avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 208 soluții astăzi
Forum Activitate sacalul09

Activitate sacalul09

HG 1588 ART. 12 i) nu pot ocupa funcţii în comitetul executiv şi în comisia de cenzori membri având grade de rudenie, până la gradul al 4-lea inclusiv.
Răspuns la discuția Administratie
HG 1588 ART. 22
(1) Activitatea de administrare a condominiului include activităţi de administrare tehnică, de contabilitate şi casierie.
(2) Asociaţia de proprietari angajează persoane fizice atestate pentru funcţia de administrator sau încheie contracte cu persoane juridice specializate şi autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrării, întreţinerii, investiţiilor şi reparaţiilor asupra proprietăţii comune.
(3) Pentru a fi autorizate de către autorităţile administraţiei publice locale pentru activitatea de administrare, persoanele juridice specializate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă ca obiect de activitate numai domeniul asociaţiilor de proprietari ori ca activitate principală administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract;
b) să aibă angajate persoane atestate în condiţiile prezentelor norme metodologice;
c) să dovedească că au bonitate financiară.
(4) Administratorii trebuie să prezinte garanţii morale, materiale şi profesionale acceptate de comitetul executiv al asociaţiei de proprietari a clădirii pe care urmează să o administreze.
HG 1588/2007 ART. 17 Comitetul executiv al asociaţiei de proprietari are următoarele atribuţii:
(1) r) stabileşte cotele de participare pe persoană la cheltuielile aferente persoanelor cu domiciliul în clădire şi pentru persoanele care locuiesc temporar, minimum 15 zile pe lună; stabileşte perioada pentru care proprietarii, respectiv chiriaşii, pot solicita în scris scutirea de la plata cheltuielilor pe persoană şi care trebuie să fie de cel puţin 15 zile pe lună, conform hotărârii adunării generale;
Răspuns la discuția Administratie
citeste legea, sa aibe studii de specialitate(cursuri de administrator), sa depuna garantie daca este si casier, nuinteleg ce inseamna extern, poate fi si somalez, glumesc :)) da, poate fi si din afara asociatiei
cenzorul, administrator, casier pot fi și din afara asociației, dar dacă locuiești de 15 ani în acel imobil, există și variante
androidu a scris:

