avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 576 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate - partida simplă ... PFA activitate intretinere si reparatii instalații ...
Discuție deschisă în Contabilitate - partida simplă şi obligaţii fiscale declarative pentru PFA, II, AF

PFA activitate intretinere si reparatii instalații frig

Buna ziua! PFA ul care are ca obiect de activitate intretirere si reparatii instalații frig (concret reparatii frigidere) este obligat să aibă casa de marcat sau poate face toata activitatea pe baza facturilor si a chitanțe? Multumesc
Cel mai recent răspuns: vlad196938 , utilizator 07:32, 17 Decembrie 2018
Sigur, trebuie sa aveti casa de marcat fiscalizata la adresa punctului de lucru.
Ultima modificare: Joi, 6 Decembrie 2018
george-neagu, moderator
Si totusi undeva zice codul fiscal ca acest tip de activitate , prestari servicii in cazul acesta , nu ca este scutit de casa de marcat , dar nu este obligat la utilizarea acesteia . Grupa de prestari servicii de genul acesta nu are aceasta obligatie . Cel putin asa am citit eu , deoarece m-a interesat , desfasurindu-mi si eu activitatea in regim ambulant la domiciliul clientului (prestari servicii instalatii sanitare ,termice si aer conditionat) si nu numai .
Aduc aici si o parte din ordinul care spune despre exceptii , dar numai pentru activitatea desfasurata la domiciliul clientului : ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 28/1999 din 25 martie 1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale – actualizată 2018
Articolul 1 – obligaţie emitere bon fiscal
(1) Operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.
(2) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1), denumiți în continuare utilizatori, au obligația să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale și să le înmâneze clienților. La solicitarea clienților, utilizatorii vor elibera acestora și factura.
(3) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizați. În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin distribuitor autorizat se înțelege operatorul economic pe numele căruia a fost eliberată autorizația prevăzută la art. 5 alin. (2).
(4) În baza autorizației de distribuție, distribuitorul are dreptul de a comercializa, direct sau prin intermediul operatorilor economici prevăzuți în autorizație, denumiți în continuare unități acreditate pentru comercializare, aparatele de marcat electronice fiscale, inclusiv produsele complementare acestora, pentru care a obținut autorizația prevăzută de prezenta ordonanță de urgență.
(5) Distribuitorul autorizat are obligația să asigure service-ul, direct sau prin intermediul operatorilor economici prevăzuți în autorizație, denumiți în continuare unități acreditate pentru service, atât pentru aparatele comercializate în mod direct, cât și pentru cele comercializate prin intermediul unităților acreditate pentru comercializare.
(6) Distribuitor autorizat poate fi producătorul, importatorul sau persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale. În situația defectării aparatelor de marcat electronice fiscale utilizatorii sunt obligați ca, în momentul constatării defecțiunii, să anunțe distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau, după caz, unitatea acreditată pentru service a acestui distribuitor autorizat.
(7) O unitate este acreditată dacă se află pe lista unităților propuse pentru acreditare pentru comercializarea și/sau service-ul unui aparat de marcat electronic fiscal, iar această listă a fost acceptată de Comisie și a fost cuprinsă în autorizație potrivit prezentei ordonanțe de urgență.
(8) În cazul defectării aparatelor de marcat electronice fiscale, până la repunerea în funcțiune a acestora, operatorii economici utilizatori sunt obligați să înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operațiunile efectuate și să emită chitanțe, în condițiile legii, pentru respectivele operațiuni și facturi, la cererea clientului. Obligația privind înregistrarea operațiunilor efectuate într-un registru special nu se aplică operatorilor economici care desfășoară activitatea de transport în regim de taxi.
(la 28-04-2015, Alin. (8) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
(8^1) În cazul prevăzut la alin. (8), operatorii economici utilizatori au obligația să notifice imediat distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată, astfel încât utilizatorul să poată să facă dovada comunicării notificării la distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată, în fața organelor de control. La momentul comercializării aparatului de marcat electronic fiscal sau ulterior, părțile contractante stabilesc modul în care operatorul economic notifică distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată în cazul defectării aparatului de marcat electronic fiscal. Notificarea efectuată în alt mod decât cel stabilit de părțile contractante nu este valabilă.
(la 28-04-2015, Alin. (8^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
(9) Se interzice operatorilor economici care, potrivit legii, au obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale și de a emite bonuri fiscale cu acestea, să înmâneze clienților documente care atestă plata contravalorii bunurilor achiziționate sau serviciilor prestate, altele decât bonurile fiscale, cu excepția situației prevăzute la alin. (8).
(10) În cazul în care operatorii economici prevăzuți la alin. (1) nu înmânează clientului bonul fiscal sau înmânează un alt document decât bonul fiscal, cu excepția situației prevăzute la alin. (8), clientul este obligat să solicite operatorului economic înmânarea bonului fiscal.
(10^1) În cazul în care operatorii economici prevăzuți la alin. (1) refuză emiterea și înmânarea bonului fiscal clientului, cu excepția situației prevăzute la alin. (8), acesta din urmă are dreptul de a beneficia de bunul achiziționat sau de serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia.
(la 02-02-2015, Alin. (10^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. 10 din ORDONANȚA nr. 10 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 20154. )
(11) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să afișeze la loc vizibil un anunț detaliat de atenționare a clienților cu privire la obligația respectării dispozițiilor prevăzute la alin. (9), (10) și (10^1). Modelul și conținutul anunțului se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.
(la 02-02-2015, Alin. (11) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. 10 din ORDONANȚA nr. 10 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 20154. )
(la 30-12-2014, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014. )

