avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 747 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Contencios administrativ sau ... Cetatean strain, card CNAS/OPSNAJ ne-emis din 2014
Discuție deschisă în Contencios administrativ sau probleme juridice cu autorităţile, contravenţii

Cetatean strain, card CNAS/OPSNAJ ne-emis din 2014

Sunt irlandez, locuiesc, muncesc si sunt casatorit in Romania.
Din 2014 am facut cerere de emitere a cardului de asigurat sanatate OPSNAJ.
NU mi s-a emis cardul in frma fizica nici acum.
Medicul de familie spune ca "nu sunt probleme, ca apar ca asigurat"
Dar sunt spitale care refuza serviciile pe motiv ca nu am cardul fizic.
Unde ma pot adresa si ce pot face ca sa mi se emita si mie acest card de sanatate in format fizic... dupa 5 ani??
Va rog sa ma invatati ce am de facut pas cu pas, eu nu sunt familiarizat cu legislatia din Romania. Banuiesc ca e o neglijenta sau abuz al functionarilor OPSNAJ dar nu stiu ce am de facut.
MUltumesc.
Cel mai recent răspuns: contsters111 , utilizator 18:01, 25 Noiembrie 2019
Cardul european de sanatate se elibereaza pentru o perioda de 6 luni.
Cardul national de sanatate se elibereaza de catre casa de asigurari de sanatate unde este inscris asiguratul. Prin asigurat se intelege cetatenii straini cu domiciliul in Romania.
Cardul national este diferit de cardul european.Pentru a va eliberea cardul , la cererea veti anexa permisul de sedere, documentul eliberat de ANAF ca ati platit contributia la Fondul national unic de asigurari de sanatate.Pachetul de servicii obligatorii si facultative le gasiti in legea 95 din 2006 actualizata pana in 2018 , dupa art 337 , precum si la sectiunea spitale.
Daca sunteti asigurat in Irlanda , atunci trebuie sa completati formularul E104.( formularele legasiti in CEE 574 din 72 metodologia de aplicare a CEE 1407 din 71 privind asigurarile de care pot beneficia cetatenii UE pe teritoriul acesteia.
Daca sunteti asigurat puteti solicita infromatii si consultanta gratuit CNPAS-ului , precum si caselor de sanatate teritoriala( art. 270 lit m si art. 271 lit f din legea 95 din 2006).Sau puteti sa contactati SOLVIT Serviciul SOLVIT reprezintă un mecanism creat și coordonat de Comisia Europeană în domeniul pieței interne, care se ocupă de problemele transfrontaliere între o întreprindere sau un cetățean, pe de o parte, și o autoritate publică, pe de alta, în cazul în care legislația Uniunii Europene a fost aplicată în mod necorespunzător.
Ținând cont de cele menționate anterior, pentru îndeplinirea obiectivului de facilitare a accesului la informații a persoanelor asigurate cat și a furnizorilor de servicii medicale, se pot accesa linkurile de mai jos unde se regăsesc toate informațiile privind rețeaua SOLVIT – modul de funcționare, criteriile de admisibilitate a unei petiții sau modalitatea de formulare a acesteia.
Mai jos va redau informatiile gasite pe site-ul CAS Cluj precum si cateva articole din legislatia europeana si Legea 95 din 2006
1. Cetăţenii care provin din state ce nu sunt membre ale Uniunii Europene sau Spațiului Economic European
La prima prezentare la Inspectoratul General pentru Imigrări în vederea obţinerii permisului de ședere în Romania, cetatenii străini (care provin din state ce nu sunt membre ale Uniunii Europene sau Spațiului Economic European) trebuie sa prezinte o asigurare internațională de sănătate sau o asigurare de sănătate incheiata la o fima privata din Romania, prin care să-i fie asigurată asistenâa medicală în caz de urgențe medico-chirurgicale.
După obţinerea permisului de ședere în Romania, cetatenii străini au obligatia de a se asigura în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și de a achita contribuţia la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate (care se colectează de către Ministerul Finanțelor prin ANAF). După efectuarea plăţii la ANAF, cetăţeanul străin se va adresa instituţiei noastre – CAS Cluj și va prezenta documentul care justifică achitarea contribuţiei la fondul de sănătate și permisul de ședere în Romania. În baza acestor documente va fi înregistrat ca persoană asigurată şi va avea dreptul de a beneficia de pachetul de bază de servicii medicale, în aceleași condiții ca și cetăţenii români asigurați.