O sa fac sesizare la Asociatia de Proprietari de la Primarie X-(


informează-te corect și după aceea apucă-te de scris, din ce ai relatat nu m-am lămurit de ce se majorează prețul la apă rece
Răspuns la discuția 3 intrebari de ordin colectiv
1. va trebuie numai 50 % +1
2. citez: "sunt obligati sa plateasca taxa pe tevile care trec prin apartamentele lor", tevile sunt ale condominiului nu ale Radetului, deci ?, sau spus multe pro si contra, ideea este ca de acele conducte prin care trec caldura beneficiaza si cei cu centrale.
3. Ce ai de pierdut ?
Răspuns la discuția calcul penalitati intretinere
penalitati pentru apa rece si canal-meteorica ?,fiti m-ai explicit va rog
Răspuns la discuția ce se poate face?
fondul de rulment
Răspuns la discuția Contract acces scara,
I. PARTILE CONTRACTANTE:
1. ___________________, domiciliat in ______________, jud. ______________, str. ___________________, nr. ___, ap ___, identificat prin ____ seria ____ nr ___________, in calitate de LOCATOR,
si
2. ___________________, domiciliat in _______________, jud. ______________, str. ___________________, nr. ___, ap ___, identificat prin ____ seria ____ nr ___________, in calitate de LOCATAR.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI de inchiriere:
1. Obiectul prezentului contract il constituie darea de catre LOCATOR si luarea in chirie de LOCATAR a imobilului situat in _____________, constand in ________________________, cu destinatia _________________________________________, pentru care proprietarul prezinta un extras C.F.
2. Predarea imobilului de catre LOCATOR se face ____________________________, orice modificare facandu-se respectand structura de rezistenta si cu acordul scris al proprietarului.
III. DURATA CONTRACTULUI
Durata prezentului contract este cu incepere de la data de ________________, pana la data de ________________, cu posibilitati de prelungire.
IV. PRETUL SI MODALITATEA DE PLATA
1. Pretul chiriei, respectiv chiria lunara pentru folosirea imobilului este de _________________________.
2. Plata chiriei se va face lunar, numerar cel mai tarziu pana la data de 5 a lunii pentru luna in curs.
3. Neplata in termen a chiriei datorate obliga pe LOCATAR la achitarea de penalitati de intarzaiere de 1% pe zi, aplicate asupra sumei datorate, iar LOCATORUL isi rezerva dreptul de a cere rezilierea unilaterala a contractului pe motive de neplata si plata de daune interese in termen de 20 (douazeci) zile de la neplata chiriei precum si evacuarea silita a LOCATARULUI.
V. OBLIGATIILE LOCATORULUI
1. Mentinerea starii tehnice bune a imobilului in vederea unei folosinte optime;
2. Sa prezinte actele de proprietate si sa asigure linistita folosinta imobilului inchiriat.
VI. OBLIGATIILE LOCATARULUI
1. Sa respecte destinatia imobilului inchiriat, orice schimbare a destinatiei fiind posibila doar cu acordul scris si prealabil al LOCATORULUI;
2. Sa plateasca chiria cu respectarea dispozitiilor pct. IV;
3. Sa intretina in buna stare de functionare imobilul inchiriat;
4. Sa predea spatiul in conditiile initiale prevazute in prezentul contract, la data incetarii rapoartelor contractuale, indiferent de modul in care acestea au incetat;
5. Toate cheltuielile aferente spatiului inchiriat (apa, gaz, curent, etc..,) vor fi achitate integral de catre LOCATAR.
VII. REZILIEREA CONTRACTULUI
1. Prin acordul partilor;
2. Prin neachitarea la timp a datoriilor de catre LOCATAR catre furnizori si catre LOCATOR.
VIII. FORTA MAJORA
Partile sunt exonerate de raspunderile derivand din prezentul contract in situatia producerii unor evenimente considerate de Legea Romana cazuri de forta majora. Cazul de forta majora se dovedeste si se comunica celeilalte parti conform Legii.
IX. ALTE CLAUZE
1. Orice litigii care nu pot fi solutionate de parti pe cale amiabila vor fi remise instantelor judecatoresti ale Municipiului Cluj-Napoca sau solutionate de Curtea de Arbitraj a Romaniei ce functioneaza pe langa Camera de Comert si Industrie;
2. Orice modificare a clauzelor prezentului contract se va face prin acte aditionale semnate de ambele parti;
Contractul a fost incheiat la Cluj-Napoca, azi ________________ in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
LOCATOR LOCATAR

