avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 539 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general plan de conturi
Discuție deschisă în Contabilitate în general

plan de conturi

Am o rugaminte, daca poate sa ma ajute si pe mine cineva cu un plan de conturi, ultimul plan de conturi aparut si normele metodologice de utilizare a conturilor contabile. Am cautat pe internet si am gasit diferite variante si nu mai stiu care e cel mai nou si cel utilizat acum.
Va multumesc anticipat.
Cel mai recent răspuns: ContSters42967 , utilizator 20:49, 25 Februarie 2009
Anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005 (MO 1080 bis din 30 noiembrie 2005) prevede modificarea si publica noul plan de conturi. Nu sunt multe modificari.


ORDIN

pentru aprobarea Reglementarilor contabile
conforme cu directivele europene

In temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 43 din Hotarârea Guvernului nr.
208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si
a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare,
în baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991,
republicata,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aproba Reglementarile contabile conforme cu directivele
europene, cuprinse în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Reglementarile prevazute la alin.(1) cuprind Reglementarile contabile
conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene si
Reglementarile contabile conforme cu Directiva a saptea a Comunitatilor
Economice Europene.

Art. 2. - (1) Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a
Comunitatilor Economice Europene se aplica de persoanele juridice prevazute la
art.1 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
(2) Subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul în strainatate, care
apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in Romania, precum si
sediile permanente din România care apartin unor persoane juridice cu sediul sau
domiciliul în strainatate, organizeaza si conduc contabilitatea proprie la nivel
de balanta de verificare, fara a întocmi situatii financiare.
Activitatea desfasurata in strainatate de subunitatile fara personalitate
juridica, si care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în
România, se include în situatiile financiare ale persoanei juridice române si se
raporteaza pe teritoriul Romaniei, potrivit prezentelor reglementari.

Art. 3. (1) - Persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a
doua dintre urmatoarele trei criterii (denumite in continuare criterii de
marime):
- total active: 3.650.000 euro,
- cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro,
- numar mediu de salariati în cursul exercitiului financiar: 50.

întocmesc situatii financiare anuale care cuprind:
- bilant,
- cont de profit si pierdere,
- situatia modificarilor capitalului propriu,
- situatia fluxurilor de numerar,
- notele explicative.

(2) Persoanele juridice care la data bilantului nu depasesc limitele a doua
dintre criteriile de marime prevazute la alin. (1) întocmesc situatii financiare
anuale simplificate care cuprind:
- bilant prescurtat,
- cont de profit si pierdere,
- note explicative la situatiile financiare anuale simplificate.
Optional, ele pot întocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau
situatia fluxurilor de numerar.

(3) Potrivit legii contabilitatii, situatiile financiare anuale trebuie însotite
de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii persoanei juridice
pentru întocmirea situatiilor financiare anuale în conformitate cu
Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice
Europene.
(4) Persoanele juridice care au întocmit situatii financiare anuale simplificate
vor întocmi situatiile financiare anuale prevazute la art. 3 alin. (1) numai
daca, în doua exercitii financiare consecutive depasesc limitele a doua dintre
cele trei criterii de marime prevazute la art. 3 alin. (1).
Persoanele juridice care au întocmit situatiile financiare anuale prevazute la
art. 3 alin. (1) vor intocmi situatii financiare anuale simplificate, numai
daca, în doua exercitii financiare consecutive nu depasesc limitele a doua
dintre cele trei criterii de marime prevazute la art. 3 alin. (1).

Art. 4. - Pentru situatiile financiare ale anului 2006, întocmite potrivit
Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor
Economice Europene, încadrarea în criteriile de marime prevazute la art. 3 alin.
(1) se efectueaza la sfârsitul exercitiului financiar al anului 2006, pe baza
indicatorilor determinati din situatiile financiare ale anului 2005.

Art. 5. - (1) Situatiile financiare anuale întocmite de persoanele juridice
prevazute la art. 3 alin. (1) sunt auditate potrivit legii.
(2) Fac obiectul auditului financiar si situatiile financiare anuale întocmite
de entitatile de interes public, asa cum sunt definite potrivit legii.
(3) Situatiile financiare simplificate sunt verificate potrivit legii.

Art. 6. - Prevederile art. 3 alin. (2) din prezentele reglementari nu se aplica
de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la
tranzactionare pe o piata reglementata, astfel cum este definita de legislatia
în vigoare privind piata de capital.