2. Cetăţenii care provin din state membre ale Uniunii Europene sau Spațiului Economic European (UE/SEE)
La prima prezentare la Inspectoratul General pentru Imigrări în vederea obţinerii Certificatului de înregistrare în ţară, cetăţenii care provin din state membre ale Uniunii Europene sau Spațiului Economic European trebuie să prezinte Cardul european de sănătate, eliberat de autoritatea competentă pe linie de asigurări sociale de sănătate din ţara de unde provin. După obţinerea dreptului de şedere în ţară (a Certificatului de înregistrare) aceşti cetăţeni au obligaţia de a anunţa autoritatea din ţara de domiciliu cu privire la stabilirea reşedinţei pe teritoriul României. În funcţie de legislaţia specifică, autoritatea competentă pe linie de asigurări sociale de sănătate din ţara membră UE sau SEE va decide unde rămâne asigurată persoana respectivă. Astfel:
• în cazul în care rămâne asigurată în ţara de domiciliu, persoana în cauză beneficiază pe teritoriul României de serviciile medicale acordate în baza Cardului european – urgenţe medicochirurgicale, naştere, boli transmisibile, dializa;
• în cazul în care persoana în cauză suferă de boli cronice este necesar să solicite formularul S1 din ţara în care este asigurată; dacă la anunţarea autorităţii competente din ţara de domiciliu se hotărăşte că persoana în cauză nu mai este asigurată, în vederea asigurării în România este necesar ca aceasta să se prezinte la CAS Cluj cu documentele care atestă dreptul de reşedinţă în România (Certificat de înregistrare) însotit de Formularului E104 – document eliberat de autoritatea competentă pe linie de asigurări sociale de sănătate din ţara de domiciliu (care nu necesită traducere) sau adeverinţă/certificat (care trebuie traduse); de la CAS Cluj, persoana în cauză primeşte relaţii privind pachetele de servicii de care beneficiază în România.
Formularul E 104
Atestat privind totalizarea perioadelor
de asigurare, de muncă sau de reședință"
PARAGRAFUL 1
Dispoziții generale
Art. 14. -
(1) Formularul E 104, prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, totalizează perioadele de asigurare realizate pe teritoriul a două sau mai multe state membre.
(2) Atunci când un lucrător salariat sau independent începe o activitate într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European și nu îndeplinește condițiile de deschidere de drepturi la prestații de boală și maternitate în acel stat, pentru a putea beneficia de aceste prestații prezintă instituției din noul stat de muncă sau de domiciliu formularul E104 care specifică perioadele de asigurare realizate sub incidența legislației la care a fost supus ultima dată.
(3) Totalizarea poate interveni indiferent de durata scursă între două perioade de asigurare, cu excepția lucrătorului sezonier, pentru care perioada scursă între două perioade de asigurare nu poate fi mai mare de 4 luni.
Art. 15. -
(1) Pentru a beneficia de totalizarea perioadelor de asigurare, persoana interesată trebuie să solicite formularul E 104, înainte de plecare, de la instituția la care este asigurată pentru boală și maternitate.
(2) Dacă persoana interesată nu și-a procurat formularul înainte de plecare, noua instituție competentă se adresează direct fostei instituții la care a fost asigurat lucrătorul, prin transmiterea a două exemplare ale formularului.
PARAGRAFUL 2
Procedura emiterii formularului de către casele de asigurări
Art. 16. -
Casele de asigurări, instituții competente la un anumit moment pentru un asigurat, eliberează formularul E 104 la solicitarea persoanei interesate sau a instituției competente din noul stat de muncă ori de domiciliu, care trebuie să afle care este perioada de asigurare realizată conform legislației pe care o aplică instituția de care aparținea înainte asiguratul în ceea ce privește prestațiile de boală sau maternitate.
Art. 17. -
(1) Dacă formularul E 104 este întocmit la solicitarea instituției competente din noul stat de muncă sau de domiciliu, casele de asigurări confirmă perioadele respective de asigurare prin completarea părții B a formularului și transmit un exemplar instituției solicitante.
(2) Dacă formularul E 104 este întocmit la solicitarea persoanei interesate, casa de asigurări completează partea A pct. 2 și partea B și înmânează sau transmite formularul persoanei interesate.
