avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 243 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Drept civil - moşteniri, drept de ... Poate proprietarul să mă dea afară după doar două ...
Discuție deschisă în Drept civil - moşteniri, drept de proprietate şi altele

Poate proprietarul să mă dea afară după doar două zile de la semnarea contractului de închiriere?

Buna ziua! Săptămâna trecută am semnat un contract de închiriere pentru un apartament in care stau eu , un băiat și un câine. Doamna Propietara știa de prezenta cățelului dar îl văzuse doar in poza. La doua zile după ce ne-am mutat am primit un mesaj de la dansa “voi trece azi pe la apartament. Pot intra? “ Menționez ca întâlnirea era stabilită pentru ziua următoare , însă aceasta a vrut sa ne ia prin surprindere și sa între in casa cu un câine pe care nu îl știa. In final totul se termina cu ea care e luată prin surprindere zgâriată și pupata de un câine și noi dați afara din locuința. Legal este corect acest lucru?
Ultima modificare: Duminică, 6 Octombrie 2019
Manuela Rășină, administrator
Cel mai recent răspuns: iordantonio , utilizator 13:14, 8 Octombrie 2019
Recititi contractul de inchiriere pe care l-ati semnat si studiati ce obligatii aveti ca si chirias. La capitolul forta majora sau conditii in care se rupe contractul puteti gasi clauze pe care nu le-ati respectat.
In alta ordine de idei, in contract scrie ca proprietarul poate sa intre peste dvs. in casa, oricand si in orice conditii ?
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Din 25.09.2019
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. Domnul Albu Doina Letitia cudenumit în continuare proprietar (locator), şi
1.2 Doamna Tudorancea Ruxandra Ioana, nascuta ladenumit în continuare chiriaş (locatar), au convenit să încheie prezentul contract de închiriere, cu respectarea următoarelor clauze:
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Primul, în calitate de proprietar, închiriază, iar al doilea, în calitate de chiriaş, ia cu chirie apartamentul cu douapentru persoanele specificate în această fişă.
2.2 Locatorul garantează că el este proprietarul legal al spaţiului De asemenea, locatorul garantează că are dreptul deplin să închirieze spaţiul, că imobilul nu este revendicat în cadrul vreunui proces în curs şi că nu mai există un alt contract de închiriere în derulare.
2.3 Imobilul ce face obiectul prezentului contract va fi folosit ca locuinţă de către persoanele Tudorache Ruxandra Ioana
Eduard Dragomir
2.4 Spaţiul descris la se predă cu instalaţiile în stare de folosinţă şi cu inventarul prevăzut în Procesul verbal de predare-primire încheiat între părţi şi care face parte din prezentul contract. În cazul în care chiriaşul va face, în propriul folos, investiţii pentru amenajarea spaţiului (vopsit, zugrăvit, instalaţii de orice fel etc.), el nu va avea pretenţii de despăgubire din partea proprietarului .
3. DURATA CONTRACTULUI
3.1 Termenul de închiriere este de 12 luni, cu începere de la data de 01.10.2019, până la data de 01.10.2020, la expirarea acestui termen, contractul de închiriere putând fi reînnoit cu acordul scris al ambelor părţi.
4.VALOAREA CHIRIEI. MODALITĂŢI DE PLATĂ
4.1 Chiria lunară este de 450 (patru sute cinci zeci ) EURO
4.2 La data semnării prezentului contract, chiriaşul va achita proprietarului, cu anticipaţie, o luna contractuala si garantia aferenta, în numerar.
Chiria se achita alunar in perioada 1-5 a fiecarei luni contractuale. Chiria se plateste in avans pentru luna urmatoare.
4.3 Neplata în termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează aceleia când suma a devenit exigibilă.

