avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 759 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Societăţi comerciale Activitati de ingrijire zilnica pentru copii
Discuție deschisă în Societăţi comerciale

Activitati de ingrijire zilnica pentru copii

Buna, am infiintat un srl in domeniul: Activitati de ingrijire zilnica pentru copii. Firma intermediaza babysitter(nu bone) care urmeaza sa-si desfasoare activitatea la domiciliul clientului. Eu ma gandeam ca firma noastra incheie contracte de colaborare cu babysitterele pe care urmeaza sa le plasam. Este corect?
Cel mai recent răspuns: nati2724 , utilizator 15:10, 29 Septembrie 2009Contractul de intermediere servicii de baby sitting si alte servicii conexe se incheie intre agentie si beneficiar. Mai mult gasiti pe urmatorul link:

[ link extern ]

Dar, atentie, incepand cu 1 ianuarie 2010, serviciul s-ar putea sa intre sub incidenta reglementarii de mai jos .

LEGE
privind serviciile de îngrijire si educare a copiilor pe timpul zilei
SecÑiunea 3
Baby-sitter
Art. 17 (1) Baby-sitter-ul desfăsoară activităÑi de îngrijire si educare pe timpul zilei.
(2) Baby-sitter-ul îsi poate desfăsura activitatea ca persoană fizică autorizată sau în baza unui contract
individual de muncă încheiat cu autorităÑile administraÑiei publice locale ale municipiilor, oraselor si
comunelor respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, organismele private acreditate sau cu alte
persoane juridice.
(3) În situaÑiile în care activitatea se desfăsoară în sistem privat, aceasta se realizează cu avizul consiliului
local si cu respectarea prevederilor legale referitoare la îndeplinirea standardelor de calitate.
Art. 18 (1) Poate fi baby-sitter persoana care îndeplineste cumulativ următoarele condiÑii:
a) a împlinit vârsta de 18 ani si are capacitate deplină de exerciÑiu;
b) a absolvit minim 10 clase;
c) are o stare de sănătate bună astestată de medicul de familie;
d) prezintă garanÑii cu privire la îngrijirea si educarea copiilor evidenÑiate prin evaluare socială si psihologică;
e) soÑia sau soÑul si-au exprimat acordul în scris cu privire la desfăsurarea activităÑilor de baby-sitter;
f) copiii cu vârste de peste 10 ani care au acelasi domiciliu cu solicitantul si-au exprimat opinia cu privire la
primirea în familie a unor copii; opinia exprimată de acestia se consemnează în scris;
g) are drept de folosinÑă asupra unei locuinÑe care acoperă în mod corespunzător necesităÑile de preparare a
hranei, de igienă, educaÑie si odihnă ale utilizatorilor săi;
h) a urmat cursuri de formare organizate de autorităÑile administraÑiei publice locale sau furnizori privaÑi de
formare cu execepÑia cazului în care a fost atestată ca asistent maternal conform Curriculei elaborată de
Autoritatea NaÑională pentru ProtecÑia Drepturilor Copilului.
(2) Pentru baby-sitter-ul care desfăsoară activitatea la domiciliul copilului nu se aplică prevederile alin. (1) lit.
e) f) si g) .
Art. 19 (1) Nu poate fi baby-sitter:
a) în sistemul public, persoana care a depăsit limita vârstei standard de pensionare;
b) persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
c) persoana ai cărei membri de familie cu vârsta de peste 14 ani sau alte persoane, care locuiesc împreună cu
aceasta, au suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
d) persoana decăzută din drepturile părintesti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau căreia i-au
fost interzise drepturile părintesti ca pedeapsă complementară;
e) persoana care suferă de boli cronice transmisibile;
f) persoana ai cărei membri de familie sau alte persoane care locuiesc cu aceasta suferă de boli cronice
transmisibile;
g) persoana al cărei copil se găseste în una dintre următoarele situaÑii: beneficiază de o măsură de protecÑie
specială, a săvârsit fapte cu caracter penal sau este cunoscută ca având un comportament antisocial;
h) persoana care suferă de boli psihice, este dependentă de alcool, droguri sau alte substanÑe psihotrope;
i) persoana ai cărei membri de familie sau alte persoane care locuiesc cu aceasta se află în situaÑiile prevăzute
la lit. h)
j) persoana căreia i s-a retras atestatul de asistent maternal.
(2) Pentru baby-sitter-ul care desfăsoară activitatea la domiciliul copilului nu se aplică prevederile alin. (1) lit.
c) f) si i) .
5
Art. 20 (1) Baby-sitter-ul oferă la domiciliul său simultan servicii de îngrijire si educare pentru cel mult patru
copii cu vârsta cuprinsă între 3 luni si vârsta de scolarizare.
(2) Pentru copiii cu vârsta de peste 6 ani baby-sitter-ul poate oferi servicii pentru cel mult sase copii inclusiv
