avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 137 soluții astăzi
Forum Discuţii diverse Răspunsuri în comunitate ordin 295 din 5 feb 2007
Discuție deschisă în Răspunsuri în comunitate

ordin 295 din 5 feb 2007

are cineva un linc catre aceasta lege " ORDIN nr.295 din 5 februarie 2007
al ministrului educaţiei şi cercetării privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie şi de finalizare a programelor de pregătire universitară avansată din cadrul studiilor universitare de doctorat "
multumesc .
Cel mai recent răspuns: Studentu , utilizator 20:29, 22 Martie 2007
Art. 1. - Examenele de finalizare a studiilor în învăţământul superior, respectiv examenul de absolvire, examenul de licenţă, examenul de diplomă, examenul de selecţie, examenul de disertaţie şi examenul de finalizare a programelor de pregătire universitară avansată din cadrul studiilor universitare de doctorat, denumite în continuare examene, se organizează şi se desfăşoară potrivit prevederilor prezentului ordin şi ale metodologiilor proprii aprobate de senatele universitare.
Art. 2. - (1) Examenele pot fi organizate numai de către instituţii de învăţământ superior acreditate în condiţiile legii, denumite în continuare instituţii organizatoare.
(2) Instituţiile de învăţământ superior acreditate, aflate în perioada de monitorizare specială, au dreptul să organizeze, după caz, examene de absolvire, examene de licenţă/diplomă, examene de disertaţie numai pentru absolvenţii proprii ai specializărilor acreditate şi ai specializărilor autorizate să funcţioneze provizoriu, care fac parte din acelaşi domeniu sau din domenii apropiate ale aceluiaşi domeniu fundamental, cu specializările acreditate.
Art. 3. - (1) Studiile în învăţământul universitar de lungă durată (4-6 ani la cursurile de zi) se încheie, după caz, cu examen de licenţă sau cu examen de diplomă.
(2) Studiile în învăţământul universitar de scurtă durată (3 ani la cursurile de zi) se încheie cu examen de absolvire.
(3) Studiile postuniversitare de aprofundare şi studiile universitare de masterat se încheie cu examen de disertaţie.
(4) Programul de pregătire universitară avansată din cadrul studiilor universitare de doctorat se finalizează prin promovarea examenelor stabilite de instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat prin programul de pregătire, cu aplicarea Sistemului european de credite transferabile (ECTS). În cazul nepromovării în programul de cercetare ştiinţifică, doctorandul este exmatriculat din ciclul de studii universitare de doctorat şi primeşte un certificat de absolvire a programului de pregătire universitară avansată din cadrul ciclului de studii universitare de doctorat.
Art. 4. - (1) Examenul de absolvire şi examenul de licenţă/diplomă constau, fiecare, din 1-2 probe, stabilite de senatul universitar, şi anume:
a) proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
b) proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de absolvire/lucrării de licenţă/proiectului de diplomă.
(2) În învăţământul superior medico-farmaceutic uman, proba 1 din cadrul examenului de licenţă se constituie dintr-o componentă naţională şi, după caz, o componentă specifică. Componenta naţională va fi sub formă de lucrare scrisă din tematica şi din bibliografia anunţate de către Comisia de organizare, care va fi formată din specialişti desemnaţi de conducerile universităţilor de medicină şi farmacie acreditate.
(3) Senatul instituţiei organizatoare va decide şi va înscrie, în funcţie de specific, în metodologia proprie de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor, modul de susţinere (scris, oral, probă practică) pentru fiecare dintre cele două probe ale examenului.
(4) Examenul de disertaţie constă în prezentarea şi susţinerea disertaţiei.
(5) La fiecare probă, examinarea se încheie prin acordarea unor note: media de promovare a fiecărei probe trebuie să fie cel puţin 5,00, iar media de promovare a examenului trebuie să fie cel puţin 6,00.
(6) Senatul universitar al instituţiei organizatoare decide dacă recunoaşte promovarea unor probe susţinute în sesiunile anterioare.
Art. 5. - (1) Examenul de selecţie constă în 5 probe scrise, cu excepţia examenului de selecţie din domeniul medico-farmaceutic uman, care constă în 5 probe scrise şi o probă practică specifică.
(2) Pot susţine examen de selecţie numai absolvenţii de învăţământ superior particular înmatriculaţi în anul I de studii în perioada 1990-1996 la specializări neautorizate să funcţioneze provizoriu şi care nu au fost autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate până la data înscrierii la examenul de selecţie.
(3) Examenul de selecţie se desfăşoară numai în instituţii de învăţământ superior de stat organizatoare, desemnate în acest scop prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
(4) Pot organiza, după caz, examen de selecţie, examen de absolvire sau examen de licenţă/diplomă, pentru absolvenţii de învăţământ superior particular prevăzuţi la alin. (2) şi la art. 6 alin. (1), (2) şi (3) numai instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate, care au acreditate specializările respective sau specializări înrudite.
Art. 6. - Pot susţine, după caz, examen de absolvire sau de licenţă/diplomă:
1. absolvenţii de învăţământ superior ai specializărilor acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu;
2. absolvenţii de învăţământ superior particular înmatriculaţi la specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, cărora ulterior li s-a retras autorizarea de funcţionare provizorie sau care au intrat în lichidare;
3. absolvenţii de învăţământ superior particular, care au început studiile la specializări neautorizate, dar care sunt autorizate să funcţioneze provizoriu sau sunt acreditate la data susţinerii examenului de licenţă ori de absolvire.
