avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 201 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Codul rutier, contravenţii şi ... Amenzile: suportate de \"firma de leasing\" sau de ...
Discuție deschisă în Codul rutier, contravenţii şi probleme conexe

Amenzile: suportate de "firma de leasing" sau de "utilizator" ?

Cine suporta o amenda pentru lipsa I.T.P, "firma de leasing" sau "utilizatorul", cu mentiunea ca in contractul de leasing nu se regaseste nici o clauza in aceasta privinta ?
Iata ce spune legea:

" Legea nr. 432/2006
27.11.2006
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor masuri privind vehiculele rutiere înmatriculate

(Publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 976 din 06 decembrie 2006)


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Art. I. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189 din 21 decembrie 2005 pentru stabilirea unor masuri privind vehiculele rutiere inmatriculate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.179 din 28 decembrie 2005, cu urmatoarele modificari si completari:
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administratiei si Internelor constituie si administreaza baza de date nationala integrata privind vehiculele rutiere inmatriculate, care se actualizeaza pe baza datelor furnizate in sistem informatizat de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Registrul Auto Roman si Oficiul National al Registrului Comertului, referitoare la vehiculele asigurate pentru raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, denumita in continuare asigurare RCA, vehiculele care au efectuat inspectia tehnica periodica, denumita in continuare ITP, respectiv la radierea operatorilor economici sau a altor persoane juridice.
(2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Registrul Auto Roman si Oficiul National al Registrului Comertului au obligatia de a transmite Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor datele prevazute la alin. (1) in termen de 20 de zile de la incheierea asigurarii RCA, de la efectuarea ITP respective, precum si de la radierea operatorilor economici sau a altor persoane juridice. Transmiterea datelor se face cu titlu gratuit.
(3) In vederea realizarii obligatiilor Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si ale Registrului Auto Roman, prevazute la alin. (2), societatile de asigurari si societatile autorizate sa efectueze inspectiile tehnice periodice ale vehiculelor sunt obligate sa comunice saptamanal acestor institutii datele prevazute la alin. (1) privind incheierea asigurarii RCA, respectiv a efectuarii ITP.
(4) Listele cu vehiculele pentru care incheierea asigurarii RCA, respectiv efectuarea ITP au fost realizate anterior datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si nu au expirat pana la data respectiva vor fi inaintate Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administratiei si Internelor de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, respectiv Registrul Auto Roman.
(5) Modalitatile concrete de interconectare intre bazele de date proprii ale institutiilor prevazute la alin. (1), precum si conditiile, modalitatile de comunicare, termenul si forma datelor necesare se stabilesc pe baza de protocoale incheiate in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta intre institutiile respective, precum si prin normele de aplicare emise de autoritatile corespunzatoare."
2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administratiei si Internelor efectueaza periodic, cel putin trimestrial, compararea parcului de vehicule inmatriculate cu cel pentru care au fost indeplinite obligatiile referitoare la incheierea asigurarii RCA, respectiv la efectuarea ITP, precum si cu cel de vehicule apartinand operatorilor economici si altor persoane juridice, pe baza datelor primite in conditiile prevazute la art. 1 alin. (2).
(2) Prima comparare prevazuta la alin. (1) se efectueaza cel mai tarziu la data de 1 februarie 2006. Pe baza datelor rezultate cu aceasta ocazie, Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor comunica, tuturor persoanelor ale caror vehicule inmatriculate nu au asigurare RCA sau nu au efectuata ITP, cu privire la consecintele juridice ale neindeplinirii, pana la data de 31 martie 2006, a obligatiilor legale corespunzatoare.
