avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 528 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA Registrul Operatorilor Intracomunitari
Discuție deschisă în Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA

Registrul Operatorilor Intracomunitari

Bună ziua,
Am o intreprindere Individuală neplătitoare de TVA, şi prestez servicii de dirigenţie de şantier în Ungaria. Întrebarea mea este, dacă trebuie să mă înregistrez în Registrul Operatorilor Intracomunitari?

Vă mulţumesc pentru răspuns,
Cel mai recent răspuns: danike , utilizator 07:23, 29 Iunie 2010
Buna ziua,
"Registrul operatorilor intracomunitari

Art. 1582. - (1) Începând cu data de 1 august 2010, se înfiinţează şi se organizează în cadrul Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală Registrul operatorilor intracomunitari care cuprinde toate persoanele
impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare, respectiv:
a) livrări intracomunitare de bunuri care au locul în România potrivit art. 132 alin. (1) lit. a) şi care
sunt scutite de taxă în condiţiile prevăzute la art. 143 alin. (2) lit. a) şi d);
b) livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare prevăzute la art. 1321
alin. (5), efectuate în statul membru de sosire a bunurilor şi care se declară drept livrări
intracomunitare cu cod T în România;
c) prestări de servicii intracomunitare, respectiv servicii pentru care se aplică prevederile art. 133
alin. (2), efectuate de persoane impozabile stabilite în România în beneficiul unor persoane impozabile
nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în
care acestea sunt impozabile;
d) achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul în România potrivit prevederilor art.
1321;
e) achiziţii intracomunitare de servicii, respectiv cele pentru care se aplică prevederile art. 133 alin.
(2), efectuate în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în România, inclusiv persoane juridice
neimpozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 1531, de către persoane impozabile
nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate, şi pentru care beneficiarul are obligaţia plăţii taxei
potrivit art. 150 alin. (2).
(2) La data solicitării înregistrării în scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 1531 persoanele impozabile
şi persoanele juridice neimpozabile vor solicita organului fiscal competent şi înscrierea în Registrul
operatorilor intracomunitari dacă intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni
intracomunitare, de natura celor prevăzute la alin. (1).
(3) Persoanele înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 şi 1531 vor solicita înscrierea în
Registrul operatorilor intracomunitari dacă intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni
intracomunitare de natura celor prevăzute la alin. (1), înainte de efectuarea respectivelor operaţiuni.
(4) În vederea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, persoanele impozabile şi
persoanele juridice neimpozabile trebuie să depună la organul fiscal competent o cerere de înregistrare
însoţită şi de alte documente doveditoare, stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală. În cazul persoanelor impozabile este obligatorie prezentarea cazierului judiciar
eliberat de autoritatea competentă din România al asociaţilor, cu excepţia societăţilor pe acţiuni, şi al
administratorilor.
(5) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (2), organul fiscal va analiza şi va dispune aprobarea sau
respingerea motivată a cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari, în termen de 10
zile calendaristice de la data înregistrării cererii de înregistrare la organul fiscal competent.
(6) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (3), organul fiscal va verifica îndeplinirea condiţiei
prevăzute la alin. (8) lit. c) şi va dispune aprobarea sau respingerea de îndată a cererii.
(7) Aprobarea sau respingerea cererii de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari se face
prin decizie emisă de organul fiscal competent, care se comunică solicitantului conform Codului de
procedură fiscală. Înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu
data comunicării deciziei în condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală.
(8) Nu pot fi înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari:
a) persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care nu sunt înregistrate în scopuri de
TVA conform art. 153 sau 1531;
b) persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în
mişcare acţiunea penală şi/sau care are înscrise în cazierul judiciar infracţiuni în legătură cu oricare
dintre operaţiunile prevăzute la alin. (1).
(9) Organul fiscal competent va radia din Registrul operatorilor intracomunitari persoanele
impozabile care depun o cerere în acest sens.
(10) Organul fiscal competent va radia din oficiu din Registrul operatorilor intracomunitari:
a) persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care figurează în lista contribuabililor
declaraţi inactivi potrivit legii;
b) persoanele impozabile în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii;
c) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care în anul următor
înscrierii în registru nu au mai efectuat operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la alin.
(1);
d) persoanele înregistrate conform art. 153 sau 1531, care solicită anularea înregistrării în scopuri de
TVA, potrivit legii;
e) persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în
mişcare acţiunea penală în legătură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la alin. (1).
(11) Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari se face în baza deciziei emise de către
organul fiscal competent, care se comunică solicitantului conform Codului de procedură fiscală.
Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu data comunicării
deciziei în condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală.
(12) Persoanele radiate din Registrul operatorilor intracomunitari conform alin. (9) şi (10) pot
solicita reînscrierea în acest registru după înlăturarea cauzelor care au determinat radierea, dacă
intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare, de natura celor prevăzute la
alin. (1). Reînscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari se efectuează de către organele fiscale
în condiţiile prevăzute de prezentul articol. De asemenea pot solicita înregistrarea în Registrul
operatorilor intracomunitari persoanele prevăzute la alin. (8) lit. a), dacă la data solicitării sunt
înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531, precum şi persoanele prevăzute la alin. (8)
lit. b), după înlăturarea cauzelor pentru care persoanele respective nu au fost eligibile pentru înscrierea
în registru.
(13) Organizarea şi funcţionarea Registrului operatorilor intracomunitari, inclusiv procedura de
înscriere şi de radiere din acest registru, se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală.
(14) Persoanele care nu figurează în Registrul operatorilor intracomunitari nu au un cod valabil de
TVA pentru operaţiuni intracomunitare, chiar dacă acestea sunt înregistrate în scopuri de TVA conform
art. 153 sau 1531."
Ultima modificare: Vineri, 25 Iunie 2010
Conta Orasanu, Consultant fiscal
Din textul legii eu înţeleg, ca din moment ce sunt persoană impozabilă neînregistrată în scopuri de TVA nu trebuie să mă înregistrez în Registrul Operatorilor Intracomunitari. Asa este?
pt a presta astfel de servicii sunteti obligat sa va inregistrati in scopuri tva pentru servicii intracomunitare, conform art 153^1 cod fiscal -> automat inregistrare in ROI
Chiar daca nu depasesc plafonul pentru acizitii intracomunitare (10000 eur)?
achizitiile intracomunitare nu au legatura cu presarile de servicii intracomunitare.

Art. 153^1 Cod Fiscal
Înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii
(1) Are obligaţia să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol:
b) persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România, neînregistrată şi care nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 153 şi care nu este deja înregistrată conform lit. a) sau c) sau a alin. (2), dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al art. 150 alin. (2), înainte de prestarea serviciului.

Alte discuții în legătură

Registrul operatorilor intracomunitari roxanag roxanag Buna ziua, Noua gaselnita ANAF-REGISTRUL OPERATORILOR INTRACOMUNITARI- -ce documnete avem nevoie? -unde se depun? - a depus cineva ? (vezi toată discuția)
Inscriere in registrul operatorilor intracomunitari ncris78 ncris78 O firma de transport marfa, care efectueaza transport marfa din Romania catre tarile UE si din tarile UE catre Romania, trebuie sa se inscrie in registrul ... (vezi toată discuția)
Radiere din oficiu din roi marianavatany@yahoo.com marianavatany@yahoo.com Buna ziua. O firma inreg in ROI in anul 2012 /luna aprilie ,si care nu efectueaza in cursul anului 2012 nici o achizitie /livrare intracomunitara este corect ... (vezi toată discuția)