Art. 18. -
Persoanele care solicită formularul E 104 vor depune la sediul caselor de asigurări o cerere însoțită de următoarele documente:
a) copie de pe cartea/buletinul de identitate sau de pe certificatul de naștere, după caz;
b) copie de pe cartea de muncă sau, în cazul lucrătorilor independenți, declarația de asigurare pentru concedii și indemnizații;
c) orice alte documente care atestă perioade de asigurare pentru boală sau maternitate.

Legea 95 din 2006 Art. 211. - (1) Sunt asiguraţi, potrivit prezentei legi, toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară sau au domiciliul în România şi fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile prezentei legi. În această calitate, persoana în cauză încheie un contract de asigurare cu casele de asigurări de sănătate, direct sau prin angajator, al cărui model se stabileşte prin ordin al preşedintelui CNAS cu avizul consiliului de administraţie.
(2) Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de şedere în România.
(3) Documentele justificative privind dobândirea calităţii de asigurat se stabilesc prin ordin al preşedintelui CNAS.
Art. 212. - (1) Calitatea de asigurat se dovedeşte cu un document justificativ - adeverinţă sau carnet de asigurat - eliberat prin grija casei de asigurări la care este înscris asiguratul. După implementarea dispoziţiilor titlului IX din prezenta lege, aceste documente justificative vor fi înlocuite cu cardul electronic de asigurat, care se suportă din fond.
(2) Metodologia şi modalităţile de gestionare şi de distribuire ale cardului de asigurat se stabilesc de către CNAS.
(3) Emiterea cardului electronic de asigurat se face numai prin sistemul informatic unic integrat al sistemului de asigurări sociale de sănătate.
Art. 214. - (1) Persoanele asigurate din statele cu care România a încheiat documente internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii beneficiază de servicii medicale şi alte prestaţii acordate pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.
Atribuţiile caselor de asigurări de sănătate
Art. 270. - (1) Atribuţiile CNAS sunt următoarele:
c) elaborează şi actualizează Registrul unic de evidenţă a asiguraţilor;
e) îndrumă metodologic şi controlează modul de aplicare a dispoziţiilor legale de către casele de asigurări;
l) negociază şi contractează cu instituţii abilitate de lege colectarea şi prelucrarea datelor privind unele servicii medicale furnizate asiguraţilor, în vederea contractării şi decontării acestora de către casele de asigurări;
m) acordă gratuit informaţii, consultanţă şi asistenţă în domeniul asigurărilor sociale de sănătate persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale;
r) iniţiază, negociază şi încheie cu instituţii similare documente de cooperare internaţională în domeniul său de activitate;
Art. 271. - Atribuţiile caselor de asigurări sunt următoarele:
a) să colecteze contribuţiile la fond pentru persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de către ANAF;
c) să înregistreze, să actualizeze datele referitoare la asiguraţi şi să le comunice CNAS;
f) să furnizeze gratuit informaţii, consultanţă, asistenţă în problemele asigurărilor sociale de sănătate şi ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale;
k) să asigure, în calitate de instituţii competente, activităţile de aplicare a documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii încheiate de România cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale şi a altor prestaţii, în condiţiile respectivelor documente internaţionale;
Art. 291. - Obligaţiile CNAS sunt următoarele:
a) să asigure logistica funcţionării unitare şi coordonate a sistemului asigurărilor sociale de sănătate;
Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 318. - Prezentul titlu stabileşte principiile, cadrul general şi procedurile privind elaborarea, implementarea şi distribuirea în România a cardului european şi a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în acest proces.
Art. 319. - În înţelesul prezentului titlu, termenii şi noţiunile folosite au următoarea semnificaţie:
a) card european de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare card european - documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestaţii medicale necesare în cadrul unei şederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene;
b) card naţional de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare card naţional - documentul care dovedeşte că titularul acestuia este asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România;
c) case de asigurări de sănătate - casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti;
d) asigurat - persoana asigurată conform legislaţiei în vigoare în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România;
e) şedere temporară - deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de timp necesară deplasării, dar nu mai mult de 6 luni.
Art. 321. - (1) Cardul european se eliberează pe cheltuiala asiguratului, de către casa de asigurări de sănătate la care acesta este asigurat.
(2) Emiterea cardului european nu poate fi refuzată de casa de asigurări de sănătate decât în situaţia în care asiguratul nu face dovada plăţii la zi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
(3) Emiterea cardului european se face numai prin intermediul sistemului informatic unic naţional care gestionează aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene.