(3) Comunicarile prevazute la alin. (2) se transmit la adresele de domiciliu si, dupa caz, de resedinta ori la sediile detinatorilor de vehicule inmatriculate."
3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Incepand cu data de 1 aprilie 2006, la implinirea unui termen de 15 zile de la data expirarii ITP sau a asigurarii RCA, se suspenda de drept certificatele de inmatriculare ale vehiculelor rutiere aflate in aceasta situatie. Suspendarea se comunica detinatorului vehiculului de indata, in scris, de catre Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor sau, dupa caz, de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor.
(2) Prevederile alin. (1) referitoare la suspendare se aplica si vehiculelor inmatriculate ale caror inspectii tehnice sau asigurari au expirat inainte de data de 1 aprilie 2006 si nu au indeplinit cerintele respective pana la data de 31 martie 2006, conform comunicarii trimise.
(3) Beneficiaza de neaplicarea suspendarii in conditiile prevazute la alin. (2) persoanele care au primit comunicarile prevazute la art. 2 alin. (2) si care pana la data de 31 martie 2006 prezinta la Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor sau la serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor dovada incheierii, in conditiile legii, a asigurarii RCA sau/si, dupa caz, a efectuarii ITP."
4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Suspendarea certificatului de inmatriculare instituita in conditiile art. 3 inceteaza la data la care detinatorul vehiculului prezinta la Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor sau la serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor dovada incheierii, in conditiile legii, a asigurarii RCA sau/si, dupa caz, a efectuarii ITP.
(2) Suspendarea certificatului de inmatriculare se revoca de drept in cazul in care detinatorul vehiculului face dovada ca la data instituirii suspendarii indeplinea toate conditiile prevazute de lege cu privire la asigurarea RCA si ITP."
5. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) In termen de 30 de zile de la radierea unui operator economic sau a altei persoane juridice din evidentele Oficiului National al Registrului Comertului, daca detine vehicule inscrise in circulatie, certificatele de inmatriculare ale acestora se radiaza de drept in conditiile legii.
(2) Vehiculul fara stapan sau abandonat, care a trecut de drept in proprietatea unei unitati administrativ-teritoriale in conditiile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, se radiaza de drept din evidentele Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, pe baza dispozitiei primarului, prin care se constata schimbarea titularului dreptului de proprietate. Primarii au obligatia de a comunica dispozitiile respective la serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor in termen de 5 zile de la emiterea acestora."
6. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - In cazul vehiculelor ale caror certificate de inmatriculare, eliberate in conformitate cu Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor in acest sector, nu au fost preschimbate pana la data de 31 octombrie 2001, inmatricularea se radiaza de drept, daca detinatorul nu solicita preschimbarea certificatului in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta."
7. La articolul 7, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Conducerea pe drumurile publice a vehiculelor ale caror certificate de inmatriculare au fost suspendate in conditiile prezentei ordonante de urgenta constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei.
(2) Neindeplinirea de catre societatile de asigurari si societatile autorizate sa efectueze ITP ale vehiculelor a obligatiilor prevazute la art. 1 alin. (3) atrage atentionarea in scris a operatorilor economici si a altor persoane juridice vinovate. Incalcarea de catre acestea in mod repetat a obligatiilor mentionate se sanctioneaza cu suspendarea, pe perioade de 1 la 6 luni, a autorizatiei de a practica asigurarile RCA sau de a efectua ITP, dupa caz."
8. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. - Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu cele ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."
Art. II. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor masuri privind vehiculele rutiere inmatriculate, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Bucuresti, 27 noiembrie 2006.
Nr. 432."

