelor superioare să-şi exercite controlul judiciar.

POSTEZ PENTRU DEZBATERE SITUATIA DE FAPT SI DE DREPT SI MOTIVELE DE NELEGALITATE PE CARE AM CONSIDERAT CA SE INTEMEIAZA RECURSUL IMPOTRIVA SENTINTEI ATACATE:

MOTIVE DE NELEGALITATE

Prevazute de Art. 488 (1) pct. 6 si 8 din NCPC:

6. hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau când cuprinde motive contradictorii ori numai motive străine de natura cauzei;
8. hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material.

Sentinta instantei este netemeinica si nelegala, intrucat:

-nu cuprinde motivele pe care se intemeiaza;
-se intemeiaza pe prevederi legale care nu sunt aplicabile cauzei;
-nu se intemeiaza pe prevederile legale aplicabile si incalca prevederile legale aplicabile;
-interpreteaza si aplica in mod gresit normele de drept material;
-nu ia in considerare aspectele de fapt si de drept invocate de contestatoare atat prin Contestatia inregistrata pe rolul instantei in 22 mai 2014, cat si prin Raspunsul la intampinare formulat in 22 iulie 2014.

SITUATIA DE FAPT:

In data de 5 decembrie 2011 am incasat venituri din Contractul civil de prestari servicii incheiat in 1 august 2010 in suma de … lei (potrivit dispozitiilor de plata atasate in ANEXA 2 la Contestatie).
In acelasi timp, am realizat si venituri din salarii la data respectiva, in temeiul Contractului individual de munca valabil in anul 2011 (atasate adeverinta de salariat si extras revisal in ANEXA 5 la Contestatie).
Subsemnata am prestat activitati in baza unui CONTRACT CIVIL DE LOCATIUNE DE LUCRARI, potrivit art. 1470 al. 1 pct. 1 si urmatoarele Cod civil din 1864 in vigoare in data de 1.08.2010, data incheierii Conventiei civile, realizand astfel VENITURI din FAPTE CIVILE SI NU FAPTE DE COMERT.
Subsemnata nu am desfasurat activitati comerciale din fapte de comert, neobtinand venituri comerciale si nici nu am desfasurat activitati ale profesiilor libere: conventia civila de prestari servicii din 1.08.2010 a avut ca obiect sustinerea unor cursuri teoretice si practice privind filmul documentar pe o durata de 10 zile, o activitate sporadica, necomerciala, cu unica prestare.
In data de 23 iulie 2013, CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ...... – a emis actul administrativ fiscal -DECIZIA DE IMPUNERE NR. …. din data de 23.07.2013, atasata in ANEXA 3 la CONTESTATIE, dispunand in mod nelegal plata sumei de 1.704 lei, reprezentand contributie de asigurari sociale de sanatate, calculata pentru venitul obtinut din Contractul de prestari servicii nr. ….

INSTANTA NU FACE APLICAREA PREVEDERILOR LEGALE CARE SUNT APLICABILE IN CAUZA, INCALCA PREVEDERILE LEGALE SI FACE APLICAREA SI INTERPRETAREA GRESITA A PREVEDERILOR LEGALE. INSTANTA IGNORA CU DESAVARSIRE SITUATIA DE FAPT, NEINCADRAND-O CORECT IN DISPOZITIILE LEGALE APLICABILE.

