avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 208 soluții astăzi
Forum Activitate georgettegan

Activitate georgettegan

Răspuns la discuția revisal
Punctul meu de vedere este ca o sanctiune disciplinara aplicata unui salariat cu reducere de salariu , nu trebuie operata in REVISAL.In REVISAL se trec drepturile salariale negociate in CIM .Sanctiunea salariala se reflecta in veniturile realizate. Apreciez ca sanctiunea aplicata nu intra in incidenta art 48 din codul muncii republicat.
Concediul medical pentru m,atyernitate il depuneti la AJOMF pentru plata. Indemnizatia de concediu se calculeaza pe baza veniturilor realizate in ultimele 6 luni anterioare lunii de prezentare a concediului medical. Indemnizatia de maternitate reprezuinta 85 % din baxza de calcul.

Ca cele 11 zile nelucrate, sa intre pentru stabilirea celor 12 luni cu venituri impozabile anterioare nasterii copilului , trebuie sa va incadrati in articolul de mai jos.
Art. 4 din OUG 111 DIN 2010
(1)În calculul celor 12 luni prevăzute la art. 2 alin. (1) se includ şi fracţiunile de lună în care s-au realizat venituri supuse impozitului, precum şi cele în care solicitanţii s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6), considerate lună întreagă.
(2)Prin fracţiune de lună se înţelege efectuarea a cel puţin jumătate din zilele lucrătoare din acea lună în care persoana îndreptăţită a realizat venituri supuse impozitului ori s-a aflat în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6).
(3)Prin excepţie, se acceptă ca de cel mult 3 ori fracţiunea de lună să fie constituită dintr-un număr mai mic de zile lucrătoare decât cel prevăzut la alin. (2).
(4)În situaţia în care naşterea copilului se produce înainte de termen, perioada prevăzută la art. 2 alin. (1) se diminuează cu perioada cuprinsă între data naşterii copilului şi data prezumată a naşterii, certificată de medicul de specialitate.
Puteti opta pentru varianta care considerati ca este mai avantajoasa. In caz ca optati pentru un an puteti beneficia de stimulentul de insertie de 5oo lei, numai daca lucrati, obtineti venituri.
Nu este prevazuta o limitare de timp si de contracte in cazul CIM prin cumul la mai multi angajatori. La acelasi angajator ,de exemplu ,in REVISAL nu se accepta cumul decat pentru un contract cu timp partial.
Răspuns la discuția pensie de boala

Medicul expert de asiguirari sociale este suveran.In orice caz trebuie sa urmati programul recuperator stabilit de medici
Art. 92 din HG 257 DIN 2011
(1) Medicul expert al asigurarilor sociale, respectiv comisiile de expertiza medico-militara, dupa examinarea medicala a persoanei in cauza si analizarea documentatiei medicale prezentate, completeaza concluziile medicale la revizuire si emit decizia medicala asupra capacitatii de munca in 3 exemplare.
(2) Documentatia medicala pentru revizuirea medicala la termen cuprinde:
a) referatul medical detaliat cu consemnarea starii prezente si evolutiei bolii, a datelor clinice si paraclinice care sustin diagnosticul clinic, completat de catre medicul curant, specialist pentru afectiunile invalidante;
b) rezultatele investigatiilor solicitate;
c) biletele de iesire din spital sau copii de pe foaia de observatie clinica, pentru spitalizarile recente, dupa caz;
d) datele din fisa de dispensarizare a bolnavului, dupa caz;
e) programul recuperator completat de catre medicii curanti.

Art. 93
La revizuirea medicala, medicul expert al asigurarilor sociale va avea in vedere modul de respectare a programului de recuperare a capacitatii de munca a bolnavului, in perioada de valabilitate a deciziei.
;;;;;

