avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 650 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Legea 130/1999
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Legea 130/1999

ce modificari au fost aduse Legii 130/1999 ?
va multumesc
Cel mai recent răspuns: cristina_b , utilizator 14:41, 8 Aprilie 2009
De la republicarea din M.O. nr. 190/20.03.2007 nu a mai fost adusa nicio modificare.
Incerc sa va redau textul cu toate modificarile la zi!

LEGE Nr. 130 din 20 iulie 1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă

(la data 20-Mar-2007 actul a fost republicat(a) Legea 130/1999 )
(la data 27-Jul-1999 actul a fost promulgata de Decretul 249/1999 )
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Încadrarea în muncă a unei persoane se realizează prin încheierea unui contract individual de muncă între persoana care prestează munca şi persoana fizică sau juridică în beneficiul căreia este prestată munca, denumită angajator.
(2)Contractele individuale de muncă se încheie în formă scrisă. Obligaţia de a încheia contractul de muncă în formă scrisă revine angajatorului.
(3)Persoana încadrată în muncă în condiţiile prevăzute la alin. (1) dobândeşte calitatea de salariat şi are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii, de contractele colective de muncă şi de contractul individual de muncă.
Art. 2
Prevederile art. 1 nu se aplică:
a)în cazul în care, potrivit legii, munca este prestată în temeiul unei convenţii civile de prestări de servicii;
b)în cazul membrilor consiliilor de administraţie, cenzorilor, consilierilor locali şi judeţeni, experţilor, arbitrilor, mediatorilor şi al altor persoane care prestează diferite servicii în baza unor legi speciale, ei fiind plătiţi în temeiul acestora;
c)în cazul persoanelor care execută lucrări pentru care primesc drepturi de autor.
Art. 3
Munca poate fi prestată prin încheierea unor convenţii civile de prestări de servicii, în următoarele situaţii:
a)pentru desfăşurarea, cu regularitate, a unor activităţi care nu depăşesc, în medie, 3 ore pe zi în raport cu programul lunar de lucru;
b)activitatea este prestată în folosul asociaţiilor de proprietari sau, după caz, de locatari, cu excepţia cazurilor pentru care se încheie contracte de muncă.
Art. 4
(1)Persoanele juridice care folosesc personal încadrat cu convenţie civilă de prestări de servicii au obligaţia să întocmească aceste convenţii în formă scrisă şi să le înregistreze într-un registru special.
(2)În cazul societăţilor comerciale şi al regiilor autonome, activităţile pentru care se foloseşte personal încadrat cu convenţie civilă de prestări de servicii se stabilesc de consiliile de administraţie.
(3)Angajatorii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia să înregistreze convenţiile civile de prestări de servicii la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială, în termen de 20 de zile de la încheierea acestora.
(la data 08-Jan-2004 capitolul I abrogat de Art. 1, punctul 17. din Legea 577/2003 )
CAPITOLUL II: Măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
Art. 5
(1)Persoanele care prestează muncă în baza unei convenţii civile de prestări de servicii pot încheia cu direcţiile generale de muncă şi protecţie socială contracte de asigurări sociale.
(2)Prin contractele de asigurări sociale prevăzute la alin. (1) persoanele asigurate se obligă să plătească contribuţia la fondul de asigurări sociale, beneficiind de indemnizaţiile şi de pensiile de invaliditate sau, după caz, pentru limită de vârstă, prevăzute de lege pentru salariaţi.
(3)Persoana fizică sau juridică la care asiguratul prestează munca se poate obliga să suporte în total sau în parte contribuţia la fondul de asigurări sociale.
(4)Baza de calcul al drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale se stabileşte prin contractul de asigurări sociale, neputând fi mai mică decât salariul minim brut pe ţară.
(la data 08-Jan-2004 Art. 5 din capitolul II abrogat de Art. 1, punctul 17. din Legea 577/2003 )
Art. 6
(1)Persoanele care prestează munca în baza unei convenţii civile de prestări de servicii nu beneficiază, la încetarea activităţii, de drepturile prevăzute pentru şomeri.
(2)Persoanele care prestează munca în baza unei convenţii civile de prestări de servicii, precum şi angajatorii acestora nu au obligaţia de a contribui la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, în raport cu sumele reprezentând plata muncii depuse.
(3)Drepturile băneşti acordate persoanelor pentru munca prestată în baza unor convenţii civile de prestări de servicii se plătesc din fondul de salarii.
(la data 08-Jan-2004 Art. 6 din capitolul II abrogat de Art. 1, punctul 17. din Legea 577/2003 )
Art. 7
Prestarea muncii în alte condiţii decât cele limitativ prevăzute la art. 2 şi 3 ori pentru care nu au fost întocmite formele prevăzute la art. 4 se consideră realizată în baza unui contract individual de muncă, angajatorii având obligaţia de a întocmi şi înregistra astfel de acte şi de a achita contribuţia la fondul de asigurări sociale şi la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj.
(la data 08-Jan-2004 Art. 7 din capitolul II abrogat de Art. 1, punctul 17. din Legea 577/2003 )
Art. 8
(la data 31-Dec-1999 Art. 8 din capitolul II a fost reglementat de Procedura din 1999 )
Contractele individuale de muncă încheiate de următoarele categorii de angajatori vor fi înregistrate, în termen de 20 de zile de la data încheierii lor, la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială:
a)persoanele fizice;
b)societăţile comerciale cu capital privat;
c)asociaţiile cooperatiste;
d)asociaţiile familiale;
e)asociaţiile, fundaţiile, organizaţiile sindicale şi patronale;
f)orice alte organizaţii care sunt constituite şi funcţionează potrivit legislaţiei române.
Art. 9
(1)Carnetele de muncă ale salariaţilor încadraţi la angajatorii prevăzuţi la art. 8 se păstrează şi se completează de către direcţiile generale de muncă şi protecţie socială.
(2)Angajatorii sunt obligaţi să depună la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială:
a)actele privind încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, în termen de 5 zile de la perfectarea acestora;
b)trimestrial, dovezile de plată a salariilor, însoţite de actele ce atestă plata lunară a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, a contribuţiei la constituirea Fondului pentru pensia suplimentară, precum şi a contribuţiei la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, până la data de 15 a primei luni din trimestrul următor.
(2)Angajatorii sunt obligaţi să depună la inspectoratele teritoriale de muncă de pe raza unde îşi desfăşoară activitatea, inclusiv la punctele de lucru, dacă sunt în alt judeţ decât în cel unde societatea comercială îşi are sediul:
a)actele privind încheierea, executarea, suspendarea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, în termen de 5 zile de la perfectarea acestora;
b)lunar, dovezile de calculare a drepturilor salariale, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata acestora.

