avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 206 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Proprietate industrială şi ... Contract de cesiune - brevet de inventie
Discuție deschisă în Proprietate industrială şi intelectuală. Adică mărci, invenţii, drept de autor şi altele

Contract de cesiune - brevet de inventie

Buna ziua,

As dori sa ma ajutati si pe mine cu un contract de cesiune a unui brevet de inventie si,daca se poate,sa-mi spuneti ce acte imi trebuie pentru inregistrarea contractului la OSIM.

Va multumesc
Cel mai recent răspuns: edipav , utilizator 17:56, 19 Martie 2013
Actele necesare pentru inregistrarea unei cesiuni la OSIM sunt urmatoarele:
-cererea scrisa a titularului care transmite dreptul asupra brevetului sau a persoanei care primeste cesiunea (cesionar), cerere prin care se solicita schimbarea titularului brevetului prin inregistrarea cesiunii in Registrul National al brevetelor de inventie si publicarea cesiunii in Buletinul Ofiocial de Proprietate Industriala BOPI- sectiunea Inventii
- copia certificata pentru conformitate de un notariat a contractului de cesiune ( legea nu cere legalizare dar este bine ca cesiunea in copie sa poarte aceasta certificare)
- daca brevetul are doi sau mai multi titulari( cazul este frecvent cand autorii inventiei sunt si titularii brevetului) si numai unul din titulari cedeaza dreptul asupra brevetului este necesar a fi depus documentul prin care ceilalti titulari, sub semnatura, isi dau acordul asupra cesiunii.
- dovada platii taxei de cesiune in valoare de 360 Ron
Aceste documente se depun la Registratura generala a OSIM.
Cu privire la un model de contract de cesiune, va propun mai jos modelul simplu de contract, precizand ca acesta este doar un model pe care urmeaza sa il negociati si definitivati cu cealalta parte.
C O N T R A C T DE C E S I U N E
privind transmiterea dreptului asupra brevetului de inventie
nr………………
cu titlul :………………………………………………………………..I. Partile contractante.

Art. 1. Între

……………………………., cu domiciliul /sediul în ……………………………, titular al brevetului nr..........cu titlul………….. ……………………………………………….., în calitate de CEDENT,

şi

…………………………………………… cu sediul ………………………………, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. …………………….., cod fiscal …………………., cont bancar …………………………, deschis la banca …………………………………, reprezentată prin ……………………, în calitate de CESIONAR.

II. Obiectul contractului.

Art.2. Obiectul prezentului contract este cesiunea in România a dreptului asupra brevetului de invenţie nr............, cu titlul …………………………... ……………………………. Ca urmare, cesionarul devine titularul brevetului în condiţiile prevăzute de prezentul contract.
La data încheierii contractului cedentul si cesionarul au constatat, fiecare pentru el însuşi, că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea 64/91 republicată şi că aceasta cesiune a fost realizată în condiţiile art. 45 din aceeasi lege si art.85 din HG 547/2008.
Transmiterea prin cesiune a deptului asupra brevetului nr....... catre .......................... este TOTALA
( in TOT) si nelimitata in timp.
Transmiterea va produce efecte numai dupa publicarea cesiunii in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.

III. Conditiile cesiunii.

A.Obligatiile cedentului.

Art.3. Cedentul transmite exclusiv toate drepturile cu privire la invenţie si declară că, anterior acestui contract, nu a întreprins nici o altă acţiune de transmitere a drepturilor sale rezultate din art. 3 din Legea 64/91.
Cedentul va întrerupe orice act de exploatare a brevetului nr….. şi va aduce la cunoştinţa licenţiaţilor sai ( in cazul in care acestia exista) modificarea titularului de de brevet.

Art.4. Cedentul se obligă să comunice cesionarului toate informatiile necesare realizarii invenţiei şi să pună în practică toată experienţa sa sau cunoştiinţele sale cu privire la aplicarea inventiei.
Art.5. Cedentul va aduce la cunoştinţa noului titular de brevet orice perfectionare a soluţiei tehnice brevetate, pe care o crează ulterior înregistrării cesiunii si va stabili împreună cu acesta modul de protecţie şi persoanele îndreptăţite la solicitarea altor brevete în acelaşi domeniu.

B. Obligatiile cesionarului.
Art.6. Cesionarul se obligă să depună la OSIM documentele legale necesare inscrierii cesiunii si moddificarii titularului inclusiv taxa de inscriere a cesiunii.
Art.7. Cesionarul se obligă să acorde drepturile banesti inventatorilor astfel cum este prevazut in actul aditional la prezenta cesiune.
Art. 8. Cesionarul se obligă ca, în cazul în care are intenţia de a renunţa la brevetul de invenţie, in interiorul duratei de protectie a brevetului, aceasta intenţie să o aduca la cunoştinţa cedentului cu 60 zile înaite de depunerea anunţului la OSIM; renunţarea la brevetul de invenţie poate fi facută numai în favoarea inventatorului/inventatorilor care doreşte preluarea drepturilor. In cazul renunţării, cesionarul va întrerupe orice act de exploatare a brevetului şi va aduce la cunoştinţa licenţiaţilor sai ( in cazul in care acestia exista) modificarea titularului de de brevet.