Articolul 2 – excepţii emitere bon fiscal
Se exceptează de la prevederile art. 1 alin. (1) încasările efectuate din următoarele activități:
a) comerțul ocazional cu produse agricole din producție proprie efectuat de către producătorii agricoli individuali, autorizați în condițiile legii, în piețe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate;
b) vânzarea de ziare și reviste prin distribuitori specializați;
c) transportul public de călători în interiorul unei localități pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum și cu metroul;
d) activitățile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii – bilete de acces la spectacole, muzee, expoziții, târguri și oboare, grădini zoologice și grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc și altele similare;
e) activitățile de asigurări și ale caselor de pensii, precum și activitățile de intermedieri financiare, inclusiv activitățile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activitățile de schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operațiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituțiilor de credit, aparținând acestor instituții;
f) activitățile desfășurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăți comerciale;
g) vânzarea obiectelor de cult și serviciile religioase prestate de instituțiile de cult;
h) comerțul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum și prin corespondență, cu excepția livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine și unitățile de alimentație publică, pe bază de comandă;
i) serviciile de instalații, reparații și întreținere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;
j) vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agențiile de turism, definite potrivit legii;
k) încasarea contravalorii energiei electrice și termice, a gazelor naturale, a apei și canalizării, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poștă și curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de internet;
(la 13-11-2015, Lit. k) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 267 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 10 noiembrie 2015, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014. )
l) efectuarea lucrărilor de construcții, reparații, amenajări și întreținere de locuințe;
m) serviciile de transport feroviar public de călători în trafic intern și internațional, prestate de societăți comerciale persoane juridice române, pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii;
n) activitățile de jocuri de noroc desfășurate cu mijloace tehnice de joc ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
o) serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
p) livrările de bunuri sau serviciile efectuate prin automatele comerciale ce funcționează pe bază de acceptatoare de bancnote sau monede și conțin un sistem de contorizare electronic și/sau mecanic, ca parte integrată constructivă din automat, care să permită înregistrarea, evidențierea și controlul sumelor încasate, cu excepția livrărilor de produse energetice, astfel cum sunt definite în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
q) comerțul de tip cash and carry desfășurat de comercianții care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane fizice înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul utilizării acestora ca produse consumabile.
(la 30-12-2014, Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014. )

Articolul 2^1 – emitere chitanţe
În situațiile în care pentru încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul și a serviciilor efectuate către populație, în cazul activităților prevăzute la art. 2 lit. f), h), i)-l) nu sunt utilizate aparate de marcat electronice fiscale, este obligatorie emiterea de chitanțe, în condițiile legii.
(la 13-11-2015, Art. 2^1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 267 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 10 noiembrie 2015, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014. )

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Casa de marcat pfa floreaionelm floreaionelm persoanele fizice autorizate au obligatia de a folosi case de marcat? (vezi toată discuția)
Casa de marcat Kovacs Agnes Kovacs Agnes obligativitatea contractului de service?..... (vezi toată discuția)
Casa de marcat obligatorie?? ionutneamtu ionutneamtu Buna ziua! am o nelamurire... am o societate comerciala in cadrul careia prestez servicii foto video evenimente. Doar atat, nimic altceva (vanzari sau altele.) ... (vezi toată discuția)