avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 439 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Impozite, taxe şi timbrul de ... declaratie 101 consultanti
Discuție deschisă în Impozite, taxe şi timbrul de mediu 2013. Legalitate şi interpretare juridică

declaratie 101 consultanti

accesati urmatorul link :

[ link extern ]

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) informează contribuabilii asupra faptului că declaraţiile fiscale anuale ale contribuabililor – persoane juridice trebuie să fie certificate de către un consultant fiscal, în condiţiile legii, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea, potrivit comunicatului de presă din data de 1 februarie 2010.

În conformitate cu dispoziţiile art. 83 alin. (5) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, astfel cum a fost completat prin OG nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, contribuabililor le revine obligaţia certificării declaraţiilor fiscale anuale în condiţiile legii.

În caz contrar, ANAF anunţă că, după îndeplinirea termenului legal de depunere a declaraţiei, organul fiscal competent va proceda la notificarea contribuabilului, în vederea respectării de către contribuabili a prevederilor legale.

Potrivit comunicatului de presă, se reţine faptul că dispoziţiile Codului de procedură fiscală nu prevăd posibilitatea respingerii declaraţiei fiscale anuale în situaţia în care aceasta nu a fost certificată de către un consultant fiscal şi, de asemenea, nu prevăd nici sancţiuni contravenţionale în cazul nerespectării acestei obligaţii.

[ link extern ]
Ultima modificare: Luni, 1 Februarie 2010
ccfccf, utilizator
Cel mai recent răspuns: Ana Muntianu , Consultant fiscal 21:54, 4 Februarie 2010
GUVERNUL ROMÂNIEIORDONANŢÃ DE URGENŢÃ
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală


În scopul reglementării unei practici unitare în emiterea deciziilor de aplicare a legilor fiscale şi ţinând cont de numărul mare de solicitări în vederea emiterii unor asemenea soluţii;
În vederea creşterii gradului de corectitudine în stabilirea impozitelor anuale de către contribuabilii mari şi mijlocii, precum şi în vederea întăririi disciplinei financiar-fiscale;
Pentru evitarea sancţiunilor în cazul erorilor de stabilire a impozitelor şi taxelor;
Ţinând cont de iminenţa primului termen de depunere a declaraţiilor fiscale anuale, respectiv 25 februarie 2010;
În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I - Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 se abrogă.

2. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
“(2) Comisia fiscală centrală constituită potrivit art. 6 din Codul fiscal, are responsabilităţi de elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea unitară a prezentului cod şi a legislaţiei subsecvente acestuia.”

3. La articolul 83, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(5) Contribuabilii mari şi mijlocii, stabiliţi conform reglementărilor în vigoare, depun la organul fiscal competent declaraţiile anuale de impozit pe profit după certificarea acestora de către un consultant fiscal, cu excepţia contribuabililor care, potrivit legii, au obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale.”


4. La articolul 83, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:
„(6) Contribuabilii mari şi mijlocii, stabiliţi conform reglementărilor în vigoare, depun la organul fiscal competent, după certificarea de către un consultant fiscal:
a) deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată;
b) declaraţiile fiscale prin care se corectează impozite, taxe, contribuţii şi alte sume ce constituie venituri ale bugetului general consolidat, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
(7) Certificarea declaraţiilor fiscale prevăzute la alin. (5) şi (6) constă în verificarea exactităţii şi realităţii datelor înscrise în declaraţii pe baza informaţiilor şi documentelor prezentate de contribuabili. Certificarea se face conform normelor elaborate de Camera Consultanţilor Fiscali cu consultarea Ministerului Finanţelor Publice.
(8) În cazul depunerii declaraţiilor fără respectarea prevederilor alin. (5) şi (6), organul fiscal notifică contribuabilii cu privire la neîndeplinirea obligaţiei de certificare prevăzute de lege.”

Art. II – Prin derogare de la prevederile art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare conform art. 115 alin. (5) din Constituţia României, republicată.PRIM-MINISTRU,

EMIL BOC
Constitutia Romaniei

ARTICOLUL 115
Delegarea legislativă

(5) Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgenţă la Camera competentă să fie sesizată şi după publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Camerele, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere. Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronunţă asupra ordonanţei, aceasta este considerată adoptată şi se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedură de urgenţă. Ordonanţa de urgenţă cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul (1).

ARTICOLUL 76
Adoptarea legilor şi a hotărârilor


(1) Legile organice şi hotărârile privind regulamentele Camerelor se adoptă cu votul majorităţii membrilor fiecărei Camere.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Semnarea declaratiilor de catre un consultant fiscal ana_lov3s_u ana_lov3s_u Se poate sa depun o declaratie fara sa fie semnata de un consultant fiscal si sa mi se acorde un termen de a depunde declaratia semnata?Va multumesc (vezi toată discuția)
Certificare decl 101 de catre consultant fiscal lylyan lylyan Buna ziua Am inteles bine ca toate decl 101aferente anului 2009( indiferent ca este contribuabil mic) trebuie certificate de catre un consultant ... (vezi toată discuția)
Vizarea decl. 101 de catre consultantul fiscal? ati ati la contribuabili mici si mijlocii , este obligatorie viza consultantului fiscal pentru del. 101?:\"> (vezi toată discuția)