IV. Răspunderea contractuală
Art. 9. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, partea vătămată poate cere celeilalte părţi despăgubiri pentru prejudiciile cauzate, potrivit dreptului comun. Forta majoră apară de răspundere partea care o invoca în condiţiile legii.

V. Rezilierea contractului
Art. 10. Rezilierea prezentului contract de cesiune se poate face numai în situaţia renunţării cesionarului la brevetul de invenţie în condiţiile art. 8 a prezentului contract.

VI. Solutionarea litigiilor.
Art.11. Diferendele între părţi se soluţionează pe cale judecătorească, dacă nu au putut fi rezolvate pe cale amiabilă. Acţiunea va fi pusă în mişcare de partea care se consideră vătămată.

VII.Clauze finale.

Art. 12. Prezentul contract s-a încheiat în trei exemplare originale, destinate părţilor şi OSIM.
Art. 13. Prvederile prezentului contract intra in vigoare la data semnării de ambele părţi, cu exceptia exploatarii exclusive a inventiei care va putea fi operanta numai dupa publicarea cesiunii in Buletinul Oficial de Prorietate Industriala

Data semnării contractului:


CEDENT CESIONAR
Multumesc mult de tot, si pentru modelul de contract,raman datoare
va sfatuiesc sa apelati pentru contractul de cesiune la un avocat specializat in prop. intelectuala.

la cesiune de brevete de ex este obligatoriu sa se cesioneze in mod expres dreptul de prioritate si dreptul de retragere a brevetului.

in alta ordine de idei sunt o multime de alte obligatii contractuale ce trebuie reglementate in functie de specificitatea brevetului (pacte comisorii, clauze penale, etc).

In cesiunea unui brevet de inventie nu este necesara nici clauza privind prioritatea (dreptul de invocare a prioritatii nu mai este operabila dupa acordarea brevetului) si nici o clauza privind "retragerea" brevetului (la incheierea unei cesiuni brevetul trebuie sa fie in vigoare-adica cu ultima taxa de anuitatate platita - iar dupa cesionare, brevetul fiind proprietatea noului titular, acesta va putea renunta la mentinerea in vigoare a brevetului oricand in perioada de protectie prevazuta de legea care guverneaza acel brevet si in conditiile prevazute de acea lege)
utilizatorul "iandreea" nu a precizat in situatia de fapt in ce stare este brevetul (daca este acordat sau nu), astfel incat, am precizat ca in contractul de cesiune trebuie sa contina si cesiunea dr. de prioritate (este mai bine sa se prevada decat sa lipseasca)- un sfat ju;

in al doilea rand, presupun ca utilizatorul "iandreea" se referea la cesiunea totala a drepturilor rezultate din brevet, deoarece, asa cum stim, cesiunea unui brevet poate fi si partiala printre altele in sensul ca anumite drepturi de exploatare a brevetului pot fi cesionate (a se vedea art 81 alin 1 din Regulament). Avand in vedere acest fapt, contractul de cesiune trebuie sa specifice in concret care sunt drepturile cesionate, in special dreptul de retragere voluntara a brevetului.

Retragerea brevetului, spre deosebire de neplata anuitatilor care atrage institutia decaderii din drepturi, poate opera in cursul perioadei de protectie la data publicarii de renuntare in BOPI. Decaderea prin neplat anuitatilora si renuntarea, sunt doua institutii de drept diferite, care genereaza efecte juridice diferite, chiar daca rezultatul final este stingerea dr. la brevet. De aceea in contracte de cesiune de brevet/cereri, trebuie reglementate in detaliu toate aceste drepturi.

in al doilea rand, am uitat sa precizez in raspunsul anterior ca cesiunea brevetului poate fi limitata in timp (art 81 alin 3 din Regulament), un contract de cesiune ar trebui sa reglementeze si perioada de timp ptr care se face cesiunea.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Model contract de cesiune privind transmiterea dreptului asupra mãrcii myrha09 myrha09 Daca poate cineva sa ma ajute cu un contract de cesiune marca. Multumesc (vezi toată discuția)
Patent de inventie lowincome2008 lowincome2008 Sunt posesorul unui brevet de inventie patentat in Romania. As putea sa-l cesionez in strainatate daca mi-as gasi un potential cumparator? Nu cumva firmele ... (vezi toată discuția)
Obiectul contractului de cesiune de drepturi intelectuale btg btg Buna ziua, În cazul in care avem urmatorul obiect in contractul de cesiune de drepturi intelectuale, respectivele studii fac parte din categoria drepturilor ... (vezi toată discuția)