Instanta face aplicarea gresita si incalca prevederile Legii 95/2006 si ale Codului fiscal.
Prin Sentinta atacata, instanta, in pag 3 al. 4 si 5, considera ca veniturile realizate “nu au fost declarate (…) asa cum stipula art. 32 al. 4 si art. 35 din Ordinul CNAS617/2007 si ca Decizia de impunere a fost emisa in mod legal de Casa de Sanatate, “care a avut in vedere” prevederile art. 257 al. 2 lit. b, art. 257 al. 3 din Legea 95/2006 si ale art. 46 si art. 78 din Codul fiscal.
- In mod eronat, cu incalcarea legii, instanta constata in pagina 3 “din coroborarea prevederilor enuntate mai sus rezulta ca persoanele care realizeaza in acelasi timp venituri din salarii si activitati independente, datoreaza contributia de asigurari de sanatate asupra tuturor acestor venituri”.
In ultimul alineat din pagina 3 din Sentinta, cu incalcarea grava a legii instanta considera ca veniturile incasate de subsemnata nu se incadreaza la art. 78 din Codul fiscal, astfel incat nu pot fi incadrate veniturile subsemnatei la categoria “alte venituri” sau “venituri din alte surse” din art. 257 al. 2 lit. f din Legea 95/2006.
Instanta incalca prevederile art. 78 al. 1 COD FISCAL si ignora cu desavarsire prevederile art. 78 al. 2 COD FISCAL; INSTANTAINCALCA PREVEDERILE ART. 41 COD FISCAL, art. 257 al. 2 litera f) din Legea 95/2006, art. 1470 al. 1 pct. 1 si urmatoarele din vechiul Codul Civil si art. 3, art. 4 si art. 7 din Codul comercial.

IN MOD CORECT, DE DREPT, in data de 5 decembrie 2011, data realizarii venitului, IN CAUZA SUNT APLICABILE URMATOARELE PREVEDERI LEGALE:

ART. 41, ART 78 COD FISCAL, art. 257 al. 2 litera f) din Legea 95/2006, art. 1470 al. 1 pct. 1 si urmatoarele din vechiul Codul Civil si art. 3, art. 4 si art. 7 din Codul comercial.

Potrivit Art. 41. Din Codul fiscal la 5 decembrie 2011, sunt definite urmatoarele “Categorii de venituri supuse impozitului pe venit”:
a) venituri din activităţi independente, definite conform art. 46;
b) venituri din salarii, definite conform art. 55;
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 61;
d) venituri din investiţii, definite conform art. 65;
e) venituri din pensii, definite conform art. 68;
f) venituri din activităţi agricole, definite conform art. 71;
g) venituri din premii şi din jocuri de noroc, definite conform art. 75;
h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare, definite conform art. 771;

In articolul 41 nu sunt definite veniturile realizate de subsemnata, acestea fiind definite in art. 78 COD FISCAL.
ART 78 –COD FISCAL
“Venituri din alte surse” sunt alte venituri decat cele definite in “Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit” potrivit art. 78 din Codul fiscal la 5 decembrie 2011 – sunt definite ca VENITURI DIN ALTE SURSE, FARA LIMITARE:
(1) În această categorie se includ, însă nu sunt limitate, următoarele venituri:
a) prime de asigurări suportate de o persoană fizică independentă sau de orice altă entitate, în cadrul unei activităţi pentru o persoană fizică în legătură cu care suportatorul nu are o relaţie generatoare de venituri din salarii, potrivit cap. III din prezentul titlu;
b) câştiguri primite de la societăţile de asigurări, ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părţi cu ocazia tragerilor de amortizare;
c) venituri, sub forma diferenţelor de preţ pentru anumite bunuri, servicii şi alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foşti salariaţi, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi speciale;
d) venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial.
e) venituri primite de persoanele fizice din activităţile menţionate la art. 52 alin. (1) lit. a) -e), în cazul în care contribuabilul a exercitat opţiunea de impozitare a acestor venituri potrivit prevederilor art. 79. Opţiunea de impunere a venitului brut se exercită în scris, în momentul încheierii fiecărui raport juridic/contract şi este aplicabilă veniturilor realizate ca urmare a activităţii desfăşurate pe baza acestuia.
(2) Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 41 lit. a) -h), altele decât veniturile neimpozabile în conformitate cu prezentul titlu, precum şi cele enumerate prin normele metodologice elaborate în aplicarea prezentului articol.
PRIN URMARE, CATEGORIILE DE VENITURI IMPOZABILE SUNT DEFINITE DE ART. 41 COD FISCAL, IAR ORICE ALTE VENITURI CARE NU SUNT DEFINITE INTR-O CATEGORIE DE VENITURI IMPOZABILE IN ART. 41 COD FISCAL SUNT DEFINITE IN ART. 78 COD FISCAL CA VENITURI DIN ALTE SURSE IAR DEFINITIA ESTE NELIMITATIVA!
IN CAUZA ESTE APLICABIL AL. 2 DIN ART. 78 DIN COD FISCAL, CARE DEFINESTE, NELIMITATIV, CA FIIND VENITURI DIN ALTE SURSE ORICE ALTE VENITURI IMPOZABILE CARE NU SUNT DEFINITE LA ART. 41 COD FISCAL, ASTFEL INCAT VENITURILE REZULTATE DIN CONVENTII CIVILE SUNT VENITURI DIN ALTE SURSE IN TEMEIUL ART. 78 AL. 2 COD FISCAL COROBORAT CU ART. 41 COD FISCAL.
In mod eronat a considerat instanta in pagina 3 din Sentinta subsemnata realizeaza “venituri din salarii si venituri independente”, incadrand cu incalcarea prevederilor art. 78 al. 2 veniturile realizate de contestatoare la categoria venituri din activitati independente reglementate de art. 46 din Codului fiscal, art. 1470 al. 1 pct. 1 si urmatoarele din vechiul Codul Civil si art. 3 din Codul comercial.

