avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 622 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Societăţi comerciale Legislatie pt srl prelucrarea primara a ...
Discuție deschisă în Societăţi comerciale

Legislatie pt srl prelucrarea primara a lemnului(debitare busteni)

Am un atelier de debitat busteni si sunt intersat sa aflu de unde pot face rost de legislatia in domeniu.(Debitare, comercializare,transport, achizitie)
Cel mai recent răspuns: MIHAI DANAILA , Consilier juridic 12:38, 23 Aprilie 2005
Daca afacerea ta este in SUceava sau Neamt mergi la incubatorul de afaceri din aceste orase specializat in materie lemnoasa. AColo gasesti ce vrei.
Dar daca sunt din MURES?
ORDONANŢÃ DE URGENŢÃ nr.71 din 13 iunie 2002
pentru încheierea de către Regia Naţională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung privind masa lemnoasă

Textul actului publicat în M.Of. nr. 435/21 iun. 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 1. - (1) Regia Naţională a Pădurilor, în calitatea sa de administrator al fondului forestier aflat în proprietatea publică a statului, este abilitată să încheie contracte pe termen lung pentru asigurarea vânzării masei lemnoase pe picior cu agenţii economici care au activitate în domeniul prelucrării lemnului în produse finite.
(2) Contractele prevăzute la alin. (1) se încheie între Regia Naţională a Pădurilor şi agenţii economici care au dobândit acest drept prin licitaţie publică, pentru volume minime de 20 mii m3/an/agent economic şi pentru o perioadă de minimum 3 ani şi maximum 10 ani.
(3) Anual se va încheia un act adiţional la contractul prevăzut la alin. (1), prin care se stabilesc volumul masei lemnoase pe picior şi preţul acesteia.
Art. 2. - Licitaţiile pentru dobândirea dreptului de a încheia contracte pe termen lung se vor organiza la nivel central şi se vor desfăşura conform normelor metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi a autorităţii publice centrale pentru industrie şi resurse, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 3. - (1) Dreptul de a încheia contracte pe termen lung revine agentului economic participant la licitaţie, care adaugă cel mai mare număr de puncte procentuale la creşterea procentuală medie a preţului de pornire, rezultată prin licitaţie pe categorii de produse principale, secundare şi, respectiv, accidentale, astfel cum sunt definite la art. 39 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic.
(2) Prin creşterea procentuală medie prevăzută la alin. (1), în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege diferenţa dintre preţul de adjudecare şi cel de pornire a licitaţiei, raportată la preţul de pornire a licitaţiei şi înmulţită cu 100.
Art. 4. - (1) Volumul de masă lemnoasă ce poate face obiectul contractelor pe termen lung este de maximum 20,0 milioane m3, pentru o perioadă de 10 ani, fără a se exploata anual în acest scop mai mult de 20% din volumul maxim de masă lemnoasă cu destinaţie industrială stabilit prin hotărâre a Guvernului.
(2) La fundamentarea hotărârilor Guvernului privind aprobarea anuală a volumului maxim de masă lemnoasă care se va recolta se va ţine seama de cuantumul volumelor de masă lemnoasă ce fac obiectul contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung încheiate şi aflate în derulare, în măsura în care gospodărirea durabilă a fondului forestier nu este afectată şi fără să depăşească posibilitatea anuală a pădurilor.
(3) Prin posibilitate anuală a pădurilor se înţelege mărimea recoltelor de lemn anuală, stabilită de amenajament, în condiţiile asigurării echilibrului ecologic şi a continuităţii pe termen lung a funcţiilor multiple atribuite pădurii.
Art. 5. - (1) Prin contractul de vânzare-cumpărare pe termen lung vânzătorul se obligă să pună la dispoziţie cumpărătorului toate partizile/loturile destinate agenţilor economici, iar cumpărătorul se obligă să achite pentru partizile achiziţionate preţul rezultat în urma aplicării la preţul de pornire a creşterii procentuale prevăzute în contractul pe termen lung.
(2) Masa lemnoasă ce face obiectul contractului pe termen lung va cuprinde un volum de maximum 20% rezultat din produse secundare.
Art. 6. - (1) Cota de masă lemnoasă cu destinţie industrială din volumul anual aprobat va fi prelucrată numai de agenţii economici ale căror instalaţii de transformare a lemnului rotund au fost autorizate.
(2) Autorizarea funcţionării instalaţiilor de transformat lemn rotund prevăzute la alin. (1) se face de o comisie de autorizare ale cărei regulament şi mod de organizare şi funcţionare se vor aproba prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 7. - Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va lua măsurile necesare pentru stabilirea posibilităţii anuale a pădurilor pe o perioadă de minimum 10 ani

LEGE nr.654 din 7 decembrie 2002
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2002 pentru încheierea de către Regia Naţională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung privind masa lemnoasă

Textul actului publicat în M.Of. nr. 937/20 dec. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71 din 13 iunie 2002 pentru încheierea de către Regia Naţională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung privind masa lemnoasă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.435 din 21 iunie 2002, cu următoarele modificări şi completări:
1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:
"ORDONANŢÃ DE URGENŢÃ
privind încheierea de către Regia Naţională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe termen lung"
2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:
"(4) Masa lemnoasă de pe terenurile cu destinaţie forestieră aflate în prezent în domeniul public al statului, dar care fac obiectul retrocedării conform legilor fondului funciar, nu cade sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă."
3. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Dreptul de a încheia contracte pe termen lung revine agentului economic participant la licitaţie, care adaugă cel mai mare număr de puncte la creşterea procentuală medie a preţului de pornire, rezultată prin licitaţie pe categorii de produse principale, secundare şi accidentale, astfel cum sunt definite la art. 39 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic."
4. Alineatul (3) al articolului 4 se abrogă.
5. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Prin contractul de vânzare-cumpărare pe termen lung vânzătorul se obligă să pună la dispoziţie cumpărătorului partizile destinate agenţilor economici, iar cumpărătorul se obligă să achite pentru partizile care fac obiectul contractului preţul rezultat în urma aplicării creşterii procentuale prevăzute în contractul pe termen lung la preţul de pornire a licitaţiei."
6. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:
"(2) Masa lemnoasă ce face obiectul contractului pe termen lung va cuprinde un volum de minimum 20% rezultat din produse secundare."
7. Alineatul (2) al articolului 6 şi articolul 7 se abrogă.
Art. II. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului, se va reglementa modalitatea de autorizare şi funcţionare a instalaţiilor de transformat lemn rotund.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

M.Of. nr. 328/16 apr. 2004 Temei legal:

H nr. 427 publicat în M.Of. nr. 328 din data: 04/16/2004

HG427/2004

Hotărâre nr. 427 din 23 martie 2004 pentru aprobarea Normelor privind circulaţia materialelor lemnoase şi controlul circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund


Guvernul României
Hotărâre nr. 427
din 23 martie 2004
pentru aprobarea Normelor privind circulaţia materialelor lemnoase şi controlul circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 328 din 16 aprilie 2004


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 82 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Normele privind circulaţia materialelor lemnoase şi controlul circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage, după caz, răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală a persoanei vinovate, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
Art. 3. - Constituie contravenţii silvice următoarele fapte:
a) refuzul de a se supune controlului asupra circulaţiei materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund sau împiedicarea efectuării acestuia;
b) nerespectarea de către emitenţi a prevederilor privind modul de eliberare şi completare a documentelor de provenienţă şi de însoţire a materialelor lemnoase;
c) transportul de materiale lemnoase însoţite de avizul de însoţire întocmit cu încălcarea dispoziţiilor normelor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre;
d) transportul materialelor lemnoase care nu corespund din punct de vedere cantitativ şi/sau calitativ cu datele înscrise în avizul de însoţire;
e) transportul de materiale lemnoase neînsoţite de aviz de însoţire sau cu aviz de însoţire a cărui valabilitate a expirat;
f) neataşarea exemplarului 1 al bonului de vânzare la avizul de însoţire emis de către agenţii economici care cumpără material lemnos de la persoane fizice potrivit prevederilor art. 7 alin. (9) din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre;
g) nerespectarea dispoziţiilor art. 11 alin. (5) din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre privind declararea pierderii, furtului sau distrugerii formularelor ori documentelor de provenienţă şi a celor de însoţire;
h) neaplicarea dispozitivului dreptunghiular de marcat pe materialele lemnoase transportate şi a sigiliilor crotalii pe pomii de Crăciun conform prevederilor art. 12 din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, îndepărtarea acestora şi/sau transportul materialelor lemnoase fără a purta amprenta dispozitivului de marcat şi, respectiv, sigiliul crotaliu;
i) primirea de către şefii staţiilor de cale ferată sau de către căpitanii porturilor, în vederea expedierii, sau primirea de către deţinătorii de depozite şi/sau instalaţii de transformat lemn rotund a materialelor lemnoase fără avize de însoţire sau cu avize de însoţire completate necorespunzător;
j) acceptarea de către organele vamale a declaraţiei vamale de export pentru materiale lemnoase fără aviz de însoţire;
k) refuzul expeditorului de a plăti cheltuielile de transport la locul de păstrare în custodie stabilit de agentul constatator conform prevederilor art. 17 alin. (3) din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre;
l) depozitarea şi/sau prelucrarea materialelor lemnoase fără avize de însoţire valabile, de către deţinătorii de depozite şi/sau instalaţii de transformat lemn rotund;
m) nerespectarea obligaţiilor prevăzute în art. 21 alin. (1) lit. a), b), e) şi f) din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre de către deţinătorii de depozite şi/sau instalaţii de transformat lemn rotund;
n) nedeclararea pierderii, furtului sau distrugerii registrului unic de evidenţă a materialelor lemnoase de către deţinătorii de depozite şi/sau instalaţii de transformat lemn rotund;
o) permiterea comercializării de materiale lemnoase şi/sau pomi de Crăciun în pieţe, târguri, oboare, burse de mărfuri şi altele asemenea, neautorizate conform prevederilor art. 10 alin. (3) din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre;
p) vânzarea de materiale lemnoase şi/sau pomi de Crăciun în pieţe, târguri, oboare, burse de mărfuri şi altele asemenea, neautorizate conform prevederilor art. 10 alin. (3) din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
Art. 4. - (1) Faptele prevăzute la art. 3 se sancţionează după cum urmează:
a) faptele prevăzute la lit. b), g) şi n), cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei;
b) faptele prevăzute la lit. i) şi j), cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei şi confiscarea, în condiţiile legii, a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din acestea;
c) fapta prevăzută la lit. k), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
d) faptele prevăzute la lit. c), h) şi p), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei şi confiscarea, în condiţiile legii, a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din acestea;
e) fapta prevăzută la lit. d), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei şi confiscarea materialelor lemnoase neînregistrate în avizul de însoţire, în condiţiile legii;
f) faptele prevăzute la lit. a) şi o), cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei;
g) faptele prevăzute la lit. f), l) şi m), cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei şi confiscarea, în condiţiile legii, a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din acestea. În cazul materialelor lemnoase care nu se găsesc, agentul economic este obligat la plata contravalorii lor potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. Calculul contravalorii acestor materiale lemnoase se face la preţuri de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite anual în raport cu valoarea de circulaţie a materialelor lemnoase, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pe baza preţului pieţei, rezultat prin calcularea mediei ultimelor preţuri de vânzare, comunicate de administratorii fondului forestier proprietate publică, care au vândut sortimentul respectiv în ultimele 6 luni;
h) fapta prevăzută la lit. e), cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei şi confiscarea, în condiţiile legii, a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din acestea. În cazul în care organele de control constată că în timpul transportului cu mijloace feroviare sau navale materialele lemnoase nu au avizul de însoţire prevăzut la art. 7 din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, confiscarea materialelor lemnoase se realizează după sosirea lor în staţia/portul de destinaţie, la locul prevăzut pentru descărcare, cu anunţarea în scris a destinatarului, despre confiscare, de către şeful staţiei de cale ferată/căpitanul portului.
(2) Materialele lemnoase reţinute/confiscate, în condiţiile legii, de organele silvice, de organele de poliţie şi de jandarmerie, împuternicite potrivit prevederilor art. 114 şi 115 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi date în custodie celei mai apropiate unităţi silvice.
(3) Dacă materialele lemnoase reţinute/confiscate se află în mijloace de transport, transportatorul este obligat să le transporte la locul de predare în custodie stabilit de agentul constatator.
(4) Sancţiunile contravenţionale prevăzute la alin. (1) se aplică şi persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor majorându-se de 5 ori.
(5) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, şi prevederile Legii nr. 31/2000 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice.
Art. 5. - Următoarele categorii de personal au calitatea de agenţi constatatori şi au dreptul şi obligaţia să efectueze controlul provenienţei, al circulaţiei materialelor lemnoase, precum şi controlul instalaţiilor de transformat lemn rotund, să constate contravenţiile prevăzute la art. 3, să aplice sancţiunile prevăzute la art. 4, precum şi să ia măsurile stabilite la art. 16 din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, conform competenţelor teritoriale:
a) personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi de controlul aplicării regimului silvic, precum şi din cadrul structurilor teritoriale subordonate ale acestora;
b) personalul silvic din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, al unităţilor şi subunităţilor acesteia;
c) personalul silvic din cadrul structurilor silvice, altele decât cele ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, înfiinţate potrivit reglementărilor în vigoare;
d) ofiţerii şi agenţii de poliţie, precum şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, special abilitaţi;
e) personalul care exercită controlul financiar-fiscal din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, precum şi cel al Gărzii Financiare;
f) personalul autorizat din birourile vamale de control şi vămuire, pentru materialul lemnos prezentat pentru vămuire.
Art. 6. - Pentru aplicarea uniformă a prevederilor prezentei hotărâri de către personalul birourilor vamale de control şi vămuire, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură împreună cu autoritatea publică centrală sub a cărei autoritate se desfăşoară prelucrarea lemnului vor elabora, în funcţie de evoluţia nomenclaturii Tarifului vamal de import al României, lista cuprinzând codurile tarifare la care se clasifică în nomenclatura Tarifului vamal de import al României materialele lemnoase care fac obiectul prezentei hotărâri.
Art. 7. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va încheia protocoale de colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. şi Autoritatea Naţională a Vămilor în vederea asigurării îndeplinirii prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 8. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 735/1998 pentru aprobarea Instrucţiunilor cu privire la circulaţia şi controlul circulaţiei materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 octombrie 1998, şi Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 224/2002 privind modul în care se face precizarea emitentului documentelor cu regim special pentru transportul materialului lemnos, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 3 iulie 2002.
(2) Formularele de documente de provenienţă şi de însoţire a materialelor lemnoase, aflate în uz, rămân valabile o perioadă de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(3) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NÃSTASE