Răspuns la discuția LOC DE MUNCA
Urmariti modul de ocupare a posturilor, depuneti CV pentru participare la concurs.
Angajatorul , in conditiile in care este interesat de fostii salariati, este posibil sa va contacteze pentru angajare
Prevederile articolului de mai jos se aplica doar in interiorul celor 45 de zile calendaristice
Art. 74 din codul muncii republicat
(1) In termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin concediere colectiva are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reinfiintat in aceeasi activitate, fara examen, concurs sau perioada de proba.
(2) In situatia in care in perioada prevazuta la alin. (1) se reiau aceleasi activitati, angajatorul va transmite salariatilor care au fost concediati de pe posturile a caror activitate este reluata in aceleasi conditii de competenta profesionala o comunicare scrisa, prin care sunt informati asupra reluarii activitatii.
(3) Salariatii au la dispozitie un termen de maximum 5 zile calendaristice de la data comunicarii angajatorului, prevazuta la alin. (2), pentru a-si manifesta in scris consimtamantul cu privire la locul de munca oferit.
(4) In situatia in care salariatii care au dreptul de a fi reangajati potrivit alin. (2) nu isi manifesta in scris consimtamantul in termenul prevazut la alin. (3) sau refuza locul de munca oferit, angajatorul poate face noi incadrari pe locurile de munca ramase vacante.
Răspuns la discuția Zi libera
Nu va incadrati in acel articol. Puteti sda va luati o zi din concediul de odihna sdau o zi concediu fara plata.
Răspuns la discuția Decizie
Se respectas prevederile acestui articol art 56 din codul muncii republicat
(1) Contractul individual de munca existent inceteaza de drept:
;;;;;
i) la data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata;
;;;;
(2) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. c)—j), constatarea cazului de incetare de drept a contractului individual de munca se face in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea acestuia, in scris, prin decizie a angajatorului, si se comunica persoanelor aflate in situatiile respective in termen de 5 zile lucratoare.
Dosarul pentrui somaj trebuie depus in 10 zile calendaristice de la incetarea CIM sa puteti beneficia de indemnizatie de la data incetarii CIM. In cazul in care depasirii acestui termen se acorda indemnizatioe de somaj de la data acceptarii cererii
Răspuns la discuția Zi libera

Codul de procedura penala
Art. 190

Sumele cuvenite martorului, expertului şi interpretului

Martorul, expertul şi interpretul chemaţi de organul de urmărire penală ori de instanţa de judecată au dreptul la restituirea cheltuielilor de transport, întreţinere, locuinţă şi altor cheltuieli necesare, prilejuite de chemarea lor.

Cheltuielile judiciare prevăzute în alin. 1, avansate de stat, sunt cuprinse distinct, după caz, în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei, Ministerului Public şi Ministerului de Interne.

Martorul care nu este salariat, dar are venit din muncă, este îndreptăţit să primească şi o compensare.

Expertul şi interpretul au dreptul şi la o retribuţie pentru îndeplinirea însărcinării date, în cazurile şi condiţiile prevăzute prin dispoziţii legale.

Sumele acordate potrivit alin. 1, 3 şi 4 se plătesc pe baza dispoziţiilor luate de organul care a dispus chemarea şi în faţa căruia s-a prezentat martorul, expertul sau interpretul, din fondul cheltuielilor judiciare special alocat. Aceste sume se plătesc martorului imediat după înfăţişare, iar expertului şi interpretului, după ce şi-au îndeplinit însărcinările.

Suma care reprezintă venitul arătat în alin. 2 se plăteşte de cel la care lucrează martorul, expertul sau interpretul.

modificat de

Lege nr. 281/2003 - privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor legi speciale din 24 iunie 2003, M. Of. 468/2003
Răspuns la discuția CIM timp partial
Nu in niciun cvaz pe acelasi post.
Postul - reprezintă ansamblul obiectivelor, sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor ce revin unui salariat în mod organizat şi permanent la un loc de muncă.
Pensia de invaliditate automat duce la incetarera contractului de munca A se vedea art 56 al.1 litera c din codul muncii republicat Nu era motiv sa incadrati pe perioada determinata deoarece postul s-a vacantat dupa ce ati primit decizia de pensionare.Angajatorul nu mai are nicio obligatie pentru rezervarea postului dupa ce salariatul s-a pensionat medical chiar daca pensia este revizuibila.Incetati CIM pe perioada determinata si anuntati vacantarea postului.
codul muncii republicat
art 86 (1) Angajatorii sunt obligati sa informeze salariatii angajati cu contract individual de munca pe durata determinata despre locurile de munca vacante sau care vor deveni vacante, corespunzatoare pregatirii lor profesionale, si sa le asigure accesul la aceste locuri de munca in conditii egale cu cele ale salariatilor angajati cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata. Aceasta informare se face printr-un anunt afisat la sediul angajatorului.
(2) O copie a anuntului prevazut la alin. (1) se transmite de indata sindicatului sau reprezentantilor salariatilor.

Prevederile articolului 84 se aplica doar pentru contractele de munca suspendate pentru unul din motivele pe care le gasiti la art 50-54 din codul muncii republicat.