avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 614 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Drept civil - moşteniri, drept de ... Taxe Inspectoratul de Stat in Constructii
Discuție deschisă în Drept civil - moşteniri, drept de proprietate şi altele

Taxe Inspectoratul de Stat in Constructii

Buna seara

Va rog un ajutor in urmatoarea problema: am obtinut o autorizatie de demolare pentru un imobil. Trebuie sa depun o instiintare la ISC cu privire la data inceperii demolarii. Totul ok, insa cei de la ISC imi cer sa platesc o taxa de 0.1% din valoarea imobilului si lunar, un procent de 0.7% :O
Este corecta aceasta taxa in cazul unei constructii ce urmeaza a fi demolata?
Multumesc
Florescu Madalina a scris:
am obtinut o autorizatie de demolare pentru un imobil. Trebuie sa depun o instiintare la ISC cu privire la data inceperii demolarii. Totul ok, insa cei de la ISC imi cer sa platesc o taxa de 0.1% din valoarea imobilului si lunar, un procent de 0.7%. Este corecta aceasta taxa in cazul unei constructii ce urmeaza a fi demolata?

Buna ziua,
DA.
Argumentarea raspunsului afirmativ:

Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - Republicare*) (*Ia data 13-sep-2005 actul a fost reglementata de Norme Metodologice din 2005)
Art.7
(Ia data 15-sep-2006 Capitol 1, art. 7 a fost atacat de (exceptie respinsa) Decizia 142/2007 ) (Ia data 15-sep-2006 Capitol 1, art. 7 a fost atacat de (exceptie respinsa) Decizia 142/2007 ) (Ia data 11-apr-2005 Capitol 1, art. 7 a fost atacat de (exceptie respinsa) Decizia 409/2005 ) (Ia data 13-aug-2004 Capitol 1, art. 7 a fost atacat de (exceptie respinsa) Decizia 4/2005 )
(1) Autorizaţia de construire se emite În cel mult 30 de zile de la data Înregistrării cererii, pe baza documentaţiei depuse la autorităţile prevăzute la art. 4, care va cuprinde:
....... dovada privind achitarea taxelor legale.
(18) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire se calculează potrivit legii.
(19) Taxa pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire se calculează la 30 % din valoarea iniţială a taxei de autorizare.
Art.8
(Ia data 11-apr-2005 Capitol 1, art. 8 a fost atacat de (exceptie respinsa) Decizia 409/2005 )
(1) Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parţială sau totală, a construcţiilor şi instalaţiilor aferente construcţiilor, a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construcţii de susţinere a acestora, inchiderea de cariere şi exploatări de suprafaţă şi subterane, precum şi a oricăror amenajări se fac numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare obţinute in prealabil de la autorităţile prevăzute la art. 4.
(2) Autorizaţia de desfiinţare se emite in aceleaşi condiţii ca şi autorizaţia de construire, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora, potrivi: legii, cu excepţiile prevăzute la art. 11.
(Ia data 13-aug-2004 Capitol 1, art. 8, alin. (2) a fost atacat de (exceptie respinsa) Decizia 4/2005 )
Art.30
(1) Cheltuielile pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii se suportă de către investitori, in valoare echivalentă cu o cotă de 0,1 % din valoarea lucrărilor autorizate, cu excepţia celor prevăzute la art. 3 lit. b) şi a Iăcaşurilor de cult.
(2) Virarea sumelor stabilite conform dispoziţiilor alin. (1) se face În contul inspectoratelor teritoriale În construcţii, judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, o dată cu transmiterea Înştiinţării privind data Începerii lucrărilor, astfel cum se prevede la art. 7 alin. (8). Întârzierea la plată a cotei prevăzute la alin. (1) se penalizează cu 0,15 % pe zi de Întârziere, fără a se depăşi suma datorată. Disponibilităţile la finele anului din veniturile extrabugetare se reportează in anul următor şi au aceeaşi destinaţie.
(3) Cota stabilită la alin. (1) se aplică şi diferenţelor rezultate din actualizarea valorii lucrărilor autorizate, care se face o dată cu recepţia la terminarea lucrărilor.