Contrasemnează:
---------------
Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu
Ministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,
Ioan Rus
p. Ministru de stat, ministrul economiei şi comerţului,
Iulian Iancu,
secretar de stat
p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureşti, 23 martie 2004.
Nr. 427.
ANEXÃ

Normă
din 23 martie 2004
privind circulaţia materialelor lemnoase şi controlul circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 328 din 16 aprilie 2004

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezentele norme reglementează circulaţia materialelor lemnoase, precum şi controlul circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund.
Art. 2. - În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) materiale lemnoase - lemnul rotund sau despicat de lucru şi lemnul de foc, obţinute ca rezultat al aplicării tăierilor autorizate de produse principale, secundare, accidentale şi din acţiuni de igienizare a pădurilor, cheresteaua, precum şi lemnul ecarisat sau cioplit, lemnul brut, prelucrat sau semifabricat, potrivit art. 76 alin. 2 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare. Pomii de Crăciun sunt produse lemnoase care au acelaşi regim de provenienţă şi circulaţie ca şi materialele lemnoase;
b) provenienţa materialelor lemnoase - localizarea sursei de unde au fost obţinute materialele lemnoase, respectiv:
- fondul forestier naţional proprietate publică şi/sau privată, aşa cum este definit în art. 1 din Legea nr. 26/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
- vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional, prevăzută la art. 6 din Legea nr. 26/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
- centre de sortare, prelucrare şi depozitare a materialelor lemnoase;
c) document de provenienţă - document care certifică localizarea sursei de unde au fost obţinute materialele lemnoase;
d) circulaţia materialelor lemnoase - acţiunea de transport al materialelor lemnoase de la locul de unde au fost recoltate, obţinute sau depozitate la un alt loc, folosindu-se în acest scop orice mijloc de transport, şi/sau transmiterea proprietăţii asupra materialelor lemnoase în orice mod;
e) aviz de însoţire - document care însoţeşte materialul lemnos, cu scopul de a atesta provenienţa legală a acestora, pe perioada transportului şi/sau pe perioada depozitării;
f) controlul provenienţei, al circulaţiei materialelor lemnoase, precum şi al instalaţiilor de transformare a lemnului rotund - acţiunile întreprinse pentru stabilirea provenienţei materialelor lemnoase recoltate, a celor comercializate, precum şi a celor transportate pe orice fel de căi de transport şi/sau care sunt supuse proceselor de prelucrare ori depozitare. Acţiunile respective se exercită asupra tuturor mijloacelor care efectuează transporturi de materiale lemnoase, în locurile şi spaţiile în care se află materiale lemnoase, cum sunt: depozite aflate pe domeniul public sau privat, incintele instalaţiilor de transformare a lemnului rotund, punctele de lucru ale instalaţiilor de debitat lemn - fixe sau mobile, centrele de sortare sau de comercializare şi altele asemenea, precum şi la sediul persoanelor juridice unde se află documentele supuse verificării;
g) deţinător - titularul dreptului de proprietate, al altor drepturi reale asupra fondului forestier, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier şi/sau a materialelor lemnoase sau cel care, potrivit legii civile, are calitatea de posesor ori deţinător precar al acestora;
h) unitate silvică - ocol silvic, district silvic sau canton silvic.
CAPITOLUL II
Documentele de provenienţă şi documentele de însoţire
ale materialelor lemnoase