(4) Asiguratul care solicită înlocuirea cardului european în interiorul perioadei de valabilitate stabilite prin reglementările Uniunii Europene va putea beneficia, contra cost, de un alt card a cărui perioadă de valabilitate nu va putea depăşi perioada de valabilitate a cardului iniţial.
(5) Datele solicitate de casele de asigurări de sănătate emitente ale cardului european, precum şi de alte instituţii care manipulează aceste informaţii se supun legislaţiei referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.
(6) În cazul în care circumstanţe excepţionale împiedică eliberarea cardului european, casa de asigurări de sănătate va elibera un certificat înlocuitor provizoriu cu o perioadă de valabilitate stabilită conform art. 323. Modelul certificatului provizoriu se aprobă prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Art. 322. - Cardul european se eliberează numai în situaţia deplasării asiguratului pentru şedere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene.
Art. 323. - Perioada de valabilitate a cardului european este stabilită astfel încât să acopere perioada de timp necesară şederii temporare, dar nu poate depăşi 6 luni de la data emiterii.
Art. 324. - (1) Cardul european poate fi utilizat de către asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România numai pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene.
(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) cardul european nu produce efecte pe teritoriul României şi nu creează nici o obligaţie pentru furnizorii de servicii medicale din România.
Art. 325. - (1) Furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a acorda asistenţa medicală necesară titularilor cardului european emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, în perioada de valabilitate a cardului şi în aceleaşi condiţii ca pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, urmând a evidenţia şi raporta distinct caselor de asigurări sociale de sănătate serviciile medicale acordate pentru această categorie de persoane.
(2) Casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a recunoaşte cardurile emise de statele membre ale Uniunii Europene.
Art. 326. - (1) Cardul european conferă dreptul pentru asigurat de a beneficia de asistenţa medicală necesară în cursul unei şederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene.
(2) Cheltuielile ocazionate de asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) vor fi rambursate de casa de asigurări de sănătate emitentă a cardului, prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
(3) Asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) nu trebuie să depăşească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul şederii temporare.
(4) Persoanele asigurate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, posesoare ale unui card european, vor fi tratate în România în acelaşi mod cu asiguraţii români.
(5) În bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate vor fi alocate sume distincte pentru operaţiunile de rambursare prevăzute la alin. (2).
Art. 327. - Cardul european se emite individual pentru fiecare asigurat care îl solicită.
Art. 328. - Cardul european nu acoperă situaţia în care asiguratul se deplasează într-un stat membru al Uniunii Europene în vederea beneficierii de tratament medical.
Art. 329. - Caracteristicile tehnice ale cardului european, precum şi modalităţile de elaborare şi implementare ale acestuia se aprobă prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Art. 330. - Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate este un card electronic, distinct de cardul european de asigurări sociale de sănătate.
Art. 332. - (1) Cardul naţional se eliberează de casa de asigurări de sănătate unde figurează ca asigurat titularul cardului.
(2) Cheltuielile necesare pentru eliberarea cardului naţional sunt suportate de casa de asigurări de sănătate emitentă.
Art. 333. - Cardul naţional se eliberează numai prin sistemul informatic unic integrat al asigurărilor sociale de sănătate.
Art. 334. - Cardul naţional poate fi utilizat numai pe teritoriul României.
Art. 335. - Furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a acorda asistenţa medicală titularilor de card naţional în condiţiile prevăzute de contractul-cadru şi de normele metodologice de aplicare a acestuia.
Art. 336. - Cardul naţional se emite individual pentru fiecare asigurat.
Art. 337. - Caracteristicile tehnice ale cardului naţional, precum şi modalităţile de elaborare şi implementare ale acestuia se aprobă prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.


~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Victima a unui accident-asigurari medicale in ue nicu73 nicu73 Buna ziua, Va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema: Sunt angajat la o firma din Suedia cu contract permanent de munca unde platesc toate taxele si ... (vezi toată discuția)
Card european de sanatate laurenmay laurenmay Am o intrebare legata de cadrul legislativ ce sta la baza acordarii cardurilor europene de sanatate, atat din perspectiva romaneaca cat si europeana. Anume, ... (vezi toată discuția)
Asigurare sanatate ancapia ancapia Buna ziua, AS dori sa aflu daca un cetatean roman cu domiciliul in strainatate poate plati asigurare medicala in Romania si obtine cardul sa sanatate. Va ... (vezi toată discuția)