RELATIA PROPRIETAR / CHIRIAS. RESPONSABILITATI SI OBLIGATII
Prin acest material incercam sa va punem în vedere drepturile si obligatiile legale pe care le aveti în cazul în care va aflati în una din cele doua ipostaze, proprietar sau chirias.
Ipostaza de proprietar poate fi luata de o persoana fizica sau persoana juridica(societate comerciala, primaria, o institutie publica etc.), indiferent daca este vorba despre un imobil sau un apartament intr-un bloc de locuinte.
Proprietarul isi exercita drepturile si isi asuma responsabilitatile cu privire la proprietatea individuala, dar si cu privire la proprietatea pe care o detine în comun (proprietate comuna in diviza, aferenta cotei-parti de proprietate). Proprietarul este raspunzator pentru starea si modul de intretinere si utilizare a proprietatii individuale.
Apartamentul/imobilul poate fi folosit de proprietarul respectiv în deplina libertate, respectand legile si reglementarile în vigoare, fara a leza drepturile si interesele celorlalti proprietari. Proprietarul unui apartament/imobil are dreptul de a-l inchiria, cu conditia ca respectivul chirias sa accepte folosirea acestuia în conditiile prevazute de legislatia în vigoare si de prevederile acordului de asociere si ale statutului asociatei de proprietari din care face parte proprietarul respectiv. Chiriasii din proprietatea imobiliara individuala trebuie sa se supuna regulilor adoptate de asociatia de proprietari, în masura în care acestea se aplica tuturor ocupantilor cladirii. Proprietarul raspunde solidar cu chiriasul pentru neajunsurile create de acesta. Eventualele debite si pagube create de chirias si nerecuperate de la acesta vor fi suportate de proprietar.
Prin contractul de inchiriere dintre proprietar si chirias se prevede chiria lunara. Chiria practicata pentru locuinta va acoperi cheltuielile de administratie, intretinere si reparatii, impozitele pe cladire si pe teren, precum si recuperarea investitiei, în functie de durata numita, stabilita potrivit prevederilor legale precum si un profit supus negocierii intre parti.
Nivelul maxim al chiriei pentru locuintele aflate în proprietatea statului se stabileste prin lege speciala.
În situatiile în care prin contractul de inchiriere, incheiat cu proprietarul, chiriasul se obliga sa participe la plata cheltuielilor curente ale imobilului în care locuieste, acesta va participa si la formarea fondului de rulment.
Rezilierea contractului de inchiriere inainte de termenul stabilit, se face în urmatoarele conditii:
1. La cererea proprietarului atunci cand:
- chiriasul a pricinuit insemnate stricaciuni locuintei, cladirii în care este situata aceasta, instalatiilor, precum si a oricaror alte bunuri aferente lor, sau daca instraineaza fara drept parti ale acestora.
- chiriasul are un comportament ce face imposibila convietuirea sau impiedica folosirea normala a locuintei.
- chiriasul nu a respectat clauzele contractuale.
2. La cererea asociatiei de proprietari, atunci cand chiriasul nu si-a achitat obligatiile ce ii revin din cheltuielile comune pe o perioada de 3 luni, daca au fost stabilite prin contractul de inchiriere, în sarcina chiriasului.
Evacuarea chiriasului se face numai pe baza unei hotarari judecatoresti irevocabile, cu plata pana la data executarii efective a hotararii de evacuare. Daca chiriasul unui proprietar provoaca daune oricarei parti din proprietate comuna sau unui alt apartament, respectivul trebuie sa repare stricaciunile sau sa plateasca pentru lucrarile de reparatii.
Nerespectarea de catre proprietar/chirias a prevederilor legislative în vigoare, a acordului de asociere si a statutului, constituie temeiul actiunii în justitie a asociatiei de proprietari impotriva celor în cauza, pentru recuperarea daunelor sau în vederea obligarii la conformare. În cazul cand proprietarul este statul, iar chiriasul acestuia aduce prejudicii asociatiei, aceasta cheama în justitie atat proprietarul-stat, cat si chiriasul, dar dupa instintarea prealabila,în scris, a proprietarului asupra comportamentului chiriasului.
În continuare ne axam pe contractul de inchiriere, partea cea mai semnificativa care deschide efectiv relatia proprietar-chirias.
Mai jos va punem la dispozitie un model de contract standard, pur informativ, intrucat fiecare contract de inchiriere are particularitatile sale si descrie intelegerile contractuale dintre parti prin clauze.
Contract de inchiriere trebuie sa contina urmatoarele:
1. Partile: -partile contractuale, respectiv proprietarul si chiriasul;
2. Obiectul: -obiectul inchirierii, respectiv imobilul si descrierea faptica;
3. Durata: -durata de valabilitate a contractului;
4. Pretul si modalitatea de plata: -descrierea efectiva;
5. Obligatiile partilor: -descriere prin clauze ale obligatiilor proprietarului si ale chiriasului;
6. Clauza de reziliere: -conditii de reziliere unilaterala;
7. Alte clauze: -descrierea si stabilirea intelegerilor tipice dintre parti.

P.S ar fi bine totusi sa consultati un notar