NU ARE NICIO RELEVANTA IN CAUZA ART. 46 COD FISCAL, INSTANTA FACAND APLICAREA SI INTEREPRETAREA GRESITA A LEGII:

Legea exclude in mod expres contractele/conventiile civile din VENITURILE COMERCIALE rezultate din activitati independente reglementate de art. 46 din CODUL FISCAL la 5 decembrie 2011: (1) Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile COMERCIALE, veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.
Prin urmare, Art. 257 al. b) din Legea 95/2006 nu are nicio aplicare in cauza, intrucat se aplica veniturilor impozabile realizate de persoane care desfăşoară activităţi independente care se supun impozitului pe venit.
Subsemnata nu a desfasurat activitati independente, neobtinand venituri comerciale si nici nu a desfasurat activitati ale profesiilor libere: conventia civila de prestari servicii din 1.08.2010 a avut ca obiect sustinerea de cursuri teoretice si practice privind filmul documentar pe o durata de 10 zile.
INSTANTA NU TINE CONT DE ADEVARATA SITUATIE DE FAPT SI DE DREPT, FACAND GRESITA APLICARE SI INTERPRETARE A LEGII: Veniturile realizate de subsemnata SUNT VENITURI CIVILE CARE SE INCADREAZA LA CATEGORIA VENITURILOR DIN ALTE SURSE REGLEMENTATE DE ART. 78 AL. 2 COD FISCAL; ACESTEA NU SE INCADREAZA LA VENITURILE DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE REGLEMENTATE DE ART. 46 COD FISCAL, INTRUCAT NU SUNT VENITURI COMERCIALE SI NICI VENITURI DIN PROFESII LIBERE.
INSTANTA IGNORA CU DESAVARSIRE NATURA CIVILA SI NU COMERCIALA A ACTIVITATII DESFASURATE SI A VENITURILOR INCASATE.
INSTANTA INCALCA ASTFEL DISPOZITIILE ART. 3 DIN CODUL COMERCIAL IN VIGOARE LA 1.08.2010, DATA SEMNARII CONVENTIEI CIVILE, CARE EXCLUDEAU PRESTAREA DE SERVICII DE LA DEFINITIA FAPTELOR DE COMERT, DAR SI DISPOZITIILE ART. 4 DIN CODUL COMERCIAL CARE PANA SI PENTRU UN COMERCIANT SOCOTESC CA FAPTE DE COMERT NUMAI CONTRACTELE CARE NU SUNT DE NATURA CIVILA si prevederile art. 7 Din CODUL COMERCIAL CARE ARATA CA “Sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avind comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale”.
In concluzie, subsemnata am prestat activitati in baza unui CONTRACT CIVIL DE LOCATIUNE DE LUCRARI, potrivit art. 1470 al. 1 pct. 1 si urmatoarele Cod civil din 1864 in vigoare in data de 1.08.2010, data incheierii Conventiei civile, realizand astfel VENITURI CIVILE, CARE SE INCADREAZA LA CATEGORIA VENITURILOR DIN ALTE SURSE CONFORM ART. 78 AL. 2 COD FISCAL.
Prin urmare, in cauza nu poate fi aplicabil decat Art. 257 al. 2 litera f) din Legea 95/2006 la 5 decembrie 2011, care se aplica “ALTOR VENITURI CARE SE SUPUN IMPOZITULUI PE VENIT”, astfel:
(2) Contribuţia lunară a persoanei asigurate se stabileşte sub forma unei cote de 6,5%, care se aplică asupra:
f) altor venituri care se supun impozitului pe venit, numai în cazul în care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la lit. a)-d), alin. (21) şi (22) şi art. 213 alin. (2) lit. h), dar nu mai puţin de un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar.