Art. 3. - Documentele de provenienţă a materialelor lemnoase sunt, după caz: actul de punere în valoare, bonul de vânzare şi factura fiscală pentru materiale lemnoase.
Art. 4. - (1) Actul de punere în valoare, denumit în continuare APV, este documentul primar de provenienţă a materialelor lemnoase rezultate din masa lemnoasă pe picior inventariată şi/sau marcată în conformitate cu prevederile legale pentru a fi exploatată. APV este un document tehnico-economic care conţine rezultatele evaluării cantitative, calitative şi valorice, precum şi localizarea conform cadastrului forestier, respectiv cadastrului general, după caz, a masei lemnoase destinate exploatării. APV se întocmeşte conform normelor tehnice silvice pentru evaluarea masei lemnoase destinate exploatării şi se înregistrează în registrul APV valabil pe perioada de aplicare a amenajamentului de unitatea silvică care a efectuat punerea în valoare conform art. 41 din Legea nr. 26/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În situaţia în care deţinătorul de pădure ori de vegetaţie forestieră din afara fondului forestier foloseşte materialul lemnos provenit din pădurea ori din vegetaţia forestieră pe care o are în proprietate/deţinere legală, pentru nevoi proprii, fără să se realizeze un act de comerţ, provenienţa materialului lemnos se dovedeşte prin înscrierea în documentul de însoţire pe timpul transportului a principalelor elemente de identificare a APV, şi anume: număr APV, anul înregistrării acestuia, denumirea structurii silvice unde a fost înregistrat, astfel: Nr. APV/An înregistrare/Denumire ocol.
(3) În situaţia vânzării-cumpărării materialelor lemnoase de la locul de tăiere, provenienţa lor se dovedeşte prin înscrierea pe documentele secundare de provenienţă şi pe cele de însoţire a transportului a principalelor elemente de identificare a APV prevăzute la alin. (2).
Art. 5. - (1) Bonul de vânzare este documentul secundar de provenienţă a materialelor lemnoase comercializate, în situaţia în care în actul de comerţ cel puţin una dintre părţi este persoană fizică.
(2) Conţinutul şi modelul formularului de bon de vânzare sunt prevăzute în anexa nr. 1.
(3) La completarea bonului de vânzare se respectă următoarele reguli:
a) rubrica "Emitent" se completează, după caz, conform prevederilor art. 10 alin. (1);
b) rubrica "Vânzător" se completează cu: numele, prenumele, actul de identitate şi domiciliul, în cazul persoanelor fizice, respectiv denumirea, numărul de înregistrare în registrul comerţului şi adresa sediului, în cazul persoanelor juridice;
c) rubrica "Provenienţa" se completează astfel:
- în cazul în care materialele lemnoase provin din fondul forestier: principalele elemente de identificare a APV prevăzute la art. 4 alin. (2), identificarea conform cadastrului forestier a amplasamentului partizii, respectiv unitate de producţie, unitate amenajistică;
- în cazul în care materialele lemnoase provin din vegetaţie forestieră din afara fondului forestier: denumirea, localizarea administrativ-teritorială şi categoria vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier, conform Normelor tehnice silvice privind gospodărirea vegetaţiei forestiere de pe terenurile din afara fondului forestier naţional elaborate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, precum şi principalele elemente de identificare a APV prevăzute la art. 4 alin. (2);
- în cazul în care materialele lemnoase provin din depozite sau centre de sortare şi prelucrare: denumirea depozitului sau centrului de prelucrare a materialelor lemnoase, adresa la care se află, precum şi seria registrului unic de evidenţă în care a fost înregistrată ieşirea materialului lemnos respectiv;
- în cazul în care materialele lemnoase provin din pieţe, târguri sau alte centre de comercializare: denumirea şi adresa centrului de comercializare şi numărul avizului de însoţire a materialelor până la centrul respectiv de comercializare;
d) rubrica "Cumpărător" se completează cu: numele, prenumele, actul de identitate şi domiciliul, în cazul persoanelor fizice, respectiv denumirea, numărul de înregistrare în registrul comerţului şi adresa sediului, în cazul persoanelor juridice;
e) rubrica "Menţiuni speciale" se completează sau se aplică o ştampilă cu inscripţia "FÃRÃ DREPT DE COMERCIALIZARE";
f) rubrica "Denumirea materialului lemnos" se completează, după caz, cu denumirile, conform standardelor în vigoare, ale sortimentelor de materiale lemnoase comercializate;
g) rubrica "Avize de însoţire eliberate pentru transport" se completează pe bonul de vânzare numai la încărcarea materialelor lemnoase care au făcut obiectul vânzării-cumpărării pe baza bonului de vânzare respectiv, de către emitentul documentelor de însoţire a transportului. Se înscriu: seria şi data avizului de însoţire, cantitatea transportată, urmate de semnătura emitentului documentelor de însoţire.
(4) Bonul de vânzare se foloseşte în cazul vânzării materialelor lemnoase de către:
a) unităţile silvice, persoane fizice, persoane juridice sau alţi deţinători legali de materiale lemnoase, către persoane fizice;
b) persoanele fizice către persoane juridice.
(5) Bonul de vânzare face dovada provenienţei materialelor lemnoase, până la prelucrarea sau punerea în operă a materialelor lemnoase respective.
(6) Bonul de vânzare se emite numai pentru o singură persoană fizică sau juridică, iar originalul documentului - exemplarul 1 - se predă cumpărătorului.
(7) În cazul cumpărării de materiale lemnoase de către persoane juridice de la persoane fizice, bonurile de vânzare se emit cu respectarea prevederilor alin. (4), dar pentru fiecare mijloc de transport în parte.
Art. 6. - (1) Factura fiscală pentru materiale lemnoase este documentul secundar de provenienţă pentru:
a) masa lemnoasă pe picior comercializată între persoane juridice;
b) materialele lemnoase comercializate între persoane juridice.
(2) La completarea facturilor fiscale prevăzute la alin. (1) se aplică reglementările specifice din domeniul financiar-fiscal.
(3) În factura fiscală se înscriu în mod obligatoriu: volumul brut pe specii în cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) şi sortimentele şi cantităţile pe specii în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b).
(4) Formularul de factură fiscală pentru materiale lemnoase are la bază modelul şi conţinutul formularului de factură fiscală obişnuită, individualizat prin inscripţionarea pe diagonala stânga jos-dreapta sus a sintagmei "Materiale lemnoase", şi este destinat pentru utilizarea exclusivă în circulaţia materialelor lemnoase.
Art. 7. - (1) Documentul de însoţire a materialelor lemnoase pe durata transportului cu orice mijloc de transport este avizul de însoţire pentru materiale lemnoase, denumit în continuare aviz de însoţire.
(2) Conţinutul şi modelul formularului de aviz de însoţire sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3) Originalul avizului de însoţire - exemplarul 1 - însoţeşte obligatoriu transportul de materiale lemnoase.
(4) Termenul de valabilitate a avizului de însoţire este de maximum 24 de ore de la data şi ora plecării transportului, dată şi oră ce se consemnează în mod obligatoriu în acest document.
(5) Se exceptează de la prevederile alin. (4) avizele de însoţire care însoţesc transportul de materiale lemnoase realizat cu mijloace de transport feroviare şi navale, cazuri în care termenele de valabilitate sunt termenele legale de execuţie a contractului de transport.
(6) Avizul de însoţire se eliberează pentru fiecare mijloc de transport în parte.
(7) Materialele lemnoase care sunt transportate succesiv cu mai multe mijloace de transport, timp de mai multe zile, trebuie să fie însoţite de câte un aviz de însoţire pentru fiecare mijloc de transport.
(8) La completarea avizului de însoţire se respectă următoarele reguli:
a) rubrica "Provenienţa" se completează, după caz, conform prevederilor art. 5 alin. (3) lit. c);
b) rubrica "Doc. provenienţă" se completează, după caz, cu:
- principalele elemente de identificare a APV prevăzute la art. 4 alin. (2) în cazul transportului tehnologic intern sau pentru consum propriu al materialelor lemnoase care nu se comercializează şi care se transportă direct de la locul de tăiere de către deţinătorii legali ai terenului;
- denumirea depozitului sau a centrului de prelucrare ori de comercializare, adresa la care se află, precum şi seria registrului unic de evidenţă în care a fost înregistrată ieşirea materialului lemnos, în cazul transportului tehnologic intern sau pentru consum propriu, fără comercializare, cu excepţia transportului direct din pădure;
- seria şi data bonului de vânzare sub forma "BV seria........./data ............" în cazul vânzării materialelor lemnoase în condiţiile prevăzute la art. 5;
- numărul şi data facturii sub forma: "F nr. ........./data ............" în cazul vânzării materialelor lemnoase în condiţiile prevăzute la art. 6, când factura se eliberează anterior avizului de însoţire. În cazul în care factura fiscală se eliberează ulterior transportului şi avizării, pe avizul de însoţire se face menţiunea "urmează factura", iar pe factura fiscală se înscriu avizele de însoţire care au stat la baza emiterii facturii;
c) denumirea sortimentelor de materiale lemnoase şi cantitatea, conform standardelor în vigoare, astfel:
- pentru lemnul rotund, ecarisat sau cioplit, cu diametrul sau, după caz, latura mică al/a secţiunii transversale la capătul subţire peste 18 cm, se indică pe specii numărul curent pentru fiecare piesă, diametrul în centimetri, lungimea în metri şi volumul în metri cubi;
- pentru lemnul rotund, ecarisat sau cioplit, cu diametrul sau, după caz, latura mică al/a secţiunii transversale la capătul subţire sub 18 cm, se indică numărul total de piese şi volumul acestora, pe specii;
- pentru lemnul fasonat în steri, cherestea şi alte sortimente de materiale lemnoase, cantităţile se exprimă în unităţi convenţionale, pe specii;
d) completarea rubricilor privind sortimentele, dimensiunile şi cantităţile se face pe baza măsurătorilor executate în momentul încărcării în mijlocul de transport;
e) pe versoul avizului de însoţire se aplică dispozitivul dreptunghiular precizat la rubrica "Menţiuni", folosindu-se în acest scop tuş sau vopsea.
(9) În cazul agenţilor economici care cumpără materiale lemnoase de la persoane fizice, avizul de însoţire propriu va fi însoţit în mod obligatoriu de documentele de provenienţă, respectiv bonurile de vânzare - exemplarul 1, ale materialelor lemnoase.
Art. 8. - Bonul de vânzare şi avizul de însoţire sunt documente cu regim special şi sunt prevăzute cu elemente de securizare specifice.
Art. 9. - (1) Completarea datelor pe documentele prevăzute la art. 8 se face cu pastă pix, citeţ, fără ştersături sau adăugări ulterioare.
(2) Documentele se completează în mod obligatoriu la toate poziţiile pe care acestea le conţin. Acolo unde nu este cazul a fi înscrise date, poziţia respectivă se barează cu o linie orizontală.
(3) Documentele de provenienţă şi cele de însoţire completate şi/sau eliberate cu încălcarea prevederilor prezentelor norme sunt nule de drept.
Art. 10. - (1) Emiterea documentelor prevăzute la art. 8 se face, după caz, de către următorii emitenţi:
a) ocoalele silvice din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva pentru materialele lemnoase provenite din păduri şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional pe care le administrează sau de pe teritoriul localităţilor pentru care asigură serviciul public cu specific silvic. Personalul împuternicit să emită documentele de provenienţă şi pe cele de însoţire a materialelor lemnoase se stabileşte prin decizie a conducătorului Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva;
b) ocoalele silvice, altele decât cele din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, înfiinţate potrivit reglementărilor în vigoare, pentru materialele lemnoase provenite din pădurile proprietate privată sau publică şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional, pe care le administrează ca structuri proprii în condiţii legale, sau de pe teritoriul localităţilor pentru care asigură serviciul public cu specific silvic. Personalul împuternicit să emită documentele de provenienţă şi pe cele de însoţire a materialelor lemnoase se stabileşte prin decizie a conducătorului ocolului silvic;
c) administraţia pieţelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri şi altele asemenea, autorizate în condiţiile prevăzute la alin. (3), în baza documentelor de însoţire a materialelor lemnoase aduse spre vânzare;
d) persoanele juridice care exploatează masă lemnoasă sau cele care prelucrează şi/sau comercializează materiale lemnoase; pentru materialele lemnoase pe care le expediază din pădure, depozite, centre de sortare şi prelucrare sau altele asemenea. Persoanele împuternicite să emită documente de provenienţă şi/sau documente de însoţire a materialelor lemnoase se stabilesc prin decizie a conducătorului fiecărei persoane juridice.
(2) Persoanele care eliberează documentele de provenienţă şi pe cele de însoţire a materialelor lemnoase, prevăzute la alin. (1), răspund, potrivit legii, de întocmirea corespunzătoare a acestora şi de exactitatea datelor înscrise.
(3) Comercializarea materialelor lemnoase se poate face numai în pieţe, târguri, oboare, burse de mărfuri şi altele asemenea, autorizate de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.
(4) Condiţiile şi regulamentul de autorizare se aprobă prin ordin comun al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de administraţie.
Art. 11. - (1) Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. asigură suportul financiar şi logistic pentru tipărirea şi distribuirea în condiţiile legii a formularelor documentelor cu regim special cu elemente de securizare prevăzute la art. 8.
(2) Formularele documentelor prevăzute la art. 8 se tipăresc în blocuri cu câte 150 de file, formate din 50 de seturi a câte 3 file fiecare, de culori diferite. Pe exemplarul 1 se vor aplica elementele de securizare.
(3) Culoarea fiecăruia dintre cele 3 exemplare dintr-un set de formulare, precum şi caracteristicile elementelor de securizare prevăzute la alin. (2) se stabilesc de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.
(4) Persoanele juridice în cadrul cărora funcţionează personal autorizat să elibereze documentele de provenienţă şi pe cele de însoţire prevăzute la art. 8 procură formularele, contra cost, în condiţiile stabilite de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.
(5) Pierderea, furtul sau distrugerea formularelor ori a documentelor de provenienţă şi a celor de însoţire a materialelor lemnoase prevăzute la art. 8 se declară, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, în maximum 24 de ore de la constatare, de către persoanele juridice autorizate să le utilizeze şi se comunică unităţii de unde au fost procurate, precum şi la unitatea de poliţie cea mai apropiată.
(6) Blocurile cu documente utilizate conţinând exemplarul 3 al acestora se păstrează la emitent pe o perioadă de 5 ani. Formularele de documente rămase neutilizate se anulează de către emitent şi se depun la unitatea care le-a produs.
(7) Sigiliile crotalii pentru pomii de Crăciun se confecţionează şi se distribuie persoanelor juridice prevăzute la alin. (4), contra cost, în condiţiile legii.
CAPITOLUL III
Circulaţia materialelor lemnoase şi controlul acesteia

