avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 556 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Asociaţii de proprietari / ... hotarare asociatie proprietari versus lege
Discuție deschisă în Asociaţii de proprietari / locatari

hotarare asociatie proprietari versus lege

Adunarea generala a decis cu majoritate de voturi montarea unor camere de supraveghere la intrare si la la et 10. Exista insa 2 proprietari care nu sunt de acord, dintre care unul este jurist. In fata legii are prioritate decizia adunarii generale sau legea respectarii intimitatii fiecarei persoane (L287/2009)?
Cel mai recent răspuns: dan_crihan , utilizator 22:06, 25 Mai 2017
Nu tratati cu usurinta aspectul ca orice componenta,aparat care functioneaza intr-un sistem ,respectiv poate fi urmarit ,dovada sustragerea de date de la PC sau telefoane
Problema principala o constituie siguranta sistemului ,a datelor stocate si garantia asupra acestora din partea tuturor celor care pot avea acces la aceste informatii,care in anumite cazuri pot alimenta interesele tertilor cu scopul savarsirii de fapte sub incidenta legii penale
Atentionez in mod deosebit asupra sigurantei datelor si a responsabilitatii celor cu drept de acces la datele stocate ,deoarece au fuste multe situatii in care activitati infractionale au fost savarsite in baza datelor stocate de sistemele de supraveghere din imobil
Atentionez in mod deosebit asupra sigurantei datelor si a responsabilitatii celor cu drept de acces la datele stocate ,deoarece au fuste multe situatii in care activitati infractionale au fost savarsite in baza datelor stocate de sistemele de supraveghere din imobil


Noi am montat camere video si am dat parola femeii de servici, traficantului de droguri si hotului din condominiu!
Cam cine credeti ca ar avea acces la inregistrari?
Ultima modificare: Marți, 2 Septembrie 2014
Cornel Vasile, Consilier juridic

[ link extern ]