(la data 09-Jan-2006 Art. 9, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 403/2005 )
(1)Carnetele de muncă ale salariaţilor încadraţi la angajatorii prevăzuţi la art. 8 se păstrează şi se completează de către inspectoratele teritoriale de muncă în a căror rază teritorială îşi are sediul angajatorul.
(2)Angajatorii sunt obligaţi să depună la inspectoratele teritoriale de muncă la care se păstrează şi se completează carnetele de muncă ale salariaţilor:
a)actele privind executarea, suspendarea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, în termen de 5 zile de la perfectarea acestora;
b)lunar, dovezile de calculare a drepturilor salariale, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata acestora.
(3)Angajatorii care au înfiinţat sedii secundare în alte judeţe decât în cel unde angajatorul îşi are sediul pot solicita ca păstrarea şi completarea carnetelor de muncă ale salariaţilor care prestează munca în cadrul sediilor secundare să se facă de către inspectoratele teritoriale de muncă în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea acestea. În acest caz, angajatorii au obligaţia de a înregistra contractele individuale de muncă ale salariaţilor şi de a depune documentele menţionate la alin. (2) la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea sediul secundar şi de a deţine la sediul secundar o copie a acestor documente.

(la data 21-Dec-2006 Art. 9 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 450/2006 )
Art. 10
(1)La solicitarea unor angajatori care au posibilitatea de a păstra şi completa carnetele de muncă ale salariaţilor, direcţiile generale de muncă şi protecţie socială pot aproba ca aceste operaţiuni să fie efectuate de către aceştia sau de către societăţi comerciale specializate, acreditate în condiţiile legii.
(2)Angajatorii prevăzuţi la alin. (1) au următoarele obligaţii:
a)să prezinte lunar la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială dovezile din care să rezulte plata salariilor, a contribuţiei la fondul de asigurări sociale şi la constituirea Fondului pentru pensia suplimentară, precum şi a contribuţiei la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj;
b)să prezinte carnetele de muncă ale salariaţilor la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială, la încetarea contractelor individuale de muncă ale acestora, în vederea certificării înscrierilor efectuate.
(1)La solicitarea unor angajatori care au posibilitatea de a păstra şi completa carnetele de muncă ale salariaţilor, inspectoratele teritoriale de muncă pot aproba ca aceste operaţiuni să fie efectuate de către aceşti angajatori.
(2)Angajatorii prevăzuţi la alin. (1) au următoarele obligaţii:
a)să prezinte lunar la inspectoratul teritorial de muncă dovezile de calculare a drepturilor salariale, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata acestora;
a)să depună lunar la inspectoratul teritorial de muncă dovezile de calculare a drepturilor salariale, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata acestora;

(la data 21-Dec-2006 Art. 10, alin. (2), litera A. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 450/2006 )
b)să prezinte carnetele de muncă ale salariaţilor la inspectoratele teritoriale de muncă, la încetarea contractelor individuale de muncă ale acestora, în vederea certificării înscrierilor efectuate.