Prevederile art. 257, aliniatul 2, litera f) din Legea 95/2006 in vigoare la 5 decembrie 2011, data realizarii veniturilor in cauza, scutesc persoanele care realizeaza VENITURI DIN SALARII de la plata contributiei de sanatate pentru ALTE VENITURI, VENITURILOR DIN ALTE SURSE care se supun impozitului pe venit potrivit art. 78 al. 2 COD FISCAL.
Chiar daca veniturile incasate de subsemnata din conventia civila nu ar fi incadrate la VENITURILE DIN ALTE SURSE potrivit art. 78 al. 2 COD FISCAL, nu se putea face aplicarea art. 46 COD FISCAL. care nu are nicio legatura cu cauza. Este evident ca art 78 din CODUL FISCAL prevede “FARA LIMITARE” veniturile pe care le defineste la categoria “VENITURI DIN ALTE SURSE” si prevede in mod expres ca orice alte venituri care nu sunt definite la art. 41 COD FISCAL sunt “VENITURI DIN ALTE SURSE, astfel ca se face aplicarea si interpretarea sistemica a art. 41 coroborat cu art. 78 al. 1 si 2 din CODUL FISCAL si cu art. 257 al. 2 lit. f din Legea 95/2006.
In mod evident, art. 46 COD FISCAL. nu are nicio legatura cu cauza: ACTIVITATILE REALIZATE NU SUNT ACTIVITATI INDEPENDENTE REZULTATE DIN ACTIVITATI DE COMERT reglementate de art. 46 Cod fiscal, ci sunt ACTIVITATI CIVILE, REZULTATE DINTR-O CONVENTIE CIVILA, DEFINITE LA VENITURI DIN ALTE SURSE DE ART. 78 AL. 2 COD FISCAL.
ACOLO UNDE LEGEA NU PREVEDE, JUDECATORUL NU POATE ADAUGA LA LEGE: LEGEA ESTE DE STRICTA INTERPRETARE SI APLICARE.
NU SE POATE FACE APLICAREA ART. 46 COD FISCAL SI ART. 257 al. 2, lit. b ACTIVITATILOR CIVILE CARE AU DAT NASTERE UNOR VENITURI DIN ALTE SURSE IN CONFORMITATE CU ART. 78 AL. 2 COD FISCAL. SI CHIAR DACA EXISTA INDOIALA, NU SE PUTEA FACE APLICAREA UNUI ARTICOL DE LEGE MAI NEFAVORABIL DEBITORULUI, INTRUCAT, POTRIVIT PRINCIPIULUI IN DUBIO PRO REO, SE POATE FACE APLICAREA DOAR A LEGII MAI FAVORABILE DEBITORULUI, ADICA A ART. 257 al. 2 lit. f) din Legea 95/2006, si nu a legii mai nefavorabile, reprezentata de lit. b) a aceluiasi articol. INSA PREVEDERILE LEGII SUNT CLARE, ART. 78 AL. 2 STABILESTE FARA PUTINTA DE TAGADA CA ORICE ALTE VENITURI IMPOZABILE DECAT CELE DEFINITE LA ART. 41 COD FISCAL SUNT VENITURI DIN ALTE SURSE, SI IN MOD EVIDENT NU SE POT INCADRA NISTE FAPTE CIVILE LA FAPTELE DE COMERT DIN CARE REZULTA VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE!