Art. 12. - (1) Materialul lemnos rotund, cioplit sau ecarisat, care are o dimensiune minimă a secţiunii transversale la capătul subţire de 8 cm, cu excepţia cherestelei şi a lemnului fasonat în steri sau în grămezi de crăci şi care se transportă în baza avizului de însoţire prevăzut la art. 7, se marchează pe fiecare piesă cu dispozitivul dreptunghiular specific persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1), de personalul împuternicit să elibereze avizul de însoţire.
(2) Pomii de Crăciun se identifică individual cu sigiliu crotaliu al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3. Sigiliul crotaliu se fixează între primele două verticile de la baza pomului de Crăciun.
(3) Materialul lemnos nemarcat în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se reţine în vederea stabilirii provenienţei.
Art. 13. - (1) ªefii staţiilor de cale ferată sau căpitanii porturilor care primesc materiale lemnoase pentru expediere şi efectuează operaţiunile de încărcare/descărcare în/din vagoane sau în/din nave, după caz, vor refuza primirea materialelor lemnoase prezentate spre expediere, dacă acestea nu sunt însoţite de avizul de însoţire prevăzut la art. 7 sau dacă acesta nu este completat conform prevederilor prezentelor norme. În acest caz, aceştia sunt obligaţi să sesizeze imediat şi organele de cercetare competente în legătură cu cele constatate.
(2) Organele vamale nu vor accepta declaraţia vamală de export fără prezentarea avizelor de însoţire - exemplarul 1 - care trebuie să însoţească materialele lemnoase prezentate pentru vămuire.
(3) În situaţia în care organele vamale constată prezentarea pentru vămuire de materiale lemnoase neînsoţite de avize de însoţire eliberate conform prevederilor prezentelor norme, acestea sunt obligate să anunţe despre acest lucru cel mai apropiat organ de control abilitat în condiţiile legii.
Art. 14. - (1) În cazul întreruperii transportului, transportatorul se va adresa ocolului silvic în a cărui rază de activitate s-a produs evenimentul. La ocolul silvic se consemnează această situaţie pe avizul de însoţire a materialelor lemnoase, sub semnătura şefului ocolului silvic şi prin aplicarea sigiliului ocolului silvic respectiv.
(2) Anunţarea evenimentului se face în perioada de valabilitate a avizului de însoţire.
(3) În cazul în care, din motive obiective, mijlocul de transport cu care se transportă materiale lemnoase trebuie să fie înlocuit, ocolul silvic pe raza căruia se realizează transbordarea materialelor lemnoase eliberează avizul de însoţire pentru noul mijloc de transport la solicitarea transportatorului sau a proprietarului materialelor lemnoase, făcând menţiunea de anulare, sub semnătură şi sigiliu, pe avizul de însoţire iniţial.
(4) Evenimentele prevăzute la alin. (1) şi (3) se comunică lunar de către ocolul silvic structurii teritoriale competente a autorităţii publice centrale care răspunde de controlul aplicării regimului silvic în raza căruia au fost semnalate.
Art. 15. - Termenelor prevăzute la art. 11 alin. (5) şi la art. 14 le sunt aplicabile prevederile legale cu privire la cazul de forţă majoră.
Art. 16. - Cu prilejul efectuării controlului provenienţei şi circulaţiei materialelor lemnoase, agenţii constatatori procedează, după caz, astfel:
a) în cazul în care avizul de însoţire prezentat la control este întocmit corespunzător, iar datele înscrise corespund realităţii, personalul care efectuează controlul restituie avizul respectiv, consemnând pe verso data şi ora efectuării controlului, denumirea punctului de control, numele şi prenumele, precum şi calitatea persoanei care a efectuat controlul, scrise citeţ;
b) în cazul în care avizul de însoţire prezentat la control nu este întocmit potrivit prevederilor prezentelor norme, dar datele înscrise în acesta, referitoare la materialul lemnos transportat - număr de piese, sortiment/specie, lungime, diametru, volum -, corespund cu realitatea, reţin documentele şi materialele lemnoase respective şi întocmesc conform competenţelor documentele de constatare şi sancţionare. Materialele lemnoase reţinute se dau în custodie, în vederea stabilirii provenienţei legale, de către organul constatator.
Art. 17. - (1) Reţinerea sau confiscarea materialelor lemnoase se face în condiţiile prevăzute de lege, de către agenţii constatatori abilitaţi să dispună această măsură.
(2) Agentul constatator ia măsurile de conservare şi/sau de valorificare prevăzute de dispoziţiile legale în privinţa materialelor lemnoase reţinute sau confiscate.
(3) În cazul mijloacelor de transport feroviare, materialele lemnoase reţinute/confiscate vor fi predate custodelui de către administraţia transportului feroviar, după sosirea lor în staţia de destinaţie, din staţia de cale ferată transportându-se de către custode pe cheltuiala expeditorului.
(4) În cazul mijloacelor de transport navale, marfa va fi predată custodelui de către proprietarii sau operatorii navelor ori reprezentanţii împuterniciţi ai acestora, în cel mai apropiat port unde există instalaţii de descărcare şi spaţiu de depozitare.
Art. 18. - (1) Pentru materialele lemnoase reţinute/confiscate în condiţiile legii, se încheie procesul-verbal de dare în custodie, în 3 exemplare, care va cuprinde următoarele date, după caz:
a) numele, prenumele şi calitatea persoanei care a făcut constatarea şi a dispus reţinerea/confiscarea materialelor lemnoase;
b) numele, prenumele şi domiciliul sau denumirea şi sediul destinatarului şi, respectiv, ale expeditorului, numele, prenumele şi datele de identificare sau denumirea şi sediul transportatorului şi/sau datele de identificare ale persoanei care însoţeşte transportul;
c) motivul şi împrejurările în care s-a luat măsura reţinerii/confiscării;
d) cantitatea şi sortimentele reţinute/confiscate, redate pe specii, iar în cazul lemnului rotund, ecarisat sau cioplit, inventarul pe număr de piese şi dimensiuni, precum şi indicativul ciocanului silvic cu marcă triunghiulară sau pentagonală, aplicat pe materialul reţinut/confiscat, dacă este cazul;
e) denumirea custodelui, precum şi numele, prenumele, domiciliul şi actul de identitate ale persoanei care primeşte în custodie materialele lemnoase;
f) termenul stabilit pentru prezentarea actelor doveditoare a provenienţei materialelor lemnoase reţinute, redat prin număr de ore, menţionându-se anul, luna, ziua şi ora de la care curge acest termen, documentele solicitate, precum şi locul de prezentare a documentelor.
(2) Procesul-verbal de custodie se semnează de agentul constatator care a dispus reţinerea/confiscarea materialelor lemnoase, de persoana care primeşte în custodie materialele lemnoase, de transportator, destinatar şi/sau de însoţitorul transportului, după caz, precum şi de 2 martori.
(3) Cele 3 exemplare ale procesului-verbal de custodie se repartizează astfel: agentului constatator - un exemplar, custodelui - un exemplar şi destinatarului sau persoanei care a însoţit ori a efectuat transportul - un exemplar.
Art. 19. - (1) Termenul maxim ce se poate stabili pentru prezentarea actelor doveditoare a provenienţei materialelor lemnoase transportate şi reţinute în condiţiile art. 16 lit. b) este de 12 ore de la data şi ora reţinerii acestora. Stabilirea termenului se face de către persoana care a făcut constatarea şi a dispus reţinerea, în funcţie de situaţia de fapt.
(2) Persoana căreia i-a fost reţinut materialul lemnos este obligată ca, în termenul stabilit de organul constatator, să facă dovada provenienţei legale a materialului lemnos prin prezentarea documentelor de provenienţă solicitate de persoana care a dispus reţinerea.
(3) În situaţia în care în termenul stabilit sunt prezentate documentele solicitate pentru stabilirea provenienţei materialelor lemnoase şi după verificarea acestora se confirmă provenienţa legală a acestora, se dispune în scris custodelui, de către persoana care a dispus reţinerea, să elibereze materialele lemnoase reţinute. Restituirea se face în baza unui proces-verbal de predare-primire încheiat între custode şi persoana căreia i-a fost reţinut materialul, care se anexează la avizul de însoţire ce se restituie. Pe avizul de însoţire persoana care a dispus reţinerea certifică durata reţinerii, cantitatea şi calitatea materialului lemnos restituit, urmând ca transportatorul să procedeze conform prevederilor art. 14.
CAPITOLUL IV
Controlul depozitelor de materiale lemnoase şi
instalaţiilor de transformat lemn rotund