(la data 09-Jan-2006 Art. 10 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 403/2005 )
(3)Angajatorii care au înfiinţat sedii secundare în alte judeţe decât în cel unde angajatorul îşi are sediul pot solicita ca păstrarea şi completarea carnetelor de muncă ale salariaţilor care prestează munca în cadrul sediilor secundare să se facă de către acestea. În acest caz, angajatorii au obligaţia de a înregistra contractele individuale de muncă ale salariaţilor şi de a depune documentele prevăzute la alin. (2) la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea sediul secundar.

(la data 21-Dec-2006 Art. 10, alin. (2) din capitolul II completat de Art. I, punctul 3. din Legea 450/2006 )
Art. 11
(1)Contractele individuale de muncă, încheiate de cetăţenii români cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare străine cu sediul în România, precum şi cu reprezentanţele din România ale unor firme, asociaţii, fundaţii sau organizaţii cu sediul în străinătate, se înregistrează la Oficiul muncii, care funcţionează în subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
(2)Salariaţii persoanelor juridice prevăzute la alin. (1) vor beneficia de drepturile de asigurări sociale, cu condiţia achitării contribuţiei la fondul de asigurări sociale prevăzute de lege.
(3)Carnetele de muncă se păstrează şi se completează de Oficiul muncii.
(1)Contractele individuale de muncă încheiate de cetăţenii români cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare străine cu sediul în România, precum şi cu reprezentanţele din România ale unor firme, asociaţii, fundaţii sau organizaţii cu sediul în străinătate se înregistrează la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti, respectiv la inspectoratele teritoriale de muncă unde îşi au sediul misiunile diplomatice, oficiile consulare străine cu sediul în România, precum şi reprezentanţele din România ale unor firme, asociaţii, fundaţii sau organizaţii cu sediul în străinătate.
(2)Carnetele de muncă ale cetăţenilor români menţionaţi la alin. (1) se păstrează şi se completează de Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti, respectiv de inspectoratele teritoriale de muncă.

(la data 09-Jan-2006 Art. 11 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 403/2005 )
Art. 12
(la data 27-Feb-2006 Art. 12 din capitolul II a fost reglementat de Ordinul 100/2006 )
(la data 31-Dec-1999 Art. 12 din capitolul II a fost reglementat de Norma din 1999 )
(1)Pentru prestarea serviciilor prevăzute în prezenta lege direcţiile generale de muncă şi protecţie socială vor percepe un comision, stabilit după cum urmează:
a)0,75% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cărora le păstrează şi le completează carnetele de muncă;
b)0,25% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cărora le prestează serviciile prevăzute la art. 10, constând în verificarea şi certificarea legalităţii înregistrărilor efectuate de către aceştia.
(2)Plata comisionului se va efectua până la sfârşitul lunii următoare celei pentru care este datorată.
(3)Sumele reprezentând comisionul prevăzut la alin. (1) se păstrează la trezoreria statului şi sunt purtătoare de dobânzi.
(4)Sumele reprezentând comisionul prevăzut la alin. (1) se reţin şi se gestionează de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în regim extrabugetar. Sumele reţinute se utilizează potrivit destinaţiilor stabilite prin hotărâre a Guvernului, iar soldul rămas la finele anului se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.
(1)Pentru prestarea serviciilor prevăzute în prezenta lege inspectoratele teritoriale de muncă vor percepe un comision, stabilit după cum urmează:
a)0,75% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cărora le păstrează şi le completează carnetele de muncă;
b)0,25% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cărora le prestează serviciile prevăzute la art. 10, constând în verificarea şi certificarea legalităţii înregistrărilor efectuate de către aceştia.
(2)Pentru păstrarea şi completarea carnetelor de muncă ale persoanelor care au încheiat contracte de asigurare, direcţiile generale de muncă şi protecţie socială vor percepe un comision de 0,75% calculat la venitul asigurat prevăzut în contractul de asigurare.
(3)Plata comisionului se va efectua până la sfârşitul lunii următoare celei pentru care este datorat.
(4)Sumele reprezentând comisionul prevăzut la alin. (1) şi (2) se păstrează la trezoreria statului şi sunt purtătoare de dobândă.
(5)Sumele reprezentând comisionul prevăzut la alin. (1) se gestionează de către Inspecţia Muncii în regim extrabugetar, iar cele prevăzute la alin. (2) se gestionează de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în regim extrabugetar. Sumele reţinute se utilizează potrivit destinaţiilor stabilite prin hotărâre a Guvernului, iar soldul rămas la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

(la data 23-Sep-1999 Art. 12 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 136/1999 )
(1)Pentru prestarea serviciilor prevăzute în prezenta lege, inspectoratele teritoriale de muncă vor percepe un comision stabilit după cum urmează:
a)0,75% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cărora le păstrează şi le completează carnetele de muncă;
b)0,25% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cărora le prestează serviciile prevăzute la art. 10, constând în verificarea şi certificarea legalităţii înregistrărilor efectuate de către aceştia.
(2)Angajatorii prevăzuţi la art. 9 şi 10 au obligaţia să calculeze comisionul şi să depună lunar la inspectoratul teritorial de muncă o declaraţie fiscală privind stabilirea comisionului. Plata comisionului şi depunerea declaraţiei se vor efectua până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care este datorat.
(21)Au obligaţia să calculeze comisionul şi să depună lunar la inspectoratul teritorial de muncă o declaraţie fiscală privind stabilirea comisionului şi sediile secundare ale angajatorilor, în situaţia în care păstrarea şi completarea carnetelor de muncă ale salariaţilor, respectiv verificarea şi certificarea înscrierilor efectuate în carnetele de muncă, se fac de către alt inspectorat teritorial de muncă decât cel unde îşi are sediul angajatorul.