Totodata argumentez si cu prevederile
Codului Fiscal (articolul 267 - Capitolul V Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor).
Nivelurile aplicabile taxei pentru emiterea certificatului de urbanism pentru mediul urban, se stabilesc in functie de suprafata pentru care se elibereaza certificatul, astfel:
a) Pana la 150 m2, inclusiv - 3-4 lei;
b) Intre 151 si 250 m2, inclusiv - 4-5 lei;
c) Intre 251 si 500 m2, inclusiv - 5-7 lei;
d) Intre 501 si 750 m2, inclusiv - 7-8 lei;
e) Intre 751 si 1.000 m2, inclusiv - 8-10 lei;
f) Peste 1.000 m2 - 10 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depaseste 1.000 m2.
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala este egala cu 50% din taxa stabilita pentru mediul urban, conform Codului fiscal.
Taxa pentru eliberarea unei Autorizatii de Construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii, conform Codului fiscal.
Baza de calcul pentru determinarea valorii autorizate a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora este cea evidentiata la capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza, subcapitolul 4.1. - Constructii si instalatii, in conformitate cu Structura devizului general, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.179/2002, care cuprinde cheltuielile aferente executiei tuturor obiectelor cuprinse in obiectivul de investitie:
- cladiri
- constructii speciale
- instalatii aferente constructiilor, precum: instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, telefonie, PSI, radio-tv, intranet si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului.
Cheltuielile se desfasoara pe obiecte, iar delimitarea obiectelor se va face de catre proiectant.

Deasemenea, nu trebuie omisa in argumentare nici:
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii
, prevederile se aplica oricarei categorii de constructii, precum si instalatiilor aferente acestora - indiferent de forma de proprietate sau destinatie precum si lucrarilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii ale acestora.
Conform art. 40 din Legea 10/1995, investitorii sau proprietarii trebuie sa vireze lunar catre Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) din subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, o suma echivalenta cu o cota de 0,7% din cheltuielile pentru executarea constructiilor si a lucrarilor prevazute mai sus si pentru care au obtinut autorizatii de construire.
Sunt exceptate de la plata cotei legale cladirile pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodaresti situate in mediul rural si in satele ce apartin oraselor, precum si constructiile provizorii.
Sunt exceptati de asemenea de la plata cotei proprietarii, persoane fizice, care executa lucrari de consolidare si reparatii la locuintele din proprietate.
Calculul si virarea sumelor respective se fac esalonat pe toata durata constructiei, concomitent cu plata prestatiilor, astfel incat la finalizarea lucrarii sa se poata face dovada platii a 0,7% din valoarea totala prevazuta in autorizatia de construire. La finalizarea lucrarii se va efectua o regularizare pentru diferenta dintre suma efectiva si suma prevazuta in autorizatie. Intarzierile la plata a cotei de 0,7% de catre investitor sau proprietar se penalizeaza cu 0,15% pe zi de intarziere, fara a se depasi suma datorata.

Cu stima,
Ultima modificare: Vineri, 5 Februarie 2010
legalmgm, utilizator
Buna ziua

Multumesc pentru raspunsul dumneavoastra. Inteleg acum de ce solicita cei de la ISC aceste procente. Eu am vrut sa platesc doar cei 0,1% din valoarea constructiei ce urmeaza a fi demolata, tinand cont ca este o casa veche de 100 ani si va fi demolata in maxim 1 saptamana. Nu inteleg pentru ce sa platesc si 0.7% lunar, din valoarea constructiei, pana la finalizare. Care constructie cand eu vreau doar sa demolez? Trebuie sa precizez ca am mai platit odata aceasta taxa la primarie, tot 0.1% din valoarea constructiei.
Altfel spus, ce valoare mai are o casa daca va fi demolata?
Multumesc inca odata pentru raspuns.
Buna ziua,
- 0,1% la Primarie - este taxa de eliberare a autorizatiei de demolare
- 0,7% la ISC - este taxa pentru fondul destinat constructorilor (inactivitate timp friguros, accidente, etc.)
Cu stima
Buna ziua,
Va rog sa imi spuneti unde scrie ca taxa de 0.7% nu se plateste pentru casele executate in mediul rural (comuna).
In legea 10 din 1995 art. 40 nu este mentionat acest lucru
Multumesc
LEGE Nr. 10 din 18 ianuarie 1995

privind calitatea în constructii

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATÃ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 24 ianuarie 1995


Parlamentul României adopta prezenta lege.