Art. 20. - Se interzic primirea, depozitarea şi/sau prelucrarea materialelor lemnoase de către deţinătorii de depozite şi/sau de instalaţii de prelucrare a lemnului, dacă materialele lemnoase nu sunt însoţite de avize de însoţire care să ateste provenienţa lor legală, conform prevederilor art. 7.
Art. 21. - (1) Deţinătorii de depozite de materiale lemnoase, precum şi deţinătorii instalaţiilor de transformat lemn rotund au următoarele obligaţii:
a) să întocmească şi să înregistreze până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni documentele cu caracter tehnico-operativ din luna anterioară, care să permită calcularea stocurilor scriptice pentru fiecare gestiune şi sortiment de material lemnos, şi anume:
- procese-verbale lunare de sortare a masei lemnoase, în care se vor evidenţia cantităţile de lemn rotund fasonate şi sortimentele rezultate;
- procese-verbale lunare de transformare, în care se vor evidenţia cantităţile de materiale lemnoase transformate şi sortimentele rezultate;
- raportul lunar de producţie şi situaţia depozitului (SD), care sunt documentele în baza cărora se fac înregistrările contabile ale firmei. O copie a situaţiei depozitului pentru luna precedentă şi documentele primare pentru luna în curs se păstrează la fiecare depozit şi la fiecare punct de lucru al deţinătorului, astfel încât să fie posibil calculul stocurilor scriptice în orice moment;
b) să înregistreze în registrul unic de evidenţă a materialelor lemnoase o dată cu intrarea, respectiv ieşirea, cantităţile de materiale lemnoase primite spre depozitare şi/sau prelucrare, cele procesate prin debitare şi rezultatul debitării, precum şi cele expediate, cu specificarea avizelor de însoţire care atestă provenienţa acestora;
c) să pună la dispoziţia organelor de control registrul unic de evidenţă a materialelor lemnoase împreună cu avizele de însoţire pe baza cărora au fost efectuate înregistrările (exemplarul 1 - pentru intrări şi exemplarul 2 - pentru ieşiri) şi să le păstreze pe o perioadă de 5 ani de la ultima înregistrare efectuată;
d) să permită controlul în condiţiile prevăzute în prezentele norme şi să prezinte organelor de control documentele solicitate;
e) să completeze corespunzător registrul unic de evidenţă a materialelor lemnoase;
f) să împrejmuiască incintele punctelor de lucru, ale depozitelor de materiale lemnoase şi ale celorlalte perimetre pe care le deţin şi pe care le folosesc în procesul tehnologic.
(2) În situaţia în care nu se respectă prevederile alin. (1), agentul constatator procedează la aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, înştiinţează organul care a autorizat funcţionarea instalaţiei, precum şi alte instituţii publice, corespunzător competenţelor legale, pentru a lua măsurile ce se impun.
Art. 22. - (1) Registrul unic de evidenţă a materialelor lemnoase este document cu regim special, are paginile numerotate, iar tipărirea şi distribuirea în condiţiile legii a formularelor se asigură de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.
(2) În cazul în care s-a produs pierderea, furtul sau distrugerea registrului unic de evidenţă a materialelor lemnoase, se va urma procedura prevăzută la art. 11 alin. (5).
(3) Modelul şi conţinutul formularului de registru unic de evidenţă a materialelor lemnoase este prevăzut în anexa nr. 4.
Art. 23. - (1) Materialele lemnoase confiscate se valorifică prin licitaţie deschisă sau negociere, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data confiscării, de către ocolul silvic din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva pe raza căruia s-au depozitat materialele lemnoase în custodie, în prezenţa agentului fiscal local.
(2) Ocolul silvic prevăzut la alin. (1) are obligaţia de a întocmi documentaţia de vânzare, de a încasa contravaloarea materialelor lemnoase şi de a distribui sumele încasate, conform legii.
(3) Licitaţia va fi anunţată în mass-media locale şi prin afişe la sediile unităţilor administrativ-teritoriale şi al ocolului silvic prevăzut la alin. (1), într-un termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data confiscării.
(4) Licitaţia se organizează în termen de minimum 10 zile de la data anunţării, iar materialul lemnos confiscat care nu s-a vândut la o licitaţie se poate vinde prin negociere.
(5) Face excepţie de la prevederile alin. (1) lemnul de foc confiscat, care se valorifică în următoarea ordine de priorităţi: creşe, grădiniţe, şcoli, case de copii, cămine de bătrâni, spitale, primării, pentru nevoile proprii ale acestora. Valorificarea se face potrivit legii, la preţuri stabilite în raport cu valoarea de circulaţie a materialului lemnos confiscat.
(6) Pomii de Crăciun se valorifică de urgenţă, prin licitaţie sau negociere, fără a fi obligatorie publicitatea prevăzută la alin. (3).
(7) Sumele obţinute din vânzarea materialelor lemnoase confiscate vor fi virate la bugetul de stat după deducerea cheltuielilor efectuate pentru valorificare, în conformitate cu art. 4 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi a altor cote aferente bunurilor confiscate, destinate agenţilor constatatori, în condiţiile legii.
CAPITOLUL V
Dispoziţii finale