Art. 7. - (1) Situatiile financiare anuale consolidate sunt elaborate în
conformitate cu Reglemetarile contabile conforme cu Directiva a saptea a
Comunitatilor Economice Europene.
(2) O entitate trebuie sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate
daca aceasta entitate, denumita societate - mama, face parte dintr-un grup de
societati si îndeplineste una din urmatoarele conditii:

a) detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor intr-o
alta societate denumita filiala;
b) este actionar sau asociat al unei societati comerciale si detine singur
controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor
societatii, ca urmare a unui acord cu alti actionari sau asociati;
c) este actionar sau asociat si are dreptul de a exercita o influenta dominanta
asupra filialei, în temeiul unui contract încheiat cu societatea în cauza sau al
unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislatia aplicabila
filialei permite astfel de contracte sau clauze;
d) societatea - mama detine puterea de a exercita sau exercita efectiv o
influenta dominanta sau control asupra unei filiale;
e) este actionar sau asociat si are dreptul de a numi sau revoca majoritatea
membrilor organelor de administratie, conducere sau de supraveghere ale
filialei; sau
f) societatea - mama si filiala sunt conduse pe o baza unificata de catre
societatea - mama.Art. 8. - (1) O societate - mama este scutita de la intocmirea situatiilor
financiare anuale consolidate daca la data bilantului consolidat, societatile
comerciale care urmeaza sa fie consolidate nu depasesc împreuna, pe baza celor
mai recente situatii financiare anuale ale acestora, limitele a doua dintre
urmatoarele trei criterii:
- total active: 17 520 000 euro,
- cifra de afaceri neta: 35 040 000 euro,
- numar mediu de salariati în cursul exercitiului financiar: 250.

(2) Scutirea prevazuta la alin. (1) nu se aplica daca una dintre filialele care
urmeaza sa fie consolidate este o societate comerciala ale carei titluri de
valoare sunt admise pentru tranzactionare pe o piata reglementata, in
conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital.
(3) Conditiile în care o societate - mama este scutita de la obligatia
întocmirii situatiilor financiare consolidate sunt prevazute în Reglementarile
contabile conforme cu Directiva a saptea a Comunitatilor Economice Europene.

Art. 9. - Banca Nationala a României, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor elaboreaza, potrivit legii, reglementari
contabile specifice conforme cu directivele europene, aplicabile categoriilor de
entitati pe care le reglementeaza si supravegheaza.

Art. 10 - Persoanele juridice care pana la data de 31 decembrie 2005 aplica
reglementari contabile armonizate cu directivele europene si cu Standardele
Internationale de Contabilitate folosesc pentru intocmirea situatiilor
financiare ale anului 2005 Standardele Internationale de Raportare Financiara -
editia 2005, cuprinse in lista anexa la prezentul ordin.

Art. 11. - Prezentul ordin pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme
cu directivele europene intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

Art. 12. - La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga:
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea
Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor
Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 20 februarie 2001, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002 pentru aprobarea
Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 bis din 25 aprilie
2002, cu modificarile ulterioare;- Ordinul ministrului finantelor publice nr.
1827/2003 pentru modificarea si completarea unor reglementari în domeniul
contabilitatii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din
22 ianuarie 2004;
- Prevederile art. 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1775/2004
privind unele reglementari in domeniul contabilitatii, publicat in Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 27 bis din 10 ianuarie 2005;
- Ordinul ministrului finantelor nr. 772/2000 de aprobare a Normelor privind
consolidarea conturilor, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 374 din 11 august 2000, cu modificarile ulterioare;
- Prevederile pct. 44 din Normele privind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de activ si de pasiv, aprobate prin Ordinul
ministrului finantelor publice nr. 1753/2004, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1174 din 13 decembrie 2004;
- orice alte dispozitii contrare prezentului ordin.