proprii copii.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică si în situaÑia în care baby-sitter-ul oferă servicii de îngrijire si educare
la domiciliul copilului si există acordul reprezentantului legal al acestuia de a primi în locuinÑă si alÑi copii în
calitate de beneficiari.
(4) Numărul de copii prevăzut la alin. (1) se stabileste în funcÑie de numărul de copii pe care îi are în familie
baby-sitter-ul.
Art. 21 În desfăsurarea activităÑii baby-sitter-ul îndeplineste, cel puÑin, următoarele atribuÑii:
a) îngrijirea si supravegherea copilului;
b) hrănirea copilului;
c) acordarea primului ajutor în caz de îmbolnăvire/accidentare a copilului;
d) informarea reprezentanÑilor legali ai copilului cu privire la evoluÑia acestuia, precum si informarea de
urgenÑă a angajatorului referitor la apariÑia unor situaÑii deosebite cu privire la copil;
e) însoÑirea copilului la activităÑi recreative, culturale, artistice, sportive si scolare proprii vârstei sau sprijinirea
acestuia pentru desfăsurarea unor asemenea activităÑi precum si realizarea de ativităÑi de educare si dezvoltarea
de abilităÑi de viaÑă independentă.
Art. 22 (1) Pentru activitatea desfăsurată de baby-sitter-ul persoană fizică autorizată plata se realizează pe
bază de tarif orar.
(2) La stabilirea tarifului orar se are în vedere:
a) perioada de timp pentru care se acordă servicii;
b) vârsta si numărul copiilor;
c) atribuÑiile care urmează a fi îndeplinite;
d) nevoile speciale de îngrijire si educare a copiilor.
(3) InstrucÑiunile privind modul de calcul si stabilirea tarifului orar se aprobă prin ordin al secretarului de stat
AutorităÑii NaÑionale pentru ProtecÑia Drepturilor Copilului.
(4) Baby sitter-ul angajat cu contract individual de muncă beneficiază de un salariu de bază stabilit între limita
minimă si limita maximă pentru asistentul social cu pregătire medie, în funcÑie de vechimea în muncă.
Art. 23 (1) Persoanele juridice si organismele private, acreditate în condiÑiile legii pentru a desfăsura
activitatea de baby-sitting, au următoarele atribuÑii:
a) recrutare si formare;
b) plasare si monitorizare;
c) consiliere si asistenÑă de specialitate;
d) informare pentru reprezentanÑii legali ai copiilor.
(2) Persoanele juridice care realizează activităÑile prevăzute la alin. (1) au obligaÑia de a transmite semestrial
autorităÑilor administraÑiei publice locale în a căror rază teritorială îsi desfăsoară activitatea date si informaÑii
cu privire activitatea de baby-sitting.
Dispoziţii finale
Art. 33 (1) Personalul de specialitate care realizează activităÑi de îngrijire si educare a copiilor în crese si
centre de zi trebuie să fie absolvenÑi de:
a) învăÑământ preuniversitar cu profil pedagogic, sanitar, învăÑământ postliceal sanitar, învăÑământ universitar
cu specializarea pedagogie, psihologie, psihopedagogie, asistenÑă socială, medicină;
b) alte specializări, dar care au urmat cursuri privind îngrijirea si educarea copilului si au o experienÑă de
minim 2 ani în această activitate.
(2) Personalul prevăzut la alin. (1) trebuie să frecventeze un curs de pregătire cu privire la activităÑile de
îngrijire si educare a copiilor pe timpul zilei.
(3) Structura organizatorică, numărul de posturi si categoriile de personal pentru crese si centre de zi se
aprobă, după caz, prin hotărâre a consiliului local al municipilului, orasului, comunei, a sectorului
municipilului Bucuresti sau, după caz, a consiliului judeÑean sau prin hotărâre a organelor de conducere a
instituÑiilor publice sau a celorlalte persoane juridice care le înfiinÑează.
Art. 34 Prevederile prezentei legi nu se aplică copiilor care beneficiază de măsura de protecÑie specială a
plasamentului la asistent maternal cu excepÑia centrelor de zi specializate.
Art. 35 (1) Pentru asigurarea calităÑii serviciilor, Autoritatea NaÑională pentru ProtecÑia Drepturilor Copilului
împreună cu Ministerul EducaÑiei, Cercetării si Inovării si Ministerul SănătăÑii elaborează următoarele acte
normative:
8
a) în termen de 6 luni de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi elaborează Normele Metodologice de
punere în aplicare a prezentei legi si regulamentele de organizare si funcÑionare a serviciilor care se aprobă
prin Hotărâre a Guvernului;
b) în termen de 6 luni de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi elaborează Standardele de calitate
privind serviciile furnizate de crese si centrele de zi si ghidul metodologic de implementare care se aprobă prin