Art. 24. - Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentele norme.
__________
*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
la norme

Seria REGIM SPECIAL - Exemplarul 1; (2); (3)
----------------------------
----------------------------

BON DE VÂNZARE
(Materiale lemnoase)
Data emiterii ......../...../....

Provenienţa: ...................................................................
...................................................................

Menţiuni speciale: FÃRÃ DREPT DE COMERCIALIZARE
------------------------------------------------------------------------------
|Nr. | DENUMIREA | | |Preţ unitar|Valoarea produsului |
|crt.| MATERIALULUI LEMNOS | U.M. | Cantitate | fără TVA | (lei) |
| | | | | (lei/UM) | |
|----+---------------------+------+-----------+-----------+--------------------|
|----+---------------------+------+-----------+-----------+--------------------|
|----+---------------------+------+-----------+-----------+--------------------|
|----+---------------------+------+-----------+-----------+--------------------|
|----+---------------------+------+-----------+-----------+--------------------|
|------------------------------------------------------------------------------|
|Avize de însoţire eliberate pentru transport: Semnătura Semnătura|
|1. Seria ...... data .... cantit. .... 3. Seria ...... data ..... cantit. ....|
|2. Seria ...... data .... cantit. .... 4. Seria ...... data ..... cantit. ....|
|------------------------------------------------------------------------------|
|Emitent ................|Vânzător .................|Cumpărător ...............|
|........................|..........................|..........................|
|........................|..........................|..........................|
| | | |
| | | |
| | | |
------------------------------------------------------------------------------
ANEXA Nr. 2
la norme

Seria REGIM SPECIAL - Exemplarul 1; (2); (3)
----------------------------
----------------------------

AVIZ DE ÎNSOŢIRE Nr. .............
(Materiale lemnoase)
Data emiterii ..../......../......