(la data 21-Dec-2006 Art. 12, alin. (2) din capitolul II completat de Art. I, punctul 4. din Legea 450/2006 )
(3)Modelul declaraţiei fiscale prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3)Modelul declaraţiei fiscale prevăzute la alin. (2), precum şi instrucţiunile de depunere şi completare a acesteia se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(la data 21-Dec-2006 Art. 12, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 450/2006 )
(4)Sumele reprezentând comisionul prevăzut la alin. (1) constituie venituri proprii ale Inspecţiei Muncii, se păstrează la Trezoreria Statului şi sunt purtătoare de dobândă.

(la data 09-Jan-2006 Art. 12 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 403/2005 )
Art. 13
(1)Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi direcţiile generale de muncă şi protecţie socială exercită controlul asupra modului în care sunt aplicate prevederile prezentei legi.
(2)Angajatorii au obligaţia de a permite efectuarea controlului şi de a pune la dispoziţie organelor abilitate toate documentele şi actele solicitate.
(3)Împotriva actelor de control referitoare la modul de calcul al comisionului datorat şi al penalităţilor aferente acestuia, stabilite potrivit prevederilor prezentei legi, se poate formula contestaţie, care se soluţionează de către organul emitent.
(4)Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, în cazul controalelor care au ca obiectiv depistarea muncii fără forme legale, registrul unic de control se completează după efectuarea acestora.

(la data 09-Jan-2006 Art. 13 din capitolul II completat de Art. I, punctul 5. din Legea 403/2005 )
CAPITOLUL III: Răspunderea juridică
Art. 14
Nerespectarea de către angajator a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (3), art. 8, art. 9 şi ale art. 10 alin. (2) din prezenta lege constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 6.000.000 lei.
*) Limitele amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 14 se majorează de la 30.000.000 lei la 60.000.000 lei;

(la data 26-Mar-2002 Art. 14 din capitolul III reglementat de Art. III din Hotarirea 238/2002 )
Nerespectarea de către angajator a prevederilor art. 8, 9, ale art. 10 alin. (2) şi ale art. 12 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON).

(la data 09-Jan-2006 Art. 14 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 403/2005 )
Art. 15
Fapta angajatorului de a primi la muncă o persoană pentru care nu au fost întocmite contracte individuale de muncă sau, după caz, convenţii civile de prestări de servicii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
*) Limitele amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 15 se majorează de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;

(la data 26-Mar-2002 Art. 15 din capitolul III reglementat de Art. III din Hotarirea 238/2002 )
(la data 08-Jan-2004 Art. 15 din capitolul III abrogat de Art. 1, punctul 17. din Legea 577/2003 )
Art. 16
Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 4.000.000 lei la 8.000.000 lei următoarele fapte:
a)refuzul angajatorului de a permite intrarea în incinta unităţii a organelor de control prevăzute la art. 13 ori de a pune la dispoziţie acestora documentele solicitate;
b)neîntocmirea sau întocmirea defectuoasă a registrului de evidenţă a persoanelor care prestează munca în baza unei convenţii civile de prestări de servicii.
(1)Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei următoarele fapte:
a)refuzul angajatorului de a permite intrarea în incinta unităţii a organelor de control prevăzute la art. 13 ori de a pune la dispoziţie acestora documentele solicitate;
b)neîntocmirea sau întocmirea defectuoasă a registrelor de evidenţă a persoanelor care prestează activitatea în baza unei convenţii civile de prestări de servicii.

(la data 23-Sep-1999 Art. 16 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 136/1999 )
(la data 08-Jan-2004 Art. 16, alin. (1), litera B. din capitolul III abrogat de Art. 1, punctul 17. din Legea 577/2003 )
*) Limitele amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 16 se majorează de la 45.000.000 lei la 90.000.000 lei lei;

(la data 26-Mar-2002 Art. 16 din capitolul III reglementat de Art. III din Hotarirea 238/2002 )
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 4.500 lei (RON) la 9.000 lei (RON) refuzul angajatorului de a permite intrarea în incinta unităţii a organelor de control prevăzute la art. 13 ori de a pune la dispoziţie acestora documentele solicitate.

(la data 09-Jan-2006 Art. 16 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 403/2005 )
Art. 17
(1)Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege se fac de către personalul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială, împuternicit prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.
(1)Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege se fac de către inspectorii de muncă.