-INSTANTA NU ISI MOTIVEAZA SENTINTA SI NU FACE APLICAREA SI INTERPETAREA CORECTA A LEGII. Considerentele nu sunt decat pasaje din intampinarea formulata de CASA DE SANATATE pagina 3, paragrafele 1-4, potrivit careia veniturile obtinute din contractele civile de prestari servicii ar fi fost eliminate si sunt tratate ca venituri din activitati independente, conform art. 46 Cod fiscal –sunt abuzive, nelegale si lipsite de orice temei legal.

-INSTANTA FACE APLICAREA SI INTERPRETAREA GRESITA A LEGII, NEPALICAND LEGEA VALABILA SI APLICAND PREVEDERI CE NU AU LEGATURA CU CAUZA:

-Nu are nicio relevanta faptul ca O.U.G. 117/2010 a abrogat in 30 decembrie 2010 litera e) din art. 78 al. 1 Cod fiscal intrucat litera e) nu are nicio aplicare in prezenta cauza.
Art. 78 al. 1 litera e) din CODUL FISCAL definea, pana la 30 decembrie 2010, ca VENITURI DIN ALTE SURSE si veniturile realizate din contracte/conventii civile pentru care impozitul se retinea prin retinere la sursa potrivit art. 52 al. 1 lit. d) din CODUL FISCAL.
Atata timp cat al. 2 al art. 78 reglementeaza in mod imperativ ca orice alt venit impozabil care nu este definit in categoriile de venituri impozabile de art. 41 va fi considerat ca VENITURI DIN ALTE SURSE potrivit art. 78 al. 2, nu are nicio relevanta faptul ca a fost abrogat art. 52 al. 1 lit. d), deoarece art. 52 reglementa doar o posibilitate de retinere a impozitului la sursa: “Plătitorii următoarelor venituri au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira impozit prin reţinere la sursă, reprezentând plăţi anticipate, din veniturile plătite: d) venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil.

Prin urmare, cu incalcarea prevederilor Normelor metodologice ale Legii 95/2006, a Legii 95/2006, si ale Codului fiscal, instanta de judecata nu a incadrat veniturile realizate de subsemnata la art. 78 Cod Fical si la art. 257 al. 2 litera f) din Legea 95/2006.

- INSTANTA NU FACE APLICAREA LEGII IN VIGOARE:

De asemenea, pana in data de 1 iulie 2012 au fost in vigoare prevederile art. 257 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii care excludea de la obligativitatea platii contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate persoanele care pe langa venituri din alte activitati obtin si venituri din salarii.

In data de 1.07.2012 a intrat in vigoare OUG nr. 125/2011 de modificare si completare a CODULUI FISCAL – Legea 571/2003 care a introdus articolele de la. 296 indice 21 la art. 296 indice 27, modificand prevederile art 257 din Legea 95/2006.

Exclusiv incepand cu 1.07.2012, data intrarii in vigoare a OUG 125/2011, se datoreaza contributie individuala de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile realizate in baza contractelor/conventiilor civile.
Potrivit art. 1 COD CIVIL (ART. 6 din NOUL COD CIVIL), Legea se aplica cat timp este in vigoare si nu retroactiveaza.
Iar legea in vigoare se aplica si este imperativa, fiind obligatorie.
Prin urmare, art. 257 al. 1 lit. f are forta imperativa, fiind obligatorie in cauza; daca s-ar considera ca nu se aplica VENITURILOR DIN ALTE SURSE incasate din CONTRACTE CIVILE potrivit art. 78 al. 2 COD FISCAL, am duce la incalcarea legii in vigoare, golind-o de insasi continut si lipsind-o de aplicare pentru cazul pe care il reglementeaza.
Cu si mai mare putere, daca legea prevede in mod expres abrogarea dispozitiilor literei f) DOAR incepand cu 1.07.2012, data intrarii in vigoare a OUG 125/2011, acest lucru dovedeste fara putinta de tagada ca pana la 1.07.2012, potrivit legii in vigoare, nu se datoreaza contributie individuala de asigurari sociale de sanatate pentru VENITURILE DIN ALTE SURSE realizate in baza contractelor/conventiilor civile.