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
5.1 Proprietarul are următoarele obligaţii:
a) Să predea chiriaşului locuinţa în stare normală de folosinţă, după achitarea sumei prevăzute la Art. 4.2;
b) Să asigure chiriaşului folosinţa exclusivă a spaţiului pe toată durata contractului de închiriere;
c) Să ia măsuri pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă în exploatare şi în funcţionalitate a imobilului închiriat pe toată durata derulării contractului;
d) Să-şi asume responsabilitatea deplină a plăţii tuturor impozitelor şi a altor sarcini de natură fiscală ce pot fi percepute pentru spaţiu, să înregistreze contractul la Administraţia Financiară şi să remită chiriaşului un exemplar înregistrat;
5.2 Chiriaşul are următoarele obligaţii:
a) Să asigure curăţenia şi igienizarea, precum şi exploatarea şi întreţinerea corectă a instalaţiilor din dotarea imobilului închiriat, pe toată durata prezentului contract;
b) Să nu aducă modificări spaţiului închiriat fără acordul scris al proprietarului;
c) Să nu locuiască în apartament alte persoane decât cele menţionate în contract, altfel decât cu acordul scris al proprietarului;
d) Să permită proprietarului să verifice periodic modul în care este folosit şi întreţinut imobilul închiriat, cum sunt folosite şi întreţinute părţile şi instalaţiile comune ale clădirii, stabilind din vreme, de comun acord cu chiriaşul, ziua şi ora vizitei;
e) La părăsirea imobilului, să predea proprietarului suprafaţa închiriată în stare de folosinţă şi curăţenie şi cu obiectele menţionate în procesul-verbal de predare-primire întocmit la preluarea în folosinţă a spaţiului;
f) Pentru perioada de închiriere, toate cheltuielile legate de consumurile personale ale chiriaşului (apă, energie electrică, gaze, internet, TV, salubritate etc.) vor fi suportate de chiriaş şi vor fi achitate lunar. Consumurile aferente ultimei luni vor fi achitate proprietarului la predarea spaţiului, echivalate la nivelul consumurilor lunii anterioare (până la emiterea facturilor, când se va face reglajul).
g) Să plătească proprietarului, o dată cu prima chirie, o garanţie in valoare de .. Euro sumă care, la părăsirea spaţiului, va fi restituită chiriaşului in euro, în următoarele condiţii:
după ce au fost emise ultimele facturi cu consumurile aferente ultimei luni de folosinţă a spaţiului şi după ce s-a făcut dovada plăţii acestora de către chiriaş;
după ce au fost acoperite eventualele datorii faţă de proprietar (restanţe la plata chiriei, deteriorări ale spaţiului etc.).
6.REZILIEREA CONTRACTULUI
6.1 Rezilierea prezentului contract operează în următoarele cazuri:
a) chiriaşul a întârziat 2 săptămâni plata chiriei. Contractul se consideră desfiinţat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere şi orice altă formalitate prealabilă, de îndată ce a expirat termenul de plată a chiriei, respectiv 2 săptămâni de la data prevăzută în prezentul contract;
b) chiriaşul nu remediază degradările produse imobilului, în termen de cel mult 30 de zile de la notificarea proprietarului în acest sens;