(la data 23-Sep-1999 Art. 17, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 136/1999 )
(2)Prevederile prezentei legi, referitoare la contravenţii, se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Prevederile art. 14 şi 16 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(la data 09-Jan-2006 Art. 17, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 403/2005 )
(2)Prevederile prezentei legi, referitoare la contravenţii, se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(la data 21-Dec-2006 Art. 17, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 450/2006 )
(3)Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii ori comunicării procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzut de lege, corespunzător faptei pentru care a fost sancţionat, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(la data 09-Jan-2006 Art. 17 din capitolul III completat de Art. I, punctul 9. din Legea 403/2005 )
Art. 18
În cazul săvârşirii repetate de către angajatori a contravenţiilor prevăzute la art. 15 şi 16 din prezenta lege, direcţiile generale de muncă şi protecţie socială vor solicita, potrivit legii, radierea persoanei juridice din registrul comerţului.
(la data 08-Jan-2004 Art. 18 din capitolul III abrogat de Art. 1, punctul 17. din Legea 577/2003 )
Art. 19
Încălcarea repetată de către angajator a prevederilor prezentei legi, constând în neîndeplinirea obligaţiilor referitoare la încadrarea în muncă a persoanelor, precum şi la transmiterea obligatorie a unor date către direcţiile generale de muncă şi protecţie socială, prin care s-a urmărit acordarea unor venituri sub nivelul salariului minim garantat pe ţară, precum şi sustragerea de la plata obligaţiilor privind plata contribuţiilor la fondul de asigurări sociale sau la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă.
(1)Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amendă penală fapta persoanei care în mod repetat stabileşte pentru angajaţii încadraţi în baza contractului individual de muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut de lege.
(2)Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi infracţiunea constând în refuzul repetat al unei persoane de a permite, potrivit legii, accesul inspectorilor de muncă în oricare dintre spaţiile unităţii sau de a pune la dispoziţia acestora documentele solicitate, potrivit legii.
(3)Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 1 la 2 ani sau cu amendă penală fapta persoanei care în mod repetat utilizează persoane care desfăşoară activităţi salarizate, fără respectarea dispoziţiilor legale ce reglementează încheierea contractului individual de muncă.
(4)Răspunderea penală, în condiţiile alin. (1) -(3), revine, după caz, directorului, directorului executiv, administratorului, reprezentantului legal al angajatorului-persoană juridică, respectiv altei persoane împuternicite de către angajatorul-persoană juridică, angajatorului-persoană fizică ori reprezentantului legal sau altei persoane împuternicite de către angajatorul-persoană fizică.

(la data 09-Jan-2006 Art. 19 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 10. din Legea 403/2005 )
Art. 20
Încasarea de către angajator de la salariaţi a contribuţiei datorate, potrivit legii, pentru pensia suplimentară, a contribuţiei de 1% datorate Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, precum şi a contribuţiei datorate pentru asigurările sociale de sănătate şi nedepunerea acestora în termen de 15 zile în conturile stabilite potrivit reglementărilor în vigoare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 6 luni sau cu amendă.
(la data 08-Jan-2004 Art. 20 din capitolul III abrogat de Art. 1, punctul 17. din Legea 577/2003 )
Art. 21
Sancţiunile prevăzute la art. 14-16, art. 19 şi 20 din prezenta lege se aplică persoanelor care se fac vinovate de încălcarea prevederilor respective.
Sancţiunile prevăzute la art. 14, 16 şi 19 din prezenta lege se aplică persoanelor care se fac vinovate de încălcarea prevederilor respective.

(la data 09-Jan-2006 Art. 21 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 403/2005 )
Art. 22
Neplata la termenul stabilit a comisionului prevăzut la art. 12 atrage obligaţia debitorului la plata unor majorări de întârziere, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
(1)Neplata sumelor reprezentând comisionul prevăzut la art. 12 alin. (1) la termenul stabilit potrivit art. 12 alin. (2) se sancţionează potrivit prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale.
(2)Pentru recuperarea creanţelor reprezentând comisionul neachitat la termenul stabilit potrivit art. 12 alin. (2), precum şi a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere datorate, potrivit legii, Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, este abilitată să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii şi să efectueze procedura de executare silită, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare în materie de colectare a creanţelor fiscale.
(3)Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător, cu excepţia cazului în care prin lege specială se dispune altfel.

(la data 09-Jan-2006 Art. 22 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 403/2005 )
CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale
Art. 23
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi stabilite, prin hotărâre a Guvernului, condiţiile în care, potrivit prevederilor art. 2 şi 3, pot presta munca persoane care nu încheie contracte individuale de muncă, precum şi modul în care Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi, respectiv, direcţiile generale de muncă şi protecţie socială pot utiliza sumele reprezentând comisionul prevăzut la art. 12.
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi stabilite, prin hotărâre a Guvernului, condiţiile în care, potrivit prevederilor art. 2 şi 3, pot presta munca persoane care nu încheie contracte individuale de muncă, precum şi modul în care Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi, respectiv, Inspecţia Muncii pot utiliza sumele reprezentând comisionul prevăzut la art.12.