- INSTANTA NU IA IN CONSIDERARE LEGEA APLICABILA SI NU FACE APLICAREA CORECTA A LEGII: INSTANTA INCALCA PREVEDERILE NORMELOR METODOLOGICE – ORDINUL CNAS 617/2007.

Formularul de declaratie-DECLARATIA de plata a contributiei din ANEXA 5 indice 1 la Normele metodologice –ORDINUL CNAS 617/2007, incadreaza veniturile realizate dintr-o conventie civila de prestari servicii la “Alte venituri conform art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006” la litera E, punctul 5 din DECLARATIE. Astfel, in formularul de declarare, veniturile din contracte/conventii civile se declarau la rubrica E punctul 5: veniturile din alte surse.
Referirile instantei la art. 15 din ORDINUL CNAS sunt eronate si fara niciun sens: prin sintagma “alte venituri” se intelege alte venituri impozabile prevazute de Codul fiscal, care nu se incadreaza la art. 257 al. 2 lit. a-e. Acest lucru este evident si nu are nicio relevanta cauza- veniturile subsemnatei se incadreaza la litera art. 257 al. 2 lit. f din Legea 95/2006 si la art. 78 Cod fiscal, prin urmare argumentatia instantei este lipsita de sens si de temei in cauza.

ASTFEL INCAT, PENTRU TOATE MOTIVELE DE FAPT SI DE DREPT PREZENTATE, VA SOLICIT:

Sa admiteti recursul, sa casati Sentinta civila nr. ../.. emisa de TRIBUNALUL ...... – SECTIA CIVILA si sa rejudecati procesul in fond, admitand CONTESTATIA, anuland DECIZIA...- ELIBERATA SUB NR. .../...DE CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ......, CONSTATAND CA ESTE NELEGALA suma cu titlu de debit calculata in sarcina mea prin DECIZIA DE IMPUNERE NR. ... si dispunand restituirea sumei de ... lei pe care am achitat-o;
-sa mi se acorde toate cheltuielile de judecata legale: taxa de timbru, precum si celelalte cheltuieli legale.

In drept, art. 483 si urm. NCPC, Art. 488 pct. 6 si 8 NCPC, art. 257 din Legea 95/2006, art. 41, 46, 78 si urm. din Codul fiscal, art. 6, art. 15 si 16 si Anexa 5 ind. 1 din - Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat (…), aprobate prin Ordinul CNAS nr. 617/2007, art. 3, 4 si 7 din Codul comercial, art. 1 si 1470 al. 1 pct. 1 COD CIVIL, OUG 117/2010, OUG 125/2011, precum si celelalte prevederi asa cum sunt mentionate in text.

Cu stima,

Luisa Mitroi


Ultima modificare: Joi, 18 Decembrie 2014
Luisa Mitroi legalista.ro, Consilier juridic

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Contract/conventii civile loremakkai loremakkai La veniturile realizate prin contracte/conventii civile se datoreaza contributie la sanatate? Daca da ,atunic cine datoreaza aceasta contributie: angajtorul ... (vezi toată discuția)
Conventie civila smsimona smsimona dorim sa incheiem un contract de conventie civila cu o persoana fizica-e pensionar -ca si portar la firma sambata si duminica .Va rog sa-mi spuneti cadrul ... (vezi toată discuția)
Intrebare cris2279 cris2279 Buna ziua, O persoana fizica ofera servicii (cursuri de limbi straine) unei firme A; persoana respectiva nu vrea sa se complice cu un eventual PFA (din cauza ... (vezi toată discuția)