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal emite următoarea
DECIZIE
Art. 1
(1) Colectarea, înregistrarea, stocarea, utilizarea, transmiterea, dezvăluirea sau orice alte
operaţiuni de prelucrare a imaginilor prin mijloace de supraveghere video, care permit
identificarea directă sau indirectă a persoanelor fizice, reprezintă operaţiuni de prelucrare a
datelor cu caracter personal ce intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Imaginile referitoare la persoane identificate sau identificabile, prelucrate prin
mijloace de supraveghere video, pot constitui date cu caracter personal:
a) chiar dacă nu sunt asociate cu datele de identitate ale persoanei sau
b) chiar dacă nu conţin imaginea persoanei filmate, ci alte informaţii de natură să conducă la
identificarea acesteia ( ex: numărul de înmatriculare al vehiculului);
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică indiferent de suportul utilizat pentru prelucrare, de
tehnica utilizată sau de tipul de echipament.
Art. 2
Instalarea şi utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor şi elementelor componente ale
sistemului de supraveghere video se realizează în conformitate cu reglementările legale în
vigoare.
Art. 3
Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea sistemelor de supraveghere video
se efectuează cu respectarea regulilor generale prevăzute de art. 4 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în special a principiului proporţionalităţii scopului.
Art. 4
Supravegherea video poate fi efectuată, în principal, în următoarele scopuri:
a) prevenirea şi combaterea săvârşirii infracţiunilor;
b) supravegherea traficului rutier şi constatarea încălcării regulilor de circulaţie rutieră;
c) asigurarea pazei şi protecţiei persoanelor, bunurilor şi valorilor, a imobilelor şi a
instalaţiilor de utilitate publică, precum şi a împrejmuirilor afectate acestora;
d) îndeplinirea unor măsuri de interes public sau exercitarea prerogativelor de autoritate
publică;
e) realizarea unor interese legitime, cu condiţia să nu se prejudicieze drepturile şi libertăţile
fundamentale sau interesul persoanelor vizate.
Art. 5
(1) Supravegherea video poate fi efectuată în locuri şi spaţii deschise sau destinate
publicului, inclusiv pe căile publice de acces de pe domeniul public sau privat, în condiţiile
prevăzute de lege.
(2) Camerele de supraveghere video se montează în locuri vizibile.
(3) Este interzisă utilizarea mijloacelor de supraveghere video ascunse, cu excepţia
situaţiilor prevăzute de lege.
(4) Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere
video în spaţii în care se impune asigurarea intimităţii persoanelor, cum ar fi: cabine de probă,vestiare, cabine de duş, toalete şi alte locaţii similare.Art. 6
Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea sistemelor de supraveghere video
se efectuează cu consimţământul expres şi neechivoc al persoanei vizate sau în cazurile
prevăzute de art. 5 alin. (2) din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7
Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, exclusiv în
legătură cu originea rasială sau etnică, convingerile politice, religioase sau filozofice, apartenenţa sindicală, starea de sănătate şi viaţa sexuală este interzisă, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege.
Art. 8
(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaţilor prin mijloace de supraveghere
video este permisă pentru îndeplinirea unor obligaţii legale exprese sau în temeiul unui interes legitim, cu respectarea drepturilor persoanelor angajate, în special a informării prealabile a acestora.
(2) În situaţia în care nu sunt aplicabile prevederile alin. (1), prelucrarea datelor cu
caracter personal ale angajaţilor prin mijloace de supraveghere video nu se poate efectua decât pe baza consimţământului expres şi liber exprimat al acestora, cu respectarea drepturilor persoanelor angajate, în special a informării prealabile a acestora.
(3) Nu este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaţilor prin mijloace
de supraveghere video în interiorul birourilor unde aceştia îşi desfăşoară activitatea la locul de muncă, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege sau a avizului Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Art. 9
Prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor prin mijloace de supraveghere
video, inclusiv dezvăluirea acestora, este permisă cu acordul expres al reprezentantului legal sau în situaţiile prevăzute de art. 5 alin. (2) din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea drepturilor acestora, în special a informării prealabile.
Art. 10(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, inclusiv dezvăluirea acestora, efectuată exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, se realizează cu respectarea condiţiilor stabilite de Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), dacă datele au fost făcute publice în mod manifest de
către persoana vizată sau sunt strâns legate de calitatea de persoană publică a persoanei vizate ori de caracterul public al faptelor în care este implicată, devin incidente prevederile art. 11 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor prin mijloace de supraveghere
video, efectuată exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice se poate realiza numai cu
protejarea vieţii private a acestora, potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi a reglementărilor legale incidente.
Art. 11
(1) Operatorii care prelucrează date cu caracter personal prin mijloace de supraveghere
video sunt obligaţi să furnizeze informaţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu privire la:
a) existenţa sistemului de supraveghere video şi scopul prelucrării datelor prin astfel
de mijloace;
b) identitatea operatorului;
c) existenţa înregistrării imaginilor şi categoriile de destinatari ai acestora;
d) drepturile persoanelor vizate şi modul de exercitare a acestora.
(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie aduse la cunoştinţa persoanelor vizate, în
mod clar şi permanent. Existenţa sistemului de supraveghere video va fi semnalată prin
intermediul unei pictograme care să conţină o imagine reprezentativă cu vizibilitate suficientă şi poziţionată la o distanţă rezonabilă de locurile unde sunt amplasate echipamentele de
supraveghere video.
Art. 12
(1) Persoanele vizate beneficiază de dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul
de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
şi dreptul de a se adresa justiţiei, care se exercită în conformitate cu prevederile Legii nr.
677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În cazul activităţilor de prevenire, cercetare şi reprimare a infracţiunilor şi de
menţinere a ordinii publice, precum şi al altor activităţi desfăşurate în domeniul dreptului penal,sunt aplicabile prevederile art. 16 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 13
(1) Operatorii sunt obligaţi să adopte măsurile de securitate tehnice şi organizatorice
necesare pentru protejarea datelor cu caracter personal în condiţiile art. 19 şi 20 din Legea nr.
677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video nu se
poate realiza decât de persoanele autorizate de către operator.
(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) trebuie să fie instruite de operator cu privire la
legislaţia referitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi sunt obligate să se supună
acesteia.
Art. 14
(1) Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video
trebuie să fie proporţională cu scopul pentru care se prelucrează datele, dar nu mai mare de 30 de
zile, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.
(2) La expirarea termenului stabilit de operator în condiţiile alin. (1), înregistrările se
distrug sau şterg, după caz, în funcţie de suportul pe care s-au stocat.
Art.15
(1) Prelucrarea datelor personale prin sisteme de supraveghere video, inclusiv transferul
acestora într-un stat terţ, trebuie notificată Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal, anterior începerii prelucrării, cu excepţia situaţiilor care intră sub incidenţa deciziilor preşedintelui acestei autorităţi privind cazurile în care nu este necesară notificarea.
(2) În situaţia în care devin aplicabile dispoziţiile Deciziei preşedintelui Autorităţii
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 11/2009 privind
stabilirea categoriilor de operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile şi libertăţile persoanelor, notificarea se efectuează în termenul stabilit de art. 2 al acesteia.
Art. 16Încălcarea dispoziţiilor prezentei decizii atrage răspunderea contravenţională, potrivit
Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, dacă fapta nu este săvârşită în
astfel de condiţii încât să constituie infracţiune.
Art. 17
(1) Prevederile prezentei decizii nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal
prin mijloace de supraveghere video efectuate în cadrul activităţilor prevăzute de art. 2 alin. (7)
din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Prevederile prezentei decizii nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal,
prin mijloace de supraveghere video, efectuate de persoanele fizice exclusiv pentru uzul lor
personal, dacă datele în cauză nu sunt destinate a fi dezvăluite.
Art. 18
Prezenta decizie nu aduce atingere altor dispoziţii legale în vigoare referitoare la
utilizarea mijloacelor de supraveghere video.
Art. 19
(1) Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, operatorii de
date cu caracter personal care prelucrează date dintre cele prevăzute la art. 1 vor efectua
demersurile necesare pentru respectarea dispoziţiilor acesteia.
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Instalarea sistemelor de supraveghere video este reglemenatat de lege, tot asa cum circulatia pe drumurile publice este reglementata de lege. In ambele situatii trebuie respecatat legislatia. Asa putem participa la trafic in mod legal si beneficia de sistemul de supraveghere tot in mod legal.
Citez doar o parte din ce s-a publicat mai sus:
Art. 4. Supravegherea video poate fi efectuată, în principal, în următoarele scopuri:
a) prevenirea şi combaterea săvârşirii infracţiunilor;
c) asigurarea pazei şi protecţiei persoanelor, bunurilor şi valorilor, a imobilelor şi a
instalaţiilor de utilitate publică, precum şi a împrejmuirilor afectate acestora;