(la data 23-Sep-1999 Art. 23 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 136/1999 )
Inspecţia Muncii poate utiliza sumele reprezentând comisionul prevăzut la art. 12 în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(la data 09-Jan-2006 Art. 23 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 403/2005 )
Art. 231
În aplicarea prezentei legi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice, ca organe de specialitate ale Guvernului, pot emite norme metodologice care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(la data 27-Jun-2001 Art. 23 din capitolul IV completat de Art. 1, punctul 1. din Legea 322/2001 )
Art. 24
La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 83/1995 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 31 iulie 1995.
Art. 25
Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ


Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PAULA IVÃNESCU


Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 355 din data de 27 iulie 1999
*) Denumirea "direcţia generală de muncă şi protecţie socială"prevăzută la art. 4 alin. (3), la art. 8, 9, 10, la art. 13 alin. (1), la art. 18 şi 19 din Legea nr. 130/1999 se înlocuieşte cu denumirea "inspectoratul teritorial de muncă".
*) Denumirea "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" prevăzută la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 130/1999 se înlocuieşte cu denumirea "Inspecţia Muncii".

(la data 23-Sep-1999 Actul modificat de Art. II din Ordonanta urgenta 136/1999 )
*) Plătitorii de comision prevăzuţi la art. 8 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, care înregistrează la data intrării în vigoare a prezentei legi obligaţii restante şi neachitate reprezentând comision datorat inspectoratului teritorial de muncă, au obligaţia să depună o declaraţie-inventar ce va cuprinde comisionul datorat, pe ani fiscali, împreună cu dobânzile şi penalităţile de întârziere, sume stabilite pe propria răspundere, conform evidenţei contabile. Declaraţia-inventar constituie şi înştiinţare de plată.

(la data 09-Jan-2006 Actul reglementat de Art. II din Legea 403/2005 )

.
Lege nr. 130 (r1) din 20/07/1999
privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă

Publicat în 27/07/1999
Versiune consolidată în 26/03/2002
Versiune consolidată în 14/04/2003
Versiune consolidată în 05/01/2004
Versiune consolidată în 12/01/2006
Versiune consolidată în 21/12/2006
Republicarea 1 din 20/03/2007


CAPITOLUL I
Măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă


Art. 1. - Contractele individuale de muncă încheiate de următoarele categorii de angajatori vor fi înregistrate, în termen de 20 de zile de la data încheierii lor, la inspectoratele teritoriale de muncă:
a) persoanele fizice;
b) societăţile comerciale cu capital privat;
c) asociaţiile cooperatiste;
d) asociaţiile familiale;
e) asociaţiile, fundaţiile, organizaţiile sindicale şi patronale;
f) orice alte organizaţii care sunt constituite şi funcţionează potrivit legislaţiei române.
Art. 2. - (1) Carnetele de muncă ale salariaţilor încadraţi la angajatorii prevăzuţi la art. 1 se păstrează şi se completează de către inspectoratele teritoriale de muncă în a căror rază teritorială îşi are sediul angajatorul.
(2) Angajatorii sunt obligaţi să depună la inspectoratele teritoriale de muncă la care se păstrează şi se completează carnetele de muncă ale salariaţilor:
a) actele privind executarea, suspendarea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, în termen de 5 zile de la perfectarea acestora;
b) lunar, dovezile de calculare a drepturilor salariale, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata acestora.
(3) Angajatorii care au înfiinţat sedii secundare în alte judeţe decât în cel unde angajatorul îşi are sediul pot solicita ca păstrarea şi completarea carnetelor de muncă ale salariaţilor care prestează munca în cadrul sediilor secundare să se facă de către inspectoratele teritoriale de muncă în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea acestea. În acest caz, angajatorii au obligaţia de a înregistra contractele individuale de muncă ale salariaţilor şi de a depune documentele menţionate la alin. (2) la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea sediul secundar şi de a deţine la sediul secundar o copie a acestor documente.
Atacat prin Decizie nr. 216 din 28/02/2008