CAP. 1

Dispozitii generale


ART. 1

Calitatea constructiilor este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durata de existenta, a exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor.

Exigentele privind calitatea instalatiilor si a echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc si se realizeaza pe baza de reglementari specifice fiecarui domeniu de activitate.

ART. 2

Prevederile prezentei legi se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora - indiferent de forma de proprietate sau destinatie - denumite în continuare constructii, precum si lucrarilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii ale acestora.

Sunt exceptate cladirile pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodaresti situate în mediul rural si în satele ce apartin oraselor, precum si constructiile provizorii.


*) Legea nr. 50/1991 a fost republicată iniţial în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997 şi apoi în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004.

ART. 40
Investitorii sau proprietarii vor vira lunar către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei o sumă echivalentă cu o cotă de 0,70% din cheltuielile pentru executarea construcţiilor şi a lucrărilor prevăzute la art. 2 şi pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire, cu excepţia proprietarilor, persoane fizice, care execută lucrări de consolidare şi reparaţii la locuinţele din proprietate. Calculul şi virarea sumelor respective se fac eşalonat, concomitent cu plata prestaţiilor. Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. utilizează 70% din fondul astfel constituit pentru îndeplinirea atribuţiilor, potrivit prevederilor legale, şi virează 30% din acest fond în contul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, care îl utilizează pentru:
a) elaborarea reglementărilor tehnice în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a cercetărilor, testărilor, documentaţiilor, studiilor, auditului, băncilor de date şi realizării de prototipuri necesare fundamentării reglementărilor specifice domeniului. Tipurile de reglementări şi de cheltuieli aferente se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi aprobat prin hotărâre a Guvernului;
b) executarea prin Compania Naţională de Investiţii - "C.N.I." - S.A. a unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public, în vederea asigurării cerinţei esenţiale de rezistenţă şi stabilitate, a prevenirii şi atenuării efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren, tasări şi/sau prăbuşiri de teren şi, după caz, pentru expertizarea şi proiectarea lucrărilor necesare. Criteriile şi modul de alocare a sumelor se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
Întârzierile la plată a cotelor de către investitor sau proprietar, prevăzute la alin. 1, se penalizează cu 0,15% pe zi de întârziere, fără a se depăşi suma datorată.
Cheltuielile necesare efectuării activităţii de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii se suportă de către partea interesată.
Disponibilităţile la finele anului din veniturile extrabugetare se reportează în anul următor şi au aceeaşi destinaţie.
Cheltuielile necesare certificării calităţii produselor şi procedeelor, eliberării de agremente tehnice pentru noile materiale, procedee şi echipamente, autorizării şi acreditării laboratoarelor, verificării proiectelor şi execuţiei lucrărilor de construcţii, conducerii şi asigurării calităţii, verificărilor metrologice, recepţiei lucrărilor, urmăririi comportării în exploatare şi intervenţii în timp, precum şi postutilizării construcţiilor se suportă de către factorii interesaţi, cu excepţia cheltuielilor efectuate potrivit alin. 1 lit. b).
Ultima modificare: Marți, 24 Mai 2011
marcop, utilizator

Alte discuții în legătură

Taxa pentru obtinerea certificatului de urbanism Florentttina Florentttina Sunt proprietara a unui teren de 450mp si as dori sa stiu care este taxa pentru obtinerea certificatului de urbanism si celorlalte acte necesare pentru a putea ... (vezi toată discuția)
Taxa autorizatie de construire andr33apn andr33apn Buna ziua, Cum se calculeaza/interpreteaza taxa pentru autorizatia de construire in virtutea art.267, alin.(8) \" Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de ... (vezi toată discuția)
Taxe isc Filipmarius Filipmarius Nu am anuntat finalizare lucrarilor la isc iar acum imi cer sa platesc o taxa plus penalitati de 0,1 pe zi Mentionez ca locuiesc in Italia iar in Romania nu ... (vezi toată discuția)