Art. 13. - Directia de reglementari contabile va lua masuri pentru ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 14. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea
I.
ANEXAREGLEMENTÃRI CONTABILE
CONFORME CU DIRECTIVA A PATRA A COMUNITÃŢILOR ECONOMICE EUROPENE


CUPRINS
CAPITOLUL I. ARIA DE APLICABILITATE SI MONEDA DE RAPORTARE

CAPITOLUL II. FORMATUL ªI CONŢINUTUL SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE

SECŢIUNEA 1. DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE

SECŢIUNEA 2. FORMATUL BILANŢULUI

SECŢIUNEA 3. PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANŢ

SECŢIUNEA 4. FORMATUL CONTULUI DE PROFIT ªI PIERDERE

SECŢIUNEA 5. PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE PROFIT ªI PIERDERE

SECŢIUNEA 6. PRINCIPII CONTABILE GENERALE

SECŢIUNEA 7. REGULI DE EVALUARE
7.1. REGULI GENERALE DE EVALUARE
7.1.1. Evaluarea la data intrării în entitate
7.1.2. Evaluarea cu ocazia inventarierii
7.1.3. Evaluarea la încheierea exerciţiului financiar
7.1.4. Evaluarea la data ieşirii din entitate

7.2. ACTIVE IMOBILIZATE
7.2.1. Reguli de evaluare de bază
7.2.2. Imobilizări necorporale
7.2.3. Imobilizări corporale
7.2.4. Imobilizări financiare
7.2.5. Reguli de evaluare alternative
7.2.5.1. Reevaluarea imobilizărilor corporale
7.2.5.2. Evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare

7.3. ACTIVE CIRCULANTE
7.3.1. Generalităţi
7.3.2. Stocuri
7.3.3. Investiţii pe termen scurt
7.3.4. Casa şi conturi la bănci

7.4. TERŢI

7.5. DATORII PE TERMEN SCURT: SUMELE CARE TREBUIE PLÃTITE ÎNTR-O PERIOADÃ DE PÂNÃ LA UN AN

7.6. DATORII PE TERMEN LUNG: SUMELE CARE TREBUIE PLÃTITE ÎNTR-O PERIOADÃ MAI MARE DE UN AN

7.7. PROVIZIOANE

7.8. SUBVENŢII

7.9. CAPITAL ªI REZERVE
7.9.1. Capital
7.9.2. Rezerve din reevaluare
7.9.3. Rezerve

7.10. VENITURI ªI CHELTUIELI
7.10.1. Venituri
7.10.2. Cheltuieli

SECŢIUNEA 8. CONŢINUTUL NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE

8.1. POLITICI CONTABILE
8.2. NOTE EXPLICATIVE
8.2.1. Prevederi generale
8.2.2. Informaţii referitoare la elementele de bilanţ
8.2.3. Informaţii referitoare la elementele din contul de profit şi pierdere

SECŢIUNEA 9. CONŢINUTUL RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR

SECŢIUNEA 10. AUDITAREA SAU VERIFICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE

SECŢIUNEA 11. APROBAREA, SEMNAREA ªI PUBLICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE

CAPITOLUL III. PREVEDERI FINALE

CAPITOLUL IV. PLANUL DE CONTURI GENERAL

CAPITOLUL V. TRANSPUNEREA SODURILOR CONTURILOR DIN BALANTA DE VERIFICARE LA 31.12.2005 IN NOUL PLAN DE CONTURI GENERAL

CAPITOLUL VI. STRUCTURA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE

SECŢIUNEA 1. BILANŢUL
1.1. BILANŢUL
1.2. BILANŢUL PRESCURTAT
SECŢIUNEA 2. CONTUL DE PROFIT ªI PIERDERE
SECŢIUNEA 3. SITUAŢIA MODIFICÃRILOR CAPITALULUI PROPRIU
SECŢIUNEA 4. SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
SECŢIUNEA 5. EXEMPLE DE PREZENTARE A NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE
Multumesc foarte mult pentru raspuns si promptitudine.
ramona2008 a scris:

Multumesc foarte mult pentru raspuns si promptitudine.


Cu multa placere.:wave:

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Proceduri dupa inmatriculare firma; tip contabilitate dona77 dona77 Dupa inmatricularea unui SRL, in afara de depunerea Declaratiei 010 la administratia financiara mai sunt necesare si alte demersuri? De ex., trebuie obtinuta o ... (vezi toată discuția)
Perimetru de consolidare fin contabila giocont giocont Buna seara! Am o intrebare legata de perimetru de consolidare: Este corecta consolidarea dintre o banca cu o SAI (o societate de administrare a ... (vezi toată discuția)
Ordin 2239/25.07.2011 pentru aprobarea sistemului simplificat de contabilitate  Gabriela Monica Ionescu Gabriela Monica Ionescu [b][u]Ordin 2239 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate, publicat in Monitorul Oficial nr. 522 din 25 iulie 2011[/u][/b] [b]MINISTERUL ... (vezi toată discuția)