Art. 3. - (1) La solicitarea unor angajatori care au posibilitatea de a păstra şi completa carnetele de muncă ale salariaţilor, inspectoratele teritoriale de muncă pot aproba ca aceste operaţiuni să fie efectuate de către aceşti angajatori.
(2) Angajatorii prevăzuţi la alin. (1) au următoarele obligaţii:
a) să depună lunar la inspectoratul teritorial de muncă dovezile de calculare a drepturilor salariale, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata acestora;
b) să prezinte carnetele de muncă ale salariaţilor la inspectoratele teritoriale de muncă, la încetarea contractelor individuale de muncă ale acestora, în vederea certificării înscrierilor efectuate.
(3) Angajatorii care au înfiinţat sedii secundare în alte judeţe decât în cel unde angajatorul îşi are sediul pot solicita ca păstrarea şi completarea carnetelor de muncă ale salariaţilor care prestează munca în cadrul sediilor secundare să se facă de către acestea. În acest caz, angajatorii au obligaţia de a înregistra contractele individuale de muncă ale salariaţilor şi de a depune documentele prevăzute la alin. (2) la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea sediul secundar.
Art. 4. - (1) Contractele individuale de muncă încheiate de cetăţenii români cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare străine cu sediul în România, precum şi cu reprezentanţele din România ale unor firme, asociaţii, fundaţii sau organizaţii cu sediul în străinătate se înregistrează la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti, respectiv la inspectoratele teritoriale de muncă unde îşi au sediul misiunile diplomatice, oficiile consulare străine cu sediul în România, precum şi reprezentanţele din România ale unor firme, asociaţii, fundaţii sau organizaţii cu sediul în străinătate.
(2) Carnetele de muncă ale cetăţenilor români menţionaţi la alin. (1) se păstrează şi se completează de Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti, respectiv de inspectoratele teritoriale de muncă.
Art. 5. - (1) Pentru prestarea serviciilor prevăzute în prezenta lege, inspectoratele teritoriale de muncă vor percepe un comision stabilit după cum urmează:
a) 0,75% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cărora le păstrează şi le completează carnetele de muncă;
b) 0,25% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cărora le prestează serviciile prevăzute la art. 3, constând în verificarea şi certificarea legalităţii înregistrărilor efectuate de către aceştia.
(2) Angajatorii prevăzuţi la art. 2 şi 3 au obligaţia să calculeze comisionul şi să depună lunar la inspectoratul teritorial de muncă o declaraţie fiscală privind stabilirea comisionului. Plata comisionului şi depunerea declaraţiei se vor efectua până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care este datorat.
(3) Au obligaţia să calculeze comisionul şi să depună lunar la inspectoratul teritorial de muncă o declaraţie fiscală privind stabilirea comisionului şi sediile secundare ale angajatorilor, în situaţia în care păstrarea şi completarea carnetelor de muncă ale salariaţilor, respectiv verificarea şi certificarea înscrierilor efectuate în carnetele de muncă, se fac de către alt inspectorat teritorial de muncă decât cel unde îşi are sediul angajatorul.
(4) Modelul declaraţiei fiscale prevăzute la alin. (2), precum şi instrucţiunile de depunere şi completare a acesteia se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(5) Sumele reprezentând comisionul prevăzut la alin. (1) constituie venituri proprii ale Inspecţiei Muncii, se păstrează la Trezoreria Statului şi sunt purtătoare de dobândă.
Atacat prin Decizie nr. 329 din 13/03/2008


Art. 6. - (1) Inspecţia Muncii şi inspectoratele teritoriale de muncă exercită controlul asupra modului în care sunt aplicate prevederile prezentei legi.
(2) Angajatorii au obligaţia de a permite efectuarea controlului şi de a pune la dispoziţie organelor abilitate toate documentele şi actele solicitate.
(3) Împotriva actelor de control referitoare la modul de calcul al comisionului datorat şi al penalităţilor aferente acestuia, stabilite potrivit prevederilor prezentei legi, se poate formula contestaţie, care se soluţionează de către organul emitent.
(4) Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, în cazul controalelor care au ca obiectiv depistarea muncii fără forme legale, registrul unic de control se completează după efectuarea acestora.


CAPITOLUL II
Răspunderea juridică

Art. 7. - Nerespectarea de către angajator a prevederilor art. 1, 2, ale art. 3 alin. (2) şi ale art. 5 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei.
Atacat prin Decizie nr. 342 din 18/03/2008
Atacat prin Decizie nr. 786 din 20/09/2007