Ordin comun al secretarului de stat al AutorităÑii NaÑionale pentru ProtecÑia Drepturilor Copilului, ministrului
educaÑiei, cercetării si inovării si ministrului sănătăÑii;
c) în termen de 3 luni de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se aprobă valoarea alocaÑiei zilnice de
hrană prin Hotărâre a Guvernului la propunerea AutorităÑii NaÑionale pentru ProtecÑia Drepturilor Copilului;
d) în termen de 3 luni de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi Autoritatea NaÑională pentru ProtecÑia
Drepturilor Copilului revizuieste Anexa nr. 3 Regulament-cadru de organizare si funcÑionare a serviciilor de zi
la Hotărârea nr. 1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si funcÑionare a serviciilor de
prevenire a separării copilului de familia sa, precum si a celor de protecÑie specială a copilului lipsit temporar
sau definitiv de ocrotirea părinÑilor săi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 24
septembrie 2004;
e) în termen de 6 luni de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi elaborează curriculum pentru ,,Scoala
părinÑilor,, si curriculum pentru formarea baby-sitterilor care se aprobă prin Ordin comun al secretarului de
stat al AutorităÑii NaÑionale pentru ProtecÑia Drepturilor Copilului si al ministrului educaÑiei, cercetării si
inovării;
f) în termen de 6 luni de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi Autoritatea NaÑională pentru ProtecÑia
Drepturilor Copilului elaborează InstrucÑiuni privind modul de calcul si stabilire a tarifului orar pentru plata
baby-sitter-ului si care se aprobă prin ordin al secretarului de stat al AutorităÑii NaÑionale pentru ProtecÑia
Drepturilor Copilului.
Art. 36 Prevederile OrdonanÑei nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările si completările ulterioare
publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 619 din 30/08/2003 se completează cu prevederile prezentei legi.
Art. 37 La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 263/2007 privind înfiinÑarea,
organizarea si funcÑionarea creselor publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 30 iulie
2007.
Art. 38 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2010.
(2) Consiliile judeÑene, respectiv consiliile locale ale municipiilor, oraselor si comunelor respectiv ale
sectoarelor municipiului Bucuresti, Autoritatea NaÑională pentru ProtecÑia Drepturilor Copilului, Ministerul
EducaÑiei, Cercetării si Inovării si Ministerul SănătăÑii au obligaÑia de a lua măsurile necesare punerii în
aplicare a prevederilor prezentei legi.
Capitolul VI
DispoziÑii tranzitorii
Art. 39 Serviciile organizate în sistem public si privat care funcÑionează la data intrării în vigoare a prezentei
legi au obligaÑia de a se reorganiza în termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
Art. 40 (1) Cresele si centrele de zi înfiinÑate atât în sistem public cât si în sistem privat anterior intrării în
vigoare a prezentei legi, se acreditează în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(2) Pentru a putea furniza în continuare servicii, cresele si centrele de zi care funcÑionează în sectorul privat
înfiinÑate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, au obligaÑia de a solicita avizul consiliului local în
termenul prevăzut la alin. (1) .
Art. 41 (1) Cresele si centrele de zi care sunt înfiinÑate si funcÑionează în sistem public cât si privat anterior
intrării în vigoare a prezentei legi, se consideră licenÑiate provizoriu pe o perioadă de 24 de luni de la data
intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) La finalizarea perioadei prevăzută la alin. (1) cresele si centrele de zi trebuie să funcÑioneze potrivit
standardelor de calitate.Ultima modificare: Marți, 29 Septembrie 2009
godspeed, utilizator
Va multumesc!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Certificat constatator care se trimite la anrmap geanina.valean geanina.valean Buna ziua, Cand se trimite certificatul constatator pentru o lucrare la ANRMAP, dupa finalizarea lucrarii, respectiv dupa incheierea procesului-verbal de ... (vezi toată discuția)
Ce impozite plateste un pfa si ce taxe plateste o s.c.(o firma) Constantin Alexandru Radu Constantin Alexandru Radu [b]La PFA[/b] [b]Avantajele PFA[/b] sunt multiple: mai putine controale, contabilitate mai simpla, un numar mai mic de taxe si impozite, dar si mai putine ... (vezi toată discuția)
Vechime invatamant ana_dark84 ana_dark84 Buna ziua! As vrea sa ma ajute cineva cu o parere argumentata in urmatoarea situatie: cadru didactic incadrat in invatamant in anul 2000 ca titular. In ... (vezi toată discuția)