6.2 Rezilierea contractului opereaza în baza declaraţiei unilaterale a părţii îndreptăţite, transmise celeilalte părţi prin orice mijloc de comunicare care asigură transmiterea integrală a textului actului şi confirmarea primirii acestuia, fără a mai fi nevoie de intervenţia instanţelor judecătoreşti ori de îndeplinirea altor formalităţi. Data rezilierii este data menţionată în declaraţia unilaterală de reziliere, însă nu mai devreme de 15 zile de la momentul recepţionării notificării.
6.3 În situaţia rezilierii contractului, chiriaşul va pune la dispoziţia proprietarului spaţiul închiriat de îndată ce rezilierea operează, în caz contrar proprietarul putând apela la executarea silită prin intermediul executorului judecătoresc, fără a fi necesară sesizarea instanţei judecătoreşti competente.
7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
7.1 Încetarea contractului de închiriere se poate face astfel :
în cazul expirării duratei;
în cazul acordului părţilor;
prin denunţare unilaterală de către chiriaş, cu condiţia notificării prealabile într-un termen de minim 30 (treizeci) de zile înainte de data la care va avea loc denunţarea.
în cazul în care una dintre părţi este supusă procedurii de reorganizare judiciară şi/sau faliment sau procedurii de executare silită a imobilului închiriat, data încetării contractului fiind data pronunţării sentinţei de deschidere a procedurii.
in cazul in care proprietarul instraineaza imobilul, cu conditia notificarii prealabile a chiriasului intr-un termen de minim 60 (treizeci) de zile de la data la care va avea loc instrainarea.
7.2 În situaţia încetării contractului, chiriaşul va pune la dispoziţia proprietarului spaţiul închiriat de îndată ce contractul încetează, în caz contrar proprietarul putând apela la executarea silită prin intermediul executorului judecătoresc, fără a fi necesară sesizarea instanţei judecătoreşti competente.
8. FORŢA MAJORĂ
8.1 În cazuri de forţă majoră (incendiu, cutremur, tulburări civile, război etc.), care fac ca spaţiul închiriat să devină neutilizabil, părţile sunt exonerate de orice răspundere (cu excepţia datoriilor înregistrate până la data evenimentului).
9. NOTIFICĂRI
9.1 In cazul transmiterii unor notificări în scris de către oricare dintre părţi, această notificare va fi transmisă la următoarele adrese
10. CLAUZE FINALE
10.1 Drepturile şi obligaţiile părţilor se completează cu prevederile Codului Civil referitoare la contractul de locaţiune.
11. CLAUZĂ SPECIALĂ
11.1 Eventualele litigii ce se vor ivi intre partile contractante se vor solutiona pe cale amiabila, iar cand acest lucru nu este posibil, partile convin sa se adreseze instantelor judecatoresti competente de la sediul PROPRIETARULUI. In aceasta situatie se va lua in considerare textul in limba engleza.

Noi, părţile suntem de acord cu clauzele prevăzute în prezentul contract, care se completează cu prevederile Codului Civil şi ale Legii locuinţei nr. 114/1996 şi ne obligăm să le respectăm întocmai, în măsura în care nu am convenit altfel prin prezentul act.
Contractul s-a încheiat astăzi, 25.09.2019 în 2 exemplare .
PROPRIETAR CHIRIAŞ
Ultima modificare: Sâmbătă, 5 Octombrie 2019
Ruxandratudorancea, utilizator
Acesta este contractul semnat
Nu o sa va analizeze nimeni contractul de inchirire in mod atent pe forum.
Ideea este aceea ca acest contract trebuie respectat.
Detaliile privind interpretarea contractului tin de arta avocatului in interpretarea actului juridic.
Deci, daca ati respectat contractul nu are ce sa faca in mod legal iar daca l-ati incalcat poate castiga procesul in conditiile in care ar dovedi incalcarea acestuia..Din punct de vedere judiciar asa se pune problema in cadrul unui proces.
Ultima modificare: Duminică, 6 Octombrie 2019
CLAUDIU LASCOSCHI, Avocat
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
La o prima privire pe textul contractului se observa ca nu exista nicio mentiune legata de prezenta unui caine. Stia nu presupune ca proprietarul a fost de acord sa inchirieze in aceleasi conditii ca si cum nu ar fi fost cainele.

Alte discuții în legătură

Contract de inchiriere a locuintei netcupeter netcupeter Buna ziua, Am cateva nelamuriri legate de intocmirea unui contract de inchiriere. In \\"Legea privind inchirierea locuintelor si reglementarea raporturilor ... (vezi toată discuția)
Buna ziua, mai jos va prezint un contract de inchiriere si va ... anicagrecu anicagrecu Buna ziua, Mai jos va prezint un contract de inchiriere si va solicit parerea, unele articolo par abuzive, este ok de semnat? Multumesc CONTRACT DE ... (vezi toată discuția)
Contract acces scara, danmarianpopescu danmarianpopescu Doresc deschiderea unui cabinet medical la parterul unui bloc. Am luat aprobarea vecinilor asa cum prevede legea (sus-jos, stanga-dreapta). Cei de la asociatia ... (vezi toată discuția)