Art. 8. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 4.500 lei la 9.000 lei refuzul angajatorului de a permite intrarea în incinta unităţii a organelor de control prevăzute la art. 6 ori de a pune la dispoziţie acestora documentele solicitate.
Art. 9. - (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege se fac de către inspectorii de muncă.
(2) Prevederile prezentei legi, referitoare la contravenţii, se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii ori comunicării procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzut de lege, corespunzător faptei pentru care a fost sancţionat, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
Art. 10. - (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amendă penală fapta persoanei care în mod repetat stabileşte pentru angajaţii încadraţi în baza contractului individual de muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut de lege.
(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi infracţiunea constând în refuzul repetat al unei persoane de a permite, potrivit legii, accesul inspectorilor de muncă în oricare dintre spaţiile unităţii sau de a pune la dispoziţia acestora documentele solicitate, potrivit legii.
(3) Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 1 la 2 ani sau cu amendă penală fapta persoanei care în mod repetat utilizează persoane care desfăşoară activităţi salarizate, fără respectarea dispoziţiilor legale ce reglementează încheierea contractului individual de muncă.
(4) Răspunderea penală, în condiţiile alin. (1)-(3), revine, după caz, directorului, directorului executiv, administratorului, reprezentantului legal al angajatorului-persoană juridică, respectiv altei persoane împuternicite de către angajatorul-persoană juridică, angajatorului-persoană fizică ori reprezentantului legal sau altei persoane împuternicite de către angajatorul-persoană fizică.
Art. 11. - Sancţiunile prevăzute la art. 7, 8 şi 10 din prezenta lege se aplică persoanelor care se fac vinovate de încălcarea prevederilor respective.
Art. 12. - (1) Neplata sumelor reprezentând comisionul prevăzut la art. 5 alin. (1) la termenul stabilit potrivit art. 5 alin. (2) se sancţionează potrivit prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale.
(2) Pentru recuperarea creanţelor reprezentând comisionul neachitat la termenul stabilit potrivit art. 5 alin. (2), precum şi a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere datorate, potrivit legii, Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, este abilitată să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii şi să efectueze procedura de executare silită, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare în materie de colectare a creanţelor fiscale.
(3) Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător, cu excepţia cazului în care prin lege specială se dispune altfel.


CAPITOLUL III
Dispoziţii finale


Art. 13. - Inspecţia Muncii poate utiliza sumele reprezentând comisionul prevăzut la art. 5 în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.
Art. 14. - În aplicarea prezentei legi Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Finanţelor Publice, ca organe de specialitate ale Guvernului, pot emite norme metodologice care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Atacat prin Decizie nr. 1236 din 20/12/2007


Art. 15. - La data intrării în vigoare a prezentei legi*) se abrogă Legea nr. 83/1995 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 31 iulie 1995.
Art. 16. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.


NOTÃ:
Reproducem mai jos prevederile art. II şi III din Legea nr. 403/2005, care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 130/1999 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale Legii nr. 403/2005.
"Art. II. - (1) Plătitorii de comision prevăzuţi la art. 8**) din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, care înregistrează la data intrării în vigoare a prezentei legi obligaţii restante şi neachitate reprezentând comision datorat inspectoratului teritorial de muncă, au obligaţia să depună o declaraţie-inventar ce va cuprinde comisionul datorat, pe ani fiscali, împreună cu dobânzile şi penalităţile de întârziere, sume stabilite pe propria răspundere, conform evidenţei contabile. Declaraţia-inventar constituie şi înştiinţare de plată.
(2) Modelul declaraţiei-inventar se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Declaraţia-inventar se depune în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului privind aprobarea modelului declaraţiei-inventar la inspectoratele teritoriale de muncă în a căror rază teritorială se află sediul sau, după caz, domiciliul angajatorilor. Declaraţia-inventar devine titlu de creanţă la data depunerii la inspectoratul teritorial de muncă.
(4) Termenele de prescripţie a dreptului de a stabili comisionul datorat, dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente, supuse prevederilor prezentului articol, se întrerup la data intrării în vigoare a prezentei legi, după această dată urmând să curgă un nou termen de prescripţie.
(5) Nerespectarea de către angajator a prevederilor alin. (1)-(4) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei.
Art. III. - (1) Documentele prevăzute la art. 9 alin. (2)***) şi la art. 10 alin. (2) lit. a)****) din Legea nr. 130/1999, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi depuse de către angajatori la inspectoratul teritorial de muncă şi în format digital, cu respectarea prevederilor legale referitoare la semnătura electronică.
(2) Procedura de transmitere în format digital a documentelor prevăzute la art. 9 alin. (2)***) şi la art. 10 alin. (2) lit. a)****) se aprobă prin decizia inspectorului general de stat din cadrul Inspecţiei Muncii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."
___________
*) Legea nr. 130/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 27 iulie 1999.
**) Art. 8 a devenit, în forma republicată a Legii nr. 130/1999, art. 1.
***) Art. 9 alin. (2) a devenit, în forma republicată a Legii nr. 130/1999, art. 2 alin. (2).
****) Art. 10 alin. (2) lit. a) a devenit, în forma republicată a Legii nr. 130/1999, art. 3 alin. (2) lit. a).
Da, varianta lui Peruschi e varianta finala.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Prelungirea aprobarii pastrarii carnetelor de munca g.iancu g.iancu In legea 130/1999 scrie ca unii angajatori (deci cu titlul de exceptie) pot pastra carnetele de munca la solicitarea acestora, (scrisa, verbala nu se stie ) ... (vezi toată discuția)
Decizie de incetare a cim shelley shelley daca decizia de incetare a CIM nu a fost inregistrata la ITM in termen de 5 zile, va fi anulata ? sau poate fi contestata ? la ce organ? multumesc. (vezi toată discuția)
Control itm - competenta ContSters185970 ContSters185970 Am un control efectuat de catre un inspector din cadrul ITM Sibiu pentru un punct de lucru din Sibiu. Acesta aplica o amenda societatii pentru faptul ca ... (vezi toată discuția)