Emitent ................................... Destinatar1) ....................................
Localizare.......................................
Expeditor1) ............................... Nr. reg. com./B.I. ..............................
........................................... Sediul/Domiciliul (Loc., str., nr., jud.) .......
Nr. reg. com./B.I. ........................ Punct de descărcare:
Sediul/Domiciliul (Loc., str., nr., jud.) Denumire ........................................
........................................... Localizare ......................................
Provenienţa: .............................. Menţiuni:
(ocol silvic, pădure, proprietate, depozit) 1. Fiecare piesă a fost însemnată cu dispozitivul
Doc. provenienţă .......................... dreptunghiular, indicativ ....................
(APV nr./an, B.V./factură) 2. Transport întrerupt din cauza ................
Punct de încărcare ........................ Perioada întreruperii ........................
Denumire .................................. Viza .........................................
---------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. | Sortiment/Specia | | | Preţ unitar | Valoarea |
|crt.| | U.M. | Cantitatea | (fără TVA) | (lei) |
|----+-------------------------------------+------+------------+---------------+--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----+-------------------------------------+------+------------+---------------+--------------|
|----+-------------------------------------+------+------------+---------------+--------------|
|----+-------------------------------------+------+------------+---------------+--------------|
|----+-------------------------------------+------+------------+---------------+--------------|
| | TOTAL | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------

SPECIFICAŢIA
---------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. | Sortiment/Specia |Lung. | Diam. | Volum |Nr. | Sortiment/Specia |Lung. | Diam. | Volum |
|crt.| | (m) | (cm) | (mc) |crt.| | (m) | (cm) | (mc) |
|----+------------------+------+-------+-------+----+------------------+------+-------+-------|
|----+------------------+------+-------+-------+----+------------------+------+-------+-------|
|----+------------------+------+-------+-------+----+------------------+------+-------+-------|
|----+------------------+------+-------+-------+----+------------------+------+-------+-------|
|----+------------------+------+-------+-------+----+------------------+------+-------+-------|
|----+------------------+------+-------+-------+----+------------------+------+-------+-------|
|----+------------------+------+-------+-------+----+------------------+------+-------+-------|
|----+------------------+------+-------+-------+----+------------------+------+-------+-------|
| | | | | | |TOTAL | | | |
|---------------------------------------------------+-----------------------------------------|
|Data şi ora plecării transportului: |Data şi ora sosirii transportului: |
|---------------------------------------------------+-----------------------------------------|
|Emitent: |Date privind expediţia: |Expeditor: |Destinatar: |
|(Numele, prenumele |Numele delegatului |(Numele, prenumele şi|(Numele, prenumele |
|şi semnătura |..............................|semnătura persoanei -|şi semnătura |
|persoanei abilitate)|B.I. seria .... Nr. ..........|se completează la |persoanei - se |
| |Mijlocul de transport ........|expediere) |completează la |
| |nr. ..........................| |destinaţie) |
|....................| |.....................|...................|
---------------------------------------------------------------------------------------------

1) Denumirea şi forma juridică pentru persoane juridice sau numele şi prenumele pentru persoane fizice.
ANEXA Nr. 3
la norme
ANEXA Nr. 4
la norme
REGIM SPECIAL

REGISTRUL UNIC DE EVIDENŢÃ A MATERIALELOR LEMNOASE

LA DEPOZITUL/INSTALAŢIA DE TRANSFORMAT LEMN ROTUND ............... Autorizaţie de funcţionare Seria ........

Agent economic ...........................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | INTRÃRI | PROCESARE | LIVRÃRI | |
| | | | |--------------------------+-----------------------------------------+-----------------------------------------| |
| | | | | | | | | Sortimente rezultate | Sortimente livrate |BENEFICIAR| |
|Nr. | Data | Aviz de | Data | | | |Canti-|----------------------------------+------------------------------+----------| |
|crt.|înregis-|însoţire/|avizului|FURNIZOR|Sortiment/|Canti-|tatea | | | | | Lemn | | | |OBSERVAŢII|
| | trării | Seria | de | | Specia |tatea |prelu-|Cherestea| Ran- | Alte |Consum| rotund |Cherestea| Alte | | |
| | | |însoţire| | | |crată | (mc) |dament|sortimente|tehno-| pt. | (mc) |sortimente| | |
| | | | | | | | (mc) | | % | (mc) |logic |industri-| | (mc) | | |
| | | | | | | | | | | | (mc) | alizare | | | | |
| | | | | | | | | | | | | (mc) | | | | |
|----+--------+---------+--------+--------+----------+------+------+---------+------+----------+------+---------+---------+----------+----------+----------|
| 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|----+------------------+--------+--------+----------+------+------+---------+------+----------+------+---------+---------+----------+----------+----------|
| |Stoc iniţial | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------------+--------+--------+----------+------+------+---------+------+----------+------+---------+---------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+---------+--------+--------+----------+------+------+---------+------+----------+------+---------+---------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+---------+--------+--------+----------+------+------+---------+------+----------+------+---------+---------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+----------+------+------+---------+------+----------+------+---------+---------+----------+----------+----------|
|Total la sfârşitul lunii .......| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+----------+------+------+---------+------+----------+------+---------+---------+----------+----------+----------|
|Stoc la sfârşitul lunii ........| | | | | | | | | X | X | X | X | X |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


vizitatori din19 martie 1998
databasemaster
Copyright© 1998 Ministerul Justiţiei, România. Toate drepturile rezervate.
Vezi daca iti sunt de folos HG nr.85/2004 si Ord. MAPDR nr71/199 si 257/2004 sau intra la adrsele de internet www.silvahd.ro sau rosilva.ro.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Declaratia "sumal" ?? ADRIANA RATIU ADRIANA RATIU Buna ziua. Va rog sa-mi spuneti cine are obligatia de a intocmi declaratia \"SUMAL\"si actul normativ care o prevede, daca exista asa ceva. (vezi toată discuția)
Conditii de livrare albulescu albulescu Buna ziua,o SC are in perspectiva un contract de livrare pentru lemn sub forma de bustea unei firme din Germania.Daca stie cineva ce documente trebuie avind in ... (vezi toată discuția)
Autorizatii avize necesare exploatare forestiera Scepo Scepo buna, vreau sa incep sa lucrez pe o firma nou infiintata cu codul 0220 - Expoatare forestiera. Stie cineva de ce avize si autorizatii am nevoie pentru a ... (vezi toată discuția)