Sistemul de supraveghere in casa scarii, la intrarea in bloc sau langa bloc se instaleaza pentru infractori, asigurarea pazei, protectia persoanelor... Cei care sustin ca supravegherea video este interzisa nu au argumente si nu pot prezenta aici pe forum un articol de lege in care sa citim asa ceva. Legislatia nu interzice, ci reglementaza si stabileste modul de instalare, exploatarea, prelucrare... tot asa cum legislatia rutiera reglementeaza modul de a cicula si nu interzice circulatia pe drumurile publice.
Legea Fundamentală (Constituţia României) impune autorităţilor să ocrotească viaţa intimă, familială şi privată (art. 26, alineatul 1).
Acordul individual şi explicit e obligatoriu

Alte discuții în legătură

Avertizare supraveghere video Penny80 Penny80 Vorbim doar de domeniul privat. Curtea personala. Sunt obligat de lege (care?) sa avertizez prin stickere/afise ca proprietatea mea este supravegheata video? ... (vezi toată discuția)
Camera de supraveghere montata in curte comuna fara acordul tuturor, folosita pt a acuza pe nedrept in zgarierea unei masini claudia93 claudia93 Buna ziua. Va rog sa ma ajutati si pe mine in legatura cu o situatie legata de o filmare realizata cu o camera de supraveghere ce surprinde o curte ... (vezi toată discuția)
Legal - sistem supraveghere video firma, accesul directorului prin telefon mi_prejmer_sc mi_prejmer_sc Siguranta la locul de munca inseamna si supraveghere video. Dar in ce lege pot gasi : managerul institutiei are \\"voie\\" sa aiba acces permanent,prin soft ... (vezi toată discuția)