Asta rezulta din studierea legii ...

"În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 aprobata prin Legea nr. 167/2003, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 40/2005 aprobata prin Legea nr. 373/2005, vehiculele rutiere înmatriculate pot fi mentinute în circulatie numai daca se face dovada încadrarii acestora în cerintele tehnice specifice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosinta conform destinatiei, prevazute în reglementarile nationale (RNTR 1/2005), prin inspectia tehnica periodica.
Suplimentar, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 189/ 2005 aprobata prin Legea nr. 432/2006, "începând cu data de 01 Aprilie 2006, la împlinirea unui termen de 15 zile de la data expirarii ITP sau a asigurarii RCA, se suspenda de drept certificatele de înmatriculare ale vehiculelor rutiere aflate în aceasta situatie". Aceasta masura nu este imediat materializata, detinatorul vehiculului fiind înstiintat de catre M.A.I. - Directia Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor sau, dupa caz, de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor asupra datei calendaristice a operarii efective a suspendarii certificatului de înmatriculare. "Suspendarea certificatului de înmatriculare se revoca de drept în cazul în care detinatorul vehiculului face dovada ca la data instituirii suspendarii îndeplinea toate conditiile prevazute de lege cu privire la asigurarea RCA si ITP".
Obligatia efectuarii inspectiilor tehnice periodice precum si a respectarii periodicitatii acestora în functie de categoria vehiculului, revine detinatorului legal al acestuia.
Termenul pentru efectuarea primei inspectii tehnice periodice se socoteste de la data primei îîmatriculari, iar pentru urmatoarea inspectie tehnica periodica, de la data celei precedente.
Vehiculele noi, înmatriculate pentru prima data în România, nu se regasesc pe link-ul "Verificare ITP" deoarece acestea nu au fost supuse unei inspectii tehnice periodice.
Registrul Auto Român va ofera posibilitatea de a verifica daca inspectia tehnica periodica (valabila) a masinii dumneavoastra a fost înregistrata în baza de date."

Cum si mai ales cine, aplica aceasta lege ?:O

Multumesc.
Cel mai recent răspuns: Gabriela Monica Ionescu , Consultant fiscal 19:32, 19 Februarie 2011
In contractul incheiat cu firma de leasing poate nu este inscrisa Inspectia tehnica a masinii ,dar undeva exista o clauza prin care se mentioneaza ca utilizatorul este cel care are obligatia de a suporta costurile cu RCA-ul si ale asigurarii CASCO, daca se impune,sau alte cheltuieli.
Ultima modificare: Sâmbătă, 19 Februarie 2011
Gabriela Monica Ionescu, Consultant fiscal
Gabrielle Monique a scris:

In contractul incheiat cu firma de leasing poate nu este inscrisa Inspectia tehnica a masinii ,dar undeva exista o clauza prin care se mentioneaza ca utilizatorul este cel care are obligatia de a suporta costurile cu RCA-ul si ale asigurarii CASCO, daca se impune,sau alte cheltuieli.

Intrebarea mea a fost cat se poate de clara, nu e nevoie de un raspuns "ocolitor".
Nu vorbim despre obligatiile utilizatorului, ci de o simpla amenda pentru lipsa I.T.P
Toate costurile revin utilizatorului, dar in principiu "firma de leasing" care este proprietarul bunului respectiv, plateste toate cheltuielile, care la randul lor vor fi redirectionate pe factura catre utilizator.
Asteptam raspuns la intrebarea pusa pe forum.
Da ,asa este firma de leasing va fi cea care va plati aceasta amenda pentru lipsa inspectiei tehnice ,care apoi va fi refacturata catre Dvs. Si in cazul amenzilor de circulatie ce privesc masinile achizitionate in sistem de leasing se procedeaza la fel.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Amenda rutiera laubalaur13 laubalaur13 in martie 2011 am primit o amenda ptr ca nu aveam asupra mea asigurarea de raspundere civila auto. in decurs de 10 zile am fost la tribunal si am depus ... (vezi toată discuția)
Radiere auto din oficiu pentru rca si itp neplatite filimonfan filimonfan Buna ziua. Ma numesc Stefan Filimon din Bucuresti si sunt posesorul unei Skoda Octavia /2006. Problema este ; De 2 ani numai am ITP si RCA . Si am auzit ca ... (vezi toată discuția)
Itp expirat intr-un accident rutier ioana_2009 ioana_2009 As dori sa stiu daca un autoturism ce are ITP-ul expirat din septembrie 2007 poate incheia o polita de asigurare RCA in 2008?? Mentionez ca acest autoturism a ... (vezi toată discuția)