Art. 7. - Candidaţii la examenul de licenţă/diplomă prezintă la înscriere un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de către catedra de profil a instituţiei organizatoare sau de către o altă instituţie specializată recunoscută de catedra de profil.
Art. 8. - (1) O instituţie de învăţământ superior acreditată poate organiza, după caz, examen de absolvire sau examen de licenţă/diplomă pentru absolvenţii proprii sau ai altor instituţii de învăţământ superior de stat ori particulare, la:
a) specializări pentru care are acreditare în condiţiile legii, denumite în continuare specializări acreditate;
b) specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, din acelaşi domeniu sau din domenii apropiate cu specializările acreditate ale aceluiaşi domeniu fundamental.
(2) O instituţie de învăţământ superior acreditată poate organiza examen de disertaţie la finalizarea studiilor aprofundate sau de masterat.
(3) La o specializare examenul se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi candidaţii.
Art. 9. - (1) Comisiile de examen se stabilesc pe specializări, prin decizie a rectorului instituţiei organizatoare, la propunerea consiliilor de facultate/colegiului/departamentului şi cu aprobarea senatului universitar.
(2) Membrii unei comisii de examen trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de lector/conferenţiar/profesor.
(3) Secretarul comisiei de examen poate fi asistent universitar sau preparator universitar.
Art. 10. - (1) Absolvenţii unei specializări acreditate sau ai unei specializări autorizate să funcţioneze provizoriu se înscriu, de regulă, şi susţin, după caz, examenul de absolvire, de licenţă sau de diplomă în cadrul instituţiei organizatoare pe care au absolvit-o.
(2) La cerere, absolvenţii unei specializări acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu se pot înscrie şi pot susţine, după caz, examenul de absolvire, de licenţă sau de diplomă la o altă instituţie organizatoare, cu aprobarea şi în condiţiile stabilite de senatul universitar al instituţiei absolvite şi al instituţiei organizatoare.
(3) Înscrierea candidaţilor pentru un examen se efectuează cu cel puţin 15 zile înainte de începerea examenului, la instituţia organizatoare, fie individual, fie de către instituţia de învăţământ superior în care au urmat studiile, în baza acordului dintre aceste instituţii şi cu respectarea strictă a prevederilor legii.
Art. 11. - (1) În fiecare an universitar, examenele de finalizare a studiilor se pot organiza numai în două sesiuni, în perioadele stabilite de senatul instituţiei organizatoare.
(2) Pentru situaţii deosebite, instituţia organizatoare poate organiza sesiuni speciale de examene de finalizare a studiilor numai cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
Art. 12. - Instituţia organizatoare va informa candidaţii despre perioadele de susţinere, condiţiile de înscriere, conţinutul, programele, accesul la biblioteci, cursurile de pregătire etc., prin afişare la sediul instituţiei organizatoare, pe pagini web şi, dacă este posibil, prin broşuri/pliante tipărite.
Art. 13. - (1) Rezultatul fiecărei probe se comunică prin afişare la sediul instituţiei organizatoare şi pe pagini web, în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii acesteia.
(2) Eventualele contestaţii privind rezultatele unei probe se depun la secretariatul facultăţii/colegiului/departamentului/instituţiei organizatoare de studii universitare de masterat/instituţiei organizatoare de studii universitare de doctorat unde s-a desfăşurat examenul în cauză, în termen de 24 de ore de la comunicarea/afişarea rezultatelor, şi se rezolvă în termen de 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor de către Comisia de analiză a contestaţiilor, numită de instituţia organizatoare. Contestaţiile se rezolvă exclusiv la nivelul instituţiei organizatoare şi sunt definitive.
Art. 14. - Un examen se poate repeta într-o sesiune ulterioară cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente, în conformitate cu reglementările instituţiei organizatoare, stabilite conform legii.
Art. 15. - Diplomele şi certificatele pentru absolvenţii care au promovat, după caz, examenul de absolvire, examenul de licenţă, examenul de diplomă, examenul de disertaţie, programul de studii universitare avansate din cadrul ciclului de studii universitare de doctorat se eliberează de către instituţia organizatoare.
Art. 16. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia generală învăţământ superior şi instituţiile de învăţământ superior acreditate, precum şi de persoanele juridice care sunt autorizate provizoriu să organizeze activităţi de învăţământ superior, potrivit legii.
Art. 17. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 18. - Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 15 martie 2007 şi cu aceeaşi dată ordinul ministrului educaţiei şi cercetării privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie se abrogă.
mersic mult :) cine il vrea , l-am gasit si pe pagina edu

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Diploma pentru scutire impozit programatori abc82 abc82 Buna ziua, as dori sa aflu daca diploma de la Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Informatica, specializarea Informatica, Invatamant la Distanta se ... (vezi toată discuția)
Statut juridic diploma de absolvire, inginer colegiu - 2001, legea 84/1995 Promoafaceri Promoafaceri Buna ziua! In urma unui curs sustinut la un furnizor de formare profesionala, comisia de examinare de la Autoritatea Nationala pentru Calificari, a constatat ... (vezi toată discuția)
Validare studii 'spiru haret' daniada daniada Buna ziua. Am terminat cursurile Facultatii de Limba si Literatura Romana - Univ. Spiru Haret, in 2008, la ID, cu anul de inscriere la Universitate - 2